EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0046

Rådets direktiv 98/46/EG av den 24 juni 1998 om ändring av bilagorna A, D (kapitel I) och F till direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen

OJ L 198, 15.7.1998, p. 22–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 217 - 234
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 217 - 234
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 217 - 234
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 217 - 234
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 217 - 234
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 217 - 234
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 217 - 234
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 217 - 234
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 217 - 234
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 024 P. 253 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 024 P. 253 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 032 P. 59 - 76

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; tyst upphävande genom 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/46/oj

31998L0046

Rådets direktiv 98/46/EG av den 24 juni 1998 om ändring av bilagorna A, D (kapitel I) och F till direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 198 , 15/07/1998 s. 0022 - 0039


RÅDETS DIREKTIV 98/46/EG av den 24 juni 1998 om ändring av bilagorna A, D (kapitel I) och F till direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (1), särskilt artikel 16.1 a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (2),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (3), och

av följande skäl:

Enligt artikel 16 i direktiv 64/432/EEG skall kommissionen lämna förslag till ändring av bilagorna A, D (kapitel I) och F till det direktivet, särskilt när det gäller deras anpassningar till den tekniska utvecklingen.

I samma artikel föreskrivs att rådet med kvalificerad majoritet skall yttra sig över förslaget före den 1 januari 1998.

Utvecklingen under den senaste tiden av veterinäradministrativa förfaranden för förvaltningen av besättningar, kontroll av djurförflyttningar, djuridentifikation och informationsbehandling när det gäller sjukdomsbekämpning innebär att ändringar behöver göras i vissa bilagor till direktiv 64/432/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna A, D (kapitel I) och F till direktiv 64/432/EEG skall ersättas med bilagorna till det här direktivet.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 1999 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftningen som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 24 juni 1998.

På rådets vägnar

J. CUNNINGHAM

Ordförande

(1) EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktivet senast ändrat genom direktiv 97/12/EG (EGT L 109, 25.4.1997, s. 1).

(2) EGT C 266, 3.9.1997, s. 4 och EGT C 337, 7.11.1997, s. 1.

(3) EGT C 14, 19.1.1998, s. 58.

BILAGA I

"BILAGA A

I. Officiellt tuberkulosfri nötkreatursbesättning

Med nötkreatur avses i detta avsnitt alla nötkreatur utom djur som deltar i kultur- eller sportevenemang.

1. En nötkreatursbesättning är officiellt tuberkulosfri om

a) alla djur är fria från kliniska tecken på tuberkulos,

b) alla nötkreatur äldre än sex veckor har reagerat negativt på minst två officiella intradermala tuberkulintest som har utförts i enlighet med bilaga B, det första sex månader efter det att besättningen undergått rening, det andra sex månader senare eller, om besättningen består uteslutande av djur som ursprungligen kommer från officiellt tuberkulosfria besättningar skall det första testet utföras minst 60 dagar efter det att besättningen samlats och det andra testet är inte nödvändigt,

c) Inget nötkreatur äldre än sex veckor har tillförts besättningen efter det första testet som avses i b, utan att det har reagerat negativt på ett intradermalt tuberkulintest som har utförts och analyserats i enlighet med bilaga B, antingen inom 30 dagar före eller 30 dagar efter den dag då djuret tillfördes besättningen. I sistnämnda fall måste djuret/djuren isoleras fysiskt från övriga djur i besättningen så att varje direkt eller indirekt kontakt med de övriga djuren undviks tills de förra har uppvisat en negativ reaktion.

Den behöriga myndigheten får emellertid när det gäller djurs rörelsefrihet inom dess eget territorium låta bli att kräva detta test för djur som kommer från en officiellt tuberkulosfri besättning såvida det inte rör sig om en medlemsstat i vilken den behöriga myndigheten kräver detta test från och med den 1 januari 1998 - och detta till dess att regionen erhållit status som officiellt tuberkulosfri - för de djur som avyttras mellan besättningar som ingår i det nät som avses i artikel 14.

2. En nötkreatursbesättning behåller sin status som officiellt tuberkulosfri besättning om

a) villkoren i punkt 1 a och c fortsätter att vara uppfyllda,

b) alla djur som tillförs anläggningen kommer från besättningar som har en status som officiellt tuberkulosfri besättning,

c) alla djur på anläggningen, med undantag för kalvar yngre än sex veckor och födda på den anläggningen, en gång om året underkastas ett rutinmässigt tuberkulintest i enlighet med bilaga B.

Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får emellertid på följande sätt ändra frekvensen i de rutinmässiga testen för den medlemsstat eller en del av den medlemsstat där samtliga nötkreatursbesättningar omfattas av ett officiellt program för att bekämpa tuberkulos:

- om genomsnittet - fastställt per den 31 december varje år - av den årliga procentandelen av nötkreatursbesättningen som har bekräftats som smittade med tuberkulos inte är högre än 1 % av alla besättningar inom det fastställda området under de två senaste kontrollperioderna - som äger rum varje år - får intervallet mellan de rutinmässiga testen på besättningarna utsträckas till två år, och handjur avsedda för gödning inom en isolerad epidemiologisk enhet får undantas från tuberkulintestning förutsatt att de kommer från officiellt tuberkulosfria besättningar och att den behöriga myndigheten garanterar att de handjur som är avsedda för gödning inte kommer att användas till avel och att de kommer att gå direkt till slakt,

- om genomsnittet - fastställt per den 31 december varje år - av den årliga procentandelen av nötkreatursbesättningar som har bekräftats som smittade med tuberkulos inte är högre än 0,2 % av alla besättningar inom det fastställda området under de två senaste kontrollperioderna - som äger rum vartannat år - får intervallet mellan de rutinmässiga testen utsträckas till tre år och/eller får den ålder då djuren måste genomgå dessa test höjas till 24 månader,

- om genomsnittet - fastställt per den 31 december varje år - av den årliga procentandelen av nötkreatursbesättningar som har bekräftats som smittade med tuberkulos inte är högre än 0,1 % av alla besättningar inom det fastställda området under de två senaste kontrollperioderna - som äger rum vart tredje år - får intervallet mellan de rutinmässiga testen på besättningarna utsträckas till fyra år eller, under förutsättning att följande villkor uppfylls, får den behöriga myndigheten ge dispens från att tuberkulintesta besättningarna:

1) alla nötkreatur visar negativt resultat vid ett intradermalt tuberkulintest som utförs innan de tillförs besättningen,

2) alla slaktade nötkreatur undersöks med avseende på sjukliga förändringar till följd av tuberkulos och dessa underkastas en histopatologisk och bakteriologisk undersökning så att förekomsten av tuberkulosbakterier kan klarläggas.

Den behöriga myndigheten får även, med hänsyn till medlemsstaten eller en del därav, öka frekvensen av tuberkulintestning om sjukdomsnivån har höjts.

3A. Statusen som officiellt tuberkulosfri besättning upphävs tillfälligt om

a) villkoren i punkt 2 inte längre är uppfyllda,

eller

b) ett eller flera djur anses ha reagerat positivt på ett tuberkulintest, eller ett fall av tuberkulos misstänks vid obduktion.

När ett djur anses reagera positivt skall det avlägsnas från besättningen och slaktas. Lämplig obduktion, laboratorieundersökning och epidemiologiska analyser skall utföras på det djur som reagerat positivt eller på det misstänkta djurets slaktkropp. Besättningens status skall förbli tillfälligt upphävd tills alla laboratorieundersökningar har fullgjorts. Om förekomst av tuberkulos inte bekräftas skall statusen som officiellt tuberkulosfri besättning återupprättas efter test på samtliga djur äldre än sex veckor med negativa resultat minst 42 dagar efter det att reagerande djur har avlägsnats,

eller

c) besättningen omfattar djur av icke fastställd status enligt vad som anges i bilaga B. I detta fall skall besättningens status förbli tillfälligt upphävd tills djurens status har klargjorts. Sådana djur måste isoleras från övriga djur i besättningen tills deras status har klargjorts, antingen genom ännu ett prov efter 42 dagar eller genom obduktion och laboratorieundersökning.

d) I en medlemsstat där den behöriga myndigheten utför rutintest på besättningar med hjälp av det jämförande tuberkulintest som beskrivs i bilaga B, och där inga djur i någon besättning har bekräftats reagera positivt på minst tre år, får dock den behöriga myndigheten, genom undantag från kraven i punkt c besluta om att inte begränsa rörelsefriheten för de andra djuren i besättningen under förutsättning att statusen för alla djur som reagerat inkonklusivt på test avgörs genom ännu ett test efter 42 dagar och att inga djur från anläggningen tillåts komma ut i handeln inom gemenskapen förrän statusen för alla djur som reagerat inkonklusivt har avgjorts. Om något djur vid detta ytterligare test antingen reagerar positivt eller fortsätter att reagera inkonklusivt skall villkoren i punkt b gälla. Om sjukdomen därefter bekräftas måste alla djur som har lämnat anläggningen sedan tidpunkten för det senaste testet där besättningen konstaterades sjukdomsfri spåras och bli föremål för test.

3B. Besättningens status som officiellt tuberkulosfri besättning skall dras in om förekomst av tuberkulos bekräftas genom isolering av M-bovis-bakterie vid laboratorieundersökning.

Den behöriga myndigheten får dra in statusen om

a) villkoren i punkt 2 inte längre uppfylls,

b) klassiska sjukliga förändringar av tuberkulos upptäcks vid undersökning eller obduktion, eller

c) en epidemiologisk undersökning fastställer trolig smitta, eller

d) av varje annan orsak som anses nödvändig för kontrollen av bovin tuberkulos.

Lokalisering och kontroll skall utföras av den behöriga myndigheten på alla besättningar som anses vara epidemiologiskt besläktade. En besättnings status som officiellt tuberkulosfri besättning skall förbli indragen tills rengöring och desinficering av lokaler och redskap har fullgjorts och samtliga djur äldre än sex veckor har reagerat negativt på minst två på varandra följande tuberkulintest, det första minst 60 dagar och det andra minst fyra månader och högst tolv månader efter det att det djur som sist reagerade positivt avlägsnats.

4. På grundval av information som har lämnats i enlighet med artikel 8 får en medlemsstat eller en del av en medlemsstat förklaras vara officiellt tuberkulosfri enligt det förfarande som fastställs i artikel 17 om följande villkor är uppfyllda:

a) procentandelen nötkreatursbesättningar som har bekräftats som tuberkulossmittade inte har varit större än 0,1 % under de sex senaste åren och minst 99,9 % av besättningarna har uppnått status som officiellt tuberkulosfria varje år under sex år i följd, och beräkningen av den senare procentandelen skall göras den 31 december varje år,

b) ett identifikationssystem tillämpas som gör det möjligt att fastställa ursprungs- och transitbesättningar för varje nötkreatur i enlighet med förordning (EG) nr 820/97 (1),

(1) Rådets förordning (EG) nr 820/97 av den 21 april 1997 om upprätthållande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur och om märkning av nötkött och nötköttsprodukter (EGT L 117, 7.5.1997, s. 1).

c) alla slaktade nötkreatur underkastas en officiell obduktion,

d) förfarandena för tillfälligt upphävande och indragande av status som officiellt tuberkulosfri besättning har uppfyllts.

5. Medlemsstaten eller delen av medlemsstaten behåller sin status som officiellt tuberkulosfri om villkoren i punkt 4 a-d fortsätter att vara uppfyllda. Om det emellertid visar sig att en betydande förändring inträffat när det gäller tuberkulos i en medlemsstat eller i en del av medlemsstat som har erkänts som officiellt tuberkulosfri kan kommissionen, i enlighet med förfarandet i artikel 17, besluta att tillfälligt upphäva eller återkalla denna status fram till dess att kraven i beslutet har uppfyllts.

II. Officiellt brucellosfria och brucellosfria nötkreatursbesättningar

I detta avsnitt avses med "nötkreatur" alla nötkreatur utom handjur för gödning under förutsättning att de kommer från officiellt brucellosfria besättningar och att den behöriga myndigheten garanterar att handjur för gödning inte utnyttjas för avel utan går direkt till slakt.

1. En nötkreatursbesättning förklaras officiellt för brucellosfri

a) om det i den inte ingår något nötkreatur som är vaccinerat mot brucellos, om det inte handlar om hondjur som vaccinerats minst tre år tidigare,

b) om alla nötkreatur är fria från kliniska tecken på brucellos sedan minst sex månader,

c) om alla nötkreatur som är äldre än tolv månader har underkastats en av följande serier av prov/test med negativt resultat i enlighet med föreskrifterna i bilaga C:

i) två serologiska prov, enligt specifikationen i punkt 10, har utförts med minst tre och högst tolv månaders intervall,

ii) tre mjölkringtest har utförts med tre månaders intervall, följt av ett serologiskt prov som utförts minst sex veckor senare i enlighet med punkt 10.

d) alla nötkreatur som tillförs besättningen kommer från en besättning med status som officiellt brucellosfri och, när det gäller nötkreatur som är äldre än tolv månader, om de har uppvisat en brucellatiter som är lägre än 30 internationella agglutinationsenheter per ml vid serumagglutinationstest i enlighet med föreskrifterna i bilaga C eller har reagerat negativt på något annat godkänt prov i enlighet med förfarandet i artikel 17 under 30 dagar före eller 30 dagar efter den dag då djuret tillfördes besättningen. I det senare fallet måste djuret/djuren isoleras fysiskt från de andra djuren i besättningen på ett sådant sätt att direkt eller indirekt kontakt med de andra djuren undviks tills negativ reaktion har konstaterats.

2. En nötkreatursbesättning behåller sin status som officiellt brucellosfri om

a) en av följande testserier utförs årligen med negativt resultat i enlighet med föreskrifterna i bilaga C:

i) tre mjölkringtest har utförts med minst tre månaders intervall,

ii) tre Elisatest har utförts på mjölk med minst tre månaders intervall,

iii) två mjölkringtest har utförts med minst tre månaders intervall, följda av det serologiska prov som avses i punkt 10 minst sex veckor senare,

iv) två Elisatest på mjölk har utförts med minst tre månaders intervall, följda av det serologiska prov som avses i punkt 10 minst sex veckor senare,

v) två serologiska prov har utförts med minst tre och högst tolv månaders intervall.

Den behöriga myndigheten i en medlemsstat kan dock, för den medlemsstat eller en del av den medlemsstat som inte är officiellt brucellosfri men där alla nötkreatursbesättningar omfattas av ett officiellt program för att bekämpa brucellos, besluta att frekvensen av det rutinmässiga provet skall ändras enligt följande:

- när det finns högst 1 % smittade nötkreatursbesättningar, kan det räcka med att varje år utföra två mjölkringtest eller två Elisatest på mjölk med minst tre månaders intervall, eller ett serologiskt prov,

- när minst 99,8 % av nötkreatursbesättningarna erkänts vara officiellt brucellosfria sedan minst fyra år kan intervallet mellan kontrollera utsträckas till två år om prov har gjorts på alla djur som är äldre än tolv månader eller provet begränsas till djur som är äldre än 24 månader om man fortsätter att ta prov på besättningarna varje år. Kontrollerna måste utföras med hjälp av ett av de serologiska prov som avses i punkt 10,

b) alla nötkreatur som tillförs besättningen kommer från besättningar som har status som officiellt brucellosfri besättning, och när det gäller nötkreatur som är äldre än tolv månader, om de har uppvisat en brucellatiter som är lägre än 30 internationella agglutinationsenheter per ml vid en serumagglutination som utförts enligt föreskrifterna i bilaga C eller har reagerat negativt på något annat godkänt prov i enlighet med förfarandet i artikel 17, under 30 dagar före eller 30 dagar efter det att djuren tillförts besättningen. I det senare fallet måste djuret/djuren isoleras fysiskt från de andra djuren i besättningen på ett sådant sätt att direkt eller indirekt kontakt med de andra djuren undviks tills negativ reaktion har konstaterats.

Emellertid behöver man inte kräva det prov som beskrivs i punkt b i de medlemsstater eller de regioner i medlemsstaterna där, sedan minst två år, andelen brucellainfekterade nötkreatursbesättningar inte har varit högre än 0,2 % under minst två år och djuret kommer från en nötkreatursbesättning som officiellt förklarats brucellosfri och är belägen i den medlemsstaten eller i den regionen och djuret under transporten inte har kommit i kontakt med nötkreatur med lägre hälsostatus.

c) trots vad som sägs i punkt b kan nötkreatur från en nötkreatursbesättning som är brucellosfri tillföras en besättning som är officiellt brucellosfri om nötkreaturen är minst 18 månader gamla och vaccinerade mot brucellos och vaccinet har givits mer än ett år tidigare.

Dessa djur skall, 30 dagar innan de tillförs besättningen, ha uppvisat en brucellatiter på mindre än 30 internationella agglutinationsenheter per ml samt ett negativt resultat på komplementbindningsprovet eller uppvisat detta genom något annat prov som godkänts enligt förfarandet i artikel 17.

Om emellertid ett hondjur av nötkreatur som kommer från en brucellosfri besättning tillförs en besättning som är officiellt brucellosfri skall denna besättning, i enlighet med bestämmelserna i ovanstående punkt, under två år betraktas som brucellosfri från den dag då det senaste vaccinerade djuret tillfördes den.

3A. Statusen av officiellt brucellosfri besättning skall tillfälligt upphävas om

a) de villkor som anges i punkterna 1 och 2 inte längre är uppfyllda, eller om

b) på grundval av resultaten av prover som utförts i laborationer eller av kliniska skäl ett eller flera nötkreatur misstänks ha brucellos och de misstänkta djuren har slaktats eller isolerats så att varje direkt eller indirekt kontakt med övriga djur undviks.

Om djuret har slaktats och inte längre står till förfogande för prov kan det tillfälliga upphävandet dras tillbaka om två serumagglutinationer som utförts i enlighet med föreskrifterna i bilaga C på alla nötkreatur i besättningen som är äldre än tolv månader, visar en titer som är lägre än 30 internationella agglutinationsenheter per ml. Det första provet skall utföras minst 30 dagar efter det att djuret har avlägsnats och det andra minst 60 dagar senare.

När ett djur har isolerats från djuren i besättningen, kan det återföras till besättningen och dennas status kan återupprättas efter

a) en serumagglutination som har givit en titer som är lägre än 30 internationella agglutinationsenheter per ml och givit ett negativt resultat på ett komplementbindningsprov, eller

b) varje annan provkombination som är godkänd för detta ändamål enligt förfarandet i artikel 17, ger negativt resultat.

3B. Statusen av officiellt brucellosfri besättning skall dras in om det, på grundval av prover som utförts i laboratorium eller epidemiologiska undersökningar, har bekräftats att det föreligger en brucellainfektion i besättningen.

Besättningens status skall inte återupprättas förrän antingen alla nötkreatur som ingick i besättningen vid sjukdomsutbrottet har slaktats, eller besättningen har underkastats kontrollprover och alla djur som är äldre än tolv månader har visat negativa resultat på två på varandra följande prov med 60 dagars intervall och det första provet har utförts minst 30 dagar efter det att positivt reagerande djur har avlägsnats.

När det gäller nötkreatur som var dräktiga när sjukdomen bröt ut, skall den slutliga kontrollen utföras minst 21 dagar efter det att det sista djuret som var dräktigt vid sjukdomsutbrottet har kalvat.

4. En nötkreatursbesättning är brucellosfri om den uppfyller villkoren i punkt 1 b och c, och när vaccination har gjorts enligt följande:

i) hondjur av nötkreatur har vaccinerats

- före sex månaders ålder med levande stammar av Buck 19-vaccin, eller

- för 15 månaders ålder med avdödat adjuvansvaccin 45/20 som har kontrollerats och godkänts officiellt, eller

- med andra vacciner som har godkänts enligt det förfarande som fastställs i artikel 17,

ii) nötkreatur som är yngre än 30 månader och som har vaccinerats med levande stammar av Buck 19-vaccin kan uppvisa en titer som är högre än 30 men lägre än 80 internationella agglutinationsenheter per ml om de vid komplementbindningsprovet uppvisar en titer som är lägre än 30 EEG-enheter när det gäller hondjur som har vaccinerats tidigare än de senaste tolv månaderna eller en titer, som är lägre än 20 EEG-enheter i alla övriga fall.

5. En nötkreatursbesättning behåller sin status som brucellosfri

i) om den underkastas en av de kontrollserier som anges i punkt 2 a,

ii) om de nötkreatur som tillförs besättningen uppfyller kraven i punkt 2 b, eller

- om de kommer från besättningar som har status av brucellosfri besättning och de, när det gäller nötkreatur som är äldre än tolv månader, 30 dagar före eller i isolering efter det att de tillfördes besättningen uppvisade en titer som är lägre än 30 internationella agglutinationsenheter per ml vid en serumagglutination och ett negativt resultat på ett komplementbindningsprov i enlighet med bilaga C, eller

- om de kommer från besättningar som har status av brucellosfri besättning, är yngre än 30 månader och har vaccinerats med levande stammar av Buck 19-vaccin kan uppvisa en titer som är högre än 30 men lägre än 80 internationella agglutinationsenheter per ml, om de vid komplementbindningsprovet uppvisar en titer som är lägre än 30 EEG-enheter när det gäller hondjur som har vaccinerats tidigare än de senaste tolv månaderna, eller en titer som är lägre än 20 EEG-enheter i alla övriga fall.

6A. Statusen av brucellosfri besättning skall tillfälligt upphävas om

a) de villkor som anges i punkterna 4 och 5 inte har uppfyllts, eller om

b) en misstanke om brucellos har konstaterats hos ett eller flera nötkreatur som är äldre än 30 månader på grundval av resultaten från prover som utförs i laboratorium eller av kliniska skäl och det/de misstänkta djuret/djuren har slaktats eller isolerats på så sätt att all direkt eller indirekt kontakt med andra djur undvikas.

När djuret har isolerats kan det återföras till besättningen och dennas status kan återupprättas om en senare serumagglutination uppvisar en titer som är lägre än 30 internationella agglutinationsenheter per ml och om resultatet av komplementbindningsprovet är negativt, eller något annat prov, godkänt enligt förfarandet i artikel 17 ger negativt resultat.

Om djuren har slaktats och inte längre står till förfogande för prov kan det tillfälliga upphävandet dras tillbaka om två serumagglutinationer som utförts i enlighet med föreskrifterna i bilaga C på alla nötkreatur i anläggningen som är äldre än tolv månader visar en titer som är lägre än 30 internationella agglutinationsenheter per ml. Det första provet skall utföras minst 30 dagar efter det att djuret har avlägsnats och det andra minst 60 dagar senare.

Om de djur på vilka prov skall göras enligt föregående två stycken är yngre än 30 månader och har vaccinerats med levande stammar av Buck 19-vaccin kan de anses vara negativa om de vid serumagglutination visar ett resultat som är högre än 30 men lägre än 80 internationella agglutinationsenheter per ml, och om resultatet av komplimentbindningsprovet är lägre än 30 EEG-enheter när det gäller hondjur som har vaccinerats tidigare än de senaste tolv månaderna, eller en titer som är lägre än 20 EEG-enheter i alla övriga fall.

6B. Statusen av brucellosfri besättning skall dras in om det på grundval av prover som utförts i laboratorium eller epidemiologiska undersökningar har bekräftats att det föreligger brucellainfektion i besättningen. Besättningens status skall inte återupprättas förrän antingen alla nötkreatur som ingick i besättningen vid tiden för sjukdomsutbrottet har slaktats eller besättningen har underkastats kontrollprover och alla ovaccinerade djur som är äldre än tolv månader har visat negativa resultat på två på varandra följande prov med 60 dagars intervall och det första har utförts minst 30 dagar efter det att positivt reagerande djur har avlägsnats.

Om de djur på vilka prov skall göras enligt föregående stycke är yngre än 30 månader och har vaccinerats med levande stammar av Buck 19-vaccin kan de anses vara negativa om de visar en brucellatiter som är högre än 30 men lägre än 80 internationella agglutinationsenheter per ml och om de vid ett komplementbindningsprov visar en titer som är lägre än 30 EEG-enheter när det gäller hondjur som har vaccinerats de senaste tolv månaderna, eller en titer som är lägre än 20 EEG-enheter i alla övriga fall.

När det gäller nötkreatur som var dräktiga när sjukdomen bröt ut måste den slutliga kontrollen ha utförts minst 21 dagar efter det att det sista djuret som var dräktigt vid sjukdomsutbrottet har kalvat.

7. En medlemsstat eller en region i en medlemsstat kan förklaras officiellt brucellosfri i enlighet med förfarandet i artikel 17 om den uppfyller följande villkor:

a) Inget fall av kastning på grund av brucellainfektion och ingen isolering av B abortus har noterats på minst tre år och minst 99,8 % av besättningen inte har uppnått status som officiellt brucellosfri varje år under de fem senaste åren och beräkningen av denna procentandel görs senast den 31 december varje kalenderår. Om den behöriga myndigheten antar ett program som går ut på att hela besättningen slaktas kan man dock, för ovannämnda beräkning, bortse från isolerade fall som vid epidemiologisk undersökning visar sig bero på tillförsel av djur utifrån till medlemsstaten eller från en del av medlemsstaten och från besättningar vars status som officiellt brucellosfri har tillfälligt återkallats eller dragits tillbaka av andra orsaker än misstanke om sjukdom, under förutsättning att den centrala behöriga myndigheten i den medlemsstat som berörs av dessa fall utför sin årliga kartläggning och skickar dem till kommissionen i enlighet med artikel 8.2, och

b) ett identifikationssystem som gör det möjligt att fastställa varje nötkreaturs ursprungs- och transitbesättning i enlighet med förordning 820/97/EG, och

c) anmälan av fall av kastning är obligatorisk och den behöriga myndigheten undersöker dessa fall.

8. Med förbehåll för punkt 9 skall en medlemsstat eller en region i en medlemsstat som officiellt förklarats brucellosfri behålla denna status om

a) villkoren i punkt 7 a och b fortfarande är uppfyllda, och anmälan av fall av kastning som misstänks bero på brucellos är obligatorisk och den behöriga myndigheten undersöker dessa fall,

b) alla nötkreatur som är äldre än 24 månader i minst 20 % av besättningarna varje år under de första fem åren efter uppnådd status har genomgått prov/test och reagerat negativt på serologiska prov som har utförts i enlighet med föreskrifterna i bilaga C eller, när det gäller mjölkbesättningar, genom test på mjölk i enlighet med föreskrifterna i bilaga C,

c) varje nötkreatur som misstänks vara infekterat med brucellos har anmälts till den behöriga myndigheten och underkastats en officiell epidemiologisk utredning för att spåra brucellos, bestående av minst två serologiska blodprov, däribland komplementbindningsprov, samt mikrobiologisk undersökning av lämpliga prov,

d) under den period då misstanke finns, vilken skall förlängas till dess att de prov som anges i c, har givit negativa resultat, skall statusen som officiellt brucellosfri besättning för det misstänkta nötkreaturets ursprungs- eller transitbesättning och för de besättningar som är epidemiologiskt förknippade med djuret tillfälligt upphävas,

e) alla nötkreatur har slaktats i fall av utbrott av brucellos som har spridit sig. Kvarvarande djur av sjukdomskänsliga djurslag skall underkastas lämpliga test och lokaler och utrustning skall rengöras och desinficeras.

9. En medlemsstat eller en region i en medlemsstat som förklarats officiellt brucellosfri skall till kommissionen anmäla alla fall av brucellos på sitt territorium. Om det finns bevis för en betydande förändring av situationen när det gäller brucellos i en medlemsstat eller i en del av en medlemsstat som har erkänts som officiellt brucellosfri kan kommissionen, i enlighet med det förfarande som fastställas i artikel 17, föreslå att statusen antingen tillfälligt upphävs eller återkallas tills villkoren i beslutet har uppfyllts.

10. I avsnitt II avses med serologiskt prov antingen en serumagglutination, ett buffrat brucella-antigentest, ett komplementbindningsprov, ett plasmaagglutinationstest, ett plasmamjölkringtest, mikroagglutination eller ett individuellt Elisatest på blod, enligt beskrivning i bilaga C. Varje annat diagnostiskt test som godkänns enligt det förfarande som fastställs i artikel 17 och beskrivs i bilaga C kommer också att godkännas i enlighet med avsnitt II. Ett mjölktest innebär ett mjölkringtest eller ett Elisatest på mjölk i enlighet med bilaga C.

BILAGA D

KAPITEL I

BESÄTTNINGAR, MEDLEMSSTATER OCH REGIONER SOM ÄR OFFICIELLT FRIA FRÅN ENZOOTISK BOVIN LEUKOS

A. En besättning är officiellt fri från enzootisk bovin leukos om

i) inget fall av enzootisk bovin leukos har vare sig påvisats eller bekräftats hos besättningen under de senaste två åren, vare sig på klinisk väg eller genom ett laboratorieprov, och

ii) alla djur som är äldre än 24 månader har under de senaste tolv månaderna reagerat negativt på två prov som utförts i enlighet med denna bilaga, med minst fyra månaders intervall, eller

iii) besättningen uppfyller villkoren i i ovan och hålls i en medlemsstat eller region som är officiellt fri från enzootisk bovin leukos.

B. En djurbesättning behåller sin status som besättning officiellt fri från enzootisk bovin leukos om

i) villkoret i A i förblir uppfyllt,

ii) alla djur som har tillförts besättningen kommer från en besättning som är officiellt fri från enzootisk bovin leukos,

iii) samtliga djur som är äldre än 24 månader fortsätter att uppvisa negativ reaktion på ett prov som utförts i enlighet med kapitel II, med tre års intervall,

iv) avelsdjur som tillförs en besättning och som har sitt ursprung i tredje land har importerats i enlighet med direktiv 72/462/EEG.

C. En besättnings status som besättning officiellt fri från enzootisk bovin leukos skall tillfälligt upphävas om villkoren i B inte längre är uppfyllda eller om ett eller flera nötkreatur på grundval av laboratorieprov eller av kliniska skäl misstänks ha enzootisk bovin leukos och de(t) misstänkta djuren/djuret omedelbart slaktas.

D. Denna status skall förbli tillfälligt upphävd tills följande krav är uppfyllda:

1. Om ett enskilt djur i en besättning som är officiellt fri från enzootisk bovin leukos har reagerat positivt på ett av proven i kapitel II i bilaga D eller om misstankar finns om infektion hos ett djur i en besättning

i) skall det djur som har reagerat positivt och, om det rör sig om en ko, dess kalv, om den har någon, föras bort från besättningen för att slaktas under veterinärmyndigheternas kontroll,

ii) skall samtliga djur i besättningen som är äldre än tolv månader ha reagerat negativt på två serologiska prov (med minst fyra och högst tolv månaders intervall) som utförts i enlighet med kapitel II minst tre månader efter det att det positivt reagerande djuret och dess eventuella avkomma har avlägsnats,

iii) en epidemiologisk undersökning har genomförts med negativt resultat och varje besättning som har epidemiologiskt samband med den smittade besättningen har underkastats åtgärderna i ii.

Den behöriga myndigheten kan dock bevilja undantag från kravet att slakta kalven efter en smittad ko om kalven skildes från moderdjuret omedelbart efter kalvningen. I detta fall måste kalven underkastas kraven i punkt 2 iii.

2. Om flera än ett djur från en besättning som är officiellt fri från enzootisk bovin leukos har reagerat positivt på ett av proven enligt kapitel II, eller om smitta i en besättning på annat sätt har misstänkts hos mer än ett djur

i) skall varje djur som har reagerat positivt och, när det rör sig om kor, deras kalvar, föras bort från besättningen för att slaktas under veterinärmyndigheternas kontroll,

ii) skall alla djur i besättningen som är äldre än tolv månader reagera negativt på två prov som utförts i enlighet med kapitel II, med minst fyra och högst tolv månaders intervall,

iii) skall samtliga övriga djur i besättningen efter identifikation hållas kvar på anläggningen tills de är minst 24 månader gamla och har genomgått prov i enlighet med kapitel II efter att ha uppnått denna ålder, förutom att den behöriga myndigheten kan tillåta att sådana djur går direkt till slakt (under myndigheternas övervakning),

iv) en epidemiologisk undersökning har utförts med negativt resultat och varje besättning som har epidemiologiskt samband med den smittade besättningen har underkastats åtgärderna i ii.

Den behöriga myndigheten kan dock bevilja undantag från kravet att slakta kalven efter en smittad ko om kalven skildes från moderdjuret omedelbart efter kalvningen. I detta fall måste kalven underkastas kraven i punkt 2 iii.

E. I enlighet med förfarandet i artikel 17 och på grundval av information som lämnats i enlighet med artikel 8 kan en medlemsstat, eller en del av en medlemsstat, betraktas som officiellt fri från enzootisk bovin leukos om

a) alla villkor i punkt A har uppfyllts och minst 99,8 % av nötkreatursbesättningarna är besättningar officiellt fria från enzootisk bovin leukos,

eller

b) inget fall av enzootisk bovin leukos har bekräftats i den medlemsstaten eller del av den medlemsstaten under de senaste tre åren, och det föreligger skyldighet att anmäla förekomst av tumörer som misstänks bero på enzootisk bovin leukos och utredningar av orsaken genomförs, och

när det gäller en medlemsstat de stickprov som i enlighet med kapitel II under en tvåårsperiod skall utföras på alla djur som är äldre än 24 månader i minst 10 % av besättningarna har uppvisat negativa resultat, eller

när det gäller en del av en medlemsstat, alla djur som är äldre än 24 månader har reagerat negativt på det prov som avses i kapitel II under de senaste 24 månaderna,

eller

c) om det är med någon annan metod har fastställts med 99 % tillförlitlighet att färre än 0,2 % av besättningarna var smittade.

F. En medlemsstat eller en region i en medlemsstat skall behålla sin status som officiellt fri från enzootisk bovin leukos om

a) samtliga djur som slaktas inom medlemsstatens territorium eller i en av dess regioner lämnas in för officiell obduktion och därvid alla tumörer som skulle kunna bero på LBE-virus skickas för laboratorieanalys.

b) medlemsstaten informerar kommissionen om alla fall av enzootisk bovin leukos som inträffat i regionen,

c) samtliga djur som reagerar positivt på något av de prov som anges i kapitel II slaktas och besättningarna omfattas av restriktioner tills dess status har återställts i enlighet med avsnitt D, och

d) samtliga djur som är äldre än två år har genomfått prov, antingen en gång under fem första åren efter det att status har erhållits enligt kapital II eller under de första fem åren efter det att denna status erhölls enligt något annat förfarande som med 99 % säkerhet visar att mindre än 0,2 % av besättningarna har smittats. Om inget fall av enzootisk bovin leukos har registrerats i en medlemsstat eller i en region i en medlemsstat i förhållandet en besättning av 10 000 under minst tre år, kan emellertid ett beslut fattas i enlighet med förfarandet i artikel 17 om att antalet rutinmässiga serologiska prov kan minskas under förutsättning att samtliga nötkreatur som är äldre än tolv månader i minst 1 % av besättningarna, slumpvis utvalda varje år, har blivit föremål för prov som genomförts i enlighet med kapitel II.

G. Status som officiellt fri från enzootisk bovin leukos för en medlemsstat eller del därav skall tillfälligt upphävas i enlighet med förfarandet i artikel 17 om det, som resultat av undersökningar i enlighet med punkt F ovan, finns bevis för en betydande förändring av situationen i fråga om enzootisk bovin leukos i en medlemsstat eller del därav som har erkänts som officiellt fri från enzootisk bovin leukos.

Status som officiellt fri från enzootisk bovin leukos kan återställas i enlighet med förfarandet i artikel 17, när de kriterier som fastställs genom samma förfarande har uppfyllts.

BILAGA F

Mall 1

>Start Grafik>

HÄLSOINTYG FÖR NÖTKREATUR FÖR SLAKT (1)/AVEL (1)/PRODUKTION (1)

Ursprungsmedlemsstat:................. /Intyg nummer (7)

Ursprungsregion:...................... /Hänvisningsnummer till det ursprungliga intyget (8)

AVSNITT A

Avsändarens namn och adress:.........................

Ursprungsanläggningens namn och adress:...........(2)

Handlarens godkännandenummer:.....................(3)

Det godkända uppsamlingsställets adress i ursprungs (1) - eller transitmedlemsstaten (1):

..................................................(3)

..................................................(3)

Information om sanitära förhållanden

Jag intygar att varje djur i den nedan beskrivna sändningen

1. kommer från en ursprungsanläggning och ett område som i enlighet med gemenskapskapslagstiftning eller nationell lagstiftning inte är föremål för något förbud eller någon begränsning på grund av sjukdomar som drabbar nötkreatur,

2. kommer från en ursprungsbesättning i en medlemsstat eller i en del av en medlemsstats territorium

a) där ett övervakningsnät tillämpas som är godkänt enligt kommisionens beslut . . . /. . . /EG (3),

b) och erkänts vara

- officiellt tuberkulosfri / Kommissionens beslut . . . /. . . /EG (3)

- officiellt brucellosfri / Kommissionens beslut . . . /. . . /EG (3)

- officiellt leukosfri / Kommissionens beslut . . . /. . . /EG (3)

3. (3) är ett djur för avel (1) eller produktion (1) som

- så vitt kan fastställas, har befunnit sig på ursprungsanläggningen under de senaste 30 dagarna eller sedan födelsen om det är yngre än 30 dagar, och att inget djur som importerats från tredje land har tillförts anläggningen under denna period, såvida det inte varit isolerat från alla andra djur inom anläggningen,

- kommer från en officiellt tuberkulos-, brucellos- och leukosfri besättning och har testats med negativt resultat inom 30 dagar innan det lämnade ursprungsanläggningen i enlighet med artikel 6.2 i direktiv 64/432/EEG enligt följande:

>Plats för tabell>

4. (3) är ett slaktdjur som kommer från en besättning som är officiellt tuberkulos- och leukosfri, och är

- antingen kastrerat (3)

eller

- okastrerat och kommer från en officiellt brucellosfri besättning (3),

5. (3) är ett slaktdjur från en besättning som inte är officiellt tuberkulos- brucellos- eller leukosfri, och avsänds i enlighet med artikel 6.3 i direktiv 64/432/EEG med licens nr . . . . från en anläggning i Spanien och har testats med negativt resultat inom 30 dagar innan det lämnade ursprungsanläggningen enligt följande:

>Plats för tabell>

6.(11) grundat på uppgifter från antingen en officiell handling eller ett intyg i vilket avsnitt A och B fylldes i av den officielle veterinären eller den godkände veterinären med ansvar för ursprungsanläggningen uppfyller de tillämpliga hälsokraven i punkterna 1-5 i avsnitt A, vilka därför ej är utförligt beskrivna i detta intyg.

AVSNITT B

Beskrivning av sändningen

Datum för avsändande:..........................

Total antal djur:..............................

Djurets/djurens identifikation:

>Plats för tabell>

Transportföretagets godkännandenummer (om annat än transportföretaget i avsnitt C och/eller om transportsträckanöverstiger 50 km):..................

Transportsätt:............... Registrering:..........

Intyg för avsnitt A och B

>Plats för tabell>

AVSNITT C (9)

Mottagarens namn och adress:.........................

Namn och adress för destinationsanläggning (1) eller godkänt uppsamlingsställe i destinationsmedlemsstaten (1)(ifylles med tryckbokstäver)

Namn:................................................

Gata:................................................

Provins e.dyl.:......................................

Postnummer:.............. Medlemsstat:...............

Handlarens godkännandenummer:.....................(3)

Transportföretagets godkännandenummer (om transportsträckan överstiger 50 km):

.................................................(10)

Transportsätt: .......... Registrering:..............

Efter reglementsenlig besiktning intygar jag att

1. de ovan beskrivna djuren besiktigades den .......... (fyll i datum) inom 24 timmar före planerad avfärd och inte visade någrakliniska tecken på infektiös eller smittsam sjukdom,

2. ursprungsanläggningen och i förekommande fall det godkända uppsamlingsstället och det område där de är belägna inte är föremål för något förbud eller någon begränsning på grund av sjukdomar som drabbar nötkreatur i enlighet med gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning,

3. alla tillämpliga bestämmelser i rådets direktiv 64/432/EEG har följts,

4. (3) ovan nämnda djur uppfyller kraven för tilläggsgarantier avseende sjukdom(ar) för

- Sjukdom:............................................

- I enlighet med kommissionens beslut . . . /. . . /EG

5. Djuren stannade inte kvar mer än sex dagar på det godkända uppsamlingsstället (3).

Intyg för avsnitt C

>Plats för tabell>

Kompletterande uppgifter

1. Intyget måste vara stämplat och undertecknat i färg som avviker från trycket.

2. Detta intyg är giltigt under tio dagar räknat från den hälsobesiktning som genomförts i ursprungsmedlemsstaten och som avses i avsnitt C.

3. De uppgifter som skall anges på detta intyg skall registreras i Animo-systemet dagen för utfärdandet av intyget och senast inom 24 timmar därefter.

(1) Stryk där så är lämpligt.

(2) Gäller inte när djur kommer från flera anläggningar.

(3) Stryk om ej tillämpligt.

(4)Krävs inte om ett övervakningssystem har godkänts enligt kommissionens beslut . . . /. . . /EG.

(5) Krävs inte om den medlemsstat eller den del av medlemsstaten där besättningen finns har erkänts vara officiellt fri från sjukdomen i fråga.

(6) Eller varje annat prov i enlighet med artikel 17 i direktiv 64/432/EEG.

(7) Skall fyllas i av den officielle veterinären i ursprungsmedlemsstaten.

(8) Skall fyllas i av den officielle veterinären vid det godkända uppsamlingsstället i transitmedlemsstaten.

(9) Stryk om intyget används för djurtransporter inom ursprungsmedlemsstaten och endast avsnitten A och B fylls i och undertecknas.

(10) Stryk om transportföretaget inte är ett annat än det som anges i avsnitt B.

(11) Punkt 6 i avsnitt A måste undertecknas av den officielle veterinären vid det godkända uppsamlingsstället efter en dokument- och identitetskontroll av djur som kommer med ett officiellt dokument eller ett ifyllt avsnitt A- och B-intyg, annars måste denna punkt strykas.

Mall 2

HÄLSOINTYG FÖR SVIN FÖR SLAKT (1)/AVEL (1)/PRODUKTION (1)

Ursprungsmedlemsstat:............... /Intyg nummer (4)

Ursprungsregion:.................... /Hänvisningsnummer till det ursprungliga intyget (5)

AVSNITT A

Avsändarens namn och adress:............................

Ursprungsanläggningens namn och adress:..............(2)

Handlarens registreringsnummer:......................(3)

Uppsamlingsställets adress och godkännandenummer i ursprungs (1)- eller transitmedlemsstaten (1):

.....................................................(3)

.....................................................(3)

Information om sanitära förhållanden

Jag intygar att varje djur i den nedan beskrivna sändningen

1.kommer från en ursprungsanläggning och ett område som i enlighet med gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning inte är föremål för något förbud eller någon begränsning på grund av sjukdomar som drabbar svin,

2.(3) är ett djur för avel (1) eller produktion (1) som, så vitt kan fastställs, har befunnit sig på ursprungsanläggningen under de senaste 30 dagarna eller sedan födelsen om det är yngre än 30 dagar, och att inget djur som importerats från tredje land har tillförts anläggningen under denna period, såvida det inte varit isolerat från djur inom anläggningen.

AVSNITT B

Beskrivning av sändningen

Datum för avsändande:............................

Totalt antal djur:...............................

Djurets/djurens identifikation:

>Plats för tabell>

Transportföretagets godkännandenummer (om annat än transportföretaget som anges i avsnitt C och/eller om transportsträckanöverskrider 50 km):

.................................................

Transportsätt:........ Registrering:.............

Intyg för avsnitt A och B

>Plats för tabell>

AVSNITT C (6)

Mottagarens namn och adress:.....................

Destinationsanläggningens namn och adress (ifylles med tryckbokstäver):

Namn:............................................

Gata:Provins e. dyl:.............................

Postnummer:........... Medlemsstat:..............

Transportörens godkännandenummer (om transportträckan överstiger 50 km):

...............................................(7)

Transportsätt: Registrering:Efter reglementsenlig besiktning intygar jag att

1. de ovan beskrivna djuren besiktigades den . . . . . . . (fyll i datum)inom 24 timmar före planerad avfärd och inte visade några kliniska tecken på infektiös eller smittsam sjukdom,

2. ursprungsanläggningen och i förekommande fall det godkända uppsamlingsstället och det område där de är belägna inte är föremål för något förbud eller någon begränsning på grund av sjukdomar som drabbar svin i enlighet med gemenskapslagstiftning eller nationell lagstiftning,

3. alla tillämpliga bestämmelser i rådets direktiv 64/432/EEG har följts,

4. (3) ovan nämnda djur uppfyller kraven för tilläggsgarantier avseende sjukdom(ar) för

- Sjukdom:............................................

- I enlighet med kommissionens beslut . . . /. . . /EG

5. Djuren stannade inte kvar mer än sex dagar på det godkända uppsamlingsstället (3).

Intyg för avsnitt C

>Plats för tabell>

Kompletterande uppgifter

1. Intyget måste vara stämplat och undertecknat i färg avvikande från trycket.

2. Detta intyg är giltigt under tio dagar räknat från den hälsobesiktning som genomförts i ursprungsmedlemsstaten och som avses i avsnitt C.

3. De uppgifter som skall anges på detta intyg skall registreras i Animo-systemet på dagen för utfärdandet av intyget och senast inom 24 timmar därefter.

(1) Stryk där så är lämpligt.

(2) Gäller inte när djur kommer från flera anläggningar.

(3) Stryk om ej tillämpligt.

(4) Skall fyllas i av den officielle veterinären i ursprungsmedlemsstaten.

(5) Skall fyllas i av den officielle veterinären vid uppsamlingsstället i transitmedlemsstaten.

(6) Stryk om intyget används för djurtransporter inom ursprungsmedlemsstaten och endast avsnitten A och B fylls i och undertecknas.

(7) Stryk om transportföretaget inte är ett annat än det som anges i avsnitt B."

>Slut Grafik>

BILAGA II

>Plats för tabell>

Top