EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0900

Rådets förordning (EG) nr 900/1999 av den 29 april 1999 om förbud mot försäljning och leverans av olja och vissa oljeprodukter till Förbundsrepubliken Jugoslavien

OJ L 114, 1.5.1999, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/10/1999; upphävd och ersatt av 399R2111

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/900/oj

31999R0900

Rådets förordning (EG) nr 900/1999 av den 29 april 1999 om förbud mot försäljning och leverans av olja och vissa oljeprodukter till Förbundsrepubliken Jugoslavien

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 114 , 01/05/1999 s. 0007 - 0009


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 900/1999

av den 29 april 1999

om förbud mot försäljning och leverans av olja och vissa oljeprodukter till Förbundsrepubliken Jugoslavien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 228a i detta,

med beaktande av den gemensamma ståndpunkten 1999/273/GUSP av den 23 april 1999 fastställd av rådet på grundval av artikel J 2 i Fördraget om Europeiska unionen om förbud mot leverans och försäljning av olja och oljeprodukter till Förbundsrepubliken Jugoslavien(1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Regeringen i Förbundsrepubliken Jugoslavien fortsätter att bryta mot resolutioner från Förenta nationernas säkerhetsråd och att föra en extrem och kriminellt oansvarig politik, inbegripet förtryck mot landets egna medborgare, vilket utgör en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och av internationell humanitär rätt.

(2) Förbudet mot försäljning, leverans eller export av olja och oljeprodukter till Förbundsrepubliken Jugoslavien omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

(3) Därför, och särskilt för att undvika att konkurrensen snedvrids, är gemenskapslagstiftning nödvändig för att, vad gemenskapens territorium beträffar, genomföra detta förbud. Med gemenskapens territorium avses i denna förordning de medlemsstaters territorium på vilket Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen tillämpas, på villkor som fastställs i detta fördrag.

(4) Medlemsstaterna och kommissionen bör hålla varandra informerade om vilka åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och lämna varandra andra upplysningar de förfogar över som är relevanta i samband med denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt

a) direkt eller indirekt, sälja, leverera eller exportera olja och oljeprodukter som anges i bilagan till denna förordning, oberoende av om den har sitt ursprung i gemenskapen, till personer eller organ i Förbundsrepubliken Jugoslaven eller till personer eller organ för en affärsverksamhet som bedrivs i eller från Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorium,

b) sända de produkter som avses i punkt a till Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorium,

c) delta i närliggande verksamhet vars syfte eller resultat är att främja sådana transaktioner eller sådan verksamhet som avses i punkterna a och b.

Artikel 2

1. Trots bestämmelserna i artikel 1 får de behöriga myndigheterna tillåta

a) försäljning, leverans eller export av de produkter som avses i nämnda bilaga och som skall användas av medlemsstaternas diplomatiska och konsulära beskickningar i Förbundsrepubliken Jugoslavien, samt av den internationella militära fredsbevarande styrkan,

b) försäljning, leverans eller export av de produkter som avses i bilagan till denna förordning, i varje enskilt fall och med förbehåll för det samrådsförfarande som nämns i punkt 2, om dessa myndigheter har fullt bindande bevis för att försäljningen, leveransen eller exporten sker av strikt humanitära skäl.

2. En medlemsstats behöriga myndigheter som har för avsikt att tillåta försäljning, leverans eller export i enlighet med punkt 1 b skall meddela medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen på vilka grunder som de avser tillåta den berörda försäljningen, leveransen eller exporten.

Om en medlemsstat eller kommissionen inom en arbetsdag efter det att de har mottagit nämnda meddelande har meddelat de andra medlemsstaterna eller kommissionen att de har fullt bindande bevis för att den planerade försäljningen, leveransen eller exporten inte kommer att tjäna de angivna humanitära syftena skall kommissionen inom en arbetsdag efter det att meddelandet har mottagits sammankalla ett möte med medlemsstaterna för att samråda om den aktuella bevisningen.

Den medlemsstat som har för avsikt att tillåta försäljning, leverans eller export skall endast fatta beslut om detta om inga invändningar gjorts mot detta eller efter det att samråd har ägt rum om de klart bindande bevisen vid det av kommissionen sammankallade mötet. Om tillstånd ges skall den berörda medlemsstaten meddela de andra medlemsstaterna och kommissionen på vilka grunder beslutet om att ge tillstånd har fattats.

Artikel 3

Bestämmelserna i artikel 1 skall inte gälla för försäljning, leverans eller export till de styrkor som medlemsstaterna deltar i och som opererar i Förbundsrepubliken Jugoslavien.

Artikel 4

Varje medlemsstat skall för sig bestämma vilka sanktioner som skall åläggas vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning. Sådana sanktioner skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

I avvaktan på att eventuell lagstiftning på området antas, och vid behov, skall de sanktioner som påförs vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning fastställas av medlemsstaterna i enlighet med artikel 5 i förordning (EG) nr 926/98 av den 27 april 1998 om att inskränka vissa ekonomiska förbindelser med Förbundsrepubliken Jugoslavien(2).

Artikel 5

Kommissionen och medlemsstaterna skall hålla varandra informerade om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och skall tillhandahålla varandra andra upplysningar de förfogar över som är relevanta i samband med denna förordning, till exempel om överträdelser, tillämpningsproblem och avgöranden i nationella domstolar.

Artikel 6

Kommissionen skall upprätta den förteckning över behöriga myndigheter som avses i artikel 2 på grundval av relevanta upplysningar från medlemsstaterna. Kommissionen skall offentliggöra förteckningen och eventuella ändringar som görs i den i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 7

Förordningen skall tillämpas på gemenskapens territorium, inklusive dess luftrum, och ombord på samtliga luftfartyg och fartyg under en medlemsstats jurisdiktion, på varje person som uppehåller sig på annat ställe, men är medborgare i en medlemsstat samt på varje organ som är inrättat eller bildat i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 29 april 1999.

På rådets vägnar

W. MÜLLER

Ordförande

(1) EGT L 108, 27.4.1999, s. 1.

(2) EGT L 130, 1.5.1998, s. 1.

BILAGA

Olja och oljeprodukter som avses i artikel 1

>Plats för tabell>

Top