EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0017

Kommissionens direktiv 97/17/EG av den 16 april 1997 om genomförande av rådets direktiv nr 92/75/EEG om energimärking av hushållsdiskmaskiner (Text av betydelse för EES)

OJ L 118, 7.5.1997, p. 1–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 287 - 311
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 021 P. 9 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 021 P. 9 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2011; upphävd genom 32010R1059 . Latest consolidated version: 01/01/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1997/17/oj

31997L0017

Kommissionens direktiv 97/17/EG av den 16 april 1997 om genomförande av rådets direktiv nr 92/75/EEG om energimärking av hushållsdiskmaskiner (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 118 , 07/05/1997 s. 0001 - 0025


KOMMISSIONENS DIREKTIV 97/17/EG av den 16 april 1997 om genomförande av rådets direktiv nr 92/75/EEG om energimärking av hushållsdiskmaskiner (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/75/EEG av den 22 september 1992 om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser (1), särskilt artiklarna 9 och 12 i detta, och

med beaktande av följande:

Diskmaskiner står för en betydande del av gemenskapens totala energiförbrukning. Möjligheterna att minska dessa apparaters energiförbrukning är betydande.

Bättre disk- eller torkresultat kräver ofta högre vatten- och energiförbrukning. Information om en apparats disk- eller torkeffekt kan vara till hjälp vid utvärderingen av dess energi- och vattenförbrukning. Detta hjälper konsumenterna i deras val av apparat med hänsyn till en rationell energiförbrukning.

Gemenskapen, som bekräftar sitt intresse av ett internationellt standardiseringssystem som kan ta fram standarder som sedan faktiskt används av samtliga parter i den internationella handeln och som kan tillmötesgå de behov som gemenskapens politik medför, uppmanar de europeiska standardiseringsorganisationerna att fortsätta sitt samarbete med de internationella standardiseringsorganisationerna.

Europeiska standardiseringskommittén (CEN) och Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec) är erkända som de organ som har befogenhet att anta harmoniserade standarder i överensstämmelse med de allmänna riktlinjerna för samarbete mellan kommissionen och dessa två organ som undertecknades den 13 november 1984. I detta direktiv beskrivs en harmoniserad standard som en teknisk specifikation (europeisk standard eller harmoniseringsdokument) som antagits av Cenelec på grundval av ett mandat från kommissionen i överensstämmelse med rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (2) senast ändrad genom kommissionens beslut 96/139/EG (3), och på grundval av de allmänna riktlinjerna.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som föreskrivs i artikel 10 i direktiv 92/75/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning. Apparater som även kan anslutas till andra energikällor är undantagna.

2. Den information som detta direktiv kräver, skall anpassas till de harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och för vilka medlemsstaterna har offentliggjort referensnumren för de nationella standarder som överför dessa harmoniserade standarder. De bestämmelser i detta direktiv som kräver information om buller skall endast tillämpas då denna information krävs enligt artikel 3 i direktiv 86/594/EEG (4). Denna information skall, där den krävs, anpassas till det direktivet.

3. De harmoniserade standarder som avses i punkt 2 skall utarbetas efter mandat från kommissionen i överensstämmelse med direktiv nr 83/189/EEG.

4. I detta direktiv skall de uttryck som används ha den innebörd som föreskrivs i direktiv 92/75/EEG, förutom i de fall då sammanhanget inte tillåter detta.

Artikel 2

1. Den tekniska dokumentationen som avses i artikel 2.3 i direktiv 92/75/EEG skall inbegripa följande:

- Leverantörens namn och adress.

- En allmän beskrivning av apparaten som skall vara tillräcklig för att den skall kunna identifieras på ett entydigt sätt.

- Information, eventuellt med teckningar, om modellens viktigaste konstruktionskännetecken och särskilt de som väsentligt påverkar energiförbrukningen.

- Rapporter om provningar som utförts enligt de harmoniserade standardernas provningsmetoder som beskrivs i artikel 1.2 i detta direktiv.

- Eventuell bruksanvisning.

2. Den etikett som avses i artikel 2.1 i direktiv 92/75/EEG skall utformas så som visas i bilaga I till det här direktivet. Etiketten skall sitta på utsidan av apparatens fram- eller ovansida så att den är klart synlig och inte dold.

3. Innehållet i och formatet av den informationsblad som avses i artikel 2.1 i direktiv 92/75/EEG skall motsvara beskrivningen i bilaga II till det här direktivet.

4. I de fall som omfattas av artikel 5 i direktiv 92/75/EEG och när erbjudandet om försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp görs genom tryckt information som till exempel en postorderkatalog, skall den tryckta informationen innehålla alla de upplysningar som föreskrivs i bilaga III i det här direktivet.

5. Apparatens energieffektivitetsklass, disk- och torkeffektsklass skall motsvara det som anges i bilaga IV.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att alla leverantörer och återförsäljare på deras territorium uppfyller sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra lagar, förordningar och administrativa bestämmelser för att uppfylla detta direktiv senast den 15 juni 1998. De skall omedelbart underrätta kommissionen om sina åtgärder. De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 juli 1998.

Medlemsstaterna skall dock, med avvikelse från detta direktiv, fram till den 31 december 1998 tillåta

- marknadsintroduktion, marknadsföring och/eller annonsering av produkterna,

- distribution av tryckt information som avses i artikel 2.4.

När medlemsstaterna antar bestämmelserna som avses i första stycket skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om alla åtgärder som de vidtar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 april 1997

På kommissionens vägnar

Christos PAPOUTSIS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 297, 13.10.1992, s. 16.

(2) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8.

(3) EGT nr L 32, 10.2.1996, s. 31.

(4) EGT nr L 344, 6.12.1986, s. 24.

BILAGA I

ETIKETTEN

Etikettens utformning

1. Etiketten skall utformas på det relevanta språket enligt följande modell:

>Hänvisning till >

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

2. Följande anmärkningar definierar vilka upplysningar etiketten skall innehålla:

Anmärkning

I. Leverantörens namn eller varumärke.

II. Leverantörens modellidentifikation.

III. Apparatens energieffektivitetsklass skall avgöras i överensstämmelse med bilaga IV. Denna bokstav skall placeras i höjd med den relevanta pilen.

IV. När en apparat har tilldelats gemenskapens miljömärke enligt rådets förordning (EEG) nr 880/92 av den 23 mars 1992 (1) kan en kopia av miljömärket sättas här utan att det påverkar tillämpningen av kraven i EG:s miljömärkesprogram. I instruktionen om utformning av etiketter för diskmaskiner nedan förklaras hur miljömärket kan ingå i etiketten.

V. Energiförbrukning i kWh per diskomgång vid bruk av ett standardprogram som fastställts i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

VI. Diskeffektsklass enligt bilaga IV.

VII. Torkeffektsklass enligt bilaga IV.

VIII. Apparatens kapacitet, antal standardkuvert, i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

IX. Vattenförbrukning per diskomgång vid bruk av ett standardprogram som fastställts i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

X. Eventuellt buller vid disk med standardprogrammet i överensstämmelse med direktiv 86/594/EEG (2).

Anmärkning

Motsvarande uttryck på andra språk framgår ur bilaga V.

Tryckning

3. I det följande definieras vissa aspekter av etiketten:

>Hänvisning till >

>Hänvisning till film>

Färger som används:

CMYK - cyan, magenta, gul, svart. Exempel: 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % svart.

Pilar:

- A: X0X0

- B: 70X0

- C: 30X0

- D: 00X0

- E: 03X0

- F: 07X0

- G: 0XX0

Färg på ytterlinje: X070.

All text skall vara svart. Bakgrunden skall vara vit.

(1) EGT nr L 99, 11.4.1992, s. 1.

(2) EGT nr L 344, 6.12.1986, s. 24. De relevanta standarderna är EN 60704-2-3 (bullermätning) och EN 60704-3 (verifiering)

BILAGA II

INFORMATIONSBLAD

Informationsbladet skall innehålla följande information. Informationen kan ges i form av en tabell som omfattar ett antal modeller från samma leverantör. I så fall skall informationen ges i den angivna ordningen eller nära beskrivningen av apparaten:

1. Leverantörens varumärke.

2. Leverantörens modellidentifikation.

3. Modellens energieffektivitetsklass som den beskrivs i bilaga IV. Uttryckt som "Energieffektivitetsklass [. . .] på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning)". När denna information ges i tabellform kan den uttryckas på andra sätt, förutsatt att det tydligt framgår att skalan går från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning).

4. När informationen ges i tabellform och vissa av apparaterna har tilldelats EU:s miljömärke enligt förordning (EEG) nr 880/92, kan detta anges här. I så fall skall överskriften lyda "EU:s miljömärke" och angivelsen skall bestå av en kopia av miljömärket. Denna bestämmelse påverkar inte kraven i gemenskapens miljömärkningsprogram.

5. Tillverkarens namn, kod eller beteckning på det standardprogram som avses i informationen på etiketten och i informationsbladet.

6. Energiförbrukning i kWh per diskomgång vid bruk av ett standardprogram som fastställts i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2., uttryckt som "energiförbrukning XYZ kWh per diskomgång vid kallvattenanslutning. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur maskinen används".

7. Diskeffektivitetsklass enligt bilaga IV. Uttryckt som "Diskeffektivitetsklass . . . på en skala från A (bättre) till G (sämre)." Detta kan uttryckas på andra sätt förutsatt att det tydligt framgår att skalan går från A (bättre) till G (sämre).

8. Torkeffektivitetsklass enligt bilaga IV. Uttryckt som "Torkeffekt . . . på en skala från A (bättre) till G (sämre)." Detta kan uttryckas på andra sätt förutsatt att det tydligt framgår att skalan går från A (bättre) till G (sämre).

9. Apparatens kapacitet, antal standardkuvert, enligt bilaga I anmärkning VIII.

10. Vattenförbrukning per diskomgång för ett standardprogram enligt bilaga I, anmärkning IX.

11. Tid per diskomgång för standardprogram i överensstämmelse med provningsmetoderna för de harmoniserade standarderna i artikel 1.2.

12. Leverantörerna kan bifoga samma information som i punkterna 5 till 11 med avseende på andra program.

13. Den årliga medelförbrukningen av energi och vatten baserad på 220 gånger de förbrukningsvärden som anges i punkterna 5 (energi) och 9 (vatten). Detta skall uttryckas som "beräknad förbrukning per år (220 diskomgångar)".

14. Eventuellt buller vid disk med standardprogram enligt direktiv 86/594/EEG.

De upplysningar som lämnas på etiketten kan ges i form av en kopia av etiketten, i färg eller svartvitt.

Anmärkning

Motsvarande uttryck på andra språk än ovanstående finns i bilaga V.

BILAGA III

POSTORDER OCH ANNAN DISTANSFÖRSÄLJNING

Postorderkataloger och annan tryckt information som avses i artikel 2.5 skall innehålla följande information i den givna ordningsföljden:

1. Energieffektivitetsklass (bilaga II punkt 3)

2. Standardprogrammets benämning (bilaga II punkt 5)

3. Energiförbrukning (bilaga II punkt 6)

4. Diskeffektsklass (bilaga II punkt 7)

5. Torkeffektsklass (bilaga II punkt 8)

6. Kapacitet (bilaga I, anmärkning VIII)

7. Vattenförbrukning (bilaga I, anmärkning IX)

8. Beräknad årsförbrukning (220 diskomgångar) (bilaga II punkt 13)

9. Buller (bilaga I, anmärkning X).

När annan information i informationsbladet lämnas skall den utformas som det föreskrivs i bilaga II och inkluderas i tabellen ovan i den ordning som definierats för informationsbladet.

Anmärkning

Motsvarande uttryck på andra språk än ovanstående finns i bilaga V.

BILAGA IV

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS

1. En apparats energieffektivitetsklass skall fastställas på följande sätt:

Referensförbrukningen (CR) skall beräknas på följande sätt:

>Plats för tabell>

där S är apparatens kapacitet i standardkuvert (bilaga I, anmärkning VIII)

Ett energieffektivitetsindex (EI) fastställs sedan som EI = >NUM>C

>DEN>CR

där C är lika med apparatens energiförbrukning (bilaga I, anmärkning V).

Energieffektivitetsklasserna fastställs sedan i enlighet med tabell 1.

>Plats för tabell>

2. Apparatens diskeffektsklass fastställs i enlighet med följande tabell:

>Plats för tabell>

3. Apparatens torkeffektsklass fastställs i enlighet med följande tabell:

>Plats för tabell>

BILAGA V

>Plats för tabell>

Top