Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0510

97/510/EG: Rådets beslut av den 24 juli 1997 om bemyndigande för Irland att genomföra en särskild ågärd som avviker från artikel 21 i sjätte mervärdeskattedirektivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

OJ L 214, 6.8.1997, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/510/oj

31997D0510

97/510/EG: Rådets beslut av den 24 juli 1997 om bemyndigande för Irland att genomföra en särskild ågärd som avviker från artikel 21 i sjätte mervärdeskattedirektivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 214 , 06/08/1997 s. 0037 - 0038


RÅDETS BESLUT av den 24 juli 1997 om bemyndigande för Irland att genomföra en särskild åtgärd som avviker från artikel 21 i sjätte mervärdeskattedirektivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter (97/510/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (1), särskilt artikel 27 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 27.1 i rådets direktiv 77/388/EEG får rådet enhälligt, på kommissionens förslag, bemyndiga varje medlemsstat att genomföra särskilda åtgärder som avviker från bestämmelserna i detta direktiv för att förenkla skatteuttaget eller för att hindra vissa typer av skatteflykt eller skatteundandragande.

I en rekommenderad skrivelse till kommissionens generalsekretariat, daterad den 5 februari 1997, begärde Irland bemyndigande att genomföra en åtgärd som innebär undantag från artikel 21.1 i direktiv 77/388/EEG.

De övriga medlemsstaterna underrättades, i enlighet med artikel 27.3 i direktiv 77/388/EEG den 4 mars 1997 om Irlands begäran.

Irland tillämpar en särskild ordning för att ta ut mervärdeskatt på egendom på grundval av, å ena sidan, såväl möjligheten att, i enlighet med artikel 5.3 i direktiv 77/388/EEG, behandla överlåtelsen av vissa rättigheter i fast egendom (dvs. hyreskontrakt på 10 år eller mer) som leverans av varor och, å andra sidan, på ett undantag enligt artikel 27.5 som tillåter att överlåtelse av en sådan rättighet från en uthyrare behandlas som om uthyraren avhänt sig hela rätten till egendomen.

Eftersom gemenskapsrätten ger medlemsstaterna betydande frihet att bestämma mervärdeskattebehandlingen avseende fast egendom, har avsevärda skillnader uppstått när bestämmelserna införlivats i de nationella lagarna på området.

Det har uppstått metoder för att undandra skatt som grundar sig på uppsägning av hyreskontrakt, bland annat genom att hyresgästen bryter kontraktet eller överlåter hyresrätten, vilket leder till att mervärdeskatten undandras i fall där den som slutligen förvärvar egendomen inte är berättigad till fullt avdrag för mervärdeskatt.

Det är även nödvändigt att utsträcka undantaget till att omfatta uppsägning av ett hyreskontrakt eller överlåtelse till en skatteskyldig person som har full avdragsrätt, eftersom en uppsägning eller en överlåtelse av ett hyreskontrakt ofta sker på grund av hyresgästens ekonomiska svårigheter.

Den planerade åtgärden är ett undantag från artikel 21.1 a i direktiv 77/388/EEG i vilket det anges att de som är betalningsskyldiga för mervärdeskatt är de skattskyldiga personer som utför skattepliktiga transaktioner.

Undantaget innebär att, när en uppsägning eller överlåtelse av ett hyreskontrakt är en skattepliktig leverans av varor, är den person som förvärvar hyreskontraktet skattskyldig om den personen är en skattskyldig person eller en icke-skattskyldig juridisk person.

Undantaget bör säkerställa att den nuvarande ordningen för mervärdeskatt på fast egendom som tillämpas av Irland fungerar bättre.

Med hänsyn tagen till undantagets begränsade omfattning står den särskilda åtgärden i proportion till syftet.

Det föreligger allvarlig risk för att användning av nämnda metoder för att undandra skatt kommer att öka under tiden mellan framställningen om undantag och bemyndigande; senast vid offentliggörandet den 26 mars 1997 av utkastet till den lag som gäller denna begäran om undantag har leverantörer, uthyrare och de som hyr egendom inte längre haft berättigade förväntningar om att Irlands lag, som var i kraft före den dagen, skulle gälla fortsättningsvis; det är därför lämpligt att ge bemyndigande för undantaget från och med den 26 mars 1997.

Kommissionen antog den 10 juli 1996 ett arbetsprogram som grundar sig på en stegvis övergång av en ny gemensam ordning för mervärdeskatt.

Frågan om hur fast egendom skall beskattas är en viktig fråga som kommer att granskas under programmet.

Den sista omgången förslag skall läggas fram i mitten av år 1999 och för att möjliggöra en utvärdering av undantagets förenlighet med den nya gemenskapsordningen för mervärdeskatt ges bemyndigande till och med den 31 december 1999.

Undantaget har inte någon negativ inverkan på Europeiska gemenskapernas egna medel från mervärdeskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från bestämmelserna i artikel 21.1 a i direktiv 77/388/EEG bemyndigas härmed Irland att från och med den 26 mars 1997 till och med den 31 december 1999 till skattskyldig utse den person till vilken leverans sker i de fall följande villkor är uppfyllda:

- Uppsägning eller överlåtelse av hyreskontrakt behandlas som leverans av varor som utförs av en person som hyr.

- Den person som förvärvar hyreskontraktet är en skattskyldig person eller en icke-skattskyldig juridisk person.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till Irland.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 1997.

På rådets vägnar

M. FISCHBACH

Ordförande

(1) EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/95/EG, EGT nr L 338, 28.12.1996, s. 89.

Top