EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997D0138

97/138/EG: Kommissionens beslut av den 3 februari 1997 om fastställande av tabellformat för databassystemet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (Text av betydelse för EES)

OJ L 52, 22.2.1997, p. 22–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 018 P. 259 - 267
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 020 P. 260 - 268
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 020 P. 260 - 268

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2005; upphävd genom 32005D0270

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/138/oj

31997D0138

97/138/EG: Kommissionens beslut av den 3 februari 1997 om fastställande av tabellformat för databassystemet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 052 , 22/02/1997 s. 0022 - 0030


KOMMISSIONENS BESLUT av den 3 februari 1997 om fastställande av tabellformat för databassystemet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall (Text av betydelse för EES) (97/138/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (1), särskilt artikel 12.3 i detta, och

med beaktande av följande:

Tabellerna och datastrukturen bör regelbundet ses över på grundval av praktiska erfarenheter, och ändras vid behov.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 21 i direktiv 94/62/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Målet med detta beslut, som omfattar alla förpackningar som saluförs i gemenskapen och allt förpackningsavfall, enligt artikel 2.1 i direktiv 94/62/EG, är att fastställa tabellerna för de databassystem om förpackningar och förpackningsavfall som skall upprättas för att göra det möjligt för medlemsstaterna och kommissionen att övervaka att de mål som fastställts i direktiv 94/62/EG genomförs.

Dessa tabeller skall harmonisera uppgifternas utformning och presentation och göra medlemsstaternas uppgifter kompatibla.

Artikel 2

I detta beslut skall följande gälla:

- Definitionerna i artikel 3 i direktiv 94/62/EG skall gälla i tillämpliga fall.

- Kompositmaterial betecknar förpackningar gjorda av olika material som inte kan separeras för hand och i vilka ett enskilt material inte i något fall överstiger en viss viktprocent vilken skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 21 i direktiv 94/62/EG. Eventuella undantag för vissa material får fastställas enligt samma förfarande.

Artikel 3

De tabeller som anges i bilagorna skall fyllas i årligen med början år 1997 och täcka hela kalenderåret. De skall lämnas till kommissionen inom 18 månader efter slutet av gällande år. De skall även göras tillgängliga för kommissionen tillsammans med de nationella rapporter som skall färdigställas i enlighet med artikel 17 i direktiv 94/62/EG.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall tillställa kommissionen kvalitativa uppgifter om koncentrationen av tungmetaller i förpackningar i enlighet med artikel 11 i direktiv 94/62/EG och om innehållet av skadliga ämnen och andra farliga ämnen och material i enlighet med bilaga II.1 tredje strecksatsen i direktiv 94/62/EG.

Medlemsstaterna skall även tillställa kommissionen kvantitativa uppgifter om förpackningsavfall som anses farliga på grund av kontaminering genom innehållet i produkten enligt lydelsen i rådets direktiv 91/689/EEG (2) och i rådets beslut 94/904/EG (3), särskilt om de inte är lämpliga för återvinning.

En rapport skall tillställas kommissionen senast före utgången av den första femårsperiod som anges i artikel 6.1 i direktiv 94/62/EG. Detta skall upprepas under de följande femårsperioderna.

Artikel 5

Medlemsstaterna skall tillställa kommissionen ifyllda tabeller enligt detta beslut, tillsammans med en lämplig beskrivning av den metod som har använts för att sammanställa uppgifterna och huvudsakliga kännetecken för de databaser varifrån uppgifterna har hämtats.

I synnerhet skall beskrivningen av metoden innehålla de uppskattningar som använts vid beräkningen av de mängder och procentandelar förpackningsavfall som återvunnits och materialåtervunnits samt av återanvändningsandelarna.

Artikel 6

De uppgifter som skall anges i bilaga III (tabellerna 3, 4.1 och 4.2) om vikten på materialåtervunnet eller återvunnet förpackningsavfall skall avse de kvantiteter förpackningsavfall som tillförs en effektiv materialåtervinnings- eller återvinningsprocess.

Endast avfall som kommer från förpackningar som släppts ut på marknaden kan komma ifråga för beräkningen av denna kvantitet, vilket utesluter allt tillverkningsavfall som härrör från produktion av förpackningar eller förpackningsmaterial eller från någon annan produktionsprocess.

Artikel 7

Avsikten med uppgifterna i tabellerna är att övervaka genomförandet av de mål som fastställs i direktiv 94/62/EG och de skall även tjäna som informationskälla och underlag för framtida beslutsfattande.

Bilaga II (tabell 2) skall fyllas i på frivillig grund.

Uppdelningen av uppgifter i bilaga III (tabellerna 3, 4.1, 4.2) på biologisk behandling, andra former av materialåtervinning, energiutvinning och andra former av återvinning, förbränning och deponering skall göras endast i informativt syfte. Denna uppdelning är frivillig.

Ifyllandet av uppgifter i kolumnerna "totalt", "total materialåtervinning" och "total återvinning" skall vara obligatorisk. Uppgifter om "sorterat för materialåtervinning" skall lämnas på frivillig grund.

De förpackningsmaterial för vilka uppgiftslämning är obligatorisk är glas, plast, papper och papp samt metall.

Artikel 8

Kommissionen skall enligt förfarandet i artikel 21 i direktiv 94/62/EG granska systemet för medlemsstaternas tillhandahållande av uppgifter så att dessa blir jämförbara och enhetliga. Denna struktur skall beakta vilka definitioner som används, inklusive kompositmaterial, och vilken noggrannhetsnivå som skall eftersträvas i uppgifterna.

Medlemsstaterna skall garantera att tillhandahållna uppgifter överensstämmer med detta system.

Artikel 9

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 februari 1997.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 10.

(2) EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 20.

(3) EGT nr L 356, 31.12.1994, s. 14.

BILAGA I

Tabell 1

>Start Grafik>

Kvantitet förpackningar som släppts ut på marknaden i medlemsstaten

>Slut Grafik>

BILAGA II

Tabell 2

>Start Grafik>

Återanvändningsbara förpackningar

>Slut Grafik>

Ifyllandet av denna tabell är frivilligt och skall endast göras för de produkt- eller förpackningskategorier som av de nationella myndigheterna anses relevanta inom ramen för artikel 5 i direktiv 94/62/EG.

I de kolumner för förpackningstyper och produkter som är avsedda att omfatta dem som är potentiellt återanvändningsbara skall således endast de artiklar som är relevanta inom ramen för det nationella återanvändningssystemet, fyllas i. Vid behov kan rubrikerna anpassas till faktiska förhållanden i dessa system.

Beroende på uppgifternas tillgänglighet kan de generella rubrikerna drycker/livsmedel/andra produkter delas upp i underrubriker som mineralvatten, läskedrycker, mjölk, alkoholhaltiga drycker, kött, fisk, tvättmedel etc.

De uppgifterna som skall lämnas och deras tillförlitlighet bör överensstämma med uppgifternas tillgänglighet och eventuella kostnader, och de kan anpassas till medlemsstaternas situation.

Anmärkningar:

>Plats för tabell>

Skuggade rutor är inte relevanta i samtliga fall. De kvantiteter som avser drycker/vätskor skall anges i liter och i alla övriga fall i kilogram.

BILAGA III

Tabell 3

>Start Grafik>

Kvantiteter förpackningsavfall (ton) som uppstår och hanteras i medlemsstaten

>Slut Grafik>

Tabell 4.1

>Start Grafik>

Konstaterade kvantiteter förpackningsavfall (ton) som har uppstått inom men återvunnits utanför medlemsstaten

>Slut Grafik>

Tabell 4.2

>Start Grafik>

Konstaterade kvantiteter förpackningsavfall (ton) som har uppstått utanför men återvunnits i medlemsstaten

>Slut Grafik>

Anmärkningar till tabell 3, 4.1 och 4.2

1. Uppgifterna i tabell 3 får delas upp kommunalt och icke-kommunalt.

2. Kolumnen "totalt" är obligatorisk. Kolumnen "sorterat för materialåtervinning" skall fyllas i på frivillig grund.

3. Kolumnerna "biologisk behandling" och "andra former av materialåtervinning" skall fyllas i på frivillig grund.

Kolumnen "total materialåtervinning" är obligatorisk.

4. Kolumnerna "energiutvinning" och "andra typer av återvinning" skall fyllas i på frivillig grund.

Kolumnen "total återvinning" är obligatorisk.

5. Kolumnerna "förbränning" och "deponering" skall fyllas i på frivillig grund.

6. Uppgifterna om uppdelningen i olika plastkategorier samt om uppdelningen av metaller i stål och aluminium skall lämnas på frivillig grund.

7. Uppgifter om kompositmaterial får antingen införas för det material som är mest förekommande i total vikt eller anges var för sig.

8. Svarta fält anses icke-relevanta i samtliga fall. Skuggade fält skall fyllas i på frivillig grund.

Top