Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2190

Kommissionens förordning (EG) nr 2190/96 av den 14 november 1996 om tillämpningsföreskifter till rådets förordning (EEG) nr 1035/72 vad gäller exportbidrag för frukt och grönsaker

OJ L 292, 15.11.1996, p. 12–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/10/2001; upphävd genom 32001R1961

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2190/oj

31996R2190

Kommissionens förordning (EG) nr 2190/96 av den 14 november 1996 om tillämpningsföreskifter till rådets förordning (EEG) nr 1035/72 vad gäller exportbidrag för frukt och grönsaker

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 292 , 15/11/1996 s. 0012 - 0022


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2190/96 av den 14 november 1996 om tillämpningsföreskifter till rådets förordning (EEG) nr 1035/72 vad gäller exportbidrag för frukt och grönsaker

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1035/72 av den 18 maj 1972 om den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker (1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1363/95 (2), särskilt artikel 26.11 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3290/94 av den 22 december 1994 om de anpassningar och övergångsåtgärder som krävs inom jordbrukssektorn för att genomföra avtalen som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan (3), ändrad genom förordning (EG) nr 1193/96 (4), särskilt artikel 4 i denna, och

med beaktande av följande:

Kommissionens förordning (EG) nr 1488/95 av den 28 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för exportbidrag för frukt och grönsaker (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2702/95 (6), bör ändras på ett antal punkter för att förbättra ordningen för exportbidrag för frukt och grönsaker och för att säkerställa öppenheten i systemet. För att skapa klarhet och överskådlighet bör förordningen i samband därmed ersättas av en omtryckt version och förordning (EG) nr 1488/95 bör därför upphävas.

Enligt artikel 26.6 i förordning (EEG) nr 1035/72 krävs företeende av en exportlicens för att bidrag skall beviljas.

I kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88 (7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2137/95 (8) fastställs tillämpningsföreskrifterna för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter.

Genom kommissionens förordning (EEG) nr 3846/87 (9), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2123/96 (10) upprättas en exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter.

I kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87 (11), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1384/95 (12), fastställs gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter. Dessa föreskrifter bör kompletteras med särskilda föreskrifter för frukt- och grönsakssektorn.

I kraft av artikel 26.1 i förordning (EEG) nr 1035/72, skall bidragen fastställas med hänsyn till de gränser som fastställts i de avtal som slutits i enlighet med artikel 228 i EG-fördraget.

Kommissionen bör fastställa de bidragssatser och maximikvantiteter som berättigar till bidrag. Dessa fastställelser skall göras för varje period för utfärdande av exportlicenser och får ändras på grund av ekonomiska omständigheter.

För att säkerställa en mycket noggrann förvaltning av exportkvantiteterna, bör utfärdandet av dessa licenser ske först efter en viss betänketid.

Det är lämpligt att medlemsstaterna utser behöriga myndigheter som skall utfärda licenserna.

För att systemet skall fungera väl är det lämpligt att föreskriva olika system för beviljande av bidrag.

Licenser med förutfastställelse av bidrag bör endast utfärdas om en säkerhet ställs.

För att säkerställa att systemet fungerar tillfredsställande och för att undanröja risken för spekulation, är det lämpligt att förbjuda överlåtelse av licenserna.

I artikel 26.4 i förordning (EEG) nr 1035/72 föreskrivs bland annat att bidragen skall fastställas med hänsyn till den ekonomiska aspekten av den planerade exporten. I detta hänseende är det lämpligt att föreskriva ett nytt system för utfärdande av licenser med förutfastställelse av bidraget. Innan licenserna utfärdas skall kommissionen skaffa sig upplysningar från exportörerna om vilken minimibidragssats som krävs för export. Med hjälp av denna information kan kommissionen med fullständig kännedom om fakta besluta om bidragssatser som har ekonomisk bärkraft.

Eftersom bidragssatsen i enlighet med artikel 26.7 i förordning (EEG) nr 1035/72 skall vara den som gäller vid ansökningsdatumet för licens med förutfastställelse av bidrag, finns det anledning att föreskriva ett förfarande genom vilket licensansökan skall ske under en period som fastställts i förväg på grundval av en vägledande bidragssats. När denna period löpt ut skall kommissionen, med hjälp av de uppgifter som medlemsstaterna lämnat in, fastställa ett faktiskt datum för licensansökan och en definitiv bidragssats som skall gälla denna dag.

Det måste föreskrivas en möjlighet för kommissionen att om så är nödvändigt avslå alla ansökningar om speciallicenser med förutfastställelse av bidraget.

Innebörden av begreppet datum för utfärdande av licenser bör fastställas i enlighet med förordning (EEG) nr 3719/88.

För att bibehålla den flexibilitet som är typisk för export av frukt och grönsaker, vilka är ömtåliga produkter, bör det fastställas att vissa transaktioner skall vara bidragsberättigande utan förutfastställelse, under förutsättning att en licensansökan lämnas in i efterhand.

För att gemenskapens aktörer inte skall diskrimineras vid utfärdande av licenser utan förutfastställelse av bidrag, bör hänsyn tas till datumet för godkännande av exportdeklarationen snarare än till datumet för licensansökan.

För att undvika betydande överskridanden av de vägledande kvantiteterna för licenser utan förutfastställelse av bidraget, bör det föreskrivas en möjlighet för kommissionen att ge avslag på licensansökningar som avser ett exportdatum som ligger senare än ett visst datum.

Destinationen eller destinationsgrupperna bör göras obligatoriska.

Medlemsstaterna skall regelbundet meddela kommissionen viss information om licensansökningarna.

Det bör säkerställas att de produkter som exporteras med bidrag uppfyller de gemensamma kvalitetsnormer och de eventuella nationella kvalitetsföreskrifter, som gäller frukt- och grönsaker som exporteras till tredje land.

För proviantering till fartyg och luftfartyg, vilken likställs med bidragsberättigande export från gemenskapen, skulle en systematisk kontroll vad gäller kvalitetsnormen för varje enskilt parti kräva ett administrativt arbete som inte står i proportion till de små mängder frukt och grönsaker som normalt omfattas av sådana särskilda leveranser. Under vissa omständigheter är en sådan kontroll därför inte önskvärd och undantag bör tillåtas.

I överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 4.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 2251/92 av den 29 juli 1992 om kvalitetskontroll av färsk frukt och grönsaker (13), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3148/94 (14), kan ovannämnda undantag endast accepteras för mängder på högst 500 kg per produkt.

Inom toleransgränserna får den exporterade kvantiteten som berättigar till utbetalning av bidrag inte överstiga den kvantitet som licensansökan avser.

Förvaltningskommittén för frukt och grönsaker har inte yttrat sig inom den tidsfrist som ordföranden bestämt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ordning för beviljande av bidrag

1. De exportbidrag som föreskrivs i artikel 26 i förordning (EEG) nr 1035/72 skall beviljas på grundval av en exportlicens som kan utfärdas enligt följande tre system:

- Ett standardsystem med licens med förutfastställelse av bidraget, hädanefter kallat "system A1".

- Ett särskilt system med licens med förutfastställelse av bidraget, hädanefter kallat "system A2".

- Ett system med licens utan förutfastställelse av bidrag, hädanefter kallat "system B".

2. För systemen A1 och A2 skall bidragssatsen fastställas av kommissionen, enligt det förfarande som föreskrivs i artikel 33 i förordning (EEG) nr 1035/72, vilket också gäller de kvantiteter för vilka bidrag kan beviljas och giltighetstiderna för licenserna i fråga. För systemet A2 skall dessa bidragssatser och kvantiteter emellertid endast tjäna som vägledning.

Dessa fastställelser skall ske för varje licensansökningsperiod.

3. För systemet B skall kommissionen i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 33 i förordning (EEG) nr 1035/72, fastställa de vägledande kvantiteterna och bidragssatserna.

Dessa fastställelser skall ske för varje exportperiod.

4. Under särskilda omständigheter får de kvantiteter som avses i punkterna 2 och 3 samt giltighetstiderna för de licenser som avses i punkt 2 ändras av kommissionen med hänsyn till produktionsutvecklingen inom gemenskapen och exportutsikterna.

Artikel 2

Särskilda bestämmelser för systemet A1

1. Aktörerna skall ansöka om A1-licens hos de behöriga myndigheterna i medlemsstaternas för att beviljas bidrag till den sats som är giltig den dag då ansökan inlämnas.

Licensansökan skall åtföljas av en säkerhet till ett belopp som utgör hälften av det bidrag som gäller den dag då ansökan inlämnas för den typ av export det gäller.

2. Medlemsstaterna skall i enlighet med förlagan i bilaga I varje måndag och torsdag, senast kl. 12.00 (Brysseltid), till kommissionen översända ett meddelande som för varje ansökningsdatum och varje produktkategori anger de kvantiteter för vilka licensansökningar inkommit föregående dagar, undantaget dem som rör ansökningar som fått avslag i enlighet med artikel 4.3 eller, i förkommande fall, om ingen ansökan lämnats in.

3. Kommissionen skall, för varje produktkategori fortlöpande för varje dag som ansökningar lämnas in, undersöka om de totala kvantiteterna för vilka ansökan lämnats in överstiger kvantiteten som avses i artikel 1.2,

- med avdrag för de kvantiteter för vilka A1-licenser utfärdats under innevarande period för utfärdande, inte inberäknat de licenser som utfärdats inom ramen för det livsmedelsbistånd som avses i artikel 10.4 i jordbruksavtalet som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan,

- ökat med de kvantiteter som motsvarar de ansökningar som dragits tillbaka enligt punkt 5,

- ökat med de kvantiteter för vilka licenser har utfärdats men inte utnyttjats,

- ökat med de kvantiteter som inte utnyttjats inom ramen för den tolerans som avses i artikel 8.5 i förordning (EEG) nr 3719/88.

Om de överskrider den kvantiteten skall kommissionen fastställa en procentsats för utfärdande av de begärda kvantiteterna eller besluta att ge avslag på ansökningarna.

4. Exportlicenserna skall utfärdas den femte arbetsdagen efter den dag då ansökan lämnades in, under förutsättning att de åtgärder som avses i punkt 3 andra stycket inte har vidtagits under tiden.

5. I de fall en procentsats för utfärdande fastställs i enlighet med bestämmelserna i punkt 3 andra stycket, får ansökningarna dras tillbaka inom tio arbetsdagar från dagen då denna procentsats offentliggörs. Ett sådant tillbakadragande skall medföra att säkerheten frisläpps. Säkerheten skall också frisläppas då ansökningarna avslås.

Artikel 3

Särskilda bestämmelser för systemet A2

1. Ansökningar om A2-licens skall inlämnas av aktörerna till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna under de ansökningsperioder som avses i artikel 1.2, för att en definitiv bidragssats och en viss produktkvantitet, som är giltiga vid det faktiska ansökningsdatumet, skall kunna beviljas.

I denna förordning avses med "det faktiska ansökningsdatumet" det datum då de ansökningar som avses i första stycket anses ha inlämnats.

Dessa ansökningar skall åtföljas av en säkerhet som skall ställas för ett belopp lika med halva det vägledande bidragsbelopp som gäller under ansökningsperioden.

2. I licensansökningarna skall åtminstone någon av följande uppgifter anges i fält 20 där den minimibidragssats som den sökande begärt för att kunna genomföra exporten, skall anges i ecu (heltal) per ton nettovikt:

- Solicitud condicionada a la fijación, por parte de la Comisión, de un tipo de restitución superior o igual a . . . (tipo mínimo solicitado por el solicitante del certificado) ecus/tonelada neta, en la fecha efectiva de la solicitud

- Ansøgning under den forudsætning, at Kommissionen fastsætter en restitutionssats på mindst . . . (den minimumssats, licensansøgeren ansøger om) ECU/t netto på den faktiske ansøgningsdato

- Antrag vorbehaltlich eines von der Kommission am tatsächlichen Tag der Antragstellung festgesetzten Erstattungssatzes von mindestens . . . ECU/Tonne Eigengewicht (vom Antragsteller beantragter Satz)

- Áßôçóç ìå ôçí åðéöýëáîç ôïõ êáèïñéóìïý áðü ôçí ÅðéôñïðÞ ýøïõò åðéóôñïöÞò áíþôåñïõ Þ ßóïõ ðñïò . . . (åëÜ÷éóôï ýøïò ðïõ æçôÜ ï õðïâÜëëùí áßôçóç ðéóôïðïéçôéêïý) ECU/ôüíï êáèáñïý âÜñïõò êáôÜ ôçí ðñáãìáôéêÞ çìåñïìçíßá ôçò áßôçóçò

- Application subject to the fixing by the Commission of a refund rate of not less than ECU . . ./tonne net (minimum rate sought by the applicant) on the actual date of application

- Demande sous réserve de la fixation par la Commission d'un taux de restitution supérieur ou égal à . . . (taux minimal demandé par le demandeur de certificat) écus/tonne net à la date effective de la demande

- Domanda condizionata alla fissazione, da parte della Commissione, di un tasso di restituzione superiore o pari a . . . (tasso minimo chiesto dal richiedente del titolo) ECU/t netta alla data effettiva della domanda

- Aanvraag onder voorbehoud dat de Commissie op de daadwerkelijke aanvraagdatum een restitutie vaststelt die niet lager is dan . . . (door de certificaataanvrager gevraagde minimumrestitutievoet)

- Pedido sob reserva da fixação pela Comissão de uma taxa de restituição superior ou igual a . . . (taxa mínima pedida pelo requerente de certificado) ecus/tonelada líquida na data efectiva de pedido

- Hakemus, jonka edellytyksenä on, että komissio vahvistaa tuen määrän, joka on vähintään . . . (todistuksen hakijan pyytämä vähimmäismäärä) ecua tonnilta nettopainoa hakemuksen tosiasiallisena päivämääränä

- Ansökan med förbehåll för att kommissionen fastställer ett bidragsbelopp på minst . . . (minimibidragssats som den licenssökande begärt) ecu/ton nettovikt vid det faktiska datumet för ansökan

Den licenssökande får ansöka om en minimibidragssats som är högst dubbelt så stor som den vägledande bidragssatsen.

3. Medlemsstaterna skall i enlighet med förlagan i bilaga II, senast den tredje arbetsdagen efter licensansökningsperioden kl. 12.00 (Brysseltid), till kommissionen översända ett meddelande som för varje produktkategori anger de kvantiteter för vilka licensansökningar inkommit, undantaget dem som rör ansökningar som fått avslag i enlighet med artikel 4.3 eller, i förekommande fall, om ingen ansökan ingetts. Dessa kvantiteter skall fördelas:

- enligt destination eller destinationsgrupp,

- enligt de minimibidragssatser som den sökande begärt, rangordnade från den lägsta till den högsta.

4. Vid utgången av varje licensansökningsperiod skall kommissionen fastställa

- det faktiska ansökningsdatum som anges i punkt 1,

- de definitiva bidragssatser som är gällande denna dag,

- de procentsatser för utfärdande av licenser för vilka ansökningar beräknas inkomma det faktiska ansökningsdatumet,

eller besluta att om så är nödvändigt ge avslag på ansökningarna.

5. De ansökningar med bidragssatser som avses i punkt 2 och som är högre än de motsvarande definitiva bidragssatser som fastställts av kommissionen skall betraktas som ogiltiga.

6. Exportlicenserna skall utfärdas av medlemsstaterna den tredje arbetsdagen efter det faktiska ansökningsdatumet.

7. För de licensansökningar som ogiltigförklarats genom tillämpning av punkt 5 och för de ansökningar som fått avslag i enlighet med punkt 4, skall säkerheten frisläppas.

Artikel 4

Gemensamma bestämmelser för systemen A1 och A2

1. För de A1- och A2-licenser som avses i artikel 1.1 a och b är destinationer eller destinationsgrupper obligatoriska i enlighet med artikel 20.3 i förordning (EEG) nr 3665/87. De skall anges i fält 7 i licensansökningarna eller licenserna.

2. Licensansökningarna eller licenserna skall i fält 22 innehålla åtminstone en av följande upplysningar:

- Restitución válida para . . . (cantidad para la que se haya expedido el certificado) como máximo

- Restitutionen omfatter højst . . . (den mængde, licensen er udstedt for)

- Erstattung gültig für höchstens . . . (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

- ÅðéóôñïöÞ ðïõ éó÷ýåé ãéá (ðïóüôçôá ãéá ôçí ïðïßá åêäßäåôáé ôï ðéóôïðïéçôéêü) êáô' áíþôáôï üñéï

- Refund valid for not more than . . . (quantity for which licence issued)

- Restitution valable pour . . . (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

- Restituzione valida al massimo per . . . (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

- Restitutie voor ten hoogste . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

- Restituição válida para . . . (quantidade em relação à qual tenha sido emitido o certificado), no máximo

- Tuki on voimassa enintään (määrä, jolle todistus on myönnetty)

- Bidrag som gäller för högst . . . (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)

3. De licensansökningar som av en aktör lämnas in för en produkt och en destination eller destinationsgrupp får, för varje ansökningsperiod och för varje licenstyp, inte totalt sett avse en kvantitet som är större än hälften av den kvantitet som fastställts för denna produkt och destination eller destinationsgrupp under den berörda ansökningsperioden.

Om denna kvantitet ökar under en ansökningsperiod, får senare ansökningar inte avse en kvantitet som är större än hälften av denna ökning.

Medlemsstaterna skall automatiskt ge avslag på alla ansökningar som inte överensstämmer med bestämmelserna i första och andra styckena.

4. Medlemsstaterna skall i enlighet med förlagan i bilaga III, varje torsdag senast kl. 12.00 (Brysseltid) till kommissionen översända ett meddelande som för varje produktkategori innehåller uppgift om

- de kvantiteter för vilka licensansökningarna dragits tillbaka,

- de kvantiteter för vilka licenser har utfärdats men inte utnyttjats och de kvantiteter som inte utnyttjats inom ramen för den tolerans som föreskrivs i artikel 8.5 i förordning (EEG) nr 3719/88,

- i förekommande fall, att sådana kvantiteter saknas,

- de bidragssatser som tillämpats för de kvantiteter som anges i första och andra strecksatserna.

Meddelandet skall innehålla upplysningar som rör den andra veckan före den innevarande.

5. Licensernas giltighetstid räknas från och med det datum då de utfärdades i enlighet med artikel 21.2 i förordning (EEG) nr 3719/88.

För exportlicenser för äpplen avsedda för Argentina, Costa Rica, Hongkong, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Mexiko, Papua Nya Guinea, Paraguay, Singapore, Taiwan, Thailand, Uruguay och Vietnam räknas giltighetstiden från

- den 15 juli innevarande år för de licenser som utfärdats mellan det datum som svarar mot den 15 juli minus giltighetstiden och den 14 juli,

- dagen för utfärdandet av licensen, för de licenser som utfärdas från den 15 juli till den sista februari följande år.

Giltighetstiden begränsas till den sista februari för de licenser som utfärdas mellan det datum som svarar mot den 1 mars minus giltighetstiden och den sista februari.

Dessa datum skall anges i fält 22 enligt följande:

- Certificado válido del (fecha de comienzo del período de validez) al (fecha final del período de validez)

- Licensen er gyldig fra (gyldighedsperiodens begyndelse) til (gyldighedsperiodens ophør)

- Lizenz gültig vom (Beginn der Gültigkeitsdauer) bis zum (Ende der Gültigkeitsdauer)

- Ðéóôïðïéçôéêü ðïõ éó÷ýåé áðü (çìåñïìçíßá Ýíáñîçò éó÷ýïò) Ýùò (çìåñïìçíßá ëÞîçò éó÷ýïò)

- Licence valid from (date of commencement of validity) to (date of end of validity)

- Certificat valable du (date de début de validité) au (date de fin de validité)

- Titolo valido dal [data di decorrenza della validità] al [data di scadenza della validità]

- Certificaat geldig van (datum van de eerste dag van de geldigheidsduur) tot en met (datum van de laatste dag van de geldigheidsduur)

- Certificado válido de (data de início da validade) a (data de termo da validade)

- Todistus voimassa (voimassaolon alkamispäivä) (voimassaolon päättymispäivä)

- Licens giltig från (datum för giltighetstidens början) till (datum då giltighetstiden slutar).

De licenser som avses i andra stycket skall inte utfärdas under perioden mellan den 1 mars och det datum som svarar mot den 15 juli minus giltighetstiden. Exportlicenser för äpplen med andra destinationer, vars giltighetstid delvis omfattar perioden mellan den 1 mars och den 14 juli, får inte bli föremål för ändring av destination till någon av de destinationer som anges i andra stycket.

6. Den exporterade kvantiteten inom toleransramen som avses i artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 3719/88 berättigar inte till utbetalning av bidraget.

Artikel 5

Särskilda bestämmelser för systemet B

1. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2a första stycket i förordning (EEG) nr 3665/87 skall aktörerna ansöka om de B-licenser som avses i artikel 1.3, hos de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna senast den femte arbetsdagen efter den dag då exportdeklarationen för produkterna godkänts, för att en bidragssats som är giltig för exportperioden i fråga skall kunna beviljas.

Licensansökningarna anses ha lämnats in den dag då exportdeklarationen för produkterna godkändes. Om denna dag är en helgdag anses ansökningarna ha lämnats den första därpå följande arbetsdagen.

För exportlicenser för äpplen avsedda för Argentina, Costa Rica, Hongkong, Indonesien, Kambodja, Laos, Malaysia, Mexiko, Papua Nya Guinea, Paraguay, Singapore, Taiwan, Thailand, Uruguay och Vietnam skall sådana ansökningar endast tillåtas under perioden från den 15 juli till den sista februari följande år.

2. Licensansökningarna skall åtföljas av en kopia av exportdeklarationen för produkterna. Deklarationen skall innehålla åtmonstone en av följande uppgifter:

- Exportación para la que se presentará una solicitud a posteriori de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución (sistema B)

- Udførsel, for hvilken der efterfølgende ansøges om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen (system B)

- Ausfuhr, für die nachträglich eine Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung beantragt wird (System B)

- ÅîáãùãÞ ãéá ôçí ïðïßá èá õðïâëçèåß áßôçóç åê ôùí õóôÝñùí ãéá ôçí Ýêäïóç ðéóôïðïéçôéêïý åîáãùãÞò ÷ùñßò ðñïêáèïñéóìü ôçò åðéóôñïöÞò (óýóôçìá Â)

- Export to be the subject of an a posteriori application for an export licence without advance fixing of the refund (system B)

- Exportation qui fera l'objet d'une demande a posteriori de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution (système B)

- esportazione che sarà oggetto di una domanda a posteriori di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione (sistema B)

- Uitvoer waarvoor achteraf een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie (B-stelsel) zal worden aangevraagd

- Exportação que será objecto de um pedido a posteriori de certificado de exportação sem prefixação da restituição (sistema B)

- Vienti, josta jätetään jälkikäteen todistushakemus, johon ei sisälly tuen ennakkovahvistutsta (B-menettely)

- Export som kräver en ansökan i efterhand om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget (system B).

3. Licensansökningarna och licenserna skall i fält 22 innehålla åtminstone en av följande anmärkningar:

- Solicitud de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) n° 2190/96

- Ansøgning om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 2190/96

- Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2190/96

- Áßôçóç ãéá Ýêäïóç ðéóôïðïéçôéêïý åîáãùãÞò ÷ùñßò ðñïêáèïñéóìü ôçò åðéóôñïöÞò óýìöùíá ìå ôï Üñèñï 5 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2190/96

- Application for export licence without advance fixing of the refund in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 2190/96

- Demande de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2190/96

- Domanda di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96

- Aanvraag om een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2190/96

- Pedido de certificado de exportação sem prefixação da restituição, nos termos do artigo 5º do Regulamento (CE) nº 2190/96

- Asetuksen (EY) N:o 2190/96 5 artiklan mukainen vientitodistushakemus ilman tuen ennakkovahvistusta

- Ansökan om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 2190/96.

4. Medlemsstaterna skall i enlighet med förlagan i bilaga IV, varje torsdag senast kl. 12.00 (Brysseltid), till kommissionen översända ett meddelande som för varje ansökningsdatum enligt punkt 1 och för varje produktkategori innehåller uppgift om

- de kvantiteter för vilka licensansökningar inkommit eller, i förekommande fall, att ansökningar saknas,

- de kvantiteter för vilka licensansökningarna dragits tillbaka,

- de kvantiteter som inte utnyttjats.

Meddelandet skall omfatta de kvantiteter för vilka licensansökningarna anses ha lämnats in under den andra veckan före den innevarande veckan.

5. Om de kvantiteter som begärts för en produkt överskrider eller löper risk att överskrida den vägledande kvantitet som fastställts för den innevarande exportperioden, får kommissionen fastställa ett sådant datum att de licensansökningar för vilka produkternas exportdeklaration har godkänts senare under den innevarande exportperioden, kan avslås.

6. Efter varje exportperiod skall kommissionen, genom att använda den information som finns tillgänglig, för varje produkt undersöka om de fastställda vägledande kvantiteterna överskrids av de kvantiteter som begärts utanför ramarna för det livsmedelsbistånd som föreskrivs i artikel 10.4 i jordbruksavtalet, vilket slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan samt fastställa de definitiva bidragssatserna.

Om ett överskridande konstateras kan kommissionen sänka bidragssatsen för dessa transaktioner.

För att ta hänsyn till de årliga gränser som fastställts i de avtal som slutits i enlighet med artikel 228 i fördraget, kan kommissionen dessutom fastställa en procentsats för utfärdande av de begärda kvantiteterna.

7. Exportlicenserna skall utfärdas den fjortonde arbetsdagen efter det att exportperioden för licenser för den perioden avslutats. Licensen skall i fält 22 innehålla åtminstone en av följande uppgifter, samt bidragssatsen, fastställd enligt punkt 6 första stycket, och kvantiteten, om det är nödvändigt, minskad med den procentsats för utfärdande som avses i punkt 6 tredje stycket:

- Certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución por una cantidad de . . . kilogramos de los productos que se indican en la casilla 16, a un tipo de . . . ecus/tonelada

- Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen for en mængde på . . . kg produkter, anført i rubrik 16, til en sats på . . . ECU/ton

- Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung für eine Menge von . . . kg der in Feld 16 genannten Erzeugnisse zum Satz von . . . ECU/Tonne

- Ðéóôïðïéçôéêü åîáãùãÞò ÷ùñßò ðñïêáèïñéóìü ôçò åðéóôñïöÞò ãéá ðïóüôçôá . . . ÷éëéïãñÜììùí ôùí ðñïúüíôùí ðïõ áíáãñÜöïíôáé óôç èÝóç 16 ýøïõò . . . Ecu/ôüíï

- Export licence without advance fixing of the refund for . . . kilograms of products as listed in box 16, at a rate of ECU . . ./tonne

- Certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de . . . kilogrammes de produits figurant à la case 16, au taux de . . . écus/tonne

- Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di . . . kg dei prodotti indicati nella casella 16, al tasso di . . . ECU/t

- Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie voor . . . kg van de in vak 16 genoemde produkten; de restitutie bedraagt . . . ecu/ton

- Certificado de exportação sem prefixação da restituição para uma quantidade de . . . quilogramas de produtos indicados na casa 16, à taxa de . . . ecus/tonelada.

- Vientitodistus, johon ei liity vientituen ennakkovahvistusta, . . . kilogramman määrälle kohdassa 16 mainittuja tuotteita, tuen määrä . . . ecua/tonni

- Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en kvantitet av . . . kilo av de produkter som anges i fält 16, till ett belopp av . . . ecu/ton.

Om bidragssatsen eller procentsatsen för utfärdande i enlighet med vad som anges i punkt 6 är lika med noll, skall ansökningarna emellertid avslås.

8. Artikel 22 i förordning (EEG) nr 3719/88 är inte tillämplig på de licenser som avses i punkterna 1-7.

Dessa licenser skall av intressenten läggas fram direkt inför den myndighet som ansvarar för utbetalningen av exportbidraget. Denna myndighet skall kontera och visera licensen.

Artikel 6

Allmänna bestämmelser

1. Medlemsstaterna skall utse den myndighet eller de myndigheter som är behöriga att utfärda exportlicenser och skall underrätta kommissionen om detta.

2. Licensansökningarna och licenserna skall i fält 16 innehålla produktkoden enligt nomenklaturen för jordbruksprodukter för exportbidrag som finns angivna i förordning (EEG) nr 3846/87.

Flera koder får emellertid förekomma samtidigt på licensansökan under förutsättning att dessa koder tillhör samma produktkategori och att bidragssatsen för dessa är densamma.

Med kategori avses, enligt artikel 13a andra stycket i förordning (EEG) nr 3719/88, följande produktklasser:

- Tomater enligt KN-nummer 0702 00.

- Skalad mandel enligt KN-nummer 0802 12.

- Hasselnötter enligt KN-numren 0802 21 och 0802 22.

- Valnötter med skal enligt KN-nummer 0802 31.

- Apelsiner enligt KN-nummer 0805 10.

- Klementiner enligt KN-numren 0805 20 11, 0805 20 21 och 0805 20 31.

- Monreales och satsumas enligt KN-numren 0805 20 13, 0805 20 23 och 0805 20 33.

- Mandariner och wilking enligt KN-numren 0805 20 15, 0805 20 25 och 0805 20 35.

- Tangeriner enligt KN-numren 0805 20 17, 0805 20 27 och 0805 20 37.

- Andra liknande korsningar av citrusfrukter enligt KN-numren 0805 20 19, 0805 20 29 och 0805 20 39.

- Citroner enligt KN-numren 0805 30 20, 0805 30 30 och 0805 30 40.

- Limefrukter enligt KN-nummer 0805 30 90.

- Bordsdruvor enligt KN-nummer 0806 10.

- Äpplen enligt KN-nummer 0808 10.

- Persikor och nektariner enligt KN-nummer 0809 30.

3. I medlemsstaternas meddelanden till kommissionen genom de formulär som återfinns i bilagorna skall kvantiteterna fördelas efter huruvida de omfattas av det livsmedelsbistånd som avses i artikel 10.4 i det jordbruksavtal som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna i Uruguayrundan eller ej.

Om den dag då ett meddelande skall lämnas är en nationell helgdag, skall den berörda medlemsstaten sända meddelandet under den arbetsdagen före den nationella helgdagen.

Meddelandet skall översändas via fax eller på annan elektronisk väg.

4. Licenserna får ej överlåtas.

5. Utöver de villkor som föreskrivs i förordning (EEG) nr 3665/87 skall utbetalning av bidraget ske på följande villkor:

- För produkter för vilka gemensamma kvalitetsnormer har fastställts, skall det kontrollintyg som föreskrivs i artikel 4.4 i förordning (EEG) nr 2251/92 uppvisas.

- För produkter för vilka gemensamma kvalitetsnormer inte fastställts, men för vilka nationella kvalitetsföreskrifter för frukt och grönsaker som exporteras till tredje land tillämpas, skall ett dokument uppvisas som utfärdats av kontrollmyndigheterna i medlemsstaterna i vilket det intygas att varorna vid inspektionstillfället motsvarade föreskrifterna.

För de frukt- och grönsaksleveranser som avses i artikel 34.1 a i förordning (EEG) nr 3665/87, i den mån dessa leveranser avser kvantiteter på upp till 500 kg per produktkategori, krävs inte uppvisande av det

- kontrollintyg som föreskrivs i artikel 4.4 i förordning (EEG) nr 2251/92, eller

- dokument som utfärdats i enlighet med första stycket andra strecksatsen

för att bidrag skall betalas ut för de transaktioner för vilka förfarandet, som avses i artikel 38 i förordning (EEG) nr 3665/87 eller i rådets förordning (EEG) nr 565/80 (15) inte tillämpas.

Artikel 7

Upphävande av förordning

Förordning (EG) nr 1488/95 skall upphöra att gälla. Emellertid skall bestämmelserna i artikel 4 fortsätta att tillämpas för de licenser med förutfastställelse av bidraget som avses i artikel 3, och för vilka ansökan lämnats in före den 18 november 1996, och bestämmelserna i artiklarna 5 och 6 skall fortsätta att tillämpas för beviljande av de licenser utan förutfastställelse av bidraget som avses i artikel 5, och för vilka ansökan lämnats in avseende leveranser vars exportdeklaration har godkänts före den 25 november 1996.

Hänvisningar till den upphävda förordningen skall tolkas som hänvisningar till detta direktiv och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga V.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Ordningen för beviljande av bidrag systemen A1 och A2 skall tillämpas från och med den 18 november 1996 för A1- och A2-licenser för vilka ansökan lämnats in från och med detta datum, och ordningen för beviljande av bidrag enligt systemet B skall tillämpas från och med den 25 november 1996 för B-licenser för vilka ansökan lämnats in avseende leveranser vars exportdeklaration har godkänts efter den 24 november 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 118, 20.5.1972, s. 1.

(2) EGT nr L 132, 16.6.1995, s. 8.

(3) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.

(4) EGT nr L 161, 29.6.1996, s. 1.

(5) EGT nr L 145, 29.6.1995, s. 68.

(6) EGT nr L 280, 23.11.1995, s. 30.

(7) EGT nr L 331, 2.12.1988, s. 1.

(8) EGT nr L 214, 8.9.1995, s. 21.

(9) EGT nr L 366, 24.12.1987, s. 1.

(10) EGT nr L 284, 6.11.1996, s. 2.

(11) EGT nr L 351, 14.12.1987, s. 1.

(12) EGT nr L 134, 20.6.1995, s. 14.

(13) EGT nr L 219, 4.8.1992, s. 9.

(14) EGT nr L 332, 22.12.1994, s. 28.

(15) EGT nr L 62, 7.3.1980, s. 5.

BILAGA I

>Start Grafik>

Blankett för lämnande av uppgifter enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 2190/96

>Slut Grafik>

BILAGA II

>Start Grafik>

Blankett för lämnande av uppgifter enligt artikel 3.3 i förordning (EG) nr 2190/96

>Slut Grafik>

BILAGA III

>Start Grafik>

Blankett för lämnande av uppgifter enligt artikel 4.4 i förordning (EG) nr 2190/96

>Slut Grafik>

BILAGA IV

>Start Grafik>

Blankett för lämnande av uppgifter enligt artikel 5.4 i förordning (EG) nr 2190/96

>Slut Grafik>

BILAGA V

>Plats för tabell>

Top