EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1607

Rådets förordning (EG) nr 1607/98 av den 24 juli 1998 om förbud mot nya investeringar i Serbiska republiken

OJ L 209, 25.7.1998, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/1999; upphävd genom 399R1294

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1607/oj

31998R1607

Rådets förordning (EG) nr 1607/98 av den 24 juli 1998 om förbud mot nya investeringar i Serbiska republiken

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 209 , 25/07/1998 s. 0016 - 0017


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1607/98 av den 24 juli 1998 om förbud mot nya investeringar i Serbiska republiken

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 73g och 228a i detta,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 98/374/GUSP av den 8 juni 1998, fastställd av rådet på grundval av artikel J 2 i Fördraget om Europeiska unionen, om förbud mot nya investeringar i Serbien (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

Denna åtgärd om förbud omfattas av tillämpningsområdet för Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Av denna anledning, och särskilt i syfte att undvika en snedvridning av konkurrensen, krävs gemenskapslagstiftning för att genomföra denna åtgärd såvitt gäller gemenskapens territorium. I denna förordning anses detta territorium omfatta de av medlemsstaternas territorier på vilka Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen är tillämpligt, enligt villkoren i det fördraget.

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bör vid behov få befogenhet att se till att denna förordning efterlevs.

Det är nödvändigt att kommissionen och medlemsstaterna underrättar varandra om de åtgärder som vidtagits enligt denna förordning och om annan relevant information med anknytning till denna förordning som de förfogar över.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Från och med den dag när denna förordning träder i kraft skall det vara förbjudet att överföra penningmedel eller andra finansiella tillgångar till

- staten eller regeringen i Förbundsrepubliken Jugoslavien och i Republiken Serbien,

- en person i, eller invånare i, Republiken Serbien,

- ett organ som bedriver affärsverksamhet i Republiken Serbien och som har konstituerats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i Republiken Serbien,

- ett organ som ägs eller kontrolleras av någon av de regeringar, personer eller organ som nämns i denna punkt,

- en person som agerar för någon av ovannämnda regeringar, personer eller organ,

om dessa penningmedel eller andra finansiella tillgångar överförs i syfte att upprätta en varaktig ekonomisk förbindelse med Republiken Serbien, inbegripet förvärv av fast egendom där.

2. I punkt 1 avses med "penningmedel eller andra finansiella tillgångar" kontanter, likvida tillgångar, utdelningar, räntor eller andra inkomster av aktier, obligationer, skuldförbindelser och alla andra värdepapper, inkomster av del i eller försäljning eller avyttrande av, eller annan hantering av materiella eller immateriella tillgångar, inbegripet äganderätt.

3. Förbudet enligt punkt 1 hindrar inte att sådana kontrakt fullföljs som har ingåtts före denna förordnings ikraftträdande, och det påverkar inte genomförandet av handelsavtal om leverans av varor eller utförande av tjänster på sedvanliga kommersiella betalningsvillkor.

Artikel 2

Trots vad som sägs i artikel 1 får medlemsstaternas behöriga myndigheter ge tillstånd till att penningmedel eller andra finansiella tillgångar frisläpps i särskilda fall om dessa penningmedel eller andra finansiella tillgångar skall användas enbart för demokratiseringsprojekt, humanitär verksamhet och undervisning samt oberoende medier.

Artikel 3

Varje medlemsstat skall avgöra vilka påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning. Dessa påföljder skall vara effektiva, väl avvägda och avskräckande.

Artikel 4

Utan att Europeiska gemenskapens regler om sekretess åsidosätts, skall de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ha befogenhet att kräva att banker, andra finansiella institut samt andra organ och personer lämnar alla relevanta uppgifter som krävs för att säkerställa att denna förordning efterlevs.

Artikel 5

Kommissionen och medlemsstaterna skall underrätta varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och förse varandra med de relevanta uppgifter med anknytning till denna förordning och förse varandra med de relevanta uppgifter med anknytning till denna förordning som de förfogar över, såsom upplysningar om överträdelser, tillämpningsproblem, nationella domstolars domar eller beslut i relevanta internationella forum.

Artikel 6

Denna förordning skall tillämpas

- inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

- ombord på varje luftfarkost och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

- på annan plats på varje person som är medborgare i en medlemsstat,

- på varje organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 1998.

På rådets vägnar

W. SCHÜSSEL

Ordförande

(1) EGT L 165, 10.6.1998, s. 1.

Top