EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0340

97/340/RIF: Rådets beslut av den 26 maj 1997 angående utbyte av information om bistånd till medborgare i tredje land som frivilligt återvänder till hemlandet

OJ L 147, 5.6.1997, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 003 P. 238 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 003 P. 238 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 003 P. 238 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 003 P. 238 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 003 P. 238 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 003 P. 238 - 239
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 003 P. 238 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 003 P. 238 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 003 P. 238 - 239
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 005 P. 9 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 005 P. 9 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 007 P. 236 - 237

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/340/oj

31997D0340

97/340/RIF: Rådets beslut av den 26 maj 1997 angående utbyte av information om bistånd till medborgare i tredje land som frivilligt återvänder till hemlandet

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 147 , 05/06/1997 s. 0003 - 0004


RÅDETS BESLUT av den 26 maj 1997 angående utbyte av information om bistånd till medborgare i tredje land som frivilligt återvänder till hemlandet (97/340/RIF)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel K 3.2 a i detta, och med beaktande av följande:

Enligt artikel K 1.3 i Fördraget om Europeiska unionen skall medlemsstaterna i Europeiska unionen betrakta invandringspolitik och politik mot medborgare i tredje land som frågor av gemensamt intresse.

I punkt 111 i kommissionens meddelande av den 23 februari 1994 om invandrings- och asylpolitik finns ett förslag om tillnärmning av medlemsstaternas politik när det gäller medborgare i tredje land som frivilligt återvänder till hemlandet.

Ett antal medlemsstater har utformat program för stöd till frivilligt återvändande för personer som vistas där lagligt eller olagligt och som är medborgare i tredje land.

När det gäller medborgare i tredje land som vistas lagligt eller olagligt i medlemsstaterna bör deras politik syfta till att de integreras i samhället och bistånd till frivilligt återvändande bör inte tolkas som en återspegling av en politik som aktivt främjar dylikt återvändande utan är enbart avsett att underlätta för dem som av egen fri vilja har beslutat sig för att återvända.

Bistånd till frivilligt återvändande för dem som vistas olagligt i medlemsstaterna och som är medborgare i tredje land ligger i linje med den europeiska humanitära traditionen och kan bidra till en värdig lösning för att minska antalet medborgare i tredje land som vistas olagligt i medlemsstaterna. Det bör undvikas att detta stöd får oönskade "drivfjädereffekter".

Detta beslut påverkar inte tillämpningen av bestämmelserna i Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna av den 4 november 1950 och i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 angående flyktingars rättsliga ställning, i dess lydelse enligt New York-protokollet av den 31 januari 1967.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1 Informationsutbyte

1. De medlemsstater som har vidtagit åtgärder för att utarbeta program för att stödja medborgare i tredje land att frivilligt återvända till sitt ursprungsland skall avlägga rapport om dem en gång om året till rådets generalsekretariat. Generalsekretariatet skall sprida sådan information till alla medlemsstater och till kommissionen.

2. Informationen rörande dessa nationella program för återvändande skall särskilt innefatta följande uppgifter:

- Vilka myndigheter som har till uppgift att genomföra programmet, det vill säga icke-statliga och/eller internationella organisationer.

- Programmets räckvidd uttryckt i vilka personer som omfattas.

- Eventuella ytterligare krav på enskilda återvändande för att komma i fråga för stöd enligt programmet.

- Eventuella krav på ursprungslandet enligt programmet.

- Stödets art och storlek (t.ex. resekostnader för den återvändande och hans/hennes familj, flyttkostnader, repatrieringsbidrag).

- De beräknade följderna av programmet, inbegripet antalet understödstagare och förekomsten av eventuella drivfjädereffekter.

Artikel 2 Analys

1. Rådets generalsekretariat skall årligen göra ett utkast till rapport tillgängligt för medlemsstaterna och kommissionen om information som mottagits på grundval av artikel 1. Denna rapport skall vara uttömmande och innehålla särskilda upplysningar om var och en av de punkter som nämns i artikel 1.2.

2. Det utkast till rapport som avses i punkt 1 skall granskas av de berörda medlemsstaterna och kommissionen och om nödvändigt justeras.

Artikel 3 Samordning

1. På grundval av det utkast till rapport som avses i artikel 2.1 skall de berörda medlemsstaterna och kommissionen i rådet utbyta åsikter om de program som avses i artikel 1. Därvid skall de särskilt jämföra räckvidden hos, villkoren i och följderna av dessa program i syfte att om möjligt närma dem till varandra.

2. De berörda medlemsstater som inte har infört dessa program skall undersöka resultaten av och användbarheten hos dem.

Artikel 4

1. Detta beslut skall offentliggöras i Officiella tidningen.

2. De berörda medlemsstaterna skall utarbeta den rapport som nämns i artikel 1 första gången inom sex månader från dagen för offentliggörandet av detta beslut i Officiella tidningen.

Utfärdat i Bryssel den 26 maj 1997.

På rådets vägnar

W. SORGDRAGER

Ordförande

Top