EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0056

Rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter

OJ L 226, 13.8.1998, p. 16–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 363 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 025 P. 107 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 025 P. 107 - 114
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 18 - 25

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/56/oj

31998L0056

Rådets direktiv 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 226 , 13/08/1998 s. 0016 - 0023


RÅDETS DIREKTIV 98/56/EG av den 20 juli 1998 om saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

av följande skäl:

(1) Produktionen av prydnadsväxter intar en viktig plats inom gemenskapens jordbruk.

(2) Tillfredsställande resultat inom odlingen av prydnadsväxter är i stor utsträckning beroende av kvaliteten och sundheten hos det förökningsmaterial som används.

(3) Ett införande av harmoniserade villkor på gemenskapsnivå kommer att säkerställa att inköpare i hela gemenskapen får tillgång till förökningsmaterial av god sundhet och kvalitet.

(4) I den mån de harmoniserade villkoren avser sundhet hos växter måste de vara förenliga med rådets direktiv 77/93/EEG av den 21 december 1976 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna (4).

(5) Det är lämpligt att fastställa gemenskapsregler för alla släkten och arter av prydnadsväxter i gemenskapen, med undantag av dem som omfattas av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (5).

(6) Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i direktiv 77/93/EEG avseende sundhet hos växter, är det inte lämpligt att tillämpa gemenskapsreglerna för saluföring av förökningsmaterial om detta material och dessa växter visat sig vara avsedda för export till tredje land, eftersom de regler som gäller där kan skilja sig från reglerna i detta direktiv.

(7) Fastställande av sundhets- och kvalitetsstandarder för varje släkte och art av prydnadsväxter kräver långvariga och noggranna tekniska och vetenskapliga studier. Ett förfarande bör därför antas för fastställande av sådana standarder.

(8) Ansvaret att se till att produkterna uppfyller villkoren i detta direktiv ligger i första hand hos leverantörerna av förökningsmaterial.

(9) Det är nödvändigt att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i samband med kontroller och besiktningar ser till att leverantörerna uppfyller dessa villkor.

(10) Kontrollåtgärder på gemenskapsnivå bör införas för att säkerställa enhetlig tillämpning i samtliga medlemsstater av de standarder som fastställs i detta direktiv.

(11) För inköparna av förökningsmaterial är det viktigt att namnen på sorter eller sortgrupper är kända och att deras äkthet skyddas.

(12) De särskilda förhållanden som kännetecknar den industri som är verksam inom prydnadsväxtsektorn utgör en försvårande omständighet. Följaktligen kan ovanstående målsättning bäst uppnås antingen genom att sorten är allmänt känd eller, då flera sorter eller sortgrupper avses, genom tillgång till en beskrivning som upprättas och förvaras av leverantörerna.

(13) För att säkerställa äkthet hos och korrekt saluföring av förökningsmaterial måste gemenskapsregler om uppdelning av partier och om märkning antas. Etiketterna bör förses med de uppgifter som erfordras för den officiella kontrollen och för att informera odlaren.

(14) Regler bör antas som, i händelse av tillfälliga problem med tillgången på förökningsmaterial, tillåter saluföring av material som är föremål för mindre strikta krav än de som anges i detta direktiv.

(15) Det bör vara möjligt att tillåta saluföring inom gemenskapen av förökningsmaterial som producerats i tredje land, under förutsättning att garantier erbjuds som i alla avseenden är likvärdiga med garantierna för förökningsmaterial som produceras inom gemenskapen och som uppfyller gemenskapsreglerna.

(16) För att harmonisera de tekniska undersökningsmetoder som används i medlemsstaterna och jämföra förökningsmaterial som produceras i gemenskapen med sådant som produceras i tredje land bör jämförande försök utföras för att kontrollera att förökningsmaterialet uppfyller kraven i detta direktiv.

(17) För att underlätta en verkningsfull tillämpning av detta direktiv bör kommissionen ges i uppdrag att besluta om åtgärder för dess genomförande. Sådana åtgärder bör antas genom ett förfarande som innebär nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna i en ständig kommitté för förökningsmaterial av prydnadsväxter.

(18) Genom rådets direktiv 91/682/EEG om saluföring av prydnadsväxter och förökningsmaterial av prydnadsväxter (6) infördes harmoniserade villkor på gemenskapsnivå i syfte att säkerställa att inköpare inom hela gemenskapen får tillgång till förökningsmaterial och prydnadsväxter av god sundhet och kvalitet.

(19) Medlemsstaterna har stött på svårigheter i samband med tolkningen och införlivandet av det nämnda direktivet.

(20) Det nämnda direktivet ansågs lämpligt att medtagas i det SLIM-initiativ (enklare lagstiftning för den inre marknaden) som kommissionen inledde i maj 1996.

(21) SLIM-gruppen för prydnadsväxter lämnade flera rekommendationer i syfte att förenkla det nämnda direktivet. Dessa rekommendationer ingår i kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet om SLIM-initiativet.

(22) Dessa rekommendationer berörde de personer som skulle kontrolleras enligt det nämnda direktivet, de arter som skulle omfattas av det direktivet, sortäkthet, sambandet med direktiv 77/93/EEG samt överensstämmelse med tredje land.

(23) Efter beaktande av dessa rekommendationer framstår det som önskvärt att ändra vissa bestämmelser i direktiv 91/682/EEG. Med hänsyn till det stora antalet ändringar bör det nämnda direktivet för tydlighetens skull omarbetas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

1. Detta direktiv skall gälla för saluföring av förökningsmaterial av prydnadsväxter inom gemenskapen. Detta skall inte påverka tillämpningen av bestämmelserna om skydd av vilda växter i förordning (EG) nr 338/97, bestämmelserna om förpackningar och förpackningsavfall i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG (7), eller, utom där annat föreskrivs i det här direktivet eller på grundval av det, bestämmelserna om växtskydd i direktiv 77/93/EEG.

2. Detta direktiv skall inte gälla för

- material som visat sig vara avsett för export till tredje land, där detta klart anges och materialet hålls tillräckligt isolerat,

- material som används för att framställa produkter som inte är avsedda för prydnadsändamål, om det omfattas av annan gemenskapslagstiftning om saluföring av sådant material.

3. I enlighet med förfarandet i artikel 17 får det beslutas att alla eller en del av kraven i detta direktiv inte skall gälla för utsäde av särskilda arter eller sortgrupper, om de är avsedda för att framställa ytterligare förökningsmaterial och om det inte föreligger något betydande samband mellan kvaliteten på detta utsäde och kvaliteten på det material som odlas från det.

AVDELNING II

DEFINITIONER

Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. Förökningsmaterial: växtmaterial som är avsett för

- förökning av prydnadsväxter, eller

- produktion av prydnadsväxter; i fråga om produktion från hela plantor skall dock den här definitionen endast gälla i den mån den prydnadsväxt som är resultatet av produktionen är avsedd för ytterligare saluföring.

Förökning: vegetativ eller annan reproduktion.

2. Leverantör: fysisk eller juridisk person som bedriver yrkesmässig saluföring eller import av förökningsmaterial.

3. Saluföring: försäljning eller leverans från en leverantör till en annan person. Försäljning inbegriper att hålla tillgängligt eller i lager, att förevisa i försäljningssyfte och att utbjuda till försäljning.

4. Ansvarigt officiellt organ:

a) en myndighet som upprättats eller utsetts av en medlemsstat och som står under den nationella regeringens tillsyn och ansvarar för frågor som rör kvalitet,

b) statlig myndighet som upprättats

- på nationell nivå, eller

- på regional nivå och som står under nationella myndigheters tillsyn, inom de gränser som fastställs av författningen i den berörda medlemsstaten.

De organ som avses ovan får i enlighet med nationell lagstiftning delegera de uppgifter som enligt detta direktiv skall utföras under deras myndighet och tillsyn till en offentligrättslig eller privaträttslig juridisk person, som enligt sin officiellt godkända stadga uteslutande ansvarar för särskilda allmännyttiga uppgifter, under förutsättning att den juridiska personen och dess medlemmar inte har något eget intresse av resultatet av de åtgärder som den vidtar.

I enlighet med förfarandet i artikel 17 får dessutom andra juridiska personer som inrättas till förmån för det organ som avses i punkt a och som agerar enligt organets bemyndigande och under dess tillsyn godkännas, under förutsättning att den juridiska personen inte har något eget intresse av resultatet av de åtgärder som den vidtar.

Medlemsstaterna skall anmäla sina ansvariga officiella organ till kommissionen.

Kommissionen skall vidarebefordra denna information till de övriga medlemsstaterna.

5. Parti: ett antal enheter av en enskild vara som kan identifieras genom sin enhetliga sammansättning och sitt enhetliga ursprung.

AVDELNING III

KRAV SOM FÖRÖKNINGSMATERIALET SKALL UPPFYLLA

Artikel 3

1. Leverantörer får saluföra förökningsmaterial endast om det uppfyller kraven i detta direktiv.

2. Punkt 1 skall inte gälla för förökningsmaterial som är avsett för

a) försök eller vetenskapliga ändamål,

b) växtförädling eller

c) bevarande av den genetiska mångfalden.

3. Närmare föreskrifter för tillämpningen av punkt 2 får antas i enlighet med förfarandet i artikel 17.

Artikel 4

Förökningsmaterial skall i förekommande fall uppfylla de relevanta växtskyddskraven i rådets direktiv 77/93/EEG.

Artikel 5

1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 1 och artikel 4 skall förökningsmaterial när det saluförs

- åtminstone vid visuell besiktning i allt väsentligt vara fritt från skadegörare som försämrar kvaliteten och tecken eller symtom på sådana, vilka gör förökningsmaterialet mindre användbart,

- i allt väsentligt vara fritt från fel som kan försämra dess kvalitet som förökningsmaterial,

- ha tillräcklig livskraft och storlek med avseende på dess användbarhet som förökningsmaterial,

- när det gäller utsäde, ha tillräcklig grobarhet,

- om det saluförs med en hänvisning till en viss sort i enlighet med artikel 9, ha tillräcklig sortäkthet och sortrenhet.

2. Förökningsmaterial som visar synliga tecken eller symtom på att inte i allt väsentligt vara fritt från skadegörare skall behandlas på lämpligt sätt eller vid behov avlägsnas.

3. När det gäller citrusmaterial skall även följande krav uppfyllas:

a) Det skall härstamma från utgångsmaterial som har kontrollerats och inte visat några symtom på virus, virusliknande organismer eller sjukdomar.

b) Det skall ha kontrollerats och befunnits vara i allt väsentligt fritt från sådana virus, virusliknande organismer eller sjukdomar, sedan början av den senaste växtperioden.

c) När det gäller ympning skall det ha ympats på andra grundstammar än sådana som är mottagliga för viroider.

4. När det gäller blomsterlökar skall även följande krav uppfyllas:

- Förökningsmaterialet skall härstamma direkt från sådant material som redan på odlingsstadiet har kontrollerats och befunnits vara i allt väsentligt fritt från alla skadliga organismer och sjukdomar eller tecken eller symtom på sådana.

5. I enlighet med förfarandet i artikel 18 får en lista upprättas för ett särskilt släkte eller en särskild art där det fastställs ytterligare kvalitetsvillkor som förökningsmaterialet skall uppfylla när det saluförs. Ett släkte eller en art skall upptas på listan endast om det föreligger ett påvisat behov av sådana ytterligare bestämmelser. Vid fastställandet av detta behov skall följande kriterier tillämpas:

- Förekomst av sådana kvalitetsproblem med förökningsmaterial av arten eller släktet i fråga som kan lösas tillfredsställande endast genom lagstiftningsåtgärder.

- Den ekonomiska betydelsen av förökningsmaterialet av arten eller släktet i fråga.

- Överensstämmelse med internationella normer för reglerade skadegörare som inte medför karantän.

AVDELNING IV

KRAV SOM SKALL UPPFYLLAS AV LEVERANTÖRER AV FÖRÖKNINGSMATERIAL

Artikel 6

1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 2 skall leverantörer vara officiellt registrerade med avseende på den verksamhet de bedriver enligt detta direktiv. Det ansvariga officiella organet får anse att leverantörer som redan är registrerade enligt direktiv 77/93/EEG är registrerade enligt det här direktivet. Sådana leverantörer skall dock uppfylla kraven i det här direktivet.

2. Punkt 1 skall inte tillämpas på leverantörer som endast saluför till personer som inte bedriver yrkesmässig produktion eller försäljning av prydnadsväxter eller förökningsmaterial. Sådana leverantörer skall dock uppfylla kraven i det här direktivet.

Artikel 7

1. Leverantörer som bedriver produktion av förökningsmaterial skall

- kartlägga och övervaka sådana kritiska moment i sin produktionskedja som inverkar på materialets kvalitet,

- bevara uppgifter om den övervakning som avses i den första strecksatsen så att det ansvariga officiella organet kan granska uppgifterna om det begär det.

- vid behov ta prover för analys i ett laboratorium med lämplig utrustning och expertis,

- se till att olika partier av förökningsmaterialet hålls åtskilda och kan identifieras under produktionen.

2. Om någon av de skadegörare som förtecknas i direktiv 77/93/EEG eller i någon bestämmelse som fastställts i enlighet med artikel 5.5 förekommer på en anläggning som tillhör en leverantör som bedriver produktion av förökningsmaterial skall leverantören anmäla detta till det ansvariga officiella organet samt vidta de åtgärder som föreskrivs av detta organ.

3. När förökningsmaterial saluförs skall registrerade leverantörer bevara skriftliga bevis för sin försäljning eller sina inköp i minst 12 månader.

4. Tillämpningsföreskrifter för punkt 1 får fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17.

AVDELNING V

SALUFÖRING OCH MÄRKNING AV FÖRÖKNINGSMATERIAL

Artikel 8

1. Förökningsmaterial skall saluföras i partier. Förökningsmaterial från olika partier får dock saluföras som en enda varusändning under förutsättning att leverantören registrerar de olika partiernas sammansättning och ursprung.

2. När förökningsmaterial saluförs skall det åtföljas av en etikett eller annan handling utfärdad av leverantören.

3. I enlighet med förfarandet i artikel 17 skall krav fastställas beträffande den etikett eller handling som avses i punkt 2. I fråga om saluföring av förökningsmaterial för personer som inte bedriver yrkesmässig produktion eller försäljning av prydnadsväxter eller förökningsmaterial får märkningskraven begränsas till lämplig produktinformation. Krav på hur förökningsmaterial skall förpackas får antas i enlighet med samma förfarande.

4. Punkt 1 skall inte gälla förökningsmaterial som saluförs för personer som inte bedriver yrkesmässig produktion eller försäljning av prydnadsväxter eller förökningsmaterial.

Artikel 9

1. Förökningsmaterial får saluföras med uppgift om sort endast om den berörda sorten är

- lagligt skyddad genom en växtförädlarrätt i enlighet med bestämmelser om skydd av nya växtsorter, eller

- officiellt registrerad, eller

- allmänt känd eller

- upptagen i en leverantörs förteckning med detaljerad beskrivning och benämning. Sådana förteckningar skall utarbetas i enlighet med godkända internationella riktlinjer där dessa är tillämpliga. Förteckningarna skall på begäran göras tillgängliga för det ansvariga officiella organet i den berörda medlemsstaten.

2. Varje sort skall, så långt som möjligt, ha samma benämning i alla medlemsstater, i enlighet med genomförandebestämmelser som får antas enligt bestämmelserna i artikel 17 eller, om sådana saknas, i enlighet med godkända internationella riktlinjer.

3. Om förökningsmaterial saluförs med hänvisning till en sortgrupp i stället för en sort enligt punkt 1, skall leverantören ange sortgruppen på ett sådant sätt att förväxling med någon sortbenämning undviks.

4. Ytterligare genomförandebestämmelser för den fjärde strecksatsen i punkt 1 får antas i enlighet med förfarandet i artikel 17.

AVDELNING VI

FÖRÖKNINGSMATERIAL SOM UPPFYLLER MINDRE STRIKTA KRAV

Artikel 10

Om det uppstår tillfälliga problem med tillgången på förökningsmaterial som uppfyller kraven i detta direktiv och problemen inte kan lösas inom gemenskapen, får, i enlighet med förfarandet i artikel 17, regler antas om saluföring av förökningsmaterial som uppfyller mindre strikta krav.

AVDELNING VII

FÖRÖKNINGSMATERIAL SOM PRODUCERATS I TREDJE LAND

Artikel 11

1. I enlighet med förfarandet i artikel 17 skall det beslutas huruvida förökningsmaterial som producerats i tredje land erbjuder garantier som i alla avseenden är likvärdiga med garantierna för material som producerats inom gemenskapen i enlighet med detta direktiv.

2. I avvaktan på ett beslut enligt punkt 1 ovan får förökningsmaterial inte importeras från tredje land, såvida den importerande leverantören inte före import ser till att det material som skall importeras erbjuder garantier som i alla avseenden är likvärdiga med garantierna för förökningsmaterial som har producerats i gemenskapen i enlighet med detta direktiv, särskilt vad gäller kvalitet, identifikation och växtskydd.

3. Importören skall underrätta de ansvariga officiella organen om material som importerats i enlighet med punkt 2 och skall bevara skriftliga bevis på sitt kontrakt med leverantören i tredje land.

4. Genomförandebestämmelser för det förfarande som skall tillämpas och ytterligare krav som skall uppfyllas av importörerna får fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17.

AVDELNING VIII

KONTROLLÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall kräva att leverantörerna vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att kraven i detta direktiv uppfylls. I detta syfte skall medlemsstaterna sörja för att förökningsmaterial besiktigas officiellt,

- åtminstone genom stickprovskontroller, och

- åtminstone i fråga om saluföring till personer som bedriver yrkesmässig produktion eller försäljning av prydnadsväxter eller förökningsmaterial,

för att kontrollera att kraven uppfylls. Medlemsstaterna får också ta prover för att kontrollera att kraven uppfylls. När de ansvariga officiella organen utför sådan tillsyn och övervakning skall de ha tillträde till alla delar av leverantörernas anläggningar vid varje rimlig tidpunkt.

Kommissionen skall senast den 31 december 2002 lägga fram en rapport för rådet om hur dessa kontrollarrangemang fungerar, tillsammans med eventuella lämpliga förslag som om det är lämpligt kan omfatta förslag om att kraven enligt detta direktiv inte längre skall gälla detaljhandeln.

2. Närmare genomförandeförfaranden för officiella besiktningar i enlighet med detta direktiv får fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17.

Artikel 13

1. Om det vid de officiella besiktningar som avses i artikel 12, eller under de försök som avses i artikel 14, visar sig att förökningsmaterialet inte uppfyller kraven i detta direktiv, skall det ansvariga officiella organet se till att leverantören vidtar lämpliga korrigeringsåtgärder eller, om detta inte är möjligt, förbjuda saluföring av detta förökningsmaterial i gemenskapen.

2. Om det visar sig att förökningsmaterial som saluförs av en viss leverantör inte uppfyller kraven i detta direktiv, skall den berörda medlemsstaten se till att lämpliga åtgärder vidtas beträffande den leverantören.

3. Alla åtgärder som vidtas enligt punkt 2 skall återkallas så snart det med tillräcklig säkerhet har fastställts att det förökningsmaterial som är avsett att saluföras av leverantören framdeles kommer att uppfylla kraven och villkoren i detta direktiv.

Artikel 14

1. Vid behov skall det i medlemsstaterna utföras försök eller undersökningar på stickprov för att kontrollera att förökningsmaterialet uppfyller kraven och villkoren i detta direktiv. Kommissionen får anordna besiktningar av försöken genom att företrädare för medlemsstaterna och för kommissionen deltar.

2. I enlighet med förfarandet i artikel 17 får det beslutas att det är nödvändigt att utföra gemenskapsförsök eller gemenskapsundersökningar i samma syfte som det som anges i punkt 1. Kommissionen får anordna besiktningar av gemenskapsförsöken genom att företrädare för medlemsstaterna och för kommissionen deltar.

3. De försök eller undersökningar som avses i punkterna 1 och 2 skall användas för att harmonisera tekniska undersökningsmetoder för förökningsmaterial. Rapporter om hur försöken eller undersökningarna fortskrider skall sändas till kommissionen och läggas fram för den kommitté som avses i artikel 17.

4. Kommissionen skall, där så är lämpligt, sörja för att åtgärder för samordning, genomförande och besiktning av de försök som avses i punkterna 1 och 2 samt för bedömning av deras resultat vidtas av den kommitté som avses i artikel 17. När det uppstår problem som rör organismer som omfattas av direktiv 77/93/EEG skall kommissionen underrätta Ständiga kommittén för växtskydd, som även skall höras när det gäller protokoll för gemenskapsförsök när dessa rör organismer som omfattas av direktiv 77/93/EEG. Förökningsmaterial som har producerats i tredje land får ingå i försöken.

Artikel 15

Saluföringen av förökningsmaterial som uppfyller kraven i detta direktiv skall inte underkastas några andra begränsningar med avseende på leverantör, kvalitet, växtskydd, märkning och förpackning än de som föreskrivs i detta direktiv.

Artikel 16

I enlighet med förfarandet i artikel 17 får en medlemsstat, på egen begäran och under vissa villkor, helt eller delvis befrias från vissa skyldigheter enligt detta direktiv när det gäller förökningsmaterial av vissa släkten eller arter där produktionen på denna medlemsstats territorium har ytterst liten ekonomisk betydelse, utom då detta skulle strida mot artikel 15.

AVDELNING IX

KOMMITTÉFÖRFARANDE

Artikel 17

1. När det hänvisas till det förfarande som fastställs i denna artikel skall kommissionen biträdas av en kommitté med benämningen Ständiga kommittén för förökningsmaterial av prydnadsväxter, med en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga Ständiga kommittén ett förslag till åtgärder. Ständiga kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionens beslut skall ha omedelbar verkan.

b) Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet.

I sådana fall

- får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättats,

- får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i den första strecksatsen.

4. Kommittén får på begäran av ordföranden eller en av medlemsstaterna granska alla frågor som berör innehållet i detta direktiv.

Artikel 18

1. När det hänvisas till det förfarande som fastställs i denna artikel skall kommissionen biträdas av Ständiga kommittén för förökningsmaterial och prydnadsväxter, med en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall antas.

AVDELNING X

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 19

1. Medlemsstaterna skall den 1 juli 1999 sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de viktigaste bestämmelserna i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 20

1. Direktiv 91/682/EEG skall upphöra att gälla med verkan från och med den 1 juli 1999 utan att detta påverkar medlemsstaternas skyldigheter beträffande den tidsgräns för införlivande och genomförande som avses i del A i bilagan till det här direktivet.

2. Hänvisningar till det upphävda direktivet 91/682/EEG skall betraktas som hänvisningar till det här direktivet och skall tolkas i enlighet med jämförelsetabellen i del B i bilagan till det här direktivet.

3. Genomförandebestämmelser som antagits i enlighet med direktiv 91/682/EEG skall fortsätta att gälla, såvida de inte ändras eller upphävs av nya genomförandebestämmelser.

Artikel 21

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 20 juli 1998.

På rådets vägnar

W. MOLTERER

Ordförande

(1) EGT C 50, 17.2.1998, s. 8.

(2) EGT C 104, 6.4.1998, s. 40.

(3) EGT C 157, 25.5.1998, s. 3.

(4) EGT L 26, 31.1.1997, s. 20. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/2/EG (EGT L 15, 21.1.1998, s. 34).

(5) EGT L 61, 3.3.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 938/97 (EGT L 140, 30.5.1997, s. 1).

(6) EGT L 376, 31.12.1991, s. 21.

(7) EGT L 365, 31.12.1994, s. 10.

BILAGA

DEL A

>Plats för tabell>

DEL B

>Plats för tabell>

Top