EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999F0130(04)

Rådets akt av den 3 november 1998 om antagande av regler om Europols mottagande av information från tredje man

OJ C 26, 30.1.1999, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; upphävd genom 32009D0371

31999F0130(04)

Rådets akt av den 3 november 1998 om antagande av regler om Europols mottagande av information från tredje man

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 026 , 30/01/1999 s. 0017 - 0018


RÅDETS AKT av den 3 november 1998 om antagande av regler om Europols mottagande av information från tredje man (1999/C 26/03)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DESSA REGLER

med beaktande av konventionen på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen) (1), särskilt artikel 10.4 i denna,

med beaktande av styrelsens yttrande, och

av följande skäl:

Det är rådet som skall enhälligt anta de ytterligare regler som, utöver Europolkonventionens regler om Europols mottagande av information från tredje land eller utomstående organ, skall iakttas av Europol härvidlag.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 Definitioner

I dessa regler avses med

a) tredje land: stater som inte är medlemsstater i Europeiska unionen, enligt artikel 10.4.4 i konventionen,

b) utomstående organ: de organ som avses i artikel 10.4.1 3 och 10.4.5 7 i konventionen,

c) organ med anknytning till Europeiska unionen: de organ som avses i artikel 10.4.1 3 i konventionen,

d) organ utan anknytning till Europeiska unionen: de organ som avses i artikel 10.4.5 7 i konventionen,

e) avtal: ett avtal som slutits för att nå de mål som anges i artikel 2 i konventionen,

f) information: uppgifter, inbegripet personuppgifter,

g) personuppgifter: alla slags uppgifter som kan hänföras till en bestämd eller bestämbar enskild person; med en bestämd enskild person avses en person vars identitet kan fastställas direkt eller indirekt, särskilt genom ett personnummer eller genom ett eller flera särskilda kännetecken på hans eller hennes fysiska, fysiologiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet,

h) databehandling: varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, spärrning, radering eller förstöring.

Artikel 2 Avtal

1. Europol får med tredje land och utomstående organ sluta avtal om Europols mottagande av information.

2. Rådet skall besluta om med vilka tredje länder och organ utan anknytning till Europeiska unionen som förhandlingar om avtal skall föras. Ett sådant beslut skall fattas enhälligt.

3. Styrelsen får besluta om med vilka organ med anknytning till Europeiska unionen som förhandlingar om avtal skall föras.

4. Europols direktör skall, efter samråd med styrelsen och enhälligt bemyndigande av rådet, inleda förhandlingar om avtal med tredje land eller organ utan anknytning till Europeiska unionen. Avtalet kan slutas först efter enhälligt godkännande av rådet, som via styrelsen skall ha inhämtat ett yttrande från den gemensamma tillsynsmyndigheten i den mån det gäller mottagande av personuppgifter.

5. Europols direktör skall, efter bemyndigande av styrelsen, inleda förhandlingar om avtal med organ med anknytning till Europeiska unionen. Avtalet kan slutas först efter godkännande av styrelsen, som skall ha inhämtat ett yttrande från den gemensamma tillsynsmyndigheten i den mån det gäller mottagande av personuppgifter.

Artikel 3 Utvärdering av information och informationskälla

1. För att kunna bedöma informationens och informationskällans tillförlitlighet skall Europol begära att det tredje landet eller det utomstående organet i möjligaste mån utvärderar informationen och informationskällan enligt de kriterier som fastställs i artikel 11 i reglerna om analysregister.

2. Om sådan utvärdering inte lämnas skall Europol i möjligaste mån själv försöka utvärdera informationskällans tillförlitlighet på grundval av den information som byrån redan förfogar över och enligt de kriterier som fastställs i artikel 11 i reglerna om analysregister.

3. Europol och ett tredje land eller ett utomstående organ kan i ett avtal i allmänna ordalag enas om utvärdering av särskild slags information och särskilda informationskällor enligt de kriterier som nämns i artikel 11 i reglerna om analysregister.

Artikel 4 Rättelse och utplåning av uppgifter

1. I ett avtal skall det föreskrivas att ett tredje land eller ett utomstående organ skall meddela Europol när de till Europol överförda uppgifterna rättas eller utplånas.

2. När ett tredje land eller ett utomstående organ underrättar Europol om att de till Europol överförda uppgifterna har rättats eller utplånats, skall Europol rätta eller utplåna uppgifterna i enlighet därmed. Europol skall inte utplåna uppgifterna om byrån fortfarande behöver behandla dem för analysregistret eller, ifall uppgifterna lagras i ett annat av Europols dataregister, Europol har fortsatt intresse av dem med hänsyn till underrättelser som är mer utförliga än de som det överförande tredje landet eller det utomstående organet förfogar över. Europol skall underrätta det tredje landet eller det utomstående organet om att dessa uppgifter även fortsättningsvis kommer att lagras.

3. Om Europol har anledning att förmoda att de lämnade uppgifterna inte är korrekta eller inte längre är aktuella skall Europol underrätta det tredje land eller det utomstående organ som lämnade uppgifterna och begära att landet eller organet i fråga informerar Europol om sin ståndpunkt. Om Europol rättar eller utplånar uppgifterna i enlighet med artiklarna 20.1 och 22 i konventionen, skall Europol informera det tredje land eller det utomstående organ som har lämnat uppgifterna om att dessa har rättats eller utplånats.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 20 i konventionen får sådana uppgifter som uppenbart har inhämtats av ett tredje land på ett sätt som utgör en klar kränkning av de mänskliga rättigheterna inte lagras i Europols informationssystem eller analysregister.

5. I ett avtal skall det föreskrivas att det tredje landet eller det utomstående organet i möjligaste mån skall informera Europol när landet eller organet i fråga har anledning att förmoda att de överförda uppgifterna inte är korrekta eller inte längre är aktuella.

Artikel 5 Ikraftträdande

Dessa regler träder i kraft den 1 januari 1999.

Utfärdat i Bryssel den 3 november 1998.

På rådets vägnar

B. PRAMMER

Ordförande

(1) EGT C 316, 27.11.1995, s. 1.

Top