EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0041

Rådets direktiv nr 98/41/EG av den 18 juni 1998 om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater

OJ L 188, 2.7.1998, p. 35–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 004 P. 127 - 131
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 004 P. 127 - 131
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 004 P. 127 - 131
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 004 P. 127 - 131
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 004 P. 127 - 131
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 004 P. 127 - 131
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 004 P. 127 - 131
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 004 P. 127 - 131
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 004 P. 127 - 131
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 006 P. 125 - 129
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 006 P. 125 - 129
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 014 P. 3 - 7

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/41/oj

31998L0041

Rådets direktiv nr 98/41/EG av den 18 juni 1998 om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 188 , 02/07/1998 s. 0035 - 0039


RÅDETS DIREKTIV nr 98/41/EG av den 18 juni 1998 om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 84.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189c i fördraget angivna förfarandet (3), och

med beaktande av följande:

(1) Ytterligare åtgärder måste vidtas inom ramen för den gemensamma transportpolitiken för att öka säkerheten vid transporter till sjöss.

(2) Gemenskapen är allvarligt oroad av de fartygsolyckor i vilka passagerarfartyg har varit inblandade och som har resulterat i omfattande förluster av människoliv, särskilt olyckorna med "Herald of Free Enterprise" och "Estonia". Personer som färdas med passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg inom gemenskapen har rätt att vänta sig och kunna lita på en tillräcklig säkerhetsnivå och på ett ändamålsenligt informationssystem, som underlättar sjöräddning och en effektiv hantering av de vidare efterverkningarna om en olycka skulle inträffa.

(3) Det är nödvändigt att säkerställa att antalet passagerare ombord inte överstiger det antal som fartyget och dess säkerhetsutrustning är certifierad för. Företagen bör kunna informera sjöräddningstjänsten om hur många personer som är inblandade i en olycka.

(4) Uppgifter om passagerare och besättning måste sammanställas för att underlätta sjöräddning och den effektiva hanteringen av efterverkningarna av en olycka, t.ex. för att identifiera de inblandade personerna, ge klarare upplysningar om dithörande rättsliga frågor och bidra till en mer ändamålsenlig läkarvård för dem som räddats. Sådana uppgifter skulle också förhindra onödig ängslan hos anhöriga och andra personer med anknytning till personer ombord på passagerarfartyg, som är inblandade i olyckor till sjöss i farvatten för vilka medlemsstaterna har ansvar enligt 1979 års internationella sjöräddningskonvention (SAR).

(5) Passagerare bör därför räknas och registreras före fartygets avgång.

(6) Kapitel III i internationella konventionen om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS) föreskriver att alla personer ombord på samtliga passagerarfartyg i internationell trafik skall räknas och registreras från den 1 juli 1997 respektive den 1 januari 1999, medan den tillåter administrationerna att medge undantag för passagerarfartyg som trafikerar skyddande farvatten från dessa krav liksom från kravet att registrera om den fastställda tidtabellen för sådana fartyg gör det praktiskt omöjligt att färdigställa sådan information. Det SOLAS-kapitlet gäller inte för inrikes resor och överlåter viktiga delar av tolkningen till enskilda medlemsstaters avgörande.

(7) Detta direktiv är i överensstämmelse med medlemsstaternas rätt att för passagerarfartyg som trafikerar deras hamnar införa vissa strängare krav än dem som fastställs i SOLAS-konventionen.

(8) Särskilt med tanke på betydelsen av passagerartransporter till sjöss för den inre marknaden är åtgärder på gemenskapsnivå det mest effektiva sättet att fastställa en gemensam lägsta säkerhetsnivå för fartyg inom hela gemenskapen.

(9) Med tanke på proportionalitetsprincipen är ett rådsdirektiv det lämpliga rättsliga instrumentet eftersom det ger medlemsstaterna en ram för enhetlig och obligatorisk tillämpning av säkerhetsnormerna, samtidigt som det ger medlemsstaterna rätt att välja de metoder för genomförandet som bäst passar deras interna system.

(10) En medlemsstat kan säkerställa att de tillämpliga säkerhetsreglerna följs av de passagerarfartyg som för dess flagg och av de företag som driver dem. Dessa regler bör inte införas i fråga om fartyg som trafikerar hamnar i tredje land; SOLAS-bestämmelserna gäller för sådana resor.

(11) Det enda sätt på vilket medlemsstaterna kan garantera säkerheten och den effektiva hanteringen av efterverkningarna av eventuella olyckor för samtliga passagerarfartyg som trafikerar eller önskar trafikera deras hamnar, oavsett vilken flagg de för, är att ställa som villkor för trafiken på deras hamnar att de tillämpliga reglerna verkligen efterlevs. Beslut om att medge undantag från dessa regler kan inte fattas enbart av flaggstaten, eftersom endast hamnstaten har möjlighet att fastställa kraven för bästa möjliga sjöräddningsoperationer för passagerarfartyg som trafikerar en hamn.

(12) För att harmonisera skydd för hälsa och säkerhet och undvika snedvridning av konkurrensen bör medlemsstaterna inte bevilja undantag eller medge avvikelse från de tillämpliga SOLAS-bestämmelserna om "passageraruppgifter" för resor som utgår ifrån eller går till gemenskapshamnar, av andra skäl än dem som nämns i detta direktiv.

(13) Av praktiska skäl och för att undvika snedvridning av konkurrensen måste ett enhetligt synsätt fastställas när det gäller att bestämma vid vilka resor registrering av personer ombord bör vara tvingade. Gränsen på 20 nautiska mil är resultatet av att man har tagit hänsyn till generella principer och specifika problem som samtliga medlemsstater har ställt sig bakom.

(14) Av särskilda operativa skäl kan räkning av personer ombord på passagerarfartyg som korsar Messinasundet under en begränsad tidsperiod göras på ett enklare sätt än genom att räkna enskilda personer. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att i viss mån släppa på kravet att meddela antalet personer till land för passagerarfartyg som går i regelbunden trafik med kort varaktighet och som genomförs helt och hållet i skyddade havsområden, enligt direktivets definition. Passagerarfartyg som trafikerar enbart skyddade havsområden utgör en mer begränsad risk och bör därför ha möjlighet till undantag. Under vissa särskilda omständigheter kan det bli helt ogörligt för rederiföretag att registrera personer ombord och därför kan en avvikelse från skyldigheten att registrera medges under särskilda omständigheter och på väl angivna villkor.

(15) Insamlande och bearbetning av uppgifter om namngivna enskilda personer måste göras i enlighet med de principer om dataskydd som anges i direktiv 95/46/EG (4). Enskilda personer skall när uppgifterna samlas in särskilt informeras om syftet med uppgifterna och uppgifterna bör bevaras endast en mycket kort tid, som i alla händelser inte får vara längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med detta direktiv.

(16) Det är nödvändigt att en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna biträder kommissionen vid den effektiva tillämpningen av direktivet. Den kommitté som inrättats enligt artikel 12 i direktiv 93/75/EEG (5) kan fylla denna funktion.

(17) Vissa bestämmelser i direktivet får anpassas av denna kommitté så att hänsyn tas till framtida ändringar av SOLAS-konventionen, vilka har trätt i kraft.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med detta direktiv är att höja säkerheten och öka möjligheterna att rädda passagerare och besättning ombord på passagerarfartyg, som trafikerar hamnar i gemenskapens medlemsstater samt att säkerställa att sjöräddningsarbetet och de vidare efterverkningarna av en olycka kan hanteras effektivare.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

- personer: samtliga ombordvarande oberoende av ålder,

- passagerarfartyg: havsgående fartyg och havsgående höghastighetsfartyg som medför fler än tolv passagerare,

- höghastighetsfartyg: höghastighetsfartyg enligt definitionen i regel 1, kapitel X i 1974 års SOLAS-konvention, såsom den är i kraft vid tiden för detta direktivs antagande,

- företag: passagerarfartygets ägare eller någon annan organisation eller person, såsom redaren eller den som hyr fartyget utan besättning, som har övertagit fartygsägarens ansvar för passagerarfartygets drift,

- ISM-koden: de internationella organisationsregler för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening, som antogs av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) genom församlingens resolution A.741 (18) av den 4 november 1993,

- registreringsansvarig: den landbaserade person som av ett företag har utsetts att ansvara för att åliggandena enligt ISM-koden fullgörs, eller en landbaserad person som företaget har utsett som ansvarig för bevarandet av uppgifter om personer som finns ombord på ett av företagets passagerarfartyg,

- utsedd myndighet: den behöriga myndighet i medlemsstaten som är ansvarig för sjöräddningen eller engagerad i efterverkningarna av en olycka,

- en nautisk mil: 1 852 meter,

- skyddat havsområde: ett havsområde, skyddat mot påverkan från öppet hav, där ett fartyg inte vid något tillfälle befinner sig mer än sex nautiska mil från en skyddad plats, där nödställda kan ta sig i land och där närheten till sjöräddningsresurser är säkerställd,

- regelbunden trafik: en rad överfarter där fartyg går i trafik mellan samma två eller flera hamnar, antingen

a) enligt en offentliggjord tidtabell, eller

b) med så regelbundna eller ofta förekommande överfarter att de utgör en igenkännlig systematisk serie,

- tredje land: land som inte är en medlemsstat.

Artikel 3

Detta direktiv skall tillämpas på passagerarfartyg med undantag av

- örlogsfartyg och trupptransportfartyg, och

- fritidsfartyg om de inte har eller kommer att ha en besättning och medför fler än 12 passagerare för affärsmässiga syften.

Artikel 4

1. Samtliga personer ombord på passagerarfartyg, som avgår från en hamn i en medlemsstat, skall räknas före passagerarfartygets avgång.

2. Före passagerarfartygets avgång skall uppgift om antalet personer ombord lämnas till passagerarfartygets befälhavare och till den registreringsansvarige hos företaget eller till ett företags landbaserade system, som tjänar samma syfte.

Artikel 5

1. Följande uppgifter skall registreras för samtliga passagerarfartyg som avgår från en hamn i en medlemsstat och som genomför resor som överstiger 20 nautiska mil räknat från avgångshamnen:

- Ombordvarande personers efternamn.

- Förnamn eller initialer.

- Kön.

- Angivelse av varje persons åldersgrupp (vuxen, barn eller spädbarn), eller ålder, eller födelseår.

- Uppgifter om behovet av särskild vård eller hjälp i nödsituationer, om passageraren av egen vilja lämnar dessa uppgifter.

2. Dessa uppgifter skall insamlas före avgång och skall senast 30 minuter efter passagerarfartygets avgång meddelas till företagets registreringsansvarige eller till ett företags landbaserade system, som tjänar samma syfte.

Artikel 6

1. Varje medlemsstat skall för varje passagerarfartyg som för dess egen flagg och som avgår från en hamn utanför gemenskapen för att anlöpa en hamn inom gemenskapen kräva av företaget att det säkerställer att de uppgifter som avses i artiklarna 4.1 och 5.1 tillhandahålls i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 4.2 och 5.2.

2. Varje medlemsstat skall för varje passagerarfartyg som för tredje lands flagg och som avgår från en hamn utanför gemenskapen för att anlöpa en hamn inom gemenskapen kräva av företaget att det säkerställer att de uppgifter som avses i artiklarna 4.1 och 5.1 insamlas och bevaras så att de finns tillgängliga för den utsedda myndigheten när de behövs för sjöräddningsändamål och de vidare efterverkningarna av en olycka.

3. När en medlemsstat, enligt tillämpliga SOLAS-bestämmelser, beviljar undantag eller medger avvikelser avseende passageraruppgifter för fartyg som för dess egen flagg och som anlöper hamnar inom gemenskapen från hamnar utanför gemenskapen får de endast göra det på de villkor som gäller för undantag eller avvikelser enligt detta direktiv.

Artikel 7

Innan ett passagerarfartyg avgår från en hamn i en medlemsstat skall dess befälhavare säkerställa att antalet personer ombord inte överstiger det antal som passagerarfartyget får medföra.

Artikel 8

Varje företag som påtar sig ansvaret för driften av passagerarfartyg skall då så krävs enligt artiklarna 4 och 5

- upprätta ett system för registrering av uppgifter om passagerarna. Systemet skall uppfylla de kriterier som anges i artikel 11,

- utse en registreringsansvarig som skall ansvara för bevarandet och vidarebefordrandet av dessa uppgifter om en nödsituation skulle uppstå eller i efterverkningarna av en olycka.

Företaget skall säkerställa att de uppgifter som krävs enligt detta direktiv alltid skall finnas lätt tillgängliga för vidarebefordran till den utsedda myndigheten för sjöräddningsändamål i händelse av en nödsituation eller i efterverkningarna av en olycka.

Personuppgifter som insamlas i enlighet med bestämmelserna i artikel 5 skall inte bevaras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med detta direktiv.

Företaget skall säkerställa att uppgifter om personer som har angett att de behöver särskild vård eller hjälp i nödsituationer registreras på vederbörligt sätt och meddelas befälhavaren före passagerarfartygets avgång.

Artikel 9

1. En medlemsstat från vars hamn ett passagerarfartyg avgår får sänka den gräns på 20 nautiska mil som anges i artikel 5.

Varje beslut om att sänka denna gräns för resor mellan två hamnar i olika medlemsstater skall fattas gemensamt av dessa två länder.

2. a) Vid genomförandet av artikel 4.1 får Republiken Italien för regelbunden trafik över Messinasundet anta bestämmelser för räkning av det maximala antalet personer som får medföras ombord på ett passagerarfartyg som transporterar järnvägspersonvagnar och landvägsfordon på grundval av det maximala antalet passagerare som får medföras i järnvägsvagnarna och alla andra fordon ombord, om personerna inte kan räknas individuellt av operativa skäl. Denna bestämmelse får inte tillämpas i mer än fyra år. Varje förlängning skall beslutas i enlighet med punkt 3, med beaktande av de erfarenheter som gjorts.

b) En medlemsstat från vars hamn ett fartyg avgår får undanta passagerarfartyg, som uteslutande trafikerar skyddade havsområden i regelbunden trafik med en restid som understiger en timme mellan hamnbesöken, från skyldigheten enligt artikel 4.2 att meddela antalet personer ombord till den registreringsansvarige eller till företagets landbaserade system, som tjänar samma syfte.

c) En medlemsstat får undanta passagerarfartyg, som går i trafik mellan två hamnar eller från och till samma hamn utan mellanliggande hamnbesök och uteslutande i skyddade havsområden, från skyldigheterna enligt artikel 5.

3. Under de omständigheter som anges i punkt 2 skall följande förklarande tillämpas:

a) Medlemsstaterna skall utan dröjsmål informera kommissionen om sitt beslut att bevilja undantag eller medge avvikelse från de tillämpliga bestämmelserna i artiklarna 4 och 5 och ange sakliga skäl för dessa.

b) Om kommissionen inom sex månader från anmälan anser att detta beslut inte är berättigat eller att det kan snedvrida konkurrensen får den, i enlighet med det förfarande som anges i artikel 13, kräva att medlemsstaten ändrar eller drar tillbaka sitt beslut.

4. För regelbunden trafik i ett område där den årliga sannolikheten för att den signifikanta våghöjden överstiger två meter är mindre än 10 %, och

- om resans längd inte överstiger cirka 30 nautiska mil från avgångshamnen, eller

- där det huvudsakliga syftet med trafiken är att förse ytterområden med regelbundna och ändamålsenliga förbindelser för vanliga ändamål,

får en medlemsstat från vars hamn passagerarfartyget avgår i inrikes trafik, eller två medlemsstater mellan vilkas hamnar passagerarfartyget går, begära att kommissionen medger avvikelse, helt eller delvis, från detta krav, om de anser att det är ogörligt för företagen att registrera de uppgifter som avses i artikel 5.1.

För detta ändamål skall bevis på ogörligheten företes. Dessutom skall det visas att det i det område som sådana fartyg trafikerar finns landbaserad navigationsledning, att tillförlitliga väderleksrapporter tillhandahålls och att tillräckliga och ändamålsenliga sjöräddningsresurser finns tillgängliga. De avvikelser som medges enligt denna punkt får inte ha en negativ inverkan på konkurrensen.

Ett sådant beslut skall fattas enligt förfarandet i artikel 13.

5. En medlemsstat skall inte, i enlighet med bestämmelserna i detta direktiv, bevilja undantag eller medge avvikelse för passagerarfartyg som avgår från dess hamnar och som för tredje lands flagg om detta tredje land är fördragsslutande part till SOLAS-konventionen och inte, enligt de tillämpliga SOLAS-bestämmelserna, instämmer i tillämpningen av sådana undantag.

Artikel 10

De registreringssystem som upprättas enligt artikel 8 skall godkännas av medlemsstaterna.

Medlemsstaterna skall åtminstone göra stickprov för att kontrollera att de registreringssystem som i enlighet med detta direktiv upprättas på deras territorium fungerar som de skall.

Varje medlemsstat skall utse den myndighet till vilken de företag som avses i artikel 8 skall lämna de uppgifter som krävs enligt detta direktiv.

Artikel 11

1. Registreringssystemen skall enligt detta direktiv uppfylla följande funktionella kriterier:

i) Läsbarhet:

De uppgifter som krävs skall vara utformade så att de är lätta att läsa.

ii) Tillgänglighet:

De uppgifter som krävs skall vara lätt tillgängliga för de utsedda myndigheter för vilka uppgifterna i systemet är relevanta.

iii) Användarvänlighet:

Systemet skall utformas så att inga onödiga förseningar uppstår för passagerare vid ombordstigning och/eller landstigning.

iv) Säkerhet:

Uppgifterna skall på lämpligt sätt skyddas mot oavsiktlig eller otillåten radering eller förlust, samt mot obehöriga ändringar, avslöjanden eller obehörig åtkomst.

2. Flera olika system skall undvikas på samma eller liknande rutter.

Artikel 12

Utan att det påverkar förfarandena för ändring av SOLAS-konventionen, får detta direktiv ändras i enlighet med det förfarande som anges i artikel 13 för att säkerställa tillämpningen - för att uppfylla syftet med detta direktiv, och utan att utvidga dess tillämpningsområde - av senare ändringar, som gäller registreringssystemen av SOLAS-konventionen och som har trätt i kraft efter antagandet av detta direktiv.

Artikel 13

Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrättats enligt artikel 12.1 i direktiv 93/75/EEG. Kommittén skall arbeta i enlighet med det förfarande som anges i punkterna 2 och 3 i den artikeln.

Artikel 14

Medlemsstaterna skall fastställa ett påföljdssystem för brott mot de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dessa påföljder tillämpas. De föreskrivna påföljderna skall vara effektiva, stå i proportion till brotten och vara avskräckande.

Artikel 15

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1999 och skall genast underrätta kommissionen om detta. Artikel 5 skall tillämpas senast den 1 januari 2000.

2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

3. Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen om alla bestämmelser i nationell lag som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall underrätta övriga medlemsstater om detta.

Artikel 16

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts.

Artikel 17

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 18 juni 1998.

På rådets vägnar

G. STRANG

Ordförande

(1) EGT C 31, 31.1.1997, s. 5, och EGT C 275, 11.9.1997, s. 7.

(2) EGT C 206, 7.7.1997, s. 111.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 29 maj 1997 (EGT C 138 av den 16.6.1998, s. 31), rådets gemensamma ståndpunkt av den 11 december 1997 (EGT C 23 av den 23.1.1998, s. 17), och Europaparlamentets beslut av den 11 mars 1998 (EGT C 104, 6.4.1998).

(4) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5) EGT L 247, 5.10.1993, s. 19.

Top