EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0097

Kommissionens direktiv 1999/97/EG av den 13 december 1999 om ändring av rådets direktiv 95/21/EG om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) (Text av betydelse för EES)

OJ L 331, 23.12.1999, p. 67–70 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 384 - 387
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 007 P. 100 - 103
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 007 P. 100 - 103

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/97/oj

31999L0097

Kommissionens direktiv 1999/97/EG av den 13 december 1999 om ändring av rådets direktiv 95/21/EG om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 331 , 23/12/1999 s. 0067 - 0070


KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/97/EG

av den 13 december 1999

om ändring av rådets direktiv 95/21/EG om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om tillämpning av internationella normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll)(1), senast ändrat genom direktiv 98/42/EG(2), särskilt artikel 19 i detta, och

av följande skäl:

1. Det är nödvändigt att ta hänsyn till ändringar som trätt i kraft till konventioner, protokoll, koder och resolutioner från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), samt framsteg inom ramen för Parisavtalet.

2. Offentliggörande av information om fartyg som kvarhållits i gemenskapens hamnar i enlighet med direktiv 95/21/EG kan motivera ägarna att frivilligt rätta till brister och kan förbättra säkerhetstänkandet inom sjöfartsindustrin.

3. För detta ändamål bör den förteckning som skall offentliggöras utvidgas, främst i syfte att omfatta mer ingående uppgifter om det berörda fartyget, dess kvarhållande och vidtagna åtgärder samt information om fartyg som vägrats tillträde till gemenskapens hamnar. Det bör avgränsas på ett tydligare sätt när de brister som kan leda till kvarhållande av fartyg faller inom klassificeringssällskapens ansvarsområde. Åtgärdens effekt bör förstärkas genom att informationen offentliggörs oftare, varje månad.

4. Ökad öppenhet vad gäller uppgifter om inspektioner av fartyg utgör en nödvändig och viktig del av att förbättra kvaliteten inom sjöfarten både inom gemenskapen och i hela världen. Metoderna för att göra sådan information snabbt tillgänglig i större utsträckning bör fastställas genom samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

5. Medlemsstaterna bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att avlägsna alla rättsliga hinder för offentliggörande av förteckningen över de fartyg som inspekterats, hållits kvar eller vägrats tillträde till någon av gemenskapens hamnar genom, när så är lämpligt, ändringar av den nationella lagstiftningen om dataskydd.

6. Den samlade prioritetsfaktor som avses i del II i bilaga I till direktiv 95/21/EG måste förbättras mot bakgrund av den erfarenhet som vunnits vid dess genomförande. Värdet för prioritetsfaktorn kan komma att justeras ofta inom ramen för Parisavtalet och därefter införlivas i informationssystemet Sirenac. Det räcker att kontrollera i Sirenac-databasen för att få reda på värdet för ett fartygs prioritetsfaktor. Följaktligen verkar det onödigt att införliva detta värde i direktiv 95/21/EG.

7. Den förteckning över certifikat och dokument som återfinns i bilaga II till direktiv 95/21/EG bör ändras med hänsyn till de ändringar av internationell lagstiftning som har trätt i kraft.

8. De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som har upprättats i enlighet med artikel 12 i rådets direktiv 93/75/EEG(3), senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/74/EG(4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 95/21/EG ändras på följande sätt:

1. Artikel 2 skall ändras på följande sätt:

a) I artikel 2.1 skall orden "som är i kraft den 1 juli 1998" ersättas med "som är i kraft den 1 juli 1999".

b) I artikel 2.2 skall orden "i den lydelse som detta har den 14 januari 1998" ersättas med "i den lydelse som detta har den 1 juli 1999".

2. Artikel 15 skall ersättas med följande: "Artikel 15

Offentliggörande av information

1. Den behöriga myndigheten i varje medlemsstat skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de uppgifter som anges i del I i bilaga VIII om de fartyg som hållits kvar i eller är föremål för vägrat tillträde till en hamn i denna medlemsstat den föregående månaden offentliggörs åtminstone en gång i månaden.

2. De uppgifter som finns att tillgå i informationssystemet Sirenac om fartyg som inspekterats i hamnar i medlemsstaterna och som avses i delarna I och II i bilaga VIII skall offentliggöras med hjälp av lämplig teknik så snart som möjligt efter det att inspektionen slutförts eller kvarhållandet hävts.

3. Medlemsstaterna och kommission skall samarbeta för att fastställa den lämpliga teknik som avses i artikel 15.2.

4. Där detta är lämpligt skall informationssystemet Sirenac ändras för att genomföra ovannämnda krav."

3. Bilaga I skall ändras enligt bilagan till detta direktiv.

4. Bilaga II skall ändras på följande sätt:

a) Den sjunde strecksatsen i punkt 2 skall ersättas med följande: "- Dispenscertifikat, inklusive, om så är lämpligt, lastförteckningen"

b) Följande skall införas efter punkt 28: "29. Avfallshanteringsplan och avfallsdagbok.

30. Beslutsstödsystem för befälhavare på passagerarfartyg.

31. Samarbetsplan vad gäller räddningstjänster för passagerarfartyg som går i reguljärtrafik.

32. Förteckning över driftbegränsningar för passagerarfartyg.

33. Bulklastfartygsbok.

34. Lastnings- och lossningsplan för bulklastfartyg."

5. En ny bilaga VIII skall läggas till enligt bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemssterna skall anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 12 månader efter att detta direktiv antagits. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den sjunde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 1999.

På kommissionens vägnar

Loyola DE PALACIO

Vice ordförande

(1) EGT L 157, 7.7.1995, s. 1.

(2) EGT L 184, 27.6.1998, s. 40.

(3) EGT L 247, 5.10.1993, s. 19.

(4) EGT L 276, 13.10.1998, s. 7.

BILAGA

1. Bilaga I skall ändras enligt följande:

a) I del I, punkt 6 skall orden "eller dragits tillbaka" infogas efter ordet "avstängts".

b) Del II skall ersättas med följande: "II. Samlad prioritetsfaktor

Följande fartyg skall prioriteras för inspektion:

1. Fartyg som anlöper en hamn i en medlemsstat för första gången eller efter en frånvaro på tolv månader eller mer. När medlemsstaterna tillämpar dessa kriterier skall de även ta hänsyn till de inspektioner som har utförts av MOU:s medlemmar. Om lämpliga uppgifter för detta ändamål saknas skall medlemsstaterna förlita sig på tillgängliga uppgifter i Sirenac och inspektera de fartyg som inte har registrerats i Sirenac-databasen efter systemets ikraftträdande den 1 januari 1993.

2. Fartyg som inte har inspekterats av någon medlemsstat under de senaste sex månaderna.

3. Fartyg vars lagstadgade certifikat med avseende på fartygets konstruktion och utrustning, utfärdade i enlighet med konventionerna, samt klassificeringscertifikaten har utfärdats av en organisation som inte är erkänd enligt bestämmelserna i rådets direktiv 94/57/EG av den 22 november 1994 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed (EGT L 319, 12.12.1994, s. 20).

4. Fartyg flaggade i en stat som, i den kontinuerliga treårsgenomsnittstabellen publicerad i den årliga MOU-rapporten, visar fler kvarhållanden och förseningar än genomsnittet.

5. Fartyg som har tillåtits att lämna en medlemsstats hamn på vissa villkor, t.ex. följande:

a) För varje brist som skall rättas till före avresan.

b) För varje brist som skall rättas till i nästa hamn.

c) För varje brist som skall rättas till inom 14 dagar.

d) För varje brist för vilka andra villkor har angivits.

Om åtgärder har vidtagits med avseende på fartyget och samtliga brister har rättats till, skall detta beaktas.

6. Fartyg som under en tidigare inspektion har uppvisat brister. Värdet bestäms av antal brister.

7. Fartyg som har kvarhållits i en tidigare hamn

8. Fartyg flaggade i en stat som inte har ratificerat samtliga relevanta internationella konventioner som anges i artikel 2 i detta direktiv.

9. Fartyg flaggade i en stat med en bristkonsekvens över genomsnittet.

10. Fartyg med klassrelaterade brister över genomsnittet.

11. Fartyg som tillhör en kategori för vilken beslut om utökad inspektion har fattats (i enlighet med artikel 7 i detta direktiv).

12. Övriga fartyg som är äldre än 13 år.

När den behöriga myndigheten fastställer hur fartygen i ovan nämnda förteckning skall prioriteras, skall den ta hänsyn till den ordning som anges av den samlade prioritetsfaktorn i informationssystemet Sirenac. En högre prioritetsfaktor indikerar en högre prioritering. Prioritetsfaktorn är summan av tillämpliga prioritetsfaktorers värden, enligt definitionen inom ramen för MOU. Punkterna 5, 6 och 7 skall endast tillämpas för inspektioner som utförts under de senaste tolv månaderna. Den samlade prioritetsfaktorn får inte var mindre än summan av punkterna 3, 4, 8, 9, 10, 11 och 12.

Om kommissionen inom tre månader efter det att nya värden för prioritetsfaktorer införts inom ramen för MOU anser att dessa värden är olämpliga, kan kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 19 i direktiv 95/21/EG besluta att värdena inte skall gälla för tillämpningen av detta direktiv."

2. En ny bilaga VIII skall läggas till enligt följande:

"BILAGA VII

Offentliggörande av uppgifter vad gäller kvarhållanden och inspektioner I hamnar i medlemsstaterna

(enligt artikel 15)

I. Den offentliggjorda informationen skall enligt artikel 15.1 innehålla följande:

- Fartygets namn.

- IMO-nummer.

- Typ av fartyg.

- Tonnage (bruttotonnage).

- Byggnadsår.

- Fartygets ägare eller den som är ansvarig för fartygstransporten, namn och adress.

- Flaggstat.

- När tillämpligt, klassificeringssällskap som för detta fartyg har utfärdat klassificeringscertifikat.

- Klassificeringssällskap, eller andra organisationer som för flaggstatens räkning för detta fartyg har utfärdat certifikat enligt konventionerna, inbegripet vilka certifikat det gäller.

- Antal kvarhållanden under de föregående 24 månaderna.

- Land och hamn för kvarhållandet.

- Dag då kvarhållandet hävdes.

- Kvarhållandets varaktighet, i dagar.

- Antal konstaterade brister samt en klar och tydlig motivering för kvarhållandet.

- Tidpunkten för när fartyget blivit föremål för vägrat tillträde till någon av gemenskapens hamnar samt en klar och tydlig motivering för denna åtgärd.

- Angivelse av huruvida klassificeringssällskap eller andra privata organ som utförde den relevanta undersökningen ansvarat för de brister som ensamma eller tillsammans med andra brister ledde till ett kvarhållande.

- Beskrivning av de åtgärder som vidtagits i det fall ett fartyg tillåtits anlöpa närmaste reparationsvarv eller vägrats tillträde till någon hamn i gemenskapen.

II. Informationen om de fartyg som inspekterats, som offentliggörs i enlighet med artikel 15.2, skall omfatta följande:

- Fartygets namn.

- IMO-nummer.

- Typ av fartyg.

- Tonnage (bruttotonnage).

- Byggnadsår.

- Fartygets ägare eller den som är ansvarig för fartygstransporten, namn och adress.

- Flaggstat.

- När tillämpligt, klassificeringssällskap som för detta fartyg har utfärdat klassificeringscertifikat.

- Klassificeringssällskap, eller andra organisationer som för flaggstatens räkning för detta fartyg har utfärdat certifikat enligt konventionerna, inbegripet vilka certifikat det gäller.

- Land, hamn och inspektionsdatum.

- Antal brister, uppdelat i kategorier."

Top