EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0393

98/393/EG: Kommissionens beslut av den 19 maj 1998 om finansiellt gemenskapsstöd för lagring i Frankrike, Italien och Förenade kungariket av antigener avsedda för framställning av mul- och klövsjukevaccin [delgivet med nr K(1998) 1365] (Endast den engelska, franska och den italienska texten är giltig) (Text av betydelse för EES)

OJ L 176, 20.6.1998, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/393/oj

31998D0393

98/393/EG: Kommissionens beslut av den 19 maj 1998 om finansiellt gemenskapsstöd för lagring i Frankrike, Italien och Förenade kungariket av antigener avsedda för framställning av mul- och klövsjukevaccin [delgivet med nr K(1998) 1365] (Endast den engelska, franska och den italienska texten är giltig) (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 176 , 20/06/1998 s. 0025 - 0027


KOMMISSIONENS BESLUT av den 19 maj 1998 om finansiellt gemenskapsstöd för lagring i Frankrike, Italien och Förenade kungariket av antigener avsedda för framställning av mul- och klövsjukevaccin [delgivet med nr K(1998) 1365] (Endast den engelska, franska och den italienska texten är giltig) (Text av betydelse för EES) (98/393/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 90/424/EEG av den 26 juni 1990 om utgifter inom veterinärområdet (1), senast ändrad genom beslut 94/370/EG (2), särskilt artikel 14 i detta, och

med beaktande av följande:

Inrättandet av antigenbanker utgör en del av gemenskapens strävan att inom gemenskapen upprätta beredskapslager av mul- och klövsjukevaccin, i enlighet med rådets beslut 91/666/EEG av den 11 december 1991 om att inom gemenskapen upprätta beredskapslager av vacciner mot mul- och klövsjuka (3).

"Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires" i Lyon i Frankrike, "Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia" i Italien och "Institute for Animal Health" i Pirbright i Förenade kungariket har utsetts till antigenbanker för lagring av beredskapslager inom gemenskapen, enligt artikel 3 i det beslutet.

Antigenbankernas funktioner och uppgifter fastställs i artikel 4 i det beslutet. Gemenskapsstödet bör beviljas under förutsättning att antigenbankerna fullgör dessa funktioner och uppgifter.

Antigenbankerna bör beviljas ett finansiellt gemenskapsstöd så att de kan utföra dessa funktioner och uppgifter under 1998.

Av budgetskäl bör det finansiella gemenskapsstödet beviljas för en period av ett år.

Av kontrollskäl är det viktigt att artiklarna 8 och 9 i rådets förordning (EEG) nr 729/70 av den 21 april 1970 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken (4), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1287/95 (5), tillämpas.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Gemenskapen skall bevilja Frankrike finansiellt stöd för lagring av antigener avsedda för framställning av mul- och klövsjukevaccin.

2. "Laboratoire de pathologie bovine du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires" i Lyon i Frankrike skall lagra de antigener som avses i punkt 1. Bestämmelserna i artikel 4 i beslut 91/666/EEG skall tillämpas.

3. Det finansiella gemenskapsstödet skall uppgå till högst 40 000 ecu för perioden den 1 januari-den 31 december 1998.

Artikel 2

1. Gemenskapen skall bevilja Italien finansiellt stöd för lagring av antigener avsedda för framställning av mul- och klövsjukevaccin.

2. "Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia" i Italien skall lagra de antigener som avses i punkt 1. Bestämmelserna i artikel 4 i beslut 91/666/EEG skall tillämpas.

3. Det finansiella gemenskapsstödet skall uppgå till högst 40 000 ecu för perioden den 1 januari-den 31 december 1998.

Artikel 3

1. Gemenskapen skall bevilja Förenade kungariket finansiellt stöd för lagring av antigener avsedda för framställning av mul- och klövsjukevaccin.

2. "Institute for Animal Health" i Pirbright i Förenade kungariket skall lagra de antigener som avses i punkt 1. Bestämmelserna i artikel 4 i beslut 91/666/EEG skall tillämpas.

3. Det finansiella gemenskapsstödet skall uppgå till högst 40 000 ecu för perioden den 1 januari-den 31 december 1998.

Artikel 4

1. Det finansiella gemenskapsstöd som avses i artiklarna 1.3, 2.3 och 3.3 skall betalas ut enligt följande principer:

- 70 % i förskott på begäran av medlemsstaten i fråga.

- Resterande belopp efter det att medlemsstaten i fråga om överlämnat underlag som bestyrker att uppgifterna faktiskt har fullgjorts.

2. De underlag som avses i punkt 1 skall överlämnas till kommissionen före den 1 mars 1999 och de bör innehålla följande:

a) Tekniska uppgifter om

- mängd och typ av lagrade antigener (lagerbokföring),

- lagerutrustning (typ, antal och tankkapacitet),

- säkerhetsanordningar (temperaturkontroll, stöldskydd),

- försäkringar (brand, olycksfall).

b) Finansiella uppgifter (kostnadsredovisning enligt förlagan i bilagan).

Artikel 5

Artiklarna 8 och 9 i förordning (EEG) nr 729/70 skall gälla i tillämpliga delar.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till Republiken Frankrike, Republiken Italien och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

Utfärdat i Bryssel den 19 maj 1998.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 224, 18.8.1990, s. 19.

(2) EGT L 168, 2.7.1994, s. 31.

(3) EGT L 368, 31.12.1991, s. 21.

(4) EGT L 94, 28.4.1970, s. 13.

(5) EGT L 125, 8.6.1995, s. 1.

BILAGA

Finansiella uppgifter om lagring av antigener avsedda för framställning av mul- och klövsjukevaccin

KOSTNADSREDOVISNING

>Start Grafik>

För perioden -

Referensnummer för kommissionens beslut att bevilja finansiellt stöd:

Stödmottagarens namn och adress: Typ av kostnad Belopp (I nationell valuta) (1)

1. Personal 2. Anläggningskostnader 3. Förbrukningsmateriel 4. Försäkringar 5. Lokalhyra Totalt (1) Alla kostnader måste anges i nationell valuta.

Stödmottagarens intyg

Härmed intygas att

- ovanstående kostnader uppkommit i samband med de uppgifter som föreskrivs i beslutet och att de var nödvändiga för att fullgöra dessa uppgifter väl,

- kostnaderna är faktiska kostnader som omfattas av definitionen för ersättningsbara kostnader,

- alla handlingar som bestyrker kostnaderna finns tillgängliga för granskning.

Datum:

Teknisk direktör:

Underskrift:

Datum:

Ekonomisk ansvarig:

Underskrift:

>Slut Grafik>

Top