EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R2137

Kommissionens förordning (EG) nr 2137/98 av den 5 oktober 1998 om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under portugisisk flagg

OJ L 270, 7.10.1998, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/2137/oj

31998R2137

Kommissionens förordning (EG) nr 2137/98 av den 5 oktober 1998 om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under portugisisk flagg

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 270 , 07/10/1998 s. 0003 - 0003


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2137/98 av den 5 oktober 1998 om upphörande av fiske efter torsk med fartyg under portugisisk flagg

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2635/97 (2), särskilt artikel 21.3 i denna, och

av följande skäl:

I rådets förordning (EG) nr 62/98 av den 19 december 1997 om fastställande för år 1998 av vissa åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskeresurser i regleringsområdet enligt konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordatlantens västra del (3), föreskrivs kvoter för torsk för 1998.

För att säkerställa att bestämmelserna följs beträffande de kvantitativa begränsningarna för fångster av bestånd som omfattas av kvoter måste kommissionen fastställa datum för när fartyg under en viss medlemsstats flagg skall anses ha uttömt den tilldelade kvoten.

Enligt uppgifter som kommissionen mottagit har de fångster av torsk i vattnen i NAFO-område 3M, som gjorts av fartyg under portugisisk flagg eller av fartyg som är registrerade i Portugal, uttömt den kvot som tilldelats för 1998. Portugal har förbjudit fiske av detta bestånd från och med den 4 september 1998. Det är därför lämpligt att utgå från detta datum.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De fångster av torsk i vattnen i NAFO-område 3M, som gjorts av fartyg under portugisisk flagg eller av fartyg som är registrerade i Portugal, skall anses ha uttömt den kvot som tilldelats Portugal för år 1998.

Fiske efter torsk i vattnen i NAFO-område 3M av fartyg under portugisisk flagg eller som är registrerade i Portugal skall vara förbjudet, liksom behållande ombord, omlastning och landning av sådant bestånd som fångats av dessa fartyg efter denna förordnings tillämpningsdatum.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 4 september 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 oktober 1998.

På kommissionens vägnar

Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 261, 20.10.1993, s. 1.

(2) EGT L 356, 31.12.1997, s. 14.

(3) EGT L 12, 19.1.1998, s. 121.

Top