EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1485

Kommissionens förordning (EG) nr 1485/96 av den 26 juli 1996 om närmare bestämmelser för tillämpningen av rådets direktiv 92/109/EEG vad gäller kundförsäkran om särskild användning av vissa ämnen som används vid illegal tillverkning av narkotiska preparat och psykotropa ämnen (Text av betydelse för EES)

OJ L 188, 27.7.1996, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 62 - 65

No longer in force, Date of end of validity: 17/08/2005; tyst upphävande genom 32004R0273 : This act has been changed. Current consolidated version: 18/08/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1485/oj

31996R1485

Kommissionens förordning (EG) nr 1485/96 av den 26 juli 1996 om närmare bestämmelser för tillämpningen av rådets direktiv 92/109/EEG vad gäller kundförsäkran om särskild användning av vissa ämnen som används vid illegal tillverkning av narkotiska preparat och psykotropa ämnen (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 188 , 27/07/1996 s. 0028 - 0031


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1485/96 av den 26 juli 1996 om närmare bestämmelser för tillämpningen av rådets direktiv 92/109/EEG vad gäller kundförsäkran om särskild användning av vissa ämnen som används vid illegal tillverkning av narkotiska preparat och psykotropa ämnen (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/109/EEG av den 14 december 1992 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid illegal tillverkning av narkotiska preparat och psykotropa ämnen (1), ändrat genom kommissionens direktiv 93/46/EEG (2), särskilt artikel 2.1 b i detta, och

med beaktande av följande:

Fastställandet av bestämmelser om kundförsäkran kommer att underlätta säkerställandet av att vid varje transaktion kundens avsedda användning av ett listat ämne, enligt definitionen i artikel 1.2 a i direktiv 92/109/EEG, klart preciseras. En sådan precisering kommer att bidra till att förhindra att listade ämnen avleds till den illegala tillverkningen av narkotiska preparat.

Alla transaktioner som leder fram till att listade ämnen släpps ut på marknaden måste dokumenteras på ett tillfredsställande sätt. Dokumentationen måste dessutom innehålla en försäkran från kunden som preciserar hur ämnena skall användas.

För att ta hänsyn till regelbundna transaktioner mellan samma leverantörer och en kund bör det finnas möjlighet för kunden att lämna en enda försäkran som omfattar alla transaktioner som avser ett ämne listat i kategori 2 under en period av högst ett år, på vissa villkor.

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som har inrättats enligt artikel 10 i rådets förordning (EEG) nr 3677/90 (3), senast ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 3769/92 (4).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Försäkran för enskilda transaktioner

1. Fysiska och juridiska personer som är etablerade inom gemenskapen och som tillhandahåller kunder med något av de listade ämnena i kategori 1 eller 2 enligt bilaga I till direktiv 92/109/EEG och som är skyldiga att dokumentera varje enskild transaktion enligt artikel 2 i direktivet skall, om inte annat anges i artikel 2 i denna förordning, från kunden erhålla en försäkran om särskild användning av ämnet. Separata försäkringar skall utfärdas för varje listat ämne.

2. Försäkran skall innehålla de uppgifter som anges i exemplaret i punkt 1 i bilagan till denna förordning. Juridiska personer skall utfärda försäkran på eget brevpapper.

Artikel 2

Försäkran för flera transaktioner med ämnen i kategori 2

1. Fysiska och juridiska personer som är etablerade inom gemenskapen och som regelbundet tillhandahåller kunder med ett ämne listat i kategori 2 enligt bilaga I till direktiv 92/109/EEG och som är skyldiga att dokumentera transaktioner enligt artikel 2 i direktivet får, i stället för försäkran för enskilda transaktioner, acceptera en enda försäkran som omfattar ett antal transaktioner under en period av högst ett år om leverantören är övertygad om att följande villkor är uppfyllda:

- Kunden har erhållit leverans av ämnet vid minst tre tillfällen under de föregående tolv månaderna.

- Det finns ingen anledning att misstänka att ämnet skall användas i illegala syften.

- De beställda kvantiteterna är inte osedvanliga för denna kund.

2. Försäkran skall innehålla de uppgifter som anges i exemplet i punkt 2 i bilagan till denna förordning. Juridiska personer skall utfärda försäkran på eget brevpapper.

Artikel 3

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 juli 1996.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 370, 19.12.1992, s. 76.

(2) EGT nr L 159, 1.7.1993, s. 134.

(3) EGT nr L 357, 20.12.1990, s. 1.

(4) EGT nr L 383, 29.12.1992, s. 17.

BILAGA

>Start Grafik>

>Slut Grafik>

Top