EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998D0020

98/20/EG: Rådets beslut av den 19 december 1997 om bemyndigande för Konungariket Nederländerna att utsträcka tiden för tilllämpning av ett särskilt undantag från artikel 21 i det sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

OJ L 8, 14.1.1998, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/20(1)/oj

31998D0020

98/20/EG: Rådets beslut av den 19 december 1997 om bemyndigande för Konungariket Nederländerna att utsträcka tiden för tilllämpning av ett särskilt undantag från artikel 21 i det sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 008 , 14/01/1998 s. 0016 - 0017


RÅDETS BESLUT av den 19 december 1997 om bemyndigande för Konungariket Nederländerna att utsträcka tiden för tilllämpning av ett särskilt undantag från artikel 21 i det sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter (98/20/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTABESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (1), särskilt artikel 27 i detta,

med beaktande av det tidigare beslutet 92/545/EEG (2),

med beaktande av kommissionens rapport om tillämpningen av beslut 92/545/EEG,

med beaktande av kommissionens därav följande förslag, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 27.1 i direktiv 77/388/EEG får rådet enhälligt på kommissionens förslag bemyndiga varje medlemsstat att genomföra eller att utsträcka tiden för tillämpning av särskilda åtgärder som avviker från bestämmelserna i detta direktiv, för att förenkla skatteuttaget eller för att hindra vissa typer av skatteflykt eller skatteundandragande.

I en skrivelse som registrerades hos kommissionen den 15 november 1996 begärde Konungariket Nederländerna bemyndigande att utsträcka tiden för tillämpning av ett undantag som tidigare för en begränsad period beviljats genom beslut 92/545/EEG.

Övriga medlemsstater informerades den 21 april 1997 om Konungariket Nederländernas begäran.

Det ifrågavarande undantaget består i att av konfektionsföretaget uppbära den mervärdeskatt som underleverantören normalt är ansvarig för att betala in enligt artikel 21.1 a i direktiv 77/388/EEG.

Kommissionens rapport om tillämpningen av det nämnda undantaget utvisar att de särskilda åtgärderna uppfyller villkoren för tillämpning av artikel 27 i det nämnda direktivet.

Kommissionen antog den 10 juli 1996 ett arbetsprogram och en tidsplan med förslag om en gradvis övergång i etapper till ett gemensamt mervärdeskattesystem för den inre marknaden.

Eftersom den sista uppsättningen förslag väntas vid mitten av år 1999 ges bemyndigandet för tiden till och med den 31 december 1999, vilket gör det möjligt att vid den tidpunkten utvärdera om undantaget överensstämmer med det nya gemensamma mervärdeskattesystemets övergripande synsätt.

Detta undantag kommer inte att få negativa effekter för de av gemenskapens egna medel som härrör från mervärdesskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Med undantag från artikel 21.1 a i direktiv 77/388/EEG bemyndigas Konungariket Nederländerna härmed att inom konfektionssektorn till och med den 31 december 1999 tillämpa ett system som innebär att en underleverantörs skyldighet att betala in mervärdeskatt till statskassan överförs till konfektionsföretaget (huvudentreprenören).

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Konungariket Nederländerna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1997.

På rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande

(1) EGT L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/95/EG (EGT L 338, 28.12.1996, s. 89).

(2) EGT L 351, 2.12.1992, s. 33.

Top