Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0423

Rådets förordning (EG) nr 423/1999 av den 22 februari 1999 om att ändra förordning (EG) nr 975/98 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp

OJ L 52, 27.2.1999, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 167 - 168
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 163 - 164
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 163 - 164
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 54 - 55

No longer in force, Date of end of validity: 21/07/2014; upphävd genom 32014R0729

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/423/oj

31999R0423

Rådets förordning (EG) nr 423/1999 av den 22 februari 1999 om att ändra förordning (EG) nr 975/98 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 052 , 27/02/1999 s. 0002 - 0003


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 423/1999 av den 22 februari 1999 om att ändra förordning (EG) nr 975/98 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 105a.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 189c i fördraget (3), och

av följande skäl:

I artikel 1 i förordning (EG) nr 975/98 (4) anges de tekniska specifikationerna för de åtta valörer som ingår i den första serien av mynt i euro. Myntdirektörerna har, på grundval av den förordningen, utarbetat de mer ingående tekniska specifikationer som är nödvändiga för produktionen.

Varuautomatindustrin har granskat de nämnda ingående specifikationerna och har begärt att vikten för 50-centsmyntet skall ökas för att säkerställa att det skiljer sig tydligare från övriga mynt och minska risken för bedrägeri. Den europeiska sammanslutningen för synskadade (European Blind Union) har efter att ha undersökt stickprov ur de första produktionsserierna klagat på att 50- och 10-centsmyntens kantutformning inte överensstämmer med kantutformningen på de provexemplar som sammanslutningen godkände under den samrådsprocess som föregick antagandet av förordning (EG) nr 975/98. I syfte att säkerställa att det nya systemet godtas av användarna förefaller det önskvärt att tillmötesgå de krav som framförts av såväl varuautomatindustrin som den europeiska sammanslutningen för synskadade. För att tillmötesgå kraven från varuautomatbranschen är det nödvändigt att öka vikten för 50-centsmyntet från 7 till 7,8 gram. För att tillmötesgå kraven från den europeiska sammanslutningen för synskadade och undvika eventuella risker för feltolkningar i framtiden bör specifikationen för 50- och 10-centsmyntens kan ändras från "grov räffling" till "mjuk räffling" vilket bättre återger den kantform som sammanslutningen ursprungligen godtog för dessa två mynt.

Det är väsentligt att begränsa ändringarna av de tekniska specifikationerna till vikten för 50-centsmyntet och till kanten för 10- och 50-centsmynten för att inte äventyra tidsplanen för produktionen samt införandet av euromynt den 1 januari 2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1 i förordning (EG) nr 975/98 skall tabellen ändras på följande sätt:

1. Fjärde raden, avseende 50-centsmynt, skall ändras på följande sätt:

a) I tredje kolumnen skall siffran "1,69" ersättas med siffran "1,88".

b) I fjärde kolumnen skall siffran "7" ersättas med siffran "7,8".

c) I åttonde kolumnen skall orden "grov räffling" ersättas med orden "mjuk räffling".

2. I sjätte raden, avseende 10-centsmynt, åttonde kolumnen skall orden "grov räffling" ersättas med orden "mjuk räffling".

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater, i enlighet med fördraget och med förbehåll för artikel 109k.1 och protokoll nr 11 och nr 12.

Utfärdad i Luxemburg den 22 februari 1999.

På rådets vägnar

H.-F. von PLOETZ

Ordförande

(1) EGT C 296, 24.9.1998, s. 10.

(2) Yttrande avgivet den 16 november 1998 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(3) Europaparlamentets yttrande av den 18 november 1998 (EGT C 379, 7.12.1998), rådets gemensamma ståndpunkt av den 21 december 1998 (ännu ej offentliggjord i EGT) och Europaparlamentets beslut av den 9 februari 1999 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT L 139, 11.5.1998, s. 6.

Top