EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0051

Kommissionens direktiv 1999/51/EG av den 26 maj 1999 om anpassning till tekniska framsteg för femte gången av bilaga I till rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (tenn, pentaklorfenol och kadmium) (Text av betydelse för EES)

OJ L 142, 5.6.1999, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 024 P. 32 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 228 - 231
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 228 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/51/oj

31999L0051

Kommissionens direktiv 1999/51/EG av den 26 maj 1999 om anpassning till tekniska framsteg för femte gången av bilaga I till rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (tenn, pentaklorfenol och kadmium) (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 142 , 05/06/1999 s. 0022 - 0025


KOMMISSIONENS DIREKTIV 1999/51/EG

av den 26 maj 1999

om anpassning till tekniska framsteg för femte gången av bilaga I till rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (tenn, pentaklorfenol och kadmium)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar)(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 97/64/EG(2), särskilt artikel 2a i detta, införd genom rådets direktiv 89/678/EEG(3), och

av följande skäl:

(1) I anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artiklarna 69, 84 respektive 112, föreskrivs att vissa bestämmelser i bilaga I till direktiv 76/769/EEG inte skall tillämpas på Österrike, Finland och Sverige under en fyraårsperiod från den 1 januari 1995, och att bestämmelserna skall ses över i enlighet med de förfaranden som anges i EG-fördraget.

(2) Vissa tennorganiska föreningar, i synnerhet tributyltenn (TBT), som används i antifoulingfärg utgör fortfarande en risk för vattenmiljön och för människors hälsa, bland annat därför att de kan störa de endokrina körtlarnas funktion. Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) är medveten om riskerna med TBT och IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön verkar för ett internationellt förbud mot användning av tennorganiska föreningar som fungerar som biocider i antifoulingfärg avsedd för fartyg, från och med den 1 januari 2003. Bestämmelserna om TBT skall ses över med hänsyn tagen till utvecklingen inom IMO. Skeppsbottenfärg med begränsad avgivning av TBT har utvecklats och bör användas i stället för fritt associerad färg.

(3) Inlandsvatten och Östersjön är särskilt känsliga miljöer. Österrike och Sverige bör under en övergångsperiod tillåtas bibehålla sina strängare bestämmelser om användning av TBT i dessa känsliga miljöer. Användning av TBT i gemenskapens inlandsvatten bör förbjudas.

(4) Trots de restriktioner som infördes i och med direktiv 76/769/EEG utgör pentaklorfenol (PCP) fortfarande en risk för människors hälsa och för miljön. Användningen av PCP bör därför begränsas ytterligare. Av tekniska skäl är emellertid viss användning av PCP fortfarande nödvändig i medlemsstater som ligger vid Atlanten.

(5) I rådets resolution av den 25 januari 1988 efterlyses en övergripande strategi för att motverka miljöförorening genom kadmium, vilken bland annat skulle omfatta åtgärder för att begränsa användningen av kadmium och främja utvecklingen av ersättningsämnen. Riskerna med kadmium är för närvarande föremål för en bedömning inom ramen för rådets förordning (EEG) nr 793/93(4), och mot bakgrund av resultatet av denna bedömning kommer kommissionen att se över restriktionerna rörande kadmium. Sverige och Österrike, som tillämpar mer långtgående restriktioner än de som gäller i gemenskapen, bör under en övergångsperiod få bibehålla dessa.

(6) Vetenskapliga kommittén för toxikologi, ekotoxikologi och miljö har avgivit yttranden om tennorganiska föreningar och PCP.

(7) Detta direktiv påverkar inte de minimikrav som ställs beträffande skydd av arbetstagare i rådets direktiv 89/391/EEG(5) och i enskilda direktiv som grundas på det direktivet, särskilt rådets direktiv 90/394/EEG(6) och rådets direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet(7).

(8) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffandet av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 76/769/EEG anpassas härmed till den tekniska utvecklingen enligt bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 29 februari 2000 och skall genast underrätta kommissionen om detta. De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 september 2000. Österrike, Finland och Sverige får emellertid tillämpa dessa bestämmelser redan från och med den 1 januari 1999, såvida inget annat sägs i bilagan.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall överlämna till kommissionen texterna till de viktigaste bestämmelserna i den nationella lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 26 maj 1999.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 262, 27.9.1976, s. 24.

(2) EGT L 315, 19.11.1997, s. 13.

(3) EGT L 398, 30.12.1989, s. 24.

(4) EGT L 84, 5.4.1993, s. 1.

(5) EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.

(6) EGT L 196, 26.7.1990, s. 1.

(7) EGT L 131, 5.5.1998, s. 11.

BILAGA

I bilaga I till direktiv 76/769/EEG skall punkterna 21, 23 och 24 ändras på följande sätt: 1. Punkt 21 skall ersättas med följande: >Plats för tabell>

2. Punkt 23 skall ersättas med följande: " "

3. Följande avsnitt skall läggas till i punkt 24 (kadmium) efter avsnitt 3: >Plats för tabell>

(1) EGT L 194, 25.7.1975, s. 39.

(2) EGT L 377, 31.12.1991, s. 20.

Top