EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1677

Kommissionens förordning (EG) nr 1677/98 av den 29 juli 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (Text av betydelse för EES)

OJ L 212, 30.7.1998, p. 18–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 009 P. 30 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 009 P. 30 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 009 P. 30 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 009 P. 30 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 009 P. 30 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 009 P. 30 - 35
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 009 P. 30 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 009 P. 30 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 009 P. 30 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 011 P. 23 - 28
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 011 P. 23 - 28
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 96 - 100

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; tyst upphävande genom 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1677/oj

31998R1677

Kommissionens förordning (EG) nr 1677/98 av den 29 juli 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 212 , 30/07/1998 s. 0018 - 0022


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1677/98 av den 29 juli 1998 om ändring av förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (1), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 82/97 (2), särskilt artikel 249 i denna, och

av följande skäl:

Bestämmelserna i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 75/98 (4), som gäller den person som upprättar en tullvärdedeklaration bör anpassas till de bestämmelser som gäller den person som upprättar en tulldeklaration, för att möjliggöra enhetlig tillämpning av bestämmelserna.

I gemenskapens lagstiftning om passiv förädling finns vissa bestämmelser enligt vilka tillstånd beviljas efter beslut av kommissionen. Detta förfarande bör förenklas genom en ändring av förfarandet för att bevilja tillstånd till en annan person än den som genomför förädlingsprocesserna, vid behov, med tillämpning av kommittéförfarandet.

Jordbruksprodukter måste återimporteras inom tolv månader från dagen för mottagandet av exportdeklarationen för att kunna komma i åtnjutande av behandling som återinförda varor; det finns ingen möjlighet till förlängning av tidsperioden. Erfarenheten visar att tullmyndigheterna bör ges möjlighet att låta denna period överskridas under vederbörligen motiverade omständigheter. Uppgifter om sådana fall bör meddelas kommissionen, i syfte att säkerställa enhetlighet i samband med regleringen av exportbidrag inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken.

Särskilt inom luftfarten förekommer det att stora mängder varor måste expedieras under avsevärd tidspress, något som leder till att det kan uppstå fel vad gäller varornas statusbeteckning, vilket åtgärdas när varorna når bestämmelseorten, på den berörda partens initiativ eller för dennes räkning. I sådana situationer, där tullkontroll inte sker förrän i efterhand är det, om felet åtgärdas utan att det drabbar de ekonomiska intressena, möjligt att se det som att varorna ännu inte definitivt olagligen undandragits från tullövervakning. Missbruk av denna möjlighet bör förhindras.

Det är lämpligt att rationalisera de förfaranden som skall tillämpas på gemenskapsnivå för å ena sidan de situationer för vilka det kan medges att importtullar eller exporttullar inte bokförs i efterhand och å andra sidan ansökningar om återbetalning eller eftergift av importtullar eller exporttullar.

Det är lämpligt att höja den befintliga tröskel under vilken medlemsstaterna, utom i händelse av tvivel från deras sida, själva kan besluta att inte i efterhand bokföra tullar som inte tagits ut när de anser att samtliga villkor som avses i artikel 220.2 b i förordning (EEG) nr 2913/92, nedan kallad kodexen, är uppfyllda. Dessutom bör en tröskel i ecu införas under vilken medlemsstaterna, utom i händelse av tveksamhet från deras sida, själva kan besluta att bevilja återbetalning eller eftergift når de anser att de villkor som avses i artikel 239.1 i kodexen är uppfyllda.

Rätten att höras för de parter som berörs av ett beslut om att importtullar eller exporttullar bokförs i efterhand eller av ett beslut om att inte bevilja återbetalning eller eftergift av importtullar eller exporttullar bör effektivt garanteras. Dessa parter bör därför ges möjlighet att skriftligen framföra sina synpunkter rörande samtliga de invändningar som kommissionen räknar med att resa mot dem i sina beslut. Detta gör det nödvändigt att anpassa de tidsfrister som gäller för kommissionen att fatta dessa beslut.

I rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införandet av euron (5) fastställs att euron blir de deltagande medlemsstaternas valuta från och med den 1 januari 1999. Valutaenheten är en euro. Euron delas till och med den 31 december 2001 också upp i nationella valutaenheter enligt omräkningskurserna. Det föreligger följaktligen rättslig likvärdighet mellan euroenheten och de nationella valutaenheterna. Under övergångsperioden får kontrakt, nationella lagar och andra rättsliga instrument med rättsligt bindande verkan upprättas i euroenheten eller den nationella valutaenheten.

Det förefaller därför nödvändigt att anpassa reglerna för användningen av det administrativa enhetsdokumentet så att det blir möjligt att använda euroenheten. Bilaga 37 bör därför ändras.

Enligt rådets förordning (EG) nr 374/98 av den 12 februari 1998 om ändring av artiklarna 6 och 9 i förordning (EG) nr 1172/95 om statistik avseende gemenskapens och dess medlemsstaters varuhandel med icke-medlemsstater (6) skall den 1 januari 1999 den ländernomenklartur som för närvarande används för statistiken över varuhandeln ersättas med en alfabetisk nomenklatur grundad på koderna enligt ISO alfa-2.

Av denna anledning måste reglerna för användning av det administrativa enhetsdokumentet anpassas. Bilaga 38 bör ändras på motsvarande sätt. Det förefaller dock lämpligt att tillåta medlemsstaterna att fortsätta att använda den nuvarande koden till dess bilagorna 37 och 38 har ersatts.

Till följd av införandet av avtalet om informationsteknik är det av ekonomiska skäl önskvärt att utöka förteckningen i bilaga 87 för vissa elektroniska komponenter och liknande.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 2454/93 ändras på följande sätt:

1) Artikel 178.2 skall ersättas med följande:

"2. Den värdedeklaration som avses i punkt 1 får upprättas endast av en person som är etablerad i gemenskapen och innehar alla tillämpliga uppgifter.

Artikel 64.2 b andra strecksatsen och artikel 64.3 i kodexen skall gälla i tillämpliga delar."

2) Artikel 759.3 skall ersättas med följande:

"3. Om fler än en medlemsstat berörs av exporten och ansökan om ett enda tillstånd lämnas in, skall förfarandet i artikel 751.2 tillämpas.

Om invändningar finns mot tillståndsförslaget, får kommissionen besluta i överensstämmelse med kommittéförfarandet om huruvida tillståndet kan utfärdas och på vilka villkor."

3) Följande stycke skall läggas till i artikel 844.4:

"Om varorna deklareras för övergång till fri omsättning efter det att den period som anges i första stycket har löpt ut, får dock tullmyndigheterna i återimportmedlemsstaten tillåta att perioden överskrids om detta motiveras av särskilda omständigheter. Om tullmyndigheterna tillåter att perioden överskrids, skall de sända kommissionen uppgifter om fallet."

4) I artikel 865 skall följande stycke läggas till:

"Varorna skall dock, om det är fråga om flygbolag som har tillstånd att använda sig av ett förenklat transiteringsförfarande med hjälp av ett elektroniskt dataöverföringssystem, inte anses ha undandragits från tullövervakning om de, på den berörda partens initiativ eller för dennes räkning, behandlas i enlighet med sin status som icke-gemenskapsvaror, innan tullmyndigheterna konstaterat oegentligheter och om det inte kan antas att den berörda parten har handlat bedrägligt."

5) I artikel 869 b skall beloppet "2 000 ecu" ersättas med beloppet "50 000 ecu".

6) Följande artikel 872a skall införas:

"Artikel 872a

När kommissionen avser att fatta ett beslut som innebär avslag för den part som berörs av fallet i fråga, skall den när som helst under det förfarande som avses i artiklarna 872 och 873 skriftligen underrätta parten om sina invändningar samt om de dokument som den grundar sina invändningar på. Den part som berörs av det fall som lagts fram för kommissionen skall skriftligen framföra sina synpunkter inom en tidsperiod av en månad från det datum invändningarna skickades. Om han inte har gjort detta inom denna tidsfrist skall han anses ha avstått från möjligheten att uttrycka sin ståndpunkt."

7) Artikel 873 skall ändras på följande sätt:

a) I andra stycket första och andra meningen skall orden "sex månader" ersättas med orden "nio månader".

b) Följande stycke skall läggas till:

"När kommissionen enligt artikel 872a har överlämnat sina invändningar till den berörda parten, skall tidsfristen på nio månader förlängas med den tid som förflyter mellan den dag då kommissionen skickar invändningarna och den dag då svaret från den berörda parten mottas eller, om denne inte svarar, den dag då den tidsfrist löper ut som fastställts för att den berörda parten skall kunna framföra sina synpunkter."

8) I artikel 905.1 skall följande andra stycke införas:

"Den beslutande tullmyndigheten får dock, utom i händelse av tveksamhet, själv besluta om återbetalning eller eftergift av tullavgifterna om den anser att de villkor som avses i artikel 239.1 i kodexen är uppfyllda, under förutsättning att det belopp som berör varje aktör till följd av samma särskilda situation och som i förekommande fall avser flera import- eller exporttransaktioner, inte överstiger 50 000 ecu."

9) Följande artikel 906a skall införas:

"Artikel 906a

När kommissionen avser att fatta ett beslut som innebär avslag för den part som ansöker om återbetalning eller eftergift, skall kommissionen när som helst under det förfarande som avses i artiklarna 906 och 907 skriftligen underrätta parten om sina invändningar samt om de dokument som den grundar sina invändningar på. Den part som ansökt om återbetalning eller eftergift skall skriftligen framföra sina synpunkter inom en tidsperiod av en månad från det datum invändningarna skickades. Om han inte har gjort detta inom denna tidsfrist skall han anses ha avstått från möjligheten att uttrycka sin ståndpunkt."

10) Artikel 907 skall ändras på följande sätt:

a) I andra stycket första och andra meningen skall orden "sex månader" ersättas med orden "nio månader".

b) Följande stycke skall läggas till:

"När kommissionen enligt artikel 906 a har underrättat den part som ansöker om återbetalning eller eftergift om sina invändningar skall tidsfristen på nio månader förlängas med den tid som förflyter mellan den dag då kommissionen skickar invändningarna och den dag då svaret från den berörda parten mottas eller, om denne inte svarar, den dag då den tidsfrist löper ut som fastställts för att den berörda parten skall kunna framföra sina synpunkter."

11) Bilaga 37 skall ändras i enlighet med bilaga I till denna förordning.

12) Bilaga 38 skall ändras i enlighet med bilaga II till denna förordning.

13) Bilaga 87 skall ändras i enlighet med bilaga III till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Punkterna 11 och 12 i artikel 1 skall tillämpas från och med den 1 januari 1999.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 29 juli 1998.

På kommissionens vägnar

Mario MONTI

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2) EGT L 17, 21.1.1997, s. 1.

(3) EGT L 253, 11.10.1993, s. 1.

(4) EGT L 7, 13.1.1998, s. 3.

(5) EGT L 139, 11.5.1998, s. 1.

(6) EGT L 48, 19.2.1998, s. 6.

BILAGA I

Bilaga 37 skall ändras på följande sätt:

1. De förklarande anvisningarna för fält 44 i avsnitten A och C i avdelning II skall kompletteras med följande stycken:

"Från och med den 1 januari 1999 skall de tulldeklarationer som upprättas i de medlemsstater som ger de ekonomiska aktörerna möjlighet att använda euroenheten vid upprättandet av deklarationerna i detta fält - företrädesvis i delfältet i nedre högra hörnet - vara försedda med en uppgift om den använda valutaenheten - nationell enhet eller euroenhet.

Medlemsstaterna kan bestämma att denna uppgift endast skall anges i det fält 44 som avser den första varuposten i deklarationen. I så fall skall uppgiften anses gälla för samtliga varuposter i deklarationen.

Uppgiften skall utgöras av ISO alfa-3-valutakoden (ISO 4217)."

2. Första stycket av de förklarande anvisningarna för fält 46 i avsnitt A i avdelning II skall ersättas med följande:

"Ange, i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser, beloppet för det statistiska värdet, uttryckt i den valutaenhet vars kod eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan kod inte anges i fält 44, uttryckt i valutan i den medlemsstat där exportformaliteterna fullgörs."

3. Följande stycke skall införas efter den befintliga texten i de förklarande anvisningarna för fält 47 i avsnitt A i avdelning II:

"De belopp som anges i detta fält skall uttryckas i den valutaenhet vars kod eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan kod inte anges i fält 44, i valutan i den medlemsstat där exportformaliteterna fullgörs."

4. Följande stycke skall införas efter den befintliga texten i de förklarande anvisningarna för fält 45 i avsnitt C i avdelning II:

"De belopp som anges i detta fält skall uttryckas i den valutaenhet vars kod eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan kod inte anges i fält 44, i valutan i bestämmelsemedlemsstaten."

5. Första stycket av de förklarande anvisningarna för fält 46 i avsnitt C i avdelning II skall ersättas med följande:

"Ange, i enlighet med gällande gemenskapsbestämmelser, beloppet för det statistiska värdet, uttryckt i den valutaenhet vars kod eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan kod inte anges i fält 44, uttryckt i valutan i bestämmelsemedlemsstaten."

6. Följande stycke skall införas efter den befintliga texten i de förklarande anvisningarna för fält 47 i avsnitt C i avdelning II:

"De belopp som anges i detta fält skall uttryckas i den valutaenhet vars kod eventuellt anges i fält 44 eller, om någon sådan kod inte anges i fält 44, i valutan i bestämmelsemedlemsstaten."

BILAGA II

Den förklarande anvisningen till fält 22 (Fakturans valuta) i bilaga 38 skall ersättas med följande:

"Faktureringsvalutan skall anges med valutakoden enligt ISO alfa-3 (ISO 4217).

Medlemsstaterna får dock fortsätta att använda de tresiffriga koder enligt geonomenklaturen som antagits i enlighet med artikel 9 i rådets förordning (EG) nr 1172/95 (*).

(*) EGT L 118, 25.5.1995, s. 10."

BILAGA III

Bilaga 87 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

>Plats för tabell>

Top