Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0188

97/188/EG: Rådets beslut av den 17 mars 1997 om tillstånd för Förbundsrepubliken Tyskland att träffa två avtal med Tjeckiska republiken om åtgärder som innehåller undantagsbestämmelser från artiklarna 2 och 3 i sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

OJ L 80, 21.3.1997, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/188/oj

31997D0188

97/188/EG: Rådets beslut av den 17 mars 1997 om tillstånd för Förbundsrepubliken Tyskland att träffa två avtal med Tjeckiska republiken om åtgärder som innehåller undantagsbestämmelser från artiklarna 2 och 3 i sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 080 , 21/03/1997 s. 0018 - 0019


RÅDETS BESLUT av den 17 mars 1997 om tillstånd för Förbundsrepubliken Tyskland att träffa två avtal med Tjeckiska republiken om åtgärder som innehåller undantagsbestämmelser från artiklarna 2 och 3 i sjätte direktivet 77/388/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter (97/188/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter - Gemensamt system för mervärdeskatt: enhetlig beräkningsgrund (1), särskilt artikel 30 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 30 i sjätte direktivet får rådet enhälligt på kommissionens förslag tillåta varje medlemsstat att med tredje land eller med en internationell organisation träffa avtal, som innehåller undantag från detta direktiv.

I skrivelser som har registrerats vid kommissionen den 22 augusti 1995 och den 26 mars 1996 begärde den tyska regeringen tillstånd att träffa två avtal med Tjeckiska republiken, vilka innehåller undantag från artiklarna 2 och 3 i sjätte direktivet avseende anläggningsarbeten för uppförande, reparation och renovering av två gränsbroar mellan de avtalsslutande staterna i fråga.

Den 25 april 1996 underrättades de övriga medlemsstaterna om Tysklands begäran.

I avsaknad av undantagsbestämmelser skulle de anläggningsarbeten för uppförande, reparation och renovering som utförs på tyskt territorium beläggas med mervärdeskatt i Tyskland och de som utförs på tjeckiskt territorium falla utanför sjätte direktivets tillämpningsområde och dessutom skulle all import till Tyskland av varor som härrör från Tjeckiska republiken, vilka används för anläggningsarbetena vid uppförande, reparation och renovering av de två gränsbroarna, beläggas med mervärdeskatt i Tyskland.

De undantagsbestämmelser som föreskrivs i avtalen syftar till att förenkla skattereglerna för de operatörer som är ansvariga för de avsedda arbetena.

Undantagsbestämmelserna kommer endast att ha en försumbar inverkan på de av Europeiska gemenskapernas egna medel som härrör från mervärdeskatt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förbundsrepubliken Tyskland tillåts att med Tjeckiska republiken träffa två avtal, som innehåller undantagsbestämmelser från rådets sjätte direktiv 77/388/EEG.

Det första avtalet gäller uppförande av en gränsbro över Rehlingsbach i höjd med Waidhaus och Rosshaupt, vilken förbinder den tyska motorvägen A6, som går från Nürnberg i östlig riktning, med den tjeckiska motorvägen D5, som går från Pilsen i västlig riktning.

Det andra avtalet gäller uppförande av en gränsbro i höjd med Schönberg och Voitersreuth i förlängningen av motorväg E49.

De skattebestämmelser som utgör de i avtalen föreskrivna undantagen bestäms i artiklarna 2, 3 och 4 i detta beslut.

Artikel 2

Med undantag av artikel 3 i sjätte direktivet skall området för byggarbetsplatsen för den gränsbro som avses i artikel 1 andra stycket i detta beslut samt själva gränsbron, efter det att den har färdigställts, i den mån dessa ligger på Tjeckiska republikens territorium, anses som del av Förbundsrepubliken Tysklands territorium med avseende på leveranser av varor och tillhandahållande av tjänster i samband med uppförande av nämnda gränsbro eller därmed sammanhängande reparations- och renoveringsarbeten.

Artikel 3

Med undantag av artikel 3 i sjätte direktivet skall området för byggarbetsplatsen för den gränsbro som avses i artikel 1 tredje stycket i detta beslut samt själva gränsbron, efter det att den har färdigställts, i den mån dessa ligger på Förbundsrepubliken Tysklands territorium, anses utgöra del av Tjeckiska republikens territorium med avseende på leveranser av varor och tillhandahållande av tjänster i samband med uppförande av nämnda gränsbro eller därmed sammanhängande reparations- och renoveringsarbeten.

Artikel 4

Med undantag av artikel 2.2 i sjätte direktivet skall import av varor till Tyskland som härrör från Tjeckiska republiken inte beläggas med mervärdesskatt i den mån dessa varor används för uppförande, reparation och renovering av någon av de gränsbroar som definieras i artikel 1 andra och tredje styckena i detta beslut. Detta undantag gäller dock inte för import av varor som sker för samma behov av en offentlig förvaltning.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till Förbundsrepubliken Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 17 mars 1997.

På rådets vägnar

G. ZALM

Ordförande

(1) EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/95/EG (EGT nr C 338, 20.12.1996, s. 89).

Top