EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0070

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG

OJ L 350, 28.12.1998, p. 58–68 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 023 P. 182 - 192
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 026 P. 3 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 026 P. 3 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 59 - 69

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/70/oj

31998L0070

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 350 , 28/12/1998 s. 0058 - 0068


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 189b i fördraget (3) med beaktande av den gemensamma text som godkändes av förlikningskommittén den 29 juni 1998, och

av följande skäl:

1. Skillnader mellan de lagar eller administrativa åtgärder som antas av medlemsstaterna om specifikationer för konventionella och alternativa bränslen som används i motorfordon med styrd tändning och i dieselfordon skapar handelshinder inom gemenskapen och kan därför ha en direkt inverkan på den gemensamma marknadens upprättande och funktion samt på den europeiska bilindustrins och oljeindustrins internationella konkurrenskraft. Enligt bestämmelserna i artikel 3b i fördraget förefaller det därför nödvändigt med en tillnärmning av lagarna på detta område.

2. I artikel 100a.3 i fördraget föreskrivs att kommissionens förslag om den gemensamma marknadens upprättande och funktion och om bland annat hälsa och miljöskydd skall utgå från en hög skyddsnivå.

3. Primära luftföroreningar, t.ex. kväveoxider, oförbrända kolväten, partiklar, kolmonoxid, bensen och andra giftiga avgasutsläpp som bidrar till bildandet av sekundära föroreningar som ozon, släpps ut i stora mängder genom avgaser och avdunstning från motorfordon och skapar därmed direkt och indirekt en stor risk för människors hälsa och för miljön.

4. Trots allt strängare gränsvärden för utsläpp från fordon enligt rådets direktiv 70/220/EEG (4) och rådets direktiv 88/77/EEG (5), kommer ytterligare åtgärder för att minska luftföroreningar orsakade av fordon och andra källor att krävas för att uppnå tillfredsställande luftkvalitet.

5. Genom artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/12/EG (6) infördes ett nytt tillvägagångsrätt för utsläppsminskningsåtgärder till och med samt efter år 2000, och det krävdes att kommissionen skulle undersöka bland annat hur förbättringar av bensin och dieselbränslen och andra bränslen skulle kunna bidra till att minska luftföroreningarna.

6. Förutom en inledande fas för miljöspecifikationerna för bränsle vilken inleds år 2000 måste det fastställas en andra fas som skall inledas år 2005 i syfte att göra det möjligt för industrin att göra de investeringar som är nödvändiga för att anpassa sina produktionsplaner.

7. Bensin och dieselbränslen som uppfyller de miljöspecifikationer som anges i bilagorna I, II, III och IV finns redan att tillgå på marknaden i Europeiska gemenskapen.

8. Det europeiska Auto-Oil-programmet, som det redogörs för i kommissionens meddelande om en framtida strategi för kontroll av atmosfäriska utsläpp från vägtransporter, bidrar till den vetenskapliga, tekniska och ekonomiska grunden för att rekommendera att det på gemenskapsnivå införs nya miljöspecifikationer för bensin och dieselbränslen.

9. Införandet av miljöspecifikationer för bensin och dieselbränslen är ett viktigt inslag i det paket av kostnadseffektiva åtgärder på europeisk och nationell/regional/lokal nivå som bör genomföras, med beaktande av de kostnader och den nytta som följer av en åtgärd.

10. Genomförandet av en kombination av åtgärder på europeisk och nationell/regional/lokal nivå för att minska utsläpp från fordon ingår i kommissionens övergripande strategi för att minska luftutsläppen från mobila och stationära källor på ett balanserat sätt som uppfyller lönsamhetskriterierna.

11. Det är nödvändigt att på kort sikt, särskilt i tätortsområden, få till stånd en minskning av förorenade utsläpp från fordon, inbegripet primärföroreningar såsom oförbrända kolväten och kolmonoxid, sekundärföroreningar såsom ozon samt giftiga utsläpp såsom bensen och partikelutsläpp. En minskning av de förorenade utsläppen från fordon i tätortsområden kan uppnås omedelbart för motorfordon genom ändringar i bränslesammansättningen.

12. Tillsats av syre och en betydande minskning av aromatiska kolväten, olefiner, bensen och svavel gör det möjligt att erhålla en bättre bränslekvalitet med tanke på luftkvaliteten.

13. Bestämmelserna i rådets direktiv 92/81/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser för mineraloljor (7), särskilt artikel 8.4 i detta uppmuntrar inte medlemsstaterna till och kan hindra medlemsstaterna från att uppbära differentierade punktskatter i syfte att uppnå en högre bränslekvalitet än vad som krävs i gemenskapens bränslespecifikationer.

14. Medlemsstaternas användning av differentierade punktskatter kan främja införandet av mer avancerade bränslen i linje med nationella prioriteringar, nationell kapacitet och nationell behov.

15. Kommissionen har lagt fram ett förslag till direktiv om energiprodukter. Syftet med detta direktiv är bland annat att tillåta medlemsstaterna att på ett mer aktivt sätt använda sig av skatteincitament i form av differentierade punktskatter för att underlätta införandet av mer avancerade bränslen.

16. Bränslespecifikationer som inriktas på att minska utsläppen från både avgaser och avdunstning saknas i allmänhet.

17. Luftföroreningar som orsakas av bly från förbränningen av blyhaltig bensin utgör en risk för människors hälsa och för miljön. Det är ett stort framsteg att senast år 2000 praktiskt taget alla bensindrivna fordon kommer att kunna köra på blyfri bensin och därför är det lämpligt att kraftigt begränsa försäljningen av blyhaltig bensin.

18. Behovet av att minska utsläppen från fordon och tillgången på nödvändig raffineringsteknik motiverar fastställandet av miljöspecifikationer för bränsle när det gäller försäljningen av blyfri bensin och dieselbränslen.

19. Det förefaller lämpligt att tillhandahålla två slags dieselbränslen varav det ena skall vara av högre kvalitet och två slags bensinbränslen varav det ena skall vara av högre kvalitet. Det är lämpligt att detta diesel- eller bensinbränsle av högre kvalitet ersätter diesel- eller bensinbränslet av lägre kvalitet på marknaden senast år 2005. Det bör dock på lämpligt sätt sörjas för att denna ersättning kan senareläggas när tillämpningen av tidpunkten år 2005 i en medlemsstat skulle förorsaka dess industrier allvarliga problem med att genomföra de nödvändiga ändringarna i produktionsanläggningarna.

20. För att skydda människors hälsa och/eller miljön i vissa agglomerationer eller i vissa ekologiskt känsliga områden med särskilda problem när det gäller luftkvalitet bör medlemsstaterna tillåtas att, om inte annat föreskrivs i ett förfarande som fastställs i detta direktiv, kräva att bränslen får säljas endast om de uppfyller strängare miljöspecifikationer än de som anges i detta direktiv. Detta förfarande är ett undantag från det informationsförfarandet i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 beträffande tekniska standarder och föreskrifter (8).

21. I syfte att säkerställa att de bränslekvalitetsnormer som krävs enligt detta direktiv iakttas bör medlemsstaterna införa övervakningssystem. Dessa bör baseras på gemensamma förfaranden för provtagning och tester. Medlemsstaterna bör överlämna uppgifter om bränslekvalitet till kommissionen enligt en gemensam mall.

22. På grundval av en omfattande bedömning bör kommissionen lägga fram ett förslag som kompletterar de obligatoriska specifikationerna för bensin och dieselbränslen i bilagorna III och IV vilka skall tillämpas från och med den 1 januari 2005. Kommissionens förslag kan eventuellt också ange miljöspecifikationer för andra typer av bränslen såsom LPG, naturgas och biobränslen. Det finns fordonsparker med bundna transportmedel (bussar, taxibilar, distributions- och servicefordon osv.) som svarar för en stor del av föroreningen i tätortsområden och för vilka särskilda specifikationer skulle vara till nytta.

23. Ytterligare utveckling med avseende på referensmetoder för mätning av de specifikationer som anges i detta direktiv kan komma att bli önskvärda mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. I detta syfte bör det föreskrivas att bilagorna till direktivet skall anpassas till den tekniska utvecklingen.

24. Rådets direktiv 85/210/EEG av den 20 mars 1985 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om blyhalten i bensin (9), rådets direktiv 85/536/EEG av den 5 december 1985 om besparing av råolja genom användning av ersättningsbränslekomponenter i bensin (10), samt artiklarna 1.1 b och 2.1 i rådets direktiv 93/12/EEG av den 23 mars 1993 om svavelhalten i vissa flytande bränslen (11), bör upphävas i enlighet härmed.

25. De övergångsbestämmelser för Österrike som anges i artikel 69 i 1994 års anslutningsakt omfattar artikel 7 i direktiv 85/210/EEG. Tillämpningen av denna övergångsbestämmelse bör av särskilda miljöskäl förlängas till och med den 1 januari 2000.

26. Europaparlamentet, rådet och kommissionen slöt den 20 december 1994 ett modus vivendi avseende genomförandeåtgärder för de rättsakter som antas enligt förfarandet i artikel 189b i fördraget (12).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 Räckvidd

I detta direktiv fastställs hälso- och miljöbaserade tekniska specifikationer för bränslen som är avsedda för motorfordon med styrd tändning och för dieseldrivna fordon.

Artikel 2 Definitioner

I detta direktiv avses med

1) bensin alla flyktiga mineraloljor som är avsedda för användning i förbränningsmotorer med styrd tändning för framdrivning av fordon och som omfattas av KN-numren 2710 00 27, 2710 00 29, 2710 00 32, 2710 00 34 och 2710 00 36,

2) dieselbränslen: gasoljor som omfattas av KN-nummer 2710 00 66 och som används för de motordrivna fordon som avses i direktiv 70/220/EEG och direktiv 88/77/EEG.

För gasoljor som används för motorer i mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg och i jordbrukstraktorer får medlemsstaterna kräva samma svavelhalt som fastställs för dieselbränslen i detta direktiv eller den svavelhalt som fastställs för dieselbränslen i direktiv 93/12/EEG.

Artikel 3 Bensin

1. Senast den 1 januari 2000 skall medlemsstaterna förbjuda försäljning av blyhaltig bensin inom sitt territorium.

2. a) Medlemsstaterna skall säkerställa att blyfri bensin kan saluföras inom deras territorium senast den 1 januari 2000 endast om den uppfyller miljöspecificationerna i bilaga I.

b) Utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt a skall medlemsstaterna från och med den 1 januari 2000 inom sitt territorium tillåta försäljning av blyfri bensin som uppfyller specifikationerna i bilaga III.

c) Medlemsstaterna skall även senast den 1 januari 2005 säkerställa att blyfri bensin endast får försäljas inom deras territorium om den uppfyller miljöspecifikationerna i bilaga III.

3. Genom undantag från vad som föreskrivs i punkt 1 får en medlemsstat efter begäran, som skall föreläggas kommissionen senast den 31 augusti 1999, även fortsättningsvis tillåta försäljning av blyhaltig bensin, senast till den 1 januari 2005, om den kan påvisa att införandet av ett förbud skulle medföra allvarliga socio-ekonomiska problem eller inte skulle innebära allmänna miljö- eller hälsovinster bland annat på grund av klimatförhållandena i medlemsstaten.

Blyinnehållet i blyhaltig bensin får inte överstiga 0,15 g/l, och bensenhalten skall uppfylla specifikationerna i bilaga I. Övriga specifikationer får vara oförändrade jämfört med nuvarande förhållanden.

4. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 kan en medlemsstat efter begäran, som skall föreläggas kommissionen senast den 31 augusti 1999, få tillstånd att även fortsättningsvis inom sitt territorium tillåta försäljning, dock längst till den 1 januari 2003, av blyfri bensin med en svavelhalt som inte uppfyller specifikationerna för svavelhalt i bilaga I men som inte överskrider den nuvarande halten, om den kan visa att det skulle leda till allvarliga problem för dess industrier att genomföra de nödvändiga förändringarna i sina produktionsanläggningar inom tidsperioden mellan dagen för antagandet av detta direktiv och den 1 januari 2000.

5. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 kan en medlemsstat efter begäran, som skall föreläggas kommissionen senast den 31 augusti 2003, få tillstånd att även fortsättningsvis inom sitt territorium tillåta försäljning, dock längst till den 1 januari 2007, av blyfri bensin med en svavelhalt som inte uppfyller kraven i bilaga III men som uppfyller kraven i bilaga I, om den kan visa att det skulle leda till allvarliga problem för dess industrier att genomföra de nödvändiga förändringarna i sina produktionsanläggningar inom tidsperioden mellan dagen för antagandet av detta direktiv och den 1 januari 2005.

6. Kommissionen får bevilja de undantag som avses i punkterna 3, 4 och 5 i enlighet med fördraget.

Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna och informera Europaparlamentet och rådet om sitt belsut.

7. Utan hinder av punkt 1 får medlemsstaterna även fortsättningsvis tillåta försäljning av små mängder blyhaltig bensin med de specifikationer som anges i punkt 3, andra stycket, med högst 0,5% av den totala försäljningen, för användning i äldre fordon av karakteristiskt slag och för distribution genom särskilda intressegrupper.

Artikel 4 Dieselbränslen

1. a) Medlemsstaterna skall säkerställa att dieselbränslen kan saluföras inom deras territorium senast den 1 januari 2000 endast om de uppfyller miljöspecifikationerna i bilaga II.

b) Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt a skall medlemsstaterna från och med den 1 januari 2000 tillåta försäljning inom sitt territorium av dieselbränslen som uppfyller specifikationerna i bilaga IV.

c) Medlemsstaterna skall även senast den 1 januari 2005 säkerställa att dieselbränslen endast får försäljas inom deras territorium om de uppfyller miljöspecifikationerna i bilaga IV.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 kan en medlemsstat efter begäran, som skall föreläggas kommissionen senast den 31 augusti 1999, få tillstånd att även fortsättningsvis inom sitt territorium tillåta försäljning, dock längst till den 1 januari 2003, av dieselbränsle med en svavelhalt som inte uppfyller specifikationerna för svavelhalt i bilaga II men som inte överskrider den nuvarande svavelhalten om den kan visa att det skulle leda till allvarliga problem för dess industrier att genomföra de nödvändiga förändringarna i sina produktionsanläggningar inom tidsperioden mellan dagen för antagandet av detta direktiv och den 1 januari 2000.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 kan en medlemsstat efter begäran, som skall föreläggas kommissionen senast den 31 augusti 2003, få tillstånd att även fortsättningsvis inom sitt territorium tillåta försäljning, dock längst till den 1 januari 2007, av dieselbränsle med en svavelhalt som inte uppfyller kraven i bilaga IV men som uppfyller kraven i bilaga II, om den kan visa att det skulle leda till allvarliga problem för dess industrier att genomföra de nödvändiga förändringarna i sina produktionsanläggningar inom tidsperioden mellan dagen för antagandet av detta direktiv och den 1 januari 2005.

4. Kommissionen får bevilja de undantag som avses i punkterna 2 och 3 i enlighet med fördraget.

Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna samt informera rådet och Europaparlamentet om sitt beslut.

Artikel 5 Fri omsättning

Ingen medlemsstat får förbjuda, begränsa eller förhindra utsläppandet på marknaden av bränslen som uppfyller kraven i det här direktivet.

Artikel 6 Försäljning av bränslen med strängare miljöspecifikationer

1. Genom undantag från bestämmelserna i artiklarna 3 5 får medlemsstaterna kräva att bränslen inom bestämda områden får saluföras endast om de uppfyller strängare miljöspecifikationer än de som fastställs i detta direktiv när det gäller hela eller en del av fordonsparken, i syfte att skydda befolkningens hälsa i en viss agglomeration eller miljön i ett visst ekologiskt känsligt område i en medlemsstat, om luftföroreningar utgör eller rimligtvis kan förväntas utgöra ett allvarligt och återkommande problem för människors hälsa eller för miljön.

2. En medlemsstat som önskar utnyttja ett undantag enligt punkt 1 skall i förväg förelägga kommissionen en begäran om detta tillsammans med en motivering. Motiveringen skall innefatta belägg för att undantaget är i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen och att det inte kommer att störa den fria rörligheten för personer och varor.

3. Den berörda medlemsstaten skall till kommissionen överlämna uppgifter om uteluftens kvalitet för det berörda området samt om de föreslagna åtgärdernas förväntade inverkan på luftkvaliteten.

4. Kommissionen skall utan dröjsmål överlämna dessa uppgifter till de övriga medlemsstaterna.

5. Medlemsstaterna får lämna synpunkter på begäran och åtföljande motivering senast två månader efter det att kommissionen har överlämnat uppgifterna.

6. Kommissionen skall fatta beslut om medlemsstaters begäran senast tre månader efter det att medlemsstaterna har lämnat sina synpunkter. Kommissionen skall beakta medlemsstaternas synpunkter och meddela dem sitt beslut samt samtidigt informera Europaparlamentet och rådet.

7. En medlemsstat får hänskjuta kommissionens beslut till rådet inom en månad efter meddelandet eller om något beslut inte föreligger, hänskjuta frågan till rådet inom en månad efter det att den tid som anges i punkt 6 löpt ut.

8. Rådet får, med kvalificerad majoritet, fatta ett annat beslut senast två månader efter det att beslutet har hänskjutits till rådet.

Artikel 7 Förändrad tillgång på råoljor

Om raffinaderierna i en medlemsstat på grund av en plötslig förändring av tillgången på råoljor eller petroleumprodukter till följd av exceptionella händelser får svårigheter att uppfylla kraven på bränslespecifikationer enligt artiklarna 3 och 4, skall medlemsstaten informera kommissionen om detta. Kommissionen får, efter att ha informerat de andra medlemsstaterna, tillåta högre gränsvärden i den medlemsstaten för en eller flera bränslekomponenter under en period på högst sex månader.

Kommissionen skall meddela medlemsstaterna och informera Europaparlamentet och rådet om sitt beslut.

En medlemsstat får hänskjuta kommissionens beslut till rådet senast en månad efter meddelandet.

Rådet får, med kvalificerad majoritet, fatta ett annat beslut senast en månad efter det att beslutet har hänskjutits till rådet.

Artikel 8 Övervakning av efterlevnaden samt rapportering

1. Medlemsstaterna skall övervaka att kraven i artiklarna 3 och 4 uppfylls, på grundval av de analysmetoder som anges i bilagorna I och II.

2. Kommissionen skall främja utvecklingen av ett enhetligt system för övervakning av bränslekvalitet. Kommissionen får begära bistånd från Europeiska standardiseringskommittén för att utveckla ett sådant system.

3. Kommissionen skall utarbeta en gemensam mall för föreläggandet av en sammanfattning av nationella uppgifter om bränslekvalitet senast den 30 juni 2000.

4. Medlemsstaterna skall varje år den 30 juni förelägga kommissionen en sammanfattning för föregående kalenderår, och detta skall ske första gången den 30 juni 2002.

Artikel 9 Översynsförfarande

1. Kommissionen skall regelbundet och första gången senast 12 månader efter antagandet av det här direktivet, dock senast den 31 december 1999, mot bakgrund av den bedömning om utsläpp från motorfordon som skall göras i enlighet med kraven i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG av den 13 oktober 1998 om åtgärder med luftförorening genom avgaser från motorfordon och om ändring av direktiv 70/220/EEG (13), till Europaparlamentet och rådet överlämna ett förslag till översyn av det här direktivet, som en integrerad del av den strategi som är avsedd att göra det möjligt att uppfylla kraven för gemenskapens luftkvalitetsnormer och därmed sammanhängande mål.

2. Förslaget skall innehålla miljöspecifikationer som kompletterar de obligatoriska specifikationerna för bensin i bilaga III och för dieselbränslen i bilaga IV på grundval av bland annat den kunskap som erhållits om kraven på minskade utsläpp med tanke på luftkvaliteten, om huruvida den nya tekniken fungerar verkningsfullt för att minska föroreningar samt om den utveckling som påverkar de internationella bränslemarknaderna.

3. Utöver vad som föreskrivs i punkterna 1 och 2 får kommissionen bland annat lägga fram

- förslag i vilka hänsyn tas till den särskilda situationen för fordonsparker med bundna transportmedel och behovet av att föreslå specifikationsnivåer för de särskilda bränslen som de använder,

- förslag i vilka specifikationsnivåer för LPG, naturgas och biobränslen fastställs.

Artikel 10 Förfarande för anpassning till den tekniska utvecklingen

De ändringar som krävs för att anpassa mätmetoderna enligt den högra spalten (prov) i bilagorna I, II, III och IV till det här direktivet till den tekniska utvecklingen skall antas av kommissionen, biträdd av den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel 12 i direktiv 96/62/EG (14) och i enlighet med förfarandet i artikel 11 i det här direktivet.

Denna anpassning får inte medföra någon direkt eller indirekt ändring av de gränsvärden som anges i detta direktiv eller någon ändring av de tidpunkter från och med vilka de skall gälla.

Artikel 11 Kommittéförfarande

1. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén som avses i artikel 10 ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall avges med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag från kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i denna artikel. Ordföranden får inte rösta.

2. Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna årgärder skall vidtas.

Artikel 12 Upphävande och ändring av direktiv om bränslekvaliteten på bensin och dieselbränslen

1. Direktiven 85/210/EEG, 85/536/EEG och 87/441/EEG skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 2000.

2. Direktiv 93/12/EEG ändras genom att artiklarna 1.1 b och 2.1 skall utgå från och med den 1 januari 2000.

Artikel 13 Överföring till nationell lagstiftning

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 1999. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 2000.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 14 Österrike

Artikel 7 i direktiv 85/210/EEG skall i fråga om bensenhalten i den bensin som avses i artikel 4 i det direktivet inte tillämpas i Österrike förrän den 1 januari 2000.

Artikel 15 Direktivets ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 16 Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 13 oktober 1998.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

Ordförande

På rådets vägnar

C. EINEM

Ordförande

(1) EGT C 77, 11.3.1997, s. 1 och EGT C 209, 10.7.1997, s. 25.

(2) EGT C 206, 7.7.1997, s. 113.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 10 april 1997 (EGT C 132, 28.4.1997, s. 170), rådets gemensamma ståndpunkt av den 7 oktober 1997 (EGT C 351, 19.11.1997, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 18 februari 1998 (EGT C 80, 16.3.1998, s. 92). Europaparlamentets beslut av den 15 september 1998 (EGT C 313, 12.10.1998). Rådets beslut av den 17 september 1998.

(4) EGT L 76, 6.4.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/69/EG (se första sidan i detta nummer av EGT).

(5) EGT L 36, 9.2.1988, s. 33. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG (EGT L 40, 17.2.1996, s. 1).

(6) EGT L 100, 19.4.1994, s. 42.

(7) EGT L 316, 31.10.1992, s. 12. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/74/EG (EGT L 365, 31.12.1994, s. 46).

(8) EGT L 204, 21.7.1998, s. 37. Direktivet senast ändrat genom direktivet 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18).

(9) EGT L 96, 3.4.1985, s. 25. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(10) EGT L 334, 12.12.1985, s. 20. Direktivet ändrat genom kommissionens direktiv 87/441/EEG (EGT L 238, 21.8.1987, s. 40).

(11) EGT L 74, 27.3.1993, s. 81.

(12) EGT C 102, 4.4.1996, s. 1.

(13) Se sidan 1 i detta nummer av EGT.

(14) EGT L 296, 21.11.1996, s. 55.

BILAGA I

MILJÖSPECIFIKATIONER FÖR MARKNADSBRÄNSLEN AVSEDDA FÖR FORDON MED STYRD TÄNDNING

>Plats för tabell>

BILAGA II

MILJÖSPECIFIKATIONER FÖR MARKNADSBRÄNSLEN AVSEDDA FÖR FORDON MED KOMPRESSIONSTÄNDNING

>Plats för tabell>

BILAGA III

MILJÖSPECIFIKATIONER FÖR MARKNADSBRÄNSLEN AVSEDDA FÖR FORDON MED STYRD TÄNDNING

>Plats för tabell>

BILAGA IV

MILJÖSPECIFIKATIONER FÖR MARKNADSBRÄNSLEN AVSEDDA FÖR FORDON MED KOMPRESSIONSTÄNDNING

>Plats för tabell>

Uttalanden från kommissionen

Till artiklarna 3.5 och 4.3

När kommissionen behandlar ansökningar om undantag enligt artiklarna 3.5 och 4.3 skall den förvissa sig om att undantaget är förenligt med gemenskapslagstiftningen, inbegripet konkurrenslagstiftningen, med beaktande av tillgången i gemenskapen på bränslen av tillräckligt god kvalitet i tillfredsställande mängd.

Till Europaparlamentets ändringsförslag 18

Kommissionen är medveten om betydelsen av skattelättnader för att främja användningen av mera avancerat bränsle. Kommissionen kommer att ta vederbörlig hänsyn till detta vid genomförandet av rådets direktiv 92/81/EEG och kommer inom gränserna för sina befogenheter att sörja för ett raskt genomförande av de relevanta bestämmelserna i det direktivet.

Top