Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0436

1999/436/EG: Rådets beslut av den 20 maj 1999 om fastställande, i enlighet med relevanta bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen, av rättslig grund för samtliga bestämmelser och beslut som utgör Schengenregelverket

OJ L 176, 10.7.1999, p. 17–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 001 P. 152 - 164
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 001 P. 107 - 119
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 001 P. 107 - 119
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 008 P. 19 - 31

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/436/oj

31999D0436

1999/436/EG: Rådets beslut av den 20 maj 1999 om fastställande, i enlighet med relevanta bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen, av rättslig grund för samtliga bestämmelser och beslut som utgör Schengenregelverket

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 176 , 10/07/1999 s. 0017 - 0030


RÅDETS BESLUT

av den 20 maj 1999

om fastställande, i enlighet med relevanta bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen, av rättslig grund för samtliga bestämmelser och beslut som utgör Schengenregelverket

(1999/436/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

Rådet fattar beslut på grundval av artikel 2.1 andra stycket andra meningen i det protokoll som bifogas Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om att införliva Schengenregelverket inom ramen för Europeiska unionen (nedan kallat "Schengenprotokollet").

1. I enlighet med artikel 2.1 första stycket i Schengenprotokollet skall Schengenregelverket, som det definieras i bilagan till protokollet, från och med dagen för Amsterdamfördragets ikraftträdande omedelbart gälla i de tretton medlemsstater som anges i artikel 1 i protokollet, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 2.2 i protokollet.

2. Ingenting i detta beslut hindrar att de rättsliga förpliktelserna enligt 1990 års konvention skall fortsätta att gälla.

3. Det mandat som rådet tilldelas genom artikel 2.1 andra stycket i Schengenprotokollet att, genom enhälligt beslut och i enlighet med berörda bestämmelser i fördragen, fastställa den rättsliga grunden för samtliga de bestämmelser eller beslut som utgör Schengenregelverket, har som ett av sina mål att fastställa rättslig grund för varje kommande förslag och initiativ om ändring eller utökande av Schengenregelverket, som det behandlas i artikel 5.1 första stycket i Schengenprotokollet och som skall omfattas av berörda bestämmelser i fördragen, som inbegriper de bestämmelser som fastställer formen på den rättsakt som skall antas samt förfarandet för dess antagande.

4. Enligt vissa bestämmelser i 1990 års konvention om tillämpning av Schengenavtalet krävs att de avtalsslutande staterna inför påföljder för att säkerställa ett faktiskt genomförande, dock utan krav på harmonisering av påföljderna. Därför bör dessa bestämmelser och de regler som skall medföra påföljder vid överträdelse ha samma rättsliga grund, utan att det påverkar den rättsliga grunden för eventuella framtida åtgärder som syftar till harmonisering av påföljderna.

5. Fastställandet av en rättslig grund i enlighet med de relevanta bestämmelserna i fördragen, för samtliga de bestämmelser eller beslut som utgör Schengenregelverket, påverkar inte medlemsstaternas ansvar för att upprätthålla lag och ordning och garantera den inre säkerheten enligt artikel 64 i EG-fördraget och artikel 33 i FEU.

6. Fastställandet av en rättslig grund i enlighet med de relevanta bestämmelserna i fördragen för samtliga de bestämmelser eller beslut som utgör Schengenregelverket eller fastställandet att en rättslig grund inte är nödvändig för dessa bestämmelser eller beslut påverkar inte medlemsstaternas rätt att utföra kontroller av varor som har samband med förbud eller begränsningar som medlemsstaterna föreskriver, och som är förenliga med gemenskapslagstiftningen.

7. Fastställandet av en rättslig grund, i enlighet med Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen, för bestämmelserna i 1990 års konvention om tillämpning av Schengenavtalet, som särskilt rör villkoren för inresa i de avtalsslutande staterna eller för utfärdande av viseringar påverkar inte nuvarande regler för erkännande av resehandlingars giltighet.

8. De rättigheter och skyldigheter som tillkommer Danmark regleras genom artikel 3 i protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar och genom artiklarna 1-5 i protokollet om Danmarks ställning.

9. Förhållandet mellan protokollet om Danmarks ställning, protokollet om Förenade kungarikets och Irlands ställning beträffande vissa frågor om Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen och protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar, som olika former av överföring av och deltagande i Schengenregelverket vilar på och som man avser att vidareutveckla, skall beaktas i samband med att Schengen införlivas med Europeiska unionen.

10. Schengenprotokollet innehåller bestämmelser om att Republiken Island och Konungariket Norge skall associeras till genomförandet av Schengenregelverket och den vidare utvecklingen av detta på grundval av det avtal som undertecknades i Luxemburg den 19 december 1996.

11. De rättsakter som kommer att antas genom att ett förslag eller ett initiativ om en vidare utveckling av Schengenregelverket läggs fram, måste i ingressen till rättsakten innehålla en hänvisning till Schengenprotokollet så att rättssäkerheten garanteras och de bestämmelser som hör till Schengenprotokollet alltid kan tillämpas.

12. Införlivandet av Schengenregelverket inom Europeiska gemenskapens ramar påverkar, med beaktande av artikel 134 i tillämpningskonventionen för Schengenavtalet, inte medlemsstaternas behörighet såvitt avser erkännande av stater och territoriella enheter, dessas myndigheter eller resedokument eller andra dokument som de utfärdar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom detta beslut skall den rättsliga grunden fastställas för samtliga de bestämmelser och beslut som utgör Schengenregelverket enligt bilagorna A-D med undantag av de bestämmelser och beslut för vilka rådet, som beslutar på grundval av artikel 2.1 andra stycket första meningen i Schengenprotokollet, har fastställt att ingen rättslig grund behövs.

Artikel 2

Den rättsliga grunden för bestämmelserna i konventionen, som undertecknades i Schengen den 19 juni 1990, mellan Konungariket Belgien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Frankrike, Storhertigdömet Luxemburg och Konungariket Nederländerna, om tillämpning av det avtal om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, som undertecknades i Schengen den 14 juni 1985 (nedan kallat Schengenkonventionen), med tillhörande slutakt, skall fastställas i överensstämmelse med bilaga A.

Artikel 3

Den rättsliga grunden för bestämmelserna i avtalen om anslutning till Schengenkonventionen, med Republiken Italien (undertecknat i Paris den 27 november 1990), Konungariket Spanien och Republiken Portugal (undertecknat i Bonn den 25 juni 1991, Republiken Grekland (undertecknat i Madrid den 6 november 1992), Republiken Österrike (undertecknat i Bryssel den 28 april 1995) och Konungariket Danmark, Republiken Finland och Konungariket Sverige (undertecknat i Luxemburg den 19 december 1996) med tillhörande slutakter och förklaringar skall fastställas i överensstämmelse med bilaga B.

Artikel 4

Den rättsliga grunden för besluten och förklaringarna från den verkställande kommitté som inrättats genom Schengenkonventionen, skall fastställas i överensstämmelse med bilaga C.

Artikel 5

Den rättsliga grunden för de rättsakter som antagits för tillämpningen av Schengenkonventionen, av de organ som Verkställande kommittén har tilldelat befogenhet att fatta beslut, skall fastställas i överensstämmelse med bilaga D.

Artikel 6

Med hänsyn till de medlemsstater som anges i artikel 1 i protokollet om införlivande av Schengenregelverket i Europeiska unionen utgör det territoriella tillämpningsområdet för bestämmelserna eller besluten, som utgör Schengenregelverket, och för vilka rådet på grundval av artikel 2.1 andra meningen i det ovannämnda protokollet beslutat om en rättslig grund i avdelning IV i del 3 i EG-fördraget och det territoriella tillämpningsområdet för åtgärder som bygger på sådana bestämmelser eller beslut eller ändrar dem, det tillämpningsområdet som fastställs i artikel 138 i Schengenkonventionen från 1990 och det som anges i de relevanta bestämmelserna i anslutningsinstrumenten till denna konvention.

Artikel 7

Detta beslut skall inte påverka den behörighet - som erkänns i de relevanta bestämmelserna i Schengenregelverket - och som medlemsstaterna förbehåller sig med avseende på erkännande av stater och områdesenheter och deras myndigheter samt pass, resedokument, identitetshandlingar eller andra dokument.

Artikel 8

De rättsakter som antas i enlighet med ett förslag eller ett initiativ till vidareutveckling av Schengenregelverket måste i ingressen till rättsakten ha en hänvisning till Schengenprotokollet.

Artikel 9

Detta beslut skall börja gälla omedelbart.

Det skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 20 maj 1999.

På rådets vägnar

E. BULMAHN

Ordförande

BILAGA A

Artikel 2

>Plats för tabell>

BILAGA B

Artikel 3

>Plats för tabell>

BILAGA C

Artikel 4

INDELNING AV BESLUT OCH FÖRKLARINGAR FRÅN VERKSTÄLLANDE KOMMITTÉN

Verkställande kommitténs beslut

>Plats för tabell>

Förklaringar från Verkställande kommittén

>Plats för tabell>

BILAGA D

Artikel 5

BESLUT AV CENTRALGRUPPEN

>Plats för tabell>

FÖRKLARINGAR

1. Rådet kommer att göra följande uttalande vid antagandet av beslutet:

"Trots fastställandet av rättslig grund för artikel 2.2 och 2.3, artikel 4.1-4.3, artikel 5.1 e och artikel 8 i tillämpningskonventionen till Schengenavtalet i enlighet med de relevanta bestämmelserna i fördragen, skall medlemsstaternas ansvar och befogenheter med avseende på övervakningsåtgärder, även vid gränserna, för att upprätthålla lag och ordning och garantera den inre säkerheten i enlighet med nationell lagstiftning och med de medel som står till förfogande förbli opåverkade."

2. Medlemsstaterna i rådet har avgivit följande förklaring när det gäller de medlemsstater som förtecknas i artikel 1 i Schengenprotokollet:

"Införandet av den första förklaringen till slutakten till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet detta beslut måste tolkas som att detta betyder att det beslut som bekräftar behörigheten hos varje stat som ansluter sig till EU att införa Schengenregelverket och sålunda medge borttagande av interna gränskontroller, kommer att fattas enhälligt av det råd som utgörs av de medlemsstater som anges i artikel 1 i Schengenprotokollet."

3. Kommissionen har gjort följande uttalande:

Uttalande om Ständiga kommittéen för genomförande av Schengenkonventionen

"I enlighet med artikel 1 i protokollet om införlivande av Schengenregelverket inom Europeiska unionens ramar skall det närmare Schengensamarbetet 'genomföras inom Europeiska unionens institutionella och rättsliga ramar och med iakttagande av de relevanta bestämmelserna i Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen'. Kommissionen anser därför att införlivandet av Verkställande kommitténs beslut om att inrätta en ständig kommitté för genomförande av Schengenkonventionen (SCH/Com-ex (98) 26 def av den 16 september 1998) inom unionens ram inte på något sätt påverkar de befogenheter som genom fördragen tillkommer kommissionen, särskilt dess ansvar som övervakare av fördragen."

4. Uttalande från den nederländska delegationen när rådets beslut om fastställande av rättslig grund för Schengenregelverket antogs:

"Nederländerna är av den uppfattningen att bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen i EG-fördraget bör fastställas som rättslig grund för ett antal beslut och bestämmelser i Schengenregelverket med avseende på Schengens informationssystem, eftersom dessa gäller utlänningsrättsliga aspekter på den fria rörligheten för personer."

Belgien ansluter sig till den nederländska delegationens uttalande.

Top