EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998H0376

98/376/EG: Rådets rekommendation av den 4 juni 1998 om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder

OJ L 167, 12.6.1998, p. 25–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1998/376/oj

31998H0376

98/376/EG: Rådets rekommendation av den 4 juni 1998 om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 167 , 12/06/1998 s. 0025 - 0028


RÅDETS REKOMMENDATION av den 4 juni 1998 om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder (98/376/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD UTFÄRDAR DENNA REKOMMENDATION

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 75.1 i detta,

med beaktande av kommissionens utkast till rekommendation,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrandet (1),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189c i fördraget angivna förfarandet (3), och

med beaktande av följande:

(1) Ett ömsesidigt erkännande av ett parkeringstillstånd enligt en enhetlig gemenskapsmodell för personer med funktionshinder har förespråkats av kommissionen, dels i dess meddelande om ett socialt handlingsprogram på medellång sikt 1995-1997 som framlagts för rådet, Europaparlamentet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionskommittén den 12 april 1995, dels i dess rapport till rådet om åtgärder som bör vidtas inom gemenskapen för att bereda personer med nedsatt rörlighet tillgång till transportmedel av den 26 november 1993.

(2) I enlighet med den anda som kännetecknar resolutionen från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 20 december 1996 om lika möjligheter för personer med funktionshinder, skall varje person med funktionshinder kunna åtnjuta konkreta tilläggsåtgärder som syftar till att underlätta hans yrkesmässiga och sociala integration.

(3) För många personer med funktionshinder är enda möjligheten att förflytta sig på egen hand i syfte att anpassa sig yrkesmässigt och socialt att använda ett annat färdmedel än allmänna färdmedel. På vissa villkor, och med iakttagande av trafiksäkerheten, bör de personer med funktionshinder som innehar ett parkeringsstillstånd för personer med funktionshinder tillåtas parkera fordonet utan att sedan behöva förflytta sig långa sträckor. Personer med funktionshinder bör således inom hela gemenskapen kunna dra fördel av de förmåner som ett parkeringstillstånd för personer med funktionshinder ger rätt till, enligt de nationella regler som gäller i det land där personer befinner sig.

(4) Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder kan falla inom regionala och lokala myndigheters behörighet. Därför bör Regionkommittén höras.

(5) I enlighet med subsidiaritetsprincipen är en gemenskapsåtgärd lämplig för att främja förståelse och ömsesidigt erkännande av parkeringstillstånd för personer med funktionshinder samt för att underlätta den fria rörligheten för personer med funktionshinder.

(6) Det är önskvärt att de finns ett av medlemsstaterna inbördes erkänt parkeringsstillstånd enligt en gemenskapsmodell för personer med funktionshinder.

(7) Definitionen av funktionshinder och närmare bestämmelser om tilldelning av parkeringstillstånd för personer med funktionshinder faller inom medlemsstaternas behörighet.

(8) Det är önskvärt att medlemsstaterna föreskriver säkerhetsbestämmelser för att förhindra förfalskning eller efterbildning av parkeringstillstånd.

(9) Europeiska Transportministerkonferensen (CEMT) har redan antagit en resolution som syftar till att främja utfärdande och ömsesidigt erkännande av parkeringstillstånd för personer med funktionshinder (CEMT:s resolution av den 22 april 1997).

(10) Innehavarna av dessa tillstånd bör få all användbar information om villkoren för användning av nämnda tillstånd i medlemsstaterna.

Härigenom REKOMMENDERAS medlemsstaterna:

1. att införa ett nationellt parkeringstillstånd för personer med funktionshinder, vilket beviljas dem enligt respektive nationella bestämmelser, enligt den enhetliga gemenskapsmodell som beskrivs i bilagan och som kan användas jämsides med de tillstånd som utfärdas i medlemsstaterna i enlighet med bestämmelserna i punkt 5,

2. att från och med den 1 februari 1999 erkänna de parkeringstillstånd för personer med funktionshinder, vilka utfärdas av varje medlemsstat enligt den enhetliga gemenskapsmodellen, så att innehavaren av ett sådant tillstånd kan åtnjuta de parkeringsförmåner som hör samman med detta tillstånd och som medges i den medlemsstat där innehavaren befinner sig.

3. att bevilja personer vilkas funktionshinder innebär rörelseförmåga den förmån ett parkeringstillstånd innebär,

4. att, vid utfärdande av ett parkeringstillstånd åt en person med funktionshinder, på begäran av vederbörande, och utifrån ett faktablad som utarbetats av kommissionen, tillhandahålla en översikt över villkoren för användning i de olika medlemsstaterna i Europeiska unionen,

5. att vidta nödvändiga åtgärder för att parkeringstillstånd enligt den enhetliga gemenskapsmodellen skall finnas tillgängliga för personer med funktionshinder senast den 1 januari 2000.

Denna rekommendation hindrar inte att den tillståndsmodell som gäller i en medlemsstat före den 1 januari 2000 även fortsättningsvis används på den medlemsstatens territorium efter den dagen, fram till dess att den ersätts,

6. att före den 1 juli 2000 informera kommissionen om hur denna rekommendation har genomförts.

Utfärdad i Luxemburg den 4 juni 1998.

På rådets vägnar

D. BLUNKETT

Ordförande

(1) EGT C 174, 17.6.1996, s. 27.

(2) EGT C 42, 10.2.1997, s. 27.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 13 december 1996 (EGT C 20, 20.1.1997, s. 386), rådets gemensamma ståndpunkt av den 19 december 1997 (EGT C 62, 26.2.1998, s. 4) och europaparlamentets beslut av den 30 mars 1998 (EGT C 138, 4.5.1998).

BILAGA

Bestämmelser om gemenskapsmodell för parkeringstillstånd för personer med funktionshinder

A. Parkeringstillstånd enligt gemenskapsmodell för personer med funktionshinder skall ha följande mått:

- Höjd: 106 mm,

- Bredd: 148 mm.

B. Parkeringstillståndets färg skall vara ljusblå, med undantag för den vita rullstolssymbolen som skall ha en bred mörkblå bakgrund.

C. Parkeringstillståndet för personer med funktionshinder skall vara inplastat, med undantag för raden på baksidans vänstra del för innehavarens namnteckning.

D. Parkeringstillståndet för personer med funktionshinder skall ha en fram- och en baksida, var och en vertikalt avdelad i två delar.

Framsidans vänstra del skall innehålla följande:

- Rullstolssymbolen i vitt mot mörkblå bakgrund.

- Slutdag för parkeringstillståndets giltighetstid.

- Parkeringstillståndets serienummer.

- Utfärdande myndighets/organisations namn och stämpel.

Framsidans högra del skall innehålla följande:

- Upplysningen "Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder" tryckt med stor stil på den medlemsstats språk som utfärdar parkeringstillståndet. Efter ett lämpligt mellanrum skall motsvarigheten till "parkeringstillstånd" anges med liten stil på Europeiska unionens övriga språk.

- Orden "Europeiska gemenskapernas modell" tryckt på den medlemsstats språk som utfärdar parkeringstillståndet.

- I bakgrunden skall den medlemsstats särskiljande tecken som utfärdar parkeringstillståndet finnas

>Plats för tabell>

omgiven av Europeiska unionens symbol, ringen med tolv stjärnor.

Baksidans vänstra del skall innehålla följande:

1. Innehavarens efternamn.

2. Innehavarens förnamn.

3. Innehavarens namnteckning eller annat särskiljande tecken, om så föreskrivs i den nationella lagstiftningen.

4. Innehavarens foto.

Baksidans högra del skall innehålla följande:

1. "Detta tillstånd ger innehavaren rätt att åtnjuta de parkeringsförmåner som erbjuds av den medlemsstat där han befinner sig."

2. "Om detta tillstånd används, skall det anbringas på fordonets främre del så att framsidan är klart synlig för kontroll."

E. Med undantag för skriften på framsidans högra del skall skriften vara avfattad på den medlemsstats språk som utfärdar parkeringstillståndet.

Om en medlemsstat önskar avfatta texten på ett annat nationellt språk än ett av de följande: danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska eller tyska, skall medlemsstaten, utan att det påverkar tillämpningen av övriga bestämmelser i denna bilaga, införa en tvåspråkig version av tillståndet, där ett av ovannämnda språk används.

Top