EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0101

Kommissionens direktiv 1999/101/EG av den 15 december 1999 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/157/EEG om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon (Text av betydelse för EES)

EGT L 334, 28.12.1999, p. 41–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/101/oj

31999L0101

Kommissionens direktiv 1999/101/EG av den 15 december 1999 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/157/EEG om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 334 , 28/12/1999 s. 0041 - 0042


KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/101/EG

av den 15 december 1999

om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 70/157/EEG om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon(1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/91/EG(2), särskilt artikel 13.2 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 70/157/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon(3), senast ändrat genom kommissionens direktiv 96/20/EG(4), särskilt artikel 3 i detta, och

av följande skäl:

1. Inom ramen för EG-typgodkännandet för avgassystem som separata tekniska enheter (utbytesavgassystem) verkar det vara oerhört svårt att välja ut fordon som uppfyller de nuvarande kraven. Det är därför nödvändigt att anpassa definitionen av ett representativt fordon för att säkerställa att det inlämnade fordonet överensstämmer med de produktionskrav som gäller den tillåtna ljudnivån.

2. Det måste göras en uppdatering av vissa hänvisningar som införts genom rådets direktiv 92/97/EEG(5) om ändring av direktiv 70/157/EEG.

3. De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling som inrättats genom direktiv 70/156/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till direktiv 70/157/EEG skall ändras i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Från och med den 1 april 2000, får inte medlemsstaterna, av skäl som hänför sig till tillåten ljudnivå eller avgassystem,

- vägra att bevilja EG-typgodkännande eller nationellt typgodkännande för en fordonstyp eller en typ av avgassystem,

- förbjuda att fordon registreras, säljs eller tas i bruk eller att avgassystem säljs eller tas i bruk,

om fordonen eller avgassystemen uppfyller kraven i direktiv 70/157/EEG, i dess lydelse enligt detta direktiv.

2. Från och med den 1 oktober 2000,

- får medlemsstaterna inte längre bevilja EG-typgodkännande,

- skall medlemsstaterna vägra att bevilja nationellt typgodkännande,

för en fordonstyp och för en typ av avgassystem, om kraven i direktiv 70/157/EEG, i dess lydelse enligt detta direktiv, inte är uppfyllda.

3. Utan hinder av punkt 2 skall medlemsstaterna, när det gäller utbytesdelar, fortsätta att bevilja EG-typgodkännande och att tillåta att avgassystem säljs eller tas i bruk, i enlighet med de tidigare lydelserna av direktiv 70/157/EEG, förutsatt att dessa avgassystem

- är avsedda för fordon som redan används,

- överensstämmer med de krav i det direktivet som var tilllämpliga när fordonen först registrerades.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 mars 2000. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 april 2000.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 december 1999.

På kommissionens vägnar

Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 42, 23.2.1970, s. 1.

(2) EGT L 11, 16.1.1999, s. 25.

(3) EGT L 42, 23.2.1970, s. 16.

(4) EGT L 92, 13.4.1996, s. 23.

(5) EGT L 371, 19.12.1992, s. 1.

BILAGA

1) Bilaga II till direktiv 70/157/EEG skall ändras enligt följande:

a) Punkt 2.3.3 skall ersättas med följande: "2.3.3 Ett fordon som är representativt för den typ för vilket systemet är avsett och som uppfyller de krav som anges i punkt 4.1 i bilaga III, del I."

b) Följande skall läggas till som punkt 5.1.3: "5.1.3 Avgassystem skall installeras på ett noggrant sätt på fordonet. Det skall framför allt kontrolleras att det kompletta avgassystemet inte kommer att läcka märkbart efter att det installerats."

2) Bilaga III till direktiv 70/157/EEG skall ändras enligt följande:

a) I del I punkt 1 skall "enligt avsnitt 7.3.5 och 7.4.3 i bilaga I" ersättas med "enligt punkt 7 i bilaga I".

b) I del II punkt 1 skall "enligt avsnitt 6.3.5 och 6.4.3 i bilaga II" ersättas med "enligt punkt 7 i bilaga II".

Top