EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0037

Kommissionens direktiv 97/37/EG av den 19 juni 1997 om anpassning av bilaga I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 96/74/EG om benämningar på textilier till den tekniska utvecklingen (Text av betydelse för EES)

EGT L 169, 27.6.1997, p. 74–75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Det här dokumentet har publicerats i en specialutgåva (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2009; tyst upphävande genom 32008L0121

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/37/oj

31997L0037

Kommissionens direktiv 97/37/EG av den 19 juni 1997 om anpassning av bilaga I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 96/74/EG om benämningar på textilier till den tekniska utvecklingen (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 169 , 27/06/1997 s. 0074 - 0075


KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/37/EG av den 19 juni 1997 om anpassning av bilaga I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 96/74/EG om benämningar på textilier till den tekniska utvecklingen (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/74/EG av den 16 december 1996 om benämningar på textilier (1), särskilt artikel 16.1 i detta, och

med beaktande av följande:

Textilprodukter får endast införas på gemenskapsmarknaden om de uppfyller direktivets bestämmelser.

Detta direktiv om benämningar på textilier föreskriver etiketter eller märkning eller angivelse av benämningarna på produktens textilfibrer för att säkerställa att konsumenternas intressen säkras genom rätt information.

Endast textilfibrerna i förteckningen i bilaga I till nämnda direktiv får användas vid sammansättning av textilprodukter som är avsedda för gemenskapens inre marknad. Det är nödvändigt att anpassa bilagornas förteckningar över fibrer till den tekniska utvecklingen genom att tillföra nya fibrer som har införts på marknaden efter den senaste ändringen av direktivet.

Detta direktivs bestämmelser är i enlighet med det yttrande som Kommittén för direktiv om benämningen och märkningen av textilier har avgett.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 96/74/EG ändras på följande sätt:

1) Nummer 2 ändras på följande sätt:

- I kolumnen "beteckning" förs "kashgora" in efter "guanaco".

- I kolumnen "beskrivning" läggs "kashgoraget" (en korsning mellan kashmirget och angoraget) till efter "guanaco".

2) Nummer 30 ändras på följande sätt:

- Texten i kolumnen "beteckning" skall vara "polyamid eller nylon".

- Beskrivningen av fibrer ersätts med följande text:

"fiber bildad av syntetiska linjära makromolekyler som i kedjan har återkommande amidbindningar, av vilka minst 85 % är bundna till alifatiska eller cykloalifatiska enheter."

3) Numren 31-41 ersätts med 34-44.

4) Ett nytt nr 31 införs enligt följande:

- Texten i kolumnen "beteckning" skall vara "aramid".

- Texten i kolumnen "beskrivning" skall vara följande:

"fiber bildad av syntetiska linjära makromolekyler bestående av aromatiska grupper som binds samman med amid- eller imidbindningar, av vilka minst 85 % binds direkt till två aromatiska ringar och där imidbindningarna, om sådana finns, till antalet inte får överskrida antalet amidbindningar."

5) Ett nytt nr 32 införs enligt följande:

- Texten i kolumnen "beteckning" skall vara "polyimid".

- Texten i kolumnen "beskrivning" skall vara följande:

"fiber bildad av syntetiska linjära makromolekyler som i kedjan har återkommande imidenheter".

6) Ett nytt nr 33 införs enligt följande:

- Texten i kolumnen "beteckning" skall vara "lyocell".

- Texten i kolumnen "beskrivning" skall vara följande:

"fiber av regenererad cellulosa som fås genom upplösning och en spinnprocess i organiskt lösningsmedel utan att derivats bildas".

- En hänvisning till fotnoten har bifogats efter texten i kolumnen "beteckning". Fotnotens text skall vara följande:

"Med `organiskt lösningsmedel` avses en blandning av organiska ämnen och vatten."

7) Följaktligen ändras nr 22 på följande sätt: Beskrivningen ersätts med följande text:

"fiber av regenererad cellulosa som erhålls genom en ändrad viskosprocess och som har en hög hållfasthet och en hög våtmodul. Hållfastheten (BC) i konditionerat provningstillstånd och den dragkraft (BM) som krävs för att åstadkomma en förlängning om 5 % i vått tillstånd är följande:

BC (CN) ≥ 1,3 &radic T + 2 T

BM (CN) ≥ 0,5 &radic T

där T är den genomsnittliga linjära tätheten i decitex."

Artikel 2

Bilaga II till direktiv 96/74/EEG ändras på följande sätt:

1) Numren 31-41 ersätts med 34-44.

2) Ett nytt nr 31 införs enligt följande:

Texten i kolumnerna "benämning" och "procentsatser" skall vara följande:

>Plats för tabell>

3) Ett nytt nr 32 införs enligt följande:

Texten i kolumnerna "benämning" och "procentsatser" skall vara följande:

>Plats för tabell>

4) Ett nytt nr 33 införs enligt följande:

Texten i kolumnerna "benämning" och "procentsatser" skall vara följande:

>Plats för tabell>

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiv 96/74/EG senast den 1 juni 1998.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 juni 1997.

På kommissionens vägnar

Emma BONINO

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 32, 3.2.1997, s. 38.

Top