EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998R0926

Rådets förordning (EG) nr 926/98 av den 27 april 1998 om att inskränka vissa ekonomiska förbindelser med Förbundsrepubliken Jugoslavien

OJ L 130, 1.5.1998, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2001; upphävd genom 32001R2156 . Latest consolidated version: 14/11/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/926/oj

31998R0926

Rådets förordning (EG) nr 926/98 av den 27 april 1998 om att inskränka vissa ekonomiska förbindelser med Förbundsrepubliken Jugoslavien

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 130 , 01/05/1998 s. 0001 - 0004


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 926/98 av den 27 april 1998 om att inskränka vissa ekonomiska förbindelser med Förbundsrepubliken Jugoslavien

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 73g och 228a i detta,

med beaktande av den gemensamma ståndpunkten 98/240/GUSP av den 19 mars 1998, fastställd av rådet på grundval av artikel J 2 i Fördraget om Europeiska unionen om restriktiva åtgärder mot Förbundsrepubliken Jugoslavien (1),

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I den gemensamma ståndpunkten fastställs restriktiva åtgärder mot Förbundsrepubliken Jugoslavien, inbegripet en åtgärd från gemenskapens sida för att inskränka vissa ekonomiska förbindelser.

Vissa av dessa åtgärder ligger inom räckvidden för Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Av denna anledning, och särskilt i syfte att undvika en snedvridning av konkurrensen, är gemenskapslagstiftning nödvändig för att genomföra dessa åtgärder, när det gäller gemenskapens territorium. Detta territorium anses, när det gäller denna förordning, omfatta de av medlemsstaternas territorier på vilka Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, på de villkor som anges i fördraget, är tillämpligt.

Ett förfarande bör föreskrivas så att vid behov förteckningen över utrustning som kan användas för inre förtryck eller terrorism kan ändras.

Det är nödvändigt att kommissionen och medlemsstaterna underrättar varandra om de åtgärder som vidtagits i kraft av denna förordning och om annan relevant information med anknytning till denna förordning som de förfogar över, utan att befintliga åligganden beträffande vissa berörda punkter åsidosätts.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Att, direkt eller indirekt, till Förbundsrepubliken Jugoslavien leverera eller sälja utrustning, avsedd för nationellt förtryck eller terrorism, såsom den som anges i bilagan till denna förordning skall vara förbjudet, utom på de villkor som fastställs i denna bilaga. Bilagan skall inte innefatta produkter som är särskilt avsedda eller ändrade för militär användning som redan omfattas av det vapenembargo som fastställts på grundval av gemensam ståndpunkt 96/184/GUSP (2) och gemensam ståndpunkt 98/240/GUSP.

Artikel 2

I enlighet med bestämmelserna i artikel 3 i gemensam ståndpunkt 98/240/GUSP skall det vara förbjudet

a) att tillhandahålla och/eller att utnyttja statligt och/eller annat offentligt finansiellt stöd, statliga och/eller andra offentliga försäkringar och/eller statliga och/eller andra offentliga garantier avseende nya exportkrediter för handel med eller investeringar i Republiken Serbien eller i samband med förnyelse eller förlängning av en befintlig exportkredit, om fullgörandet av det avtal eller den transaktion för vilket/vilken exportkrediten beviljats ännu inte har påbörjats,

b) att tillhandahålla och att utnyttja statlig och/eller annan offentlig finansiering för privatiseringar i Republiken Serbien beträffande vilka inga rättsligen bindande åtaganden hittills har ingåtts.

Artikel 3

Det skall även vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i sådan liknande verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt främja sådana transaktioner eller sådan verksamhet som avses i artiklarna 1-2 i denna förordning.

Artikel 4

Rådet skall med kvalificerad majoritet anta ändringar i förteckning i bilagan, på grundval av ett förslag av kommissionen i enlighet med artikel 1.

Artikel 5

Varje medlemsstat skall besluta om vilka sanktioner som skall tillämpas om bestämmelserna i denna förordning överträds.

Artikel 6

Kommissionen och medlemsstaterna skall, om de inte på annat sätt är förpliktade att göra detta, underrätta varandra om de åtgärder som vidtas i enlighet med denna förordning och tillhandahålla varandra andra relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till denna förordning, såsom upplysningar om överträdelser av förordningens bestämmelser, tillämpningsproblem, avgöranden av nationella domstolar eller beslut av behöriga internationella instanser.

Artikel 7

Denna förordning skall tillämpas

- på gemenskapens territorium, inklusive dess luftrum,

- ombord på luftfarkoster och fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

- på varje person som uppehåller sig på annat ställe men är medborgare i en medlemsstat, och

- på varje organ som är inrättat eller bildat i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

Artikel 8

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 27 april 1998.

På rådets vägnar

R. COOK

Ordförande

(1) EGT L 95, 27.3.1998, s. 1.

(2) EGT L 58, 7.3.1996, s. 1.

BILAGA

I ARTIKEL 1 ÅSYFTAD UTRUSTNING SOM KAN ANVÄNDAS FÖR INRE FÖRTRYCK ELLER TERRORISM

(Nedanstående förteckning innehåller inte produkter som särskilt har utformats eller ändrats för militär användning och som omfattas av det vapenembargo som införts på grundval av de gemensamma ståndpunkterna 96/184/GUSP och 98/240/GUSP)

Skottsäkra hjälmar, kravallpolishjälmar, kravallpolissköldar och skottsäkra sköldar samt för detta särskilt konstruerad utrustning.

Särskilt konstruerad fingeravtrycksutrustning.

Reglerbara sökljus.

Skottsäkert militärt byggnadsmaterial.

Jaktknivar.

Särskilt konstruerad utrustning för tillverkning av hagelgevär.

Utrustning för manuell laddning av ammunition.

Apparater för avlyssning av kommunikationer.

Optiska halvledardetektorer.

Bildförstärkarrör.

Teleskopsikten för vapen.

Skjutvapen med slätt lopp med tillhörande ammunition, andra än sådana som särskilt är avsedda för militärt bruk, och särskilt konstruerade delar till sådana vapen.

Undantag: 1) Signalpistoler.

2) Luftgevär eller patrongevär för användning i industrin eller för human bedövning av djur.

Simulatorer för utbildning i vapenbruk och särskilt konstruerade eller ändrade delar och tillbehör till dessa.

Bomber och granater, andra än sådana som är särskilt avsedda för militärt bruk, och särskilt konstruerade delar till bomber och granater.

Skyddsvästar och därtill speciellt konstruerade delar, andra än sådana som tillverkats enligt militära standarder eller specifikationer.

Allhjulsdrivna nyttofordon som kan användas för terrängkörning och som har tillverkats eller utrustats med skottsäkert material, och profilpansar för sådana fordon.

Vattenkanon och därtill hörande särskilt konstruerade eller modifierade komponenter.

Fordon försedda med vattenkanoner.

Fordon som särskilt konstruerats eller modifierats för att elektrifieras för att stöta bort personer som klättrar upp på fordonet och därtill hörande för detta ändamål särskilt konstruerade eller modifierade komponenter.

Akustisk utrustning som av tillverkaren eller leverantören betecknas som lämplig för upploppskontroll, och därtill hörande särskilt konstruerade komponenter.

Benfängsel, kedjor för att binda flera personer, fotbojor och elektriska bälten, särskilt konstruerade för att hålla fast människor.

Utom: Handfängsel för vilka det maximala totala måttet inbegripet kedjan inte överskrider 240 mm i låst tillstånd.

Bärbar utrustning konstruerade eller modifierad för upploppskontroll eller självförsvar genom användning av en oskadliggörande substans (såsom tårgas eller pepparsprej), och därtill hörande särskilt konstruerade komponenter.

Bärbar utrustning konstruerad eller modifierad för upploppskontroll eller självförsvar genom användning av en elstöt (inbegripet elektriska batonger, elektriska sköldar, elstötspistoler, elpilsgevär (tasers)) och därtill hörande för detta ändamål särskilt konstruerade eller modifierade komponenter.

Elektronisk utrustning som kan spåra dolda sprängämnen och därtill hörande särskilt konstruerade komponenter.

Utom: Inspektionsutrustning för TV eller röntgen.

Elektronisk störningsutrustning särskilt konstruerad för att förhindra detonering av provisoriska spränganordningar genom radiofjärrkontroll samt för detta ändamål särskilt konstruerade komponenter.

Utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för att utlösa explosioner på elektrisk eller annan väg, däribland tändsatser, detonatorer, tändanordningar, tillsatser och snabbstubin samt för detta ändamål särskilt konstruerade komponenter.

Undantag: Utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för en specifik kommersiell användning som innebär igångsättning eller manövrering med hjälp av sprängämnen av annan utrustning eller andra anordningar vars funktion inte är att utlösa explosioner (t.ex. pumpar för luftkuddar i bilar, elektriska stoppanordningar för sprinklerutlösare) (1)

Utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för bortskaffande av spränganordningar.

Undantag: 1) Tryckfiltar.

2) Behållare konstruerade för föremål som är eller misstänks vara provisoriska spränganordningar.

Rätlinjiga sprängladdningar (2).

Sprängämnen och liknande ämnen enligt följande (3):

- Amatol.

- Nitrocellulosa (som innehåller mer än 12,5 % nitrogen).

- Nitroglykol.

- Pentyl (PETN).

- Picrinklorid.

- Tetryl.

- 2-, 4-, 6-trotyl (TNT).

Utrustning för nattseende och termisk avbildning samt bildförstärkarrör eller halvledarsensorer till denna.

Särskilt konstruerad programvara och teknik som krävs, för all utrustning i förteckningen.

(1) När medlemsstaternas behöriga myndigheter har fått avgörande bevis på att den slutliga användningen av utrustning i denna punkt inte gäller inre repression eller terrorism får de i överensstämmelse med artikel 4 i denna förordning tillåta försäljning eller leverans av sådan utrustning till Förbundsrepubliken Jugoslavien.

Top