EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0123

1999/123/EG: Kommissionens beslut av den 9 februari 1999 om upphörande av registrering av TV-kamerasystemmoduler, monteringssatser, underenheter och delar därav och om avslutande av undersökningen beträffande det påstådda kringgåendet av de slutgiltiga antidumpningstullar på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1015/94 [delgivet med nr K(1999) 276]

OJ L 38, 12.2.1999, p. 56–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 09/02/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/123(1)/oj

31999D0123

1999/123/EG: Kommissionens beslut av den 9 februari 1999 om upphörande av registrering av TV-kamerasystemmoduler, monteringssatser, underenheter och delar därav och om avslutande av undersökningen beträffande det påstådda kringgåendet av de slutgiltiga antidumpningstullar på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1015/94 [delgivet med nr K(1999) 276]

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 038 , 12/02/1999 s. 0056 - 0057


KOMMISSIONENS BESLUT av den 9 februari 1999 om upphörande av registrering av TV-kamerasystemmoduler, monteringssatser, underenheter och delar därav och om avslutande av undersökningen beträffande det påstådda kringgåendet av de slutgiltiga antidumpningstullar på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1015/94 [delgivet med nr K(1999) 276] (1999/123/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen (1), senast ändrat genom förordning (EG) nr 905/98 (2), särskilt artikel 9 i denna,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:

A. FÖRFARANDE

(1) Den 18 mars 1998 mottog kommissionen ett klagomål beträffande det påstådda kringgåendet av de slutgiltiga antidumpningstullar som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1015/94 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1952/97 (4), på TV-kamerasystem med ursprung i Japan genom import av moduler, monteringssatser, underenheter och delar därav med ursprung i Japan som används vid sammansättning av TV-kamerasystem i gemenskapen.

(2) Klagomålet ingavs av Philips Broadcast Television Systems BV, gemenskapstillverkare av TV-kamerasystem som i enlighet med artikel 4.1 och 5.4 i förordning (EG) nr 384/96 (nedan kallad grundförordningen) svarar för större delen av gemenskapens sammanlagda tillverkning av den berörda produkten.

(3) Klagomålet innehöll bevis för kringgående beträffande två tillverkare/exportörer, nämligen Ikegami Tsushinki Co. Ltd (nedan kallad Ikegami/Japan) och Sony Corporation (nedan kallad Sony/Japan), i form av sammansättningsverksamhet eller färdigställande hos deras närstående importörer i Europeiska gemenskapen. Det fanns inga faktiska bevis för sammansättningsverksamhet eller färdigställande avseende andra japanska exportörer/tillverkare. Inget annat företag har under undersökningen gett sig till känna för kommissionen.

(4) Efter samråd inledde kommissionen genom förordning (EG) nr 1178/98, som offentliggjordes i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (5), en undersökning om det påstådda kringgåendet av de slutgiltiga antidumpningstullar som genom rådets ovannämnda förordning infördes på TV-kamerasystem med ursprung i Japan genom import av moduler, monteringssatser, underenheter och delar därav med ursprung i Japan som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8504 31 90, ex 8525 30 90, ex 8529 90 72, ex 8529 90 81, ex 8529 90 88, ex 8536 90 10, ex 8538 90 99, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex 8531 20 80, ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 och ex 9002 90 90.

(5) Kommissionen krävde även att tullmyndigheterna i enlighet med artikel 14.5 i grundförordningen skulle registrera importen av de ovannämnda delarna.

(6) Kommissionen underrättade officiellt berörda exporterande tillverkare och importörer, exportlandets företrädare och den klagande gemenskapstillverkaren om inledandet av undersökningen. Berörda parter gavs tillfälle att skriftligen lämna sina synpunkter och begära att bli hörda inom den tidsfrist som fastställts i förordningen om inledandet av förfarandet.

B. ÅTERKALLANDE AV KLAGOMÅLET OCH AVSLUTANDE AV FÖRFARANDET

(7) Genom sitt brev till kommissionen av den 17 december 1998 återkallade Philips Broadcast Television System BV formellt sitt klagomål.

(8) Enligt artikel 9.1 i grundförordningen kan förfarandet avslutas om klagomålet återkallas med mindre än att ett sådant avslutande skulle strida mot gemenskapens intresse.

(9) Kommissionen ansåg att förfarandet borde avslutas eftersom undersökningen inte hade bringat några överväganden i dagen som visat att ett sådant avslutande skulle strida mot gemenskapens intresse. Berörda parter underrättades följaktligen om detta och gavs tillfälle att lämna synpunkter. Inga synpunkter mottogs som tydde på att ett sådant avslutande skulle strida mot gemenskapens intresse.

(10) Kommissionen drar därför slutsatsen att föreliggande förfarande om det påstådda kringgåendet av gällande slutgiltiga antidumpningstullar på TV-kamerasystem med ursprung i Japan genom import av moduler, monteringssatser, underenheter och delar därav med ursprung i Japan bör avslutas utan att skyddsåtgärder införs. Följaktligen bör registreringen av delarna i fråga upphöra.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Undersökningen avseende kringgåendet av de antidumpningstullar som genom förordning (EG) nr 1015/94 infördes på import av TV-kamerasystem med ursprung i Japan genom import av moduler, monteringssatser, underenheter och delar därav med ursprung i Japan vilka för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 8504 31 90, ex 8525 30 90, ex 8529 90 72, ex 8529 90 81, ex 8529 90 88, ex 8536 90 10, ex 8538 90 99, ex 8542 13 72, ex 8531 20 59, ex 8531 20 80, ex 8538 10 00, ex 8538 90 91 och ex 9002 90 90, som inleddes genom förordning (EG) nr 1178/98, skall avslutas.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 1178/98 skall upphävas.

Utfärdat i Bryssel den 9 februari 1999.

På kommissionens vägnar

Leon BRITTAN

Vice ordförande

(1) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1.

(2) EGT L 128, 30.4.1998, s. 18.

(3) EGT L 111, 30.4.1994, s. 106.

(4) EGT L 276, 9.10.1997, s. 20.

(5) EGT L 163, 6.6.1998, s. 20.

Top