EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0749

Kommissionens förordning (EG) nr 749/97 av den 25 april 1997 om ändring av bilagorna I, II och III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung

EGT L 110, 26.4.1997, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; tyst upphävande genom 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/749/oj

31997R0749

Kommissionens förordning (EG) nr 749/97 av den 25 april 1997 om ändring av bilagorna I, II och III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 110 , 26/04/1997 s. 0024 - 0027


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 749/97 av den 25 april 1997 om ändring av bilagorna I, II och III i rådets förordning (EEG) nr 2377/90 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2377/90 av den 26 juni 1990 om inrättandet av ett gemenskapsförfarande för att fastställa gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung (1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 748/97 (2), särskilt artikel 6, 7 och 8 i denna, och

med beaktande av följande:

I enlighet med förordning (EEG) nr 2377/90 måste gränsvärden för högsta tillåtna restmängder successivt fastställas för samtliga farmakologiskt verksamma substanser som används inom gemenskapen i veterinärmedicinska läkemedel som är avsedda att ges till livsmedelsproducerande djur.

Gränsvärden för högsta tillåtna restmängder skall fastställas först efter det att Kommittén för veterinärmedicinska läkemedel har granskat all relevant information beträffande säkerheten med restmängder av ämnet i fråga för den som konsumerar livsmedel med animaliskt ursprung samt restmängdernas påverkan på den industriella bearbetningen av livsmedel.

Vid fastställandet av gränsvärden för högsta tillåtna restmängder av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel med animaliskt ursprung är det nödvändigt att ange de djurarter i vilka restmängder kan förekomma, vilka mängder som kan förekomma i var och en av de relevanta vävnaderna från det behandlade djuret (målvävnad) samt vilket slag av restmängder som är relevant vid övervakning av restmängder (restmarkör).

För kontroll av resthalter skall enligt tillämplig gemenskapslagstiftning gränsvärden för högsta tillåtna restmängder vanligtvis fastställas för målvävnaderna lever eller njure. I den internationella handeln avlägsnas dock ofta lever och njure från slaktkroppen, och gränsvärden för högsta tillåtna restmängder skall därför alltid fastställas även för muskel- eller fettvävnader.

För veterinärmedicinska läkemedel som är avsedda för äggläggande fåglar, djur för mjölkproduktion eller honungsbin, måste gränsvärden för högsta tillåtna restmängder även fastställas för ägg, mjölk eller honung.

Difloxacin och Vedaprofen skall införas i bilaga I till förordning (EEG) nr 2377/90.

Tiomersal och timerfonat skall införas i bilaga II till förordning (EEG) nr 2377/90.

För att möjliggöra slutförandet av vetenskapliga undersökningar skall klavulansyra införas i bilaga III till förordning (EEG) nr 2377/90.

För att möjliggöra slutförandet av vetenskapliga studier skall giltighetstiden för de provisoriska gränsvärden som tidigare angivits i bilaga III till förordning (EEG) nr 2377/90 förlängas för dexametason.

En tidsfrist på 60 dagar skall tillåtas innan denna förordning träder i kraft så att medlemsstaterna kan göra de nödvändiga anpassningarna till bestämmelserna i denna förordning av tillstånden att på marknaden släppa ut de berörda veterinärmedicinska läkemedel, vilka beviljats enligt rådets direktiv 81/851/EEG (3), senast ändrat genom direktiv 93/40/EEG (4).

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för veterinärmedicinska läkemedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna I, II och III till förordning (EEG) nr 2377/90 skall ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den sextionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 25 april 1997.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 1.

(2) Se sida 21 i denna tidning.

(3) EGT nr L 317, 6.11.1981, s. 1.

(4) EGT nr L 214, 24.8.1993, s. 31.

BILAGA

Förordning (EEG) nr 2377/90 skall ändras på följande sätt:

A. I bilaga I skall följande ändring göras:

1. Medel mot infektioner

1.2. Antibiotika

1.2.3. Kinoloner

>Plats för tabell>

4. Anti-inflammatoriska medel

4.1. Icke steroida anti-inflammatoriska medel

4.1.1. Derivat av arylpropionsyra

>Plats för tabell>

B. I bilaga II skall följande ändring göras:

2. Organiska kemiska ämnen

>Plats för tabell>

C. I bilaga III skall följande ändring göras:

1. Medel mot infektioner

1.2. Antibiotika

1.2.10. Beta-laktamashämmare

>Plats för tabell>

4. Kortikoider

4.1. Glukokortikoider

>Plats för tabell>

Top