EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0049

Kommissionens direktiv 97/49/EG av den 29 juli 1997 om ändring av rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar

OJ L 223, 13.8.1997, p. 9–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 344 - 353
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 344 - 353
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 344 - 353
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 344 - 353
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 344 - 353
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 344 - 353
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 344 - 353
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 344 - 353
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 344 - 353

No longer in force, Date of end of validity: 14/02/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/49/oj

31997L0049

Kommissionens direktiv 97/49/EG av den 29 juli 1997 om ändring av rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 223 , 13/08/1997 s. 0009 - 0017


KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/49/EG av den 29 juli 1997 om ändring av rådets direktiv 79/409/EEG om bevarande av vilda fåglar

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, särskilt artikel 15 i detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga I till direktiv 79/409/EEG bör ändras för att ta hänsyn till den senaste informationen om situationen för fågelunderarten Phalacrocorax carbo sinensis, och särskilt det faktum, att den underarten har uppnått en gynnsam bevarandestatus.

Bestämmelserna i direktivet överensstämmer med yttrandet från Kommittén för anpassning till vetenskaplig och teknisk utveckling, som inrättas i enlighet med direktiv 79/409/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 79/409/EEG skall ersättas med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast den 30 september 1998 anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast informera kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 juli 1997.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 103, 25.4.1979, s. 1.

BILAGA

"ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

>Plats för tabell>

Top