EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0080

Rådets direktiv 98/80/EG av den 12 oktober 1998 om komplettering av det gemensamma systemet för mervärdeskatt och om ändring av direktiv 77/388/EEG - särskilda regler för investeringsguld

EGT L 281, 17.10.1998, p. 31–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; upphävd genom 32006L0112

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/80/oj

31998L0080

Rådets direktiv 98/80/EG av den 12 oktober 1998 om komplettering av det gemensamma systemet för mervärdeskatt och om ändring av direktiv 77/388/EEG - särskilda regler för investeringsguld

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 281 , 17/10/1998 s. 0031 - 0034


RÅDETS DIREKTIV 98/80/EG av den 12 oktober 1998 om komplettering av det gemensamma systemet för mervärdeskatt och om ändring av direktiv 77/388/EEG - särskilda regler för investeringsguld

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 99 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Enligt rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (4) är transaktioner som rör guld i princip beskattningsbara även om medlemsstaterna på grundval av det övergångsvisa undantaget i artikel 28.3 jämförd med punkt 26 i bilaga F till nämnda direktiv får fortsätta att undanta transaktioner som rör annat guld än guld för industriell användning. Några medlemsstater tillämpar det övergångsvisa undantaget på ett sätt som ger upphov till viss snedvridning av konkurrensen.

Guld används inte bara som insatsvara i produktionen utan förvärvas även i investeringssyfte. Tillämpningen av normala skatteregler utgör ett stort hinder för användningen av guld som en finansiell investering och motiverar därför tillämpningen av särskilda regler för investeringsguld. Sådana regler bör dessutom öka den internationella konkurrenskraften hos gemenskapens guldmarknad.

Omsättning av guld för investeringsändamål liknar till sin natur andra finansiella investeringar, som ofta är befriade från skatt enligt gällande regler i sjätte direktivet och befrielse från skatt förefaller därför vara den lämpligaste skattemässiga behandlingen för omsättning av investeringsguld.

Definitionen av investeringsguld bör endast inbegripa guld av former och vikter med mycket hög renhet som säljs på guldmarknaderna och guldmynt vilkas värde huvudsakligen speglar guldpriset. När det gäller guldmynt bör det för öppenhetens skull göras upp en årlig förteckning över godkända mynt för att skapa säkerhet för de aktörer som handlar med sådana mynt. Rättssäkerheten för handlarna kräver att de mynt som omfattas av förteckningen skall anses uppfylla detta direktivs kriterier för undantag under hela det år då förteckningen är giltig. En sådan förteckning skall inte påverka möjligheten att från fall till fall bevilja undantag för mynt, inbegripet nypräglade mynt, som inte omfattas av förteckningen men som uppfyller detta direktivs kriterier.

Skattebefrielse innebär i princip inte tillstånd att dra av ingående skatt medan däremot skatt på guldvärdet kan krävas för tidigare transaktioner men avdrag av sådan ingående skatt bör dock tillåtas för att säkerställa fördelarna med de särskilda reglerna och undvika snedvridning av konkurrensen när det gäller importerat investeringsguld.

Möjligheten att använda guld både för industriella syften och i investeringssyfte innebär att det måste vara möjligt för aktörerna att välja normal beskattning när deras verksamhet består i att antingen framställa investeringsguld eller omvandla guld till investeringsguld eller i grossisthandel med sådant guld när de i sin normala handelsverksamhet omsätter guld för industriella syften.

Den dubbla användningen av guld kan öppna nya möjligheter till skattebedrägeri och skatteflykt som kommer att kräva att medlemsstaterna vidtar effektivare kontrollåtgärder. En gemensam standard avseende minimikrav på aktörernas bokföring och dokumentation är därför önskvärd även om en medlemsstat får anse att dessa krav är uppfyllda om denna information redan finns till följd av annan gemenskapslagstiftning.

Erfarenheten visar att tillämpningen av "reverse charge"-mekanismen vid de flesta fall av omsättning av guld vars renhet överstiger en viss grad kan bidra till att hindra skattebedrägerier och samtidigt lindra den ekonomiska bördan för transaktionen. Det är därför berättigat att tillåta medlemsstaterna att använda en sådan mekanism. När det gäller import av guld tillåter artikel 23 i sjätte direktivet på liknande sätt att skatt inte betalas vid importtidpunkten förutsatt att detta anges i deklarationen enligt artikel 22.4 i det direktivet.

I fråga om transaktioner på en guldmarknad som regleras av en medlemsstat krävs det ytterligare förenklingar i den skattemässiga behandlingen av dessa på grund av det utomordentligt stora antalet av dylika transaktioner och den snabbhet med vilken de äger rum. Medlemsstaterna tillåts därför att avstå från att tillämpa de särskilda reglerna, att uppskjuta skatteuppbörden och att ge dispens från registreringskraven.

Eftersom de nya skattereglerna kommer att ersätta de befintliga bestämmelserna i artikel 12.3 e och punkt 26 i bilaga F till sjätte direktivet bör dessa bestämmelser utgå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande artikel 26 b skall läggas till i direktiv 77/388/EEG:

"Artikel 26 b

Särskilda regler för investeringsguld

A. Definition

I detta direktiv och utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser skall med investeringsguld avses

i) guld i form av en tacka eller en `wafer` med en av guldmarknaderna godtagen vikt, med en renhet av minst 995/1 000, oavsett om det representeras av värdepapper eller inte. Medlemsstaterna får utesluta små tackor eller `wafers` med en vikt på 1 g eller mindre från de särskilda reglerna,

ii) guldmynt som

- har en renhet av mint 900/1 000,

- är präglade efter år 1 800,

- är eller har varit lagligt betalningsmedel i ursprungslandet, och

- normalt säljs till ett pris som inte överstiger det öppna marknadsvärdet för guldinnehållet i mynten med mer än 80 %.

Sådana mynt skall inte enligt detta direktiv anses vara föremål för försäljning på grund av det numismatiska värdet.

Varje medlemsstat skall för den 1 juli varje år, med början år 1999, underrätta kommissionen om vilka mynt som uppfyller dessa kriterier och som är föremål för handel i den medlemsstaten. Kommissionen skall före den 1 december varje år i C-serien av Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra en fullständig förteckning över dessa mynt. De mynt som omfattas av den offentliggjorda förteckningen skall anses uppfylla dessa kriterier under hela det år med avseende på vilket förteckningen offentliggörs.

B. Särskild ordning för transaktioner med investeringsguld

Medlemsstaterna skall från mervärdeskatt undanta omsättning, gemenskapsinterna förvärv och gemenskapsintern import av investeringsguld, inbegripet investeringsguld som representeras av certifikat för specificerat eller ospecificerat guld eller som är föremål för handel på guldkonton, och inbegripet särskilt guldlån och swapaffärer som innefattar en äganderätt till eller fordran på investeringsguld samt transaktioner med investeringsguld som omfattar future- eller forwardkontrakt vilka medför överlåtelse av äganderätt till eller fordran på investeringsguld.

Medlemsstaterna skall även undanta tjänster utförda av ombud som handlar i en annan persons namn och på dennes vägnar när de för uppdragsgivarens räkning deltar i omsättning av investeringsguld.

C. Valmöjlighet i fråga om beskattning

Medlemsstaterna skall till beskattningsbara personer som framställer investeringsguld eller omvandlar annat guld till investeringsguld enligt definitionen i A ge en möjlighet att välja att bli beskattade för omsättningar av investeringsguld till en annan beskattningsbar person vilka annars skulle vara undantagna enligt B.

Medlemsstaterna får till beskattningsbara personer som i sin yrkesverksamhet normalt omsätter guld för industriella syften ge en möjlighet att välja att bli beskattade för omsättningar av investeringsguld enligt definitionen i A till en annan beskattningsbar person vilka annars skulle vara undantagna enligt B. Medlemsstaterna får begränsa omfattningen av denna valmöjlighet.

Om den person som omsätter guldet har utnyttjat sin möjlighet att välja att bli beskattad enligt första eller andra stycket skall medlemsstaterna ge ombudet en möjlighet att välja att bli beskattad för de tjänster som anges i punkt B andra stycket.

Medlemsstaterna skall anta närmare bestämmelser om användningen av dessa valmöjligheter samt underrätta kommissionen om tillämpningsföreskrifterna för utnyttjandet av dessa valmöjligheter i den egna medlemsstaten.

D. Avdragsrätt

1. Beskattningsbara personer skall ha rätt att göra avdrag för

a) skatt som skall betalas eller som har betalats för investeringsguld som omsatts till dem av en person som har utnyttjat valmöjligheten enligt C eller som omsatts till dem enligt förfarandet i G,

b) skatt som skall betalas eller som har betalats för omsättning till dem, eller gemenskapsinternt förvärv eller gemenskapsintern import som görs av dem, av annat guld än investeringsguld som därefter av dem eller för deras räkning har omvandlats till investeringsguld,

c) skatt som skall betalas eller som har betalats för tjänster som tillhandahållits dem och som innebär en förändring av guldets form, vikt eller renhet, också när det gäller investeringsguld,

om deras efterföljande omsättning av detta guld är befriad från skatt enligt denna artikel.

2. Beskattningsbara personer som framställer investeringsguld eller omvandlar annat guld till investeringsguld skall ha rätt att göra avdrag för skatt som skall betalas eller som har betalats av dem för omsättning, gemenskapsinternt förvärv eller import av varor eller tjänster som är knutna till framställningen eller omvandlingen av guldet, som om deras efterföljande omsättning av guldet, vilken enligt denna artikel är befriad från skatt, hade varit beskattningsbar.

E. Särskilda skyldigheter för dem som handlar med investeringsguld

Medlemsstaterna skall åtminstone säkerställa att de som handlar med investeringsguld bokför alla betydande transaktioner med investeringsguld och bevarar handlingarna så att kunden i dessa transaktioner skall kunna identifieras.

Handlarna skall bevara denna information under minst fem år.

Medlemsstaterna får godta likvärdiga skyldigheter enligt bestämmelser som antagits i enlighet med annan gemenskapslagstiftning, såsom exempelvis rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar (*), för att uppfylla kraven i första stycket.

Medlemsstaterna får meddela strängare föreskrifter, särskilt när det gäller speciella skyldigheter i fråga om bevarande av handlingar och bokföring.

F. `Reverse charge` - förfarande

Med avvikelse från artikel 21.1 a, ändrad genom artikel 28 g, får medlemsstaterna, i fråga om omsättning av guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en renhet av minst 325/1 000, eller omsättning av investeringsguld i de fall en sådan valmöjlighet som avses i C i den här artikeln har utnyttjats, utpeka köparen som skattskyldig i enlighet med de förfaranden och villkor som medlemsstaterna fastställer. När medlemsstaterna utnyttjar denna valmöjlighet skall de vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den person som utpekas som skattskyldig uppfyller skyldigheten att lämna en deklaration och att betala skatten i enlighet med artikel 22.

G. Förfarande för transaktioner på en reglerad guldmarknad

1. En medlemsstat får, med förbehåll för sådant samråd som föreskrivs i artikel 29, underlåta att tillämpa det undantag för investeringsguld som framgår av dessa särskilda regler i fråga om andra särskilda transaktioner med investeringsguld än gemenskapsinterna omsättningar eller export som äger rum i den medlemsstaten

a) mellan beskattningsbara personer som är medlemmar av en guldmarknad som regleras av den berörda medlemsstaten, och

b) i de fall transaktionen görs mellan en medlem av en guldmarknad som regleras av den berörda medlemsstaten och en annan beskattningsbar person som inte är medlem av den marknaden.

Under dessa omständigheter skall dessa transaktioner vara beskattningsbara, och följande skall gälla:

2.a) För transaktioner enligt punkt 1 a skall medlemsstaterna av förenklingsskäl tillåta uppskov med skatteuppbörden och även ge dispens från registreringskraven såvitt avser mervärdeskatt.

b) För transaktioner enligt punkt 1 b skall `reverse charge`-förfarandet enligt F tillämpas. I de fall en icke-medlem av guldmarknaden inte skulle vara skyldig att vara registrerad för mervärdeskatt i den berörda medlemsstaten annat än för dessa transaktioner skall medlemmen uppfylla de skattemässiga skyldigheterna på icke-medlemmens vägnar, i enlighet med den medlemsstatens bestämmelser.

(*) EGT L 166, 28.6.1991, s. 77.".

Artikel 2

Artikel 12.3 e och punkt 26 i bilaga F till direktiv 77/388/EEG skall utgå.

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra förordningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv den 1 januari 2000. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall medlemsstaten själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 12 oktober 1998.

På rådets vägnar

R. EDLINGER

Ordförande

(1) EGT C 302, 19.11.1992, s. 9.

(2) EGT C 91, 28.3.1994, s. 91.

(3) EGT C 161, 14.6.1993, s. 25.

(4) EGT L 145, 13.5.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom rådets direktiv 96/95/EG (EGT L 338, 28.12.1996, s. 89).

Top