EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0448

1999/448/EG: Kommissionens beslut av den 14 juni 1999 om ändring av kommissionens beslut 98/130/EG om godkännande av det fleråriga utvecklingsprogrammet för fiskeflottan i Finland för perioden 1 januari 1997-31 december 2001 [delgivet med nr K(1999) 1534] (Endast de finska och svenska texterna är giltiga)

OJ L 175, 10.7.1999, p. 68–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/448/oj

31999D0448

1999/448/EG: Kommissionens beslut av den 14 juni 1999 om ändring av kommissionens beslut 98/130/EG om godkännande av det fleråriga utvecklingsprogrammet för fiskeflottan i Finland för perioden 1 januari 1997-31 december 2001 [delgivet med nr K(1999) 1534] (Endast de finska och svenska texterna är giltiga)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 175 , 10/07/1999 s. 0068 - 0069


KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 juni 1999

om ändring av kommissionens beslut 98/130/EG om godkännande av det fleråriga utvecklingsprogrammet för fiskeflottan i Finland för perioden 1 januari 1997-31 december 2001

[delgivet med nr K(1999) 1534]

(Endast de finska och svenska texterna är giltiga)

(1999/448/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2468/98 av den 3 november 1998 om kriterier och förfaranden för gemenskapens strukturstöd inom fiskeri- och vattenbrukssektorn och för beredning och avsättning av dess produkter(1), särskilt artiklarna 5 och 6 i denna,

med beaktande av rådets beslut 97/413/EG av den 26 juni 1997 om mål och närmare bestämmelser för omstrukturering av gemenskapens fiskerisektor under perioden från och med den 1 januari 1997 till och med den 31 december 2001 i syfte att uppnå bestående jämvikt mellan resurserna och utnyttjandet av dessa(2), särskilt artikel 9.1 i denna, och

av följande skäl:

1. De mål som fastställs genom kommissionens beslut 98/130/EG av den 16 december 1997 om godkännande av det fleråriga utvecklingsprogrammet för fiskeflottan i Finland för perioden 1 januari 1997-31 december 2001(3) beräknades på grundval av de uppgifter som fanns tillgängliga vid den tidpunkten.

2. Mot bakgrund av de nya uppgifter som Finland lämnat beträffande fördelningen av fiskefartyg mellan segment i flottan bör målen för 31 december 2001 ändras.

3. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiske och vattenbruk.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Tabellen över mål för de fleråriga utvecklingsprogrammen för fiskeflottan i Finland för perioden 1 januari 1997-31 december 2001 i bilagan till föreliggande beslut, inbegripet fotnoter, skall upphäva och ersätta tabellen i bilagan till beslut 98/130/EG.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Republiken Finland.

Utfärdat i Bryssel den 14 juni 1999.

På kommissionens vägnar

Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 312, 20.11.1998, s. 19.

(2) EGT L 175, 30.7.1997, s. 27.

(3) EGT L 39, 12.2.1998, s. 73.

BILAGA

>Plats för tabell>

RU: Risk för utfiskning.

ÖF: Överfiskat.

Top