EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R1295

Rådets förordning (EG) nr 1295/98 av den 22 juni 1998 om frysande av tillgångar som Förbundsrepubliken Jugoslaviens och Serbiska republikens regeringar har utomlands

OJ L 178, 23.6.1998, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/1999; upphävd genom 399R1294

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1295/oj

31998R1295

Rådets förordning (EG) nr 1295/98 av den 22 juni 1998 om frysande av tillgångar som Förbundsrepubliken Jugoslaviens och Serbiska republikens regeringar har utomlands

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 178 , 23/06/1998 s. 0033 - 0035


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1295/98 av den 22 juni 1998 om frysande av tillgångar som Förbundsrepubliken Jugoslaviens och Serbiska republikens regeringar har utomlands

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 73g och 228a i detta,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 98/326/GUSP av den 7 maj 1998 fastställd av rådet på grundval av artikel J 2 i Fördraget om Europeiska unionen om frysande av tillgångar som Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering och den serbiska regeringen har utomlands (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Den nämnda gemensamma ståndpunkten föreskriver frysande av tillgångar som Förbundsrepubliken Jugoslaviens och Serbiska republikens regeringar har utomlands.

Denna åtgärd omfattas av tillämpningsområdet för Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Av denna anledning, och särskilt i syfte att undvika snedvridning av konkurrensen, är gemenskapslagstiftning nödvändig för att genomföra denna åtgärd såvitt gemenskapens territorium berörs; detta territorium anses i denna förordning omfatta de av medlemsstaternas territorier på vilka Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, enligt de villkor som anges i fördraget, är tillämpligt.

Ett kringgående av denna förordning, särskilt av organ som ägs av de nämnda regeringarna, bör bemötas med ett lämpligt informationssystem och vid behov genom att lämpliga stödåtgärder, inbegripet ytterligare gemenskapslagstiftning, tas under övervägande.

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna bör vid behov ha befogenhet att se till att denna förordning efterlevs.

Det är nödvändigt att kommissionen och medlemsstaterna underrätter varandra om de åtgärder som de vidtar enligt denna förordning och om andra relevanta uppgifter med anknytning till denna förordning som de förfogar över.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1) Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering: Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering, inbegripet offentliga myndigheter och organ på federal nivå.

2) Serbiska republikens regering: Serbiska republikens regering, inbegripet offentliga myndigheter och organ på centraladministrationsnivå i Serbiska republiken.

3) Tillgångar: alla slag av tillgångar, inbegripet ränta, utdelningar eller annat värde som läggs till eller härrör från sådana tillgångar.

4) Frysande av tillgångar: förhindrande av varje förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, besittning, art eller bestämmelse liksom av varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja de berörda tillgångarna.

Artikel 2

Med undantag för vad som tillåts enligt artikel 3 skall följande gälla:

1. Alla tillgångar utanför Förbundsrepubliken Jugoslaviens territorium vilka tillhör Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering och/eller Serbiska republikens regering skall frysas.

2. Inga tillgångar skall direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller till förmån för, någon av eller båda dessa regeringar.

Artikel 3

Artikel 2 skall inte tillämpas på tillgångar som uteslutande används för följande ändamål:

a) Betalning av löpande utgifter, inbegripet lön till lokalt anställd personal, ambassader, konsulat eller diplomatiska beskickningar som inom gemenskapen företräder Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering eller Serbiska republikens regering.

b) Överföringar från gemenskapen till fysiska personer bosatta i Förbundsrepubliken Jugoslavien av utbetalningar av sociala förmåner eller pensioner, samt överföring av andra utbetalningar för att skydda rättigheter på socialförsäkringsområdet.

c) Betalning av demokratiseringsprojekt eller humanitära åtgärder som genomförs av Europeiska gemenskapen och/eller medlemsstaterna, inbegripet genomförandet av det av president Slobodan Milosevic och ledaren för de etniska albanerna, dr Ibrahim Rugova, undertecknade utbildningsavtalet från september 1996.

d) Betalning av sådana skulder till Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering eller Serbiska republikens regering som har uppstått före denna förordnings ikraftträdande, förutsatt att dessa betalningar sker till bankkonton som dessa regeringar innehar vid banker eller finansinstitut inom gemenskapen.

e) Betalning av väsentliga transittjänster som tillhandahålls av Förbundsrepubliken Jugoslaviens regering eller Serbiska republikens regering, förutsatt att dessa tjänster tillhandahålls till normal taxa.

Artikel 4

1. Det skall vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i sådan liknande verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå bestämmelserna i artiklarna 2 och 4.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapens regler om sekretess skall de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ha befogenhet att kräva att banker, andra finansinstitut samt andra organ och personer lämnar alla relevanta uppgifter som erfordras för att säkerställa att denna förordning efterlevs.

3. Varje uppgift om att bestämmelserna i artikel 2 kringgås eller har kringgåtts skall anmälas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och/eller till kommissionen i enlighet med bilagan.

Artikel 5

För att genomföra denna förordning skall kommissionen ha befogenhet att, på grundval av uppgifter från medlemsstaterna, ändra bilagan.

Artikel 6

Varje medlemsstat skall avgöra vilka påföljder som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning. Dessa påföljder skall vara effektiva, väl avvägda och avskräckande.

Artikel 7

Medlemsstaterna och kommissionen skall underrätta varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och förse varandra med de relevanta uppgifter med anknytning till denna förordning som de förfogar över, inbegripet uppgifter som de har mottagit i enlighet med artikel 4.3, såsom upplysningar om överträdelser, tillämpningsproblem, nationella domstolars domar eller beslut i relevanta internationella forum.

Artikel 8

Denna förordning skall tillämpas

- inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

- ombord på varje luftfarkost eller varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

- på alla personer som är medborgare in en medlemsstat oberoende av var de finns,

- på varje organ som har inrättats eller bidats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 22 juni 1998.

På rådets vägnar

J. BATTLE

Ordförande

(1) EGT L 143, 14.5.1998, s. 1.

BILAGA

Förteckning över namn på och adress till medlemsstaternas och kommissionens behöriga avdelningar/myndigheter eller samordnande avdelning/myndighet enligt artikel 4.

Top