EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0021

1999/21/EG, Euratom: Rådets beslut av den 14 december 1998 om att antaga ett flerårigt program för åtgärder inom energisektorn (1998-2002) och därmed sammanhörande åtgärder

OJ L 7, 13.1.1999, p. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/21(1)/oj

31999D0021

1999/21/EG, Euratom: Rådets beslut av den 14 december 1998 om att antaga ett flerårigt program för åtgärder inom energisektorn (1998-2002) och därmed sammanhörande åtgärder

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 007 , 13/01/1999 s. 0016 - 0019


RÅDETS BESLUT av den 14 december 1998 om att antaga ett flerårigt program för åtgärder inom energisektorn (1998-2002) och därmed sammanhörande åtgärder (1999/21/EG, Euratom)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 203 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (4), och

av följande skäl:

(1) I sin vitbok "Energipolitik inom Europeiska unionen" av den 13 december 1995 framförde kommissionen sina synpunkter på gemenskapens framtida energipolitik till rådet. Rådet antog en resolution om denna vitbok den 8 juli 1996 (5).

(2) Energin är av grundläggande betydelse för gemenskapens ekonomiska och sociala utveckling.

(3) Gemenskapens beroende av externa energileveranser kommer att öka avsevärt under kommande år.

(4) Nivån på energikostnaderna är av mycket stor betydelse för de europeiska företagens konkurrenskraft.

(5) För medborgarnas livskvalitet är det nödvändigt att se till att utvecklingen av produktion och förbrukning av energi är förenlig med målsättningarna på miljöskyddsområdet.

(6) Med tanke på de strategiska utmaningar som gemenskapen står inför bör målsättningarna för energiåtgärderna särskilt inriktas på försörjningstrygghet, konkurrenskraft och skydd för miljön.

(7) För att kunna förverkliga dessa målsättningar på ett balanserat sätt krävs att särskild vikt läggs vid att alla de energiåtgärder som genomförs på gemenskapsnivå är tydliga, samstämmiga och samordnade.

(8) I samband med att rådet antog förordning (EG) nr 701/97 av den 14 april 1997 om antagande av ett program avsett att främja internationellt samarbete inom energisektorn, Synergy-programmet (6), bedömde det att det vore lämpligt att kommissionen lade fram ett meddelande om alla gemenskapsprogram med en energikomponent, vilket skulle kunna följas av ett förslag om inrättande av ett ramprogram för energi.

(9) Kommissionen har lagt fram ett meddelande "En helhetssyn på energipolitiken och energiåtgärderna", av vilket bland annat framgår att gemenskapen genomför ett stort antal åtgärder men att dessa är spridda, antingen mellan olika energipolitiska program eller gemenskapens olika politikområden.

(10) Det är nödvändigt att säkerställa förvaltning, komplementaritet och optimal användning av budgetresurserna.

(11) Endast med en verkligt integrerad och samordnad strategi för gemenskapsåtgärder insatser på energiområdet blir det möjligt att utveckla en samstämmig och effektiv politik som säkerställer att alla aspekter på de olika problem som skall lösas beaktas i tillräckligt hög grad.

(12) Denna samstämmiga och effektiva politik måste omfatta både själva programmen för energipolitiken och energikomponenten i gemenskapens andra politikområden.

(13) Därför är det lämpligt att utforma och fastställa ett flerårigt ramprogram för åtgärder vidtagna under gemenskapens energipolitik.

(14) Detta ramprogram bör genomföras med hjälp av horisontella program och temaprogram.

(15) De horisontella programmen bör omfatta gemensamma analyser och övervakning av marknaderna samt internationellt energisamarbete.

(16) Temaprogrammen avser främjande av förnybara energikällor, främjande av effektiv energianvändning, främjande av ren och effektiv användning av fasta bränslen och åtgärder inom kärnenergisektorn beträffande säker transport av radioaktivt material och säkerhetsåtgärder och industriellt samarbete för att främja vissa aspekter av säkerheten hos kärnenergianläggningar i länder som för närvarande deltar i Tacis-programmet.

(17) Med tanke på det sammanhang och de specifika strukturer i vilka energiåtgärderna för de transeuropeiska näten genomförs, bör nuvarande strukturer och former för deras genomförande bibehållas i en lämplig ram.

(18) Med tanke på det sammanhang och de specifika strukturer i vilka energiåtgärderna inom FoTU-området genomförs, kommer strukturerna och formerna för deras genomförande även i fortsättningen vara förenliga med arrangemangen och förfarandena för ramprogrammet inom FoTU-området. Samarbetet och samordningen med övriga strukturer bör dock stärkas.

(19) Principen att sträva efter största möjliga samstämmighet förutsätter inrättandet av en enda gemensam kommitté för hela ramprogrammet och de åtgärder som ingår i detta.

(20) Den gemensamma kommittén kommer att biträda kommissionen när det gäller att säkerställa största möjliga öppenhet och spridning av information mellan alla berörda parter. En sammanfattning av de energiåtgärder som genomförts inom gemenskapens olika politikområden skall föreläggas kommittén för att säkerställa större samstämmighet mellan sådana åtgärder. Med tanke på mångfalden och den tekniska komplexiteten hos de frågor som skall behandlas bör den gemensamma kommittén och kommissionen eftersträva att lämplig expertis anlitas när så är nödvändigt. Den gemensamma kommittén kommer att säkerställa att dubbelarbete mellan programmen inom detta ramprogram och andra gemenskapsprogram undviks.

(21) På grundval av huvudindikatorerna för energipolitiken bör regelbundna rapporter sammanställas om genomförandet av detta ramprogram. Utan att det påverkar den systematiska och regelbundna utvärderingen av åtgärderna bör detta ramprogram och de särskilda programmen efter halva löptiden bli föremål för en översyn av oberoende experter.

(22) Utan att detta påverkar medlemsstaternas roll och med hänsyn till subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen i artikel 3b i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen bör de ovan nämnda målen för energipolitiken samt stärkandet och samordningen av energiåtgärderna som vidtas enligt den egentliga energipolitiken och inom ramen för gemenskapens andra politikområden även genomföras på gemenskapsnivån.

(23) Villkor för tredje lands deltagande bör fastställas i de särskilda programmen.

(24) Ett finansiellt referensbelopp i den mening som avses i punkt 2 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995 (7) ingår i detta beslut för hela detta ramprograms löptid, utan att detta påverkar budgetmyndighetens befogenheter såsom de definieras i fördraget. Hänsyn bör tas till att en ny budgetplan kommer att förhandlas fram under ramprogrammets giltighetstid. Så snart nästa budgetplan är utarbetad kan finansieringen av de åtgärder som vidtas på de prioriterade områdena för främjande av förnybara energikällor och energieffektivitet ses över.

(25) För antagandet av detta beslut, vars syfte är att samordna energipolitiken i alla dess aspekter, föreskriver Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen inte andra befogenheter än de som anges i artikel 235 respektive artikel 203 i dessa fördrag. De särskilda program genom vilka ramprogrammet kommer att genomföras bör vart och ett antas på lämplig rättslig grund.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Ett flerårigt ramprogram för gemenskapsåtgärder inom energisektorn, nedan kallat ramprogrammet, antas för perioden 1998-2002.

2. Detta ramprogram skall huvudsakligen bidra till att på ett balanserat sätt eftersträva följande prioriterade mål för energipolitiken:

- Försörjningstrygghet.

- Konkurrenskraft.

- Skydd för miljön.

3. Detta ramprogram skall bidra till större öppenhet, enhetlighet och samordning i fråga om alla gemenskapsåtgärder och andra åtgärder inom energisektorn samt till effektiv användning av finansiella medel och säkerställa att dessa åtgärder effektivt kombineras med åtgärder vidtagna inom ramen för gemenskapens andra politikområden.

Komplementaritet tillsammans med medlemsstaternas relevanta initiativ och med gemenskapsinitiativ t.ex. inom ramen för forskningspolitiken eller de transeuropeiska näten skall eftersträvas.

Artikel 2

1. Detta ramprogram skall genomföras genom sex särskilda program, som kan vara horisontella program eller temaprogram och som motsvarar följande åtgärder:

a) I samarbete med medlemsstaterna utveckla ett program för regelbunden övervakning av energimarknadernas utveckling och trender så att de politiska besluten med avseende på energi kan fattas på grundval av en gemensam analys.

b) Inom detta ramprograms räckvidd stärka det internationella samarbetet på energiområdet.

c) Främja förnybara energikällor.

d) Uppmuntra en rationell och effektiv användning av energiresurser.

e) Främja användningen av miljövänlig teknik inom området för fasta bränslen.

f) Bedriva verksamhet inom kärnenergisektorn när det gäller säker transport av radioaktivt material samt säkerhetsåtgärder och industriellt samarbete för att främja säkerheten vid kärnkraftsanläggningar i länder som ingår i Tacis-programmet.

2. I varje särskilt program, vars varaktighet skall sammanfalla med tillämpningstiden för ramprogrammet, skall former för dess genomförande fastställas.

3. Genomförandet av detta ramprogram kan, inom dess räckvidd, ge upphov till kompletterande gemenskapsinitiativ i enlighet med förfarandena i fördragen. Det kan också leda till samarbete med tredje land eller med internationella organisationer.

Artikel 3

1. Det finansiella referensbeloppet för att genomföra detta ramprogram skall uppgå till 170 miljoner ecu. Av detta belopp är 68 miljoner ecu avsedda för perioden 1998-1999.

Det finansiella referensbeloppet för perioden 2000-2002 skall ses över om beloppet 102 miljoner ecu inte är förenligt med budgetplanen för den perioden.

De årliga anslagen skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

Finansiella referensbelopp skall också fastställas för vart och ett av de särskilda programmen.

2. Närmare föreskrifter för gemenskapens finansiella medverkan i de åtgärder som vidtas inom detta ramprogram skall fastställas i enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen av den 21 december 1997 för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (8).

Artikel 4

1. Kommissionen skall ansvara för genomförandet av detta ramprogram och utarbetandet av riktlinjer som skall tillämpas på åtgärder som skall vidtas inom vart och ett av de dess särskilda program. Dessa riktlinjer skall antas i enlighet med bestämmelserna i punkt 2.

Kommissionen skall varje år för den kommitté som avses i punkt 2 lägga fram en sammanfattande rapport om de energiåtgärder som har vidtagits inom ramen för gemenskapens olika politikområden.

2. Kommissionen skall vid förvaltningen av detta ramprogram biträdas av en kommitté som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionens beslut skall ha omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall

skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger tre månader från den dag då rådet underrättats.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

Artikel 5

1. Kommissionen skall varje år granska hur genomförandet av detta ramprogram och de särskilda programmen framskrider. Den skall bedöma den totala effektiviteten hos detta ramprogram, vars räckvidd fastställs i artikel 2.1, däribland förbättringar av samordningen mellan åtgärder med en energikomponent samt dess bidrag till gemenskapspolitikens mål. Den skall också bedöma om mål, prioriteringar och finansiella medel fortfarande är lämpliga för den förändrade situationen. Kommissionen skall rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultaten av denna bedömning och i förekommande fall lägga fram förslag i syfte att anpassa eller komplettera detta ramprogram och/eller dess särskilda program.

2. Under det tredje året av tillämpningen av detta ramprogram och under alla förhållanden innan förslag om fastställande av ett efterföljande ramprogram läggs fram, skall kommissionen låta oberoende experter utföra en extern bedömning av det samlade genomförandet av de gemenskapsåtgärder som vidtas enligt detta ramprogram. Kommissionen skall överlämna slutsatserna från denna bedömning tillsammans med sina synpunkter till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Innan kommissionen skickar dessa slutsatser och synpunkter skall den samråda med den kommitté som avses i artikel 4.2.

3. De oberoende experter som avses i punkt 2 skall ha lämpliga kvalifikationer och väljas av kommissionen på ett väl avvägt sätt.

Artikel 6

Rådet skall, i enlighet med relevanta bestämmelser i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, före utgången av år 2000 se över detta ramprogram för den resterande löptiden på grundval av ett meddelande från kommissionen och med beaktande av prioriteringarna för energiverksamheterna, särskilt Save (9)- och Altener (10)-programmen

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 14 december 1998.

På rådets vägnar

W. MOLTERER

Ordförande

(1) EGT C 46, 11.2.1998, s. 7.

(2) EGT C 328, 26.10.1998.

(3) EGT C 214, 10.7.1998, s. 44.

(4) EGT C 315, 13.10.1998, s. 1.

(5) EGT C 224, 1.8.1996, s. 1.

(6) EGT L 104, 22.4.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 2598/97 (EGT L 351, 23.12.1997, s. 16).

(7) EGT C 102, 4.4.1996, s. 4.

(8) EGT L 356, 31.12.1997, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2444/97 (EGT L 340, 11.12.1997, s. 1).

(9) EGT L 335, 24.12.1996, s. 50.

(10) EGT L 159, 3.6.1998, s. 53.

Top