EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0003

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/3/EG av den 22 februari 1999 om upprättande av en gemenskapsförteckning över livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlas med joniserande strålning

OJ L 66, 13.3.1999, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 023 P. 244 - 246
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 63 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 63 - 65
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 026 P. 179 - 181

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/3/oj

31999L0003

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/3/EG av den 22 februari 1999 om upprättande av en gemenskapsförteckning över livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlas med joniserande strålning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 066 , 13/03/1999 s. 0024 - 0025


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 1999/3/EG av den 22 februari 1999 om upprättande av en gemenskapsförteckning över livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlas med joniserande strålning

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det förfarande som anges i artikel 189b i fördraget (3), mot bakgrund av det gemensamma utkast som godkändes av förlikningskommittén den 9 december 1998, och

av följande skäl:

I artikel 4.1 och 4.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG av den 22 februari 1999 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om livsmedel och livsmedelsingredienser som behandlats med joniserande strålning (4), nedan kallat ramdirektivet, föreskrivs att en förteckning över livsmedel och livsmedelsingredienser skall antas, som, med uteslutande av andra, får behandlas med joniserande strålning. Denna förteckning skall upprättas stegvis.

Örtkryddor, kryddor och smakgivande ingredienser av vegetabiliskt ursprung smittas och/eller angrips ofta av organismer och deras metaboliter som är skadliga för folkhälsan.

Sådan smitta och/eller sådana angrepp kan inte längre behandlas med gasningsmedel, t.ex. etylenoxid, på grund av giftpotentialen i dessas restprodukter.

Användning av joniserande strålning är ett effektivt sätt att ersätta de nämnda ämnena.

Vetenskapliga livsmedelskommittén har godtagit sådan behandling.

En sådan behandling ligger därför i folkhälsoskyddets intresse.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Utan att det påverkar gemenskapens positivlista som skall upprättas i enlighet med artikel 4.3 andra stycket i ramdirektivet, upprättas genom detta direktiv en första positivlista för gemenskapen över livsmedel och livsmedelsingredienser (nedan kallad livsmedel) som får behandlas med joniserande strålning och de högsta tillåtna doserna för att det eftersträvade målet skall uppnås.

2. Behandling av de ifrågavarande produkterna med joniserande strålning får endast utföras i enlighet med bestämmelserna i ramdirektivet. I synnerhet gäller att provningsmetoderna skall användas i enlighet med artikel 7.3 i ramdirektivet.

3. De livsmedel som får behandlas med joniserande strålning och de högsta genomsnittliga totaldoser som de får utsättas för förtecknas i bilagan.

Artikel 2

Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller hindra saluföring av livsmedel som har bestrålats i enlighet med de allmänna bestämmelserna i ramdirektivet och bestämmelserna i detta direktiv med motiveringen att de har behandlats med joniserande strålning.

Artikel 3

Eventuella ändringar i detta direktiv skall göras i enlighet med de förfaranden som anges i artikel 100a i fördraget.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall sätta i kraft lagar och andra författningar för att följa detta direktiv på ett sådant sätt att saluföring och användning av bestrålade livsmedel som överensstämmer med detta direktiv tillåts senast den 20 september 2000.

De skall underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv anta.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den sjunde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 februari 1999.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

K.-H. FUNKE

Ordförande

(1) EGT C 336, 30.12.1988, s. 7 och EGT C 303, 2.12.1989, s. 15.

(2) EGT C 194, 31.7.1989, s. 14.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 11 oktober 1989 (EGT C 291, 20.11.1989, s. 58), rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 oktober 1997 (EGT C 389, 22.12.1997, s. 47) och Europaparlamentets beslut av den 18 februari 1998 (EGT C 80, 16.3.1998, s. 133). Rådets beslut av den 25 januari 1999 och Europaparlamentets beslut av den 28 januari 1999.

(4) Se sida 16 i denna tidning.

BILAGA

>Plats för tabell>

Top