EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R2036

Kommissionens förordning (EG) nr 2036/96 av den 24 oktober 1996 om upprättandet av en ansökningsfrist för återbetalning till näringsidkare som under 1995 har importerat produkter som omfattas av KN-nummer 2309 90 31 med ursprung i Norge inom ramen för en tullkvot

OJ L 272, 25.10.1996, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2036/oj

31996R2036

Kommissionens förordning (EG) nr 2036/96 av den 24 oktober 1996 om upprättandet av en ansökningsfrist för återbetalning till näringsidkare som under 1995 har importerat produkter som omfattas av KN-nummer 2309 90 31 med ursprung i Norge inom ramen för en tullkvot

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 272 , 25/10/1996 s. 0008 - 0009


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2036/96 av den 24 oktober 1996 om upprättandet av en ansökningsfrist för återbetalning till näringsidkare som under 1995 har importerat produkter som omfattas av KN-nummer 2309 90 31 med ursprung i Norge inom ramen för en tullkvot

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets beslut 95/582/EG av den 20 december 1995 om ingående av avtalen genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen å ena sidan och Republiken Island, Konungariket Norge och Schweiziska edsförbundet å andra sidan om vissa jordbruksprodukter (1), särskilt artikel 2 i denna, och

med beaktande av följande:

Genom det avtal som ingicks mellan gemenskapen och Norge garanterades alla importörer i gemenskapen, från och med den 1 januari 1995 tillträde till en årlig tullkvot på 1 177 ton fiskfoder med ursprung i Norge, vilket föreskrivs i bilaga II i avtalet. För denna kvot föreskrivs ingen tull.

I beslut 95/582/EG som nämns ovan föreskrivs öppnandet av denna kvot med retroaktiv verkan. Genomförandebestämmelserna för kvoten fastställdes genom kommissionens förordning (EG) nr 306/96 (2). Under 1995 importerade vissa av importörerna i gemenskapen nämnda produkter med ursprung i Norge och erlade därvid hela den tull som gäller utanför kvoten. Vissa importörer har i efterhand begärt återbetalning av den erlagda tullen och har till bevis lagt fram tulldokument som avser importen i fråga.

De kvantiteter som importerats på så sätt överstiger kvoten i fråga. Således är återbetalning av den erlagda tullen endast möjlig med en avdragskoefficient.

För att kunna göra återbetalningar till importörerna är det nödvändigt att känna till de exakta importmängderna för 1995 inom ramen för kvoten i fråga. Det är lämpligt att uppmana importörerna av dessa produkter att underrätta de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där importlicenserna utfärdades 1995 om produktionskvantiteterna och de erlagda tullavgifterna inom en rimlig tidsfrist. Det är utöver detta nödvändigt att fastställa en frist inom vilken de ifrågavarande medlemsstaternas myndigheter skall underrätta kommissionen om de ovan nämnda uppgifterna.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är i enlighet med yttrandet från Förvaltningskommittén för spannmål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Näringsidkare som under 1995 har importerat produkter som omfattas av KN-nummer 2309 90 31 med ursprung i Norge till gemenskapen och som för detta har erlagt importtull, skall till de myndigheter som är behöriga att utfärda licenser i den medlemsstat där importlicenserna utfärdats inlämna en ansökan om återbetalning av den erlagda tullen samt papper som bevisar att tull har erlagts, senast den 15 november 1996.

Näringsidkare som redan uppfyllt detta behöver inte förnya sin ansökan.

2. Senast tio arbetsdagar efter det att den frist som avses i punkt 1 första stycket löpt ut skall de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna i fråga underrätta kommissionen, särskilt generaldirektoratet för jordbruk (VI-C-2), om de importerade produktkvantiteterna och till vilket belopp den erlagda tullen uppgår.

3. Ansökningar som lämnats in eller meddelats kommissionen efter de tidsfrister som föreskrivs i föregående punkter avslås.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 oktober 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 327, 30.12.1995, s. 17.

(2) EGT nr L 43, 21.2.1996, s. 1.

Top