EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997Y0712(01)

Yttrande från Europeiska monetära institutet beträffande Europeiska gemenskapernas kommissions ändrade förslag till rådets förordning (EG) om påskyndning och klarläggning av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott

OJ C 211, 12.7.1997, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/07/1997

31997Y0712(01)

Yttrande från Europeiska monetära institutet beträffande Europeiska gemenskapernas kommissions ändrade förslag till rådets förordning (EG) om påskyndning och klarläggning av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 211 , 12/07/1997 s. 0007 - 0007


YTTRANDE FRÅN EUROPEISKA MONETÄRA INSTITUTET (97/C 211/05)

Konsultation från Europeiska unionens råd under artikel 104c.14 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat Fördraget) beträffande Europeiska gemenskapernas kommissions ändrade förslag till rådets förordning (EG) om påskyndning och klarläggning av tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott.

CON/97/09

1. Föreliggande konsultation initierades av Europeiska unionens råd som för detta ändamål till EMI den 10 april 1997, ingav dokument KOM(97) 117, vilket innehåller kommissionens ändrade förslag till en rådsförordning med tillhörande motivering, samt den 23 april 1997, dokument 6931/2/97, vilket innehåller texten för kommissionens ursprungliga förslag till en rådsförordning, ändrad i enlighet med de politiska överenskommelser som träffats inom Europeiska unionens råd. EMI är behörigt att avge föreliggande yttrande i enlighet med artiklarna 104c.14 och 109f.8 i Fördraget.

2. Målsättningen för det ändrade förslaget till förordning är att ytterligare specificera bestämmelserna avseende tillämpningen av förfarandet vid alltför stora underskott enligt artikel 104c i Fördraget. Dessa genomförandebestämmelser, vilka avses komplettera bestämmelserna i protokoll nr 5 och i rådets förordning (EG) nr 3605/93, anses vara nödvändiga för att stärka trovärdigheten och effektiviteten hos förfarandet vid alltför stora underskott. Detta skall i synnerhet uppnås genom att man fastställer tydliga tidsfrister för de på varandra följande etapperna i förfarandet vid alltför stora underskott; genom att man närmare anger de förhållanden under vilka referensvärdet om 3 % för underskott "undantagsvis och övergående" kan överskridas under förutsättning att relationen förblir nära referensvärdet; och genom att man fastställer allmänna regler för tillämpningen av sanktioner, samt, därutöver, genom att man specificerar de böter som kan tillgripas.

3. Fördraget erkänner att finansiell disciplin kommer att krävas i tredje etappen av den ekonomiska och monetära unionen för att säkra prisstabiliteten. Stor finansiell obalans skapar vanligtvis inflationsförväntningar och bidrar till otillfredsställande monetära och finansiella åtgärdssammansättningar. Finansiell disciplin är de facto en nödvändig förutsättning för att skydda den monetära unionen från negativa utvecklingar, vilka ytterst kan hämma genomförandet av en hållbar och icke-inflatorisk tillväxt av produktion och sysselsättning. Från och med starten av den tredje etappen förbjuder artikel 104c i Fördraget alltför stora underskott för samtliga medlemsstater (1), samtidigt som den innehåller bestämmelser för korrigeringar ifall dylika underskott skulle uppträda - inklusive möjligheten att tillgripa sanktioner mot EU-länder som deltar i den monetära unionen.

4. EMI håller med om att det är önskvärt att ytterligare specificera de relevanta bestämmelserna i Fördraget genom sekundär gemenskapslagstiftning för att därmed säkerställa att förfarandet vid alltför stora underskott är såväl tillförlitligt som effektivt, varigenom förfarandet kan fungera som en verklig avskräckningsåtgärd. Även om EMI inte finner det nödvändigt att uttala sig om de specifika bestämmelserna i föreliggande förslag till förordning, stödjer det till fullo de åtaganden som samtliga parter gör för att förstärka den konstruktionen som skall säkra finansiell disciplin i etapp tre.

5. Detta yttrande kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

(1) Undantag för Förenade kungariket anges i protokoll nr 11.

Top