EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1705

Rådets förordning (EG) nr 1705/98 av den 28 juli 1998 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2229/97

OJ L 215, 1.8.1998, p. 1–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2002; upphävd genom 32003R0146 . Latest consolidated version: 24/04/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1705/oj

31998R1705

Rådets förordning (EG) nr 1705/98 av den 28 juli 1998 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2229/97

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 215 , 01/08/1998 s. 0001 - 0011


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1705/98 av den 28 juli 1998 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2229/97

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 73g och 228a i detta,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 97/759/GUSP (1) och gemensam ståndpunkt 98/425/GUSP (2), fastställda av rådet på grundval av artikel J 2 i Fördraget om Europeiska unionen, om Angola i syfte att uppmana "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen, med beaktande av Förenta nationernas säkerhetsråds beslut i frågan, särskilt resolutionerna 864 (1993), 1127 (1997), 1130 (1997), 1173 (1998) och 1176 (1998),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

I enlighet med kapitel VII i Förenta nationernas stadga beslutade Förenta nationernas säkerhetsråd i sina resolutioner 864 (1993), 1 127 (1997) och 1 173 (1998) att alla stater skulle vidta vissa åtgärder beträffande sina ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita) att fullgöra sina skyldigheter enligt "Acordos de Paz", Lusakaprotokollet och relevanta säkerhetsrådsresolutioner.

Vissa av dessa åtgärder omfattas av tillämpningsområdet för fördraget och särskilt i syfte att undvika snedvridning av konkurrensen krävs därför gemenskapslagstiftning för att genomföra säkerhetsrådets beslut i frågan såvitt gäller gemenskapens territorium; detta territorium anses för denna förordnings syfte omfatta de av medlemsstaternas territorier på vilket fördraget är tillämpligt, på de villkor som anges i det fördraget.

Säkerhetsrådet har även uppmanat Förenta nationernas medlemsstater att tillämpa dessa åtgärder utan hinder av rättigheter eller skyldigheter som uppkommit på grund av undertecknade internationella överenskommelser, ingångna kontrakt eller licenser eller tillstånd som beviljats före antagandet av de ovan nämnda resolutionerna.

Den fjärde AVS - EG-konventionen, som undertecknades i Lomé den 15 december 1989 och som gemenskapen och Angola är parter i, utgör således inte något hinder för tillämpningen av de nämnda säkerhetsrådsåtgärderna.

Uppgifterna i bilagorna till denna förordning om områden i Angola som ännu inte står under den statens förvaltning, gränsstationer i Angola för införsel av olja, oljeprodukter, luftfartyg och luftfartygsdelar registrerade i Angola samt platser i Angola för start och landning för luftfartyg bör grundas på de uppgifter som Angolas regering ger den kommitté som inrättas enligt säkerhetsrådets resolution 864 (1993) ("den nämnda kommittén") och som notifierats av nämnda kommitté till Förenta nationernas medlemsstater.

I tidigare nämnda resolutioner anges vissa undantag från kravet på förhandsgodkännande från nämnda kommitté.

Godkännande från denna kommitté bör inhämtas genom medlemsstaternas behöriga nationella myndigheter, varför namn och adresser till dessa bör anges i en bilaga till denna förordning.

I förenklande syfte bör kommissionen ges befogenhet att komplettera och/eller ändra bilagorna till denna förordning på grundval av relevanta uppgifter från den relevanta kommittén inom säkerhetsrådet eller när det gäller bilaga VIII från behöriga myndigheter i medlemsstaterna.

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bör bemyndigas att säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna om frysning av medel och finansiella tillgångar i denna förordning.

Det är nödvändigt att medlemsstaterna och kommissionen underrättar varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och andra relevanta upplysningar som de har tillgång till i samband med denna förordning.

Av öppenhets- och enkelhetsskäl bör avbrottet beträffande vissa ekonomiska förbindelser med Angola regleras av ett enda rättsligt instrument.

Bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 2229/97 av den 30 oktober 1997 om avbrytande av vissa ekonomiska förbindelser med Angola för att få "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita) att uppfylla sina skyldigheter i fredsprocessen (3), bör därför införlivas med den här förordningen och den tidigare förordningen bör upphöra att gälla.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

Handel och tillhandahållande av tjänster

Artikel 1

Följande skall vara förbjudet:

1) Direkt eller indirekt import till gemenskapens territorium av diamanter med ursprung i eller som kommer från Angola, som inte åtföljs av ett ursprungsintyg utfärdat av den angolanska regeringen för nationell enighet och försoning.

2) Försäljning eller leverans av olja och oljeprodukter vilka förtecknas i bilaga I, oavsett om varorna har sitt ursprung i gemenskapen eller ej, till Angolas territorium via andra gränsstationer för införsel än de som anges i bilaga IV.

3) Försäljning eller leverans av utrustning till gruvarbete eller gruvtjänster vilka förtecknas i bilaga II till fysiska eller juridiska personer i de områden i Angola som anges i bilaga V.

4) Försäljning eller leverans av motorfordon, inbegripet fartyg, eller delar och reservdelar till sådana fordon som anges i bilaga III till fysiska eller juridiska personer i de områden i Angola som anges i bilaga V.

5) Varje form av leverans eller tillhandahållande av luftfartyg eller luftfartygsdelar till Angolas territorium via andra gränsstationer för införsel än de som anges i bilaga IV.

6) Tillhandahållande av land- eller vattentransporttjänster till fysiska eller juridiska personer i de områden i Angola som anges i bilaga V.

7) Tillhandahållande av tekniska tjänster och underhållstjänster, luftvärdighetsbevis, betalning av nya fordringar inom ramen för gällande försäkringsavtal, eller tecknande eller förnyande av direkta försäkringar vad gäller alla andra, i Angola registrerade luftfartyg än de som anges i bilaga VI, eller vad gäller luftfartyg som kommit in på Angolas territorium på annan väg än genom någon av de gränsstationer för införsel som anges i bilaga IV.

8) Varje form av tillstånd för luftfartyg att starta från, landa på eller flyga över gemenskapens territorium om det kommer från eller är på väg till någon annan plats på Angolas territorium än de platser som anges i bilaga IV.

9) Varje form av inledande av eller fortsatt operationell verksamhet inom ett Unitakontor.

AVDELNING II

Frysning av medel

Artikel 2

1. Alla medel och finansiella tillgångar utanför Angola som tillhör "União Nacional para a Independência Total de Angola" (Unita), högre tjänstemän i den organisationen eller vuxna medlemmar av de senares närmaste familjekrets vilka anges i bilaga VII, skall frysas.

2. Inga medel eller finansiella tillgångar skall vare sig direkt eller indirekt ställas till förfogande för Unita, dess högre tjänstemän eller vuxna medlemmar av de senares närmaste familjekrets.

3. I denna förordning avses med

a) medel och finansiella tillgångar: alla slag av medel och finansiella tillgångar, inbegripet kontanter, likvida medel, ränta, utdelningar, andra inkomster av aktier, obligationer, skuldförbindelser eller andra värdepapper och andra värden som sammanhänger med tillgångar och medel som härrör från eller uppstår genom egendom som Unita, högre tjänstemän i den organisationen eller vuxna medlemmar i de senares närmaste familjekrets som anges i bilaga VII, har intressen i.

b) frysning av medel och finansiella tillgångar: förhindrande av alla ändringar med avseende på storlek, värde, läge, ägarförhållanden, innehav, karaktär, användningsområde eller alla andra ändringar som skulle göra det möjligt att använda de berörda medlen och finansiella tillgångarna.

Artikel 3

Utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapens sekretessregler skall de behöriga nationella myndigheterna i medlemsstaterna, vilka anges i bilaga VIII, vara bemyndigade att av banker, andra finansiella institut samt andra organ och personer begära alla relevanta upplysningar som är nödvändiga för att säkerställa efterlevnaden av artikel 2.

AVDELNING III

Undantag och allmänna bestämmelser

Artikel 4

Förbudet av de transaktioner eller de verksamheter som avses i artiklarna 1 och 2 skall inte vara tillämpligt i medicinska nödsituationer eller på flygleveranser av livsmedel, läkemedel eller varor för grundläggande humanitära behov, under förutsättning att ett förhandsgodkännande har inhämtats, via de behöriga nationella myndigheterna, vilka anges i bilaga VIII, från den kommitté inom Förenta nationernas säkerhetsråd som inrättades genom resolution 864 (1993).

Artikel 5

Medvetet och avsiktligt deltagande i verksamheter som sammanhänger med de transaktioner eller verksamheter som anges i artikel 1 och vars mål eller verkan direkt eller indirekt är att främja dessa transaktioner eller verksamheter eller att kringgå bestämmelserna i denna förordning, skall vara förbjudna.

Artikel 6

Denna förordning skall tillämpas utan hinder av eventuella rättigheter eller skyldigheter som uppkommit på grund av undertecknade internationella överenskommelser, ingångna kontrakt eller licenser eller tillstånd som beviljats före ikraftträdandet av denna förordning.

Artikel 7

Varje medlemsstat skall bestämma vilka sanktioner som skall vidtas om bestämmelserna i denna förordning överträds.

Fram till dess att lagstiftning antas för detta ändamål skall de sanktioner som skall vidtas vid fall av överträdelse av denna förordning vara samma sanktioner som medlemsstaterna fattat beslut om för att ge verkan åt artikel 4 i förordning (EG) nr 2229/97.

Artikel 8

Kommissionen och medlemsstaterna skall underrätta varandra om vilka åtgärder som vidtas enligt denna förordning och ge varandra alla andra relevanta upplysningar som står till deras förfogande i samband med denna förordning, exempelvis om överträdelser och andra svårigheter vid genomförandet eller om domar från nationella domstolar.

Artikel 9

Kommissionen befullmäktigas härmed att komplettera och/eller ändra bilagorna på grundval av de upplysningar och notifikationer som tillhandahålls av Förenta nationernas behöriga myndigheter, den angolanska regeringen för nationell enighet och försoning, eller, när det gäller bilaga VIII, av medlemsstaterna.

Kompletteringar eller ändringar som görs enligt första stycket skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 10

Förordning (EG) nr 2229/97 upphör härmed att gälla och ersätts av bestämmelserna i den här förordningen.

Artikel 11

Denna förordning skall tillämpas inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum, ombord på varje luftfartyg och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion, på alla medborgare i medlemsstaterna oavsett var de befinner sig och på varje organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat.

Artikel 12

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juli 1998.

På rådets vägnar

W. SCHÜSSEL

Ordförande

(1) EGT L 309, 12.11.1997, s. 8.

(2) EGT L 190, 4.7.1998, s. 1.

(3) EGT L 309, 12.11.1997, s. 1.

BILAGA I

>Plats för tabell>

BILAGA II

>Plats för tabell>

Övriga artiklar, övrig utrustning eller övriga tjänster avsedda för användning i gruvarbete eller gruvtjänster.

BILAGA III

>Plats för tabell>

BILAGA IV

Gränsstationer för införsel som avses i artikel 1.2, 1.5, 1.7 och 1.8.

Flygplatser i

Luanda,

Katumbela (provinsen Benguela)

och

hamnarna i

Luanda,

Malongo (provinsen Cabinda),

Lobito (provinsen Benguela) och

Namibe (provinsen Namibe).

BILAGA V

Områden i Angola som ännu inte omfattas av den statens förvaltning:

Andulo

Bailundo

Mungo

Nharea.

BILAGA VI

Luftfartyg som avses i artikel 1.7:

BILAGA VII

Förteckning över UNITA-personer, upprättad i enlighet med punkt 11 i säkerhetsrådets resolution 1127 (1997):

BILAGA VIII

Namn på och adresser till behöriga nationella myndigheter som avses i artiklarna 3 och 4 (förteckningen skall ses över vid behov)

BELGIEN

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement

Egmont 1,

rue des Petits Carmes 19

B-1000 Bruxelles

Direction des relations économiques et bilatérales extérieures

a) Service Afrique du Sud du Sahara (B.22),

Tél.: (32 2) 501 85 77

b) Coordination de la politique commerciale (B.40)

Tél.: (32 2) 501 83 20

c) Service transports (B.42),

Tél.: (32 2) 501 37 62

Télécopieur: (32 2) 501 88 27

Ministère des affaires économiques

ARE 4° division, service des licences

Avenue du Général Leman 60

B-1040 Bruxelles

Tél.: (32 2) 206 58 16/27

Télécopieur: (32 2) 230 83 22

Ministère des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30

B-1040 Bruxelles

Télécopieur: (32 2) 233 75 18

DANMARK

Danish Agency for Trade and Industry

Tagensvej 137

DK-2000 Copenhagen N

Tlf. (45) 35 86 86 86/35 86 84 91 /35 86 84 85

Fax (45) 35 86 86 87

Ministry of Foreign Affairs

Department of Southern Africa (S.7)

Asiatisk Plads 2

DK-1448 Copenhagen K

Tlf. (45) 33 92 00 00/33 92 09 09/33 92 09 26

Fax (45) 32 54 05 33/33 92 18 02

Central Customs and Tax Administration

Commercial Department

Østbanegade 123

Tlf. (45) 35 29 73 00

Fax (45) 35 43 47 20

TYSKLAND

Bundesausfuhramt (BAFA)

Frankfurter Straße 29-35

D-65760 Eschborn

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Adickesallee 40

D-60322 Frankfurt

Bundesamt für Verkehr

Ref. LR 13

Postfach 200 100

D-53170 Bonn

GREKLAND

Ministry of Foreign Affairs

Ambassador Nikolaos Chatoupis

Directorate A7

Tel. (00301) 361 00 12 and

Fax 361 00 96, 645 00 49

Zalokosta 1

106 71 Athens

Ministry of National Economy

Secretariat-General for International Economic Relations

Directorate-General for External Economic and Trade Relations

Director Th. Vlassopoulos

Tel. 32 86 401-3

Fax 32 86 404

Directorate of Procedure of External Trade Directors:

I. Tseros

Tel. 32 86 021, 23 and

Fax 32 86 059

A. Iglessis

Tel. 32 86 051 and

Fax 32 86 094

Ermou and Kornarou 1

105 63 Athens

SPANIEN

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

FRANKRIKE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo - Bureau E2

Tél.: (33 1) 44 74 48 93

Télécopieur: (33 1) 44 74 48 97

Ministère des affaires étrangères

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Tél.: (33 1) 43 17 59 68

Télécopieur: (33 1) 43 17 46 91

IRLAND

Department of Public Enterprise

Aviation Regulation and International Affairs Division

44 Kildare Street

Dublin 2

Tel. (353 1) 604 10 50

Fax (353 1) 670 74 11

ITALIEN

Ministero degli Affari esteri - Roma

D.G.A.E.-Uff. X

Tel. 0039 6-36 91 37 50

Fax 36 91 37 52

Ministero del Commercio estero - Roma

Gabinetto

Tel. 0039 6-59 93 23 10

Fax 59 64 74 94

Ministero dei Trasporti - Roma

Gabinetto

Tel. 0039 6-44 26 71 16/84 90 40 94

Fax 44 26 71 14

LUXEMBURG

Ministère des affaires étrangères

Direction des relations économiques internationales et de la coopération

BP 1602

L-1016 Luxembourg

NEDERLÄNDERNA

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directie Verenigde Naties

Afdeling Politieke Zaken

2594 AC Den Haag

Tel.: (0031-70) 348 42 06

Fax: (0031-70) 348 67 49

ÖSTERRIKE

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

Abteilung II/A/2

Landstrasser Hauptstraße 55-57

A-1030 Wien

Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr

Oberste Zivilluftfahrtbehörde (OZB)

Radetzkystraße 2

A-1030 Wien

Österreichische Nationalbank

Otto Wagner Platz 3,

A-1090 Wien

Tel. 01-40420

PORTUGAL

Ministério dos Negócios Estrangeiros

A/C Mónica Lisboa

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo Rilvas

P-1300 Lisboa

FINLAND

Ulkoasiainministeriö

PL 176

00161 Helsinki

Utrikesministeriet

PB 176

00161 Helsingfors

SVERIGE

Riksåklagaren

Box 16370

S-103 27 Stockholm

Tfn: (0046-8) 453 66 00

Fax: (0046-8) 453 66 99

Regeringskansliet

Utrikesdepartementet

Rättssekretariatet för EU-frågor

Fredsgatan 6

S-103 39 Stockholm

Tfn: (0046-8) 405 10 00

Fax: (0046-8) 723 11 76

FÖRENADE KUNGARIKET

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

Kingsgate House

66-74 Victoria Street

London SW1E 6SW

Tel. (44 171) 215 6740

Fax (44 171) 222 0612

Top