Help Print this page 

Document 31996R1404

Title and reference
Rådets förordning (EG) nr 1404/96 av den 15 juli 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 1973/92 om inrättande av ett finansiellt instrument för miljön (LIFE)
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
OJ L 181, 20.7.1996, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1404/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

31996R1404

Rådets förordning (EG) nr 1404/96 av den 15 juli 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 1973/92 om inrättande av ett finansiellt instrument för miljön (LIFE)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 181 , 20/07/1996 s. 0001 - 0005


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1404/96 av den 15 juli 1996 om ändring av förordning (EEG) nr 1973/92 om inrättande av ett finansiellt instrument för miljön (LIFE)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130s.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),

enligt förfarandet i fördragets artikel 189c (4), och

med beaktande av följande:

Det finansiella instrumentet för miljön, LIFE, införs stegvis och den första etappen avslutats den 31 december 1995.

I artikel 14 första stycket i förordning (EEG) nr 1973/92 (5) föreskrivs att kommissionen bör lägga fram förslag till anpassningar för förbättringar för den fortsatta verksamheten efter den första etappen.

Med beaktande av det positiva bidrag som LIFE ger när det gäller att uppnå gemenskapens miljöpolitiska mål, bör en andra etapp påbörjas för en fyraårsperiod som skall avslutas den 31 december 1999.

Erfarenheterna av LIFE under den första etappen har påvisat att det är nödvändigt att koncentrera insatserna genom att tydligare ange de verksamhetsområden som kan komma i fråga för ekonomiskt stöd från gemenskapen, att förbättra förvaltningsförfarandena och att förtydliga urvals- och utvärderingskriterierna för dessa åtgärder.

Effektiviteten vid och insynen i tillämpningen av LIFE och förfarandena för information till allmänhet och möjliga mottagare av stöd bör förbättras.

Förberedelserna bör gälla främjande av gemensam landöverskridande verksamhet, samarbete och kunskapsöverföring mellan myndigheter (lokala, regionala eller statliga) och/eller icke-statliga organisationer och/eller socioekonomiska aktörer.

Tilläggsprotokollen till Europaavtalen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och vissa länder i Central- och Östeuropa, å andra sidan, föreskriver att länderna i fråga skall delta i gemenskapsprogram, särskilt på miljöområdet.

Under förutsättning att de först nämnda länderna i Central- och Östeuropa själva bör stå för kostnaderna för sitt deltagande, får gemenskapen, om så är lämpligt, i särskilda fall och i överensstämmelse med gällande regler för Europeiska gemenskapernas allmänna budget samt med relevanta associeringsavtal, besluta att komplettera det aktuella landets bidrag.

När det gäller tredje land som gränsar till Medelhavet eller Östersjön, andra än de länder i Central- och Östeuropa som skrivit under associeringsavtal med Europeiska gemenskapen, finns det behov av att genomföra åtgärder för tekniskt bistånd och praktisk tillämpning.

Ett finansiellt referensbelopp enligt punkt 1 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995 införs i denna förordning för hela programperioden, utan att detta påverkar budgetmyndighetens behörighet enligt fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EEG) nr 1973/92 skall ändras på följande sätt:

1. Artiklarna 1 och 2 ersättas med följande:

"Artikel 1

Ett finansiellt instrument för miljön, nedan kallat `LIFE`, inrättas härmed.

Det allmänna målet med LIFE skall vara att bidra till utvecklingen och, om det är lämpligt, till genomförandet av gemenskapens politik och lagstiftning på miljöområdet.

Artikel 2

Följande verksamhetsområde kan komma ifråga för ekonomiskt stöd inom ramen för LIFE:

1. I gemenskapen:

a) Naturskyddsåtgärder:

åtgärder som definieras i artikel 1 a i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (*), och som är nödvändiga för genomförandet av rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (**) och direktiv 92/43/EEG och i synnerhet det europeiska nätet `Natura 2000`.

b) Andra åtgärder för genomförande av gemenskapens politik och lagstiftning på miljöområdet:

i) innovations- och demonstrationsåtgärder för att främja en hållbar utveckling inom industriell verksamhet,

ii) sådana åtgärder för lokala myndigheter som gäller demonstration, stimulans och tekniskt bistånd för att främja införlivandet av miljöhänsyn när markanvändning utvecklas och planeras i syfte att gynna en hållbar utveckling, och

iii) förberedande åtgärder för att bidra till genomförandet av gemenskapens politik och lagstiftning på miljöområdet, särskilt när det gäller

- skydd och rationell förvaltning av kustområden, av vattendrag som mynnar i dessa områden och av eventuella våtmarker i anslutning till dem, samt hållbar förvaltning av dessa områden och vattendrag,

- minskning av avfall, särskilt giftigt och farligt avfall,

- förvaltning och skydd av vattentillgångar, inbegripet rening av avloppsvatten och förorenat vatten, och

- luftförorening, försurning och troposfärisk ozon.

2. När det gäller tredje land som gränsar till Medelhavet eller Östersjön, andra än de länder i Central- och Östeuropa som skrivit under associeringsavtal med Europeiska gemenskapen:

a) Tekniskt bistånd för skapande av nödvändiga administrativa strukturer på miljöområdet och för utveckling av miljöpolitik och åtgärdsprogram.

b) Bevarande eller återupprättande av habitat som ur naturskyddssynpunkt är viktiga för att skydda hotade arter i floran och faunan.

c) Demonstrationsåtgärder att främja en hållbar utveckling.

3. Kompletterande åtgärder för att övervaka, utvärdera och främja åtgärder som vidtagits under första etappen enligt punkterna 1 och 2 samt spridning av information om erfarenheter och resultat av sådana åtgärder.

(*) EGT nr L 206, 22.7.1992, s. 7.

(**) EGT nr L 103, 25.4.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/24/EG (EGT nr L 164, 30.6.1994, s. 9)."

2. Artikel 3 skall utgå.

3. Artiklarna 7 och 8 skall ersättas med följande:

"Artikel 7

1. LIFE skall genomföras etappvis. Den andra etappen skall inledas den 1 januari 1996 och vara genomförd den 31 december 1999.

Det finansiella referensbeloppet för genomförandet av den andra etappen under perioden 1996 till 1999 skall vara 450 miljoner ecu.

Det årliga anslaget skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

2. För de följande perioderna för genomförande av LIFE skall referensbeloppet ligga inom gemenskapens gällande ekonomiska ramar.

3. Rådet skall före 31 december 1997 på grundval av en rapport som kommissionen skall överlämna före den 30 september 1997 granska referensbeloppet för ett eventuellt ändra det i enlighet med förfarandena enligt fördraget, inom ramen för budgetplanen och med beaktande av mottagna ansökningar.

Artikel 8

1. De belopp som gemenskapen skall tilldela vart och ett av de verksamhetsområden som avses i artikel 2 skall vara följande:

a) 46 % för åtgärder enligt artikel 2.1.a,

b) 46 % för åtgärder enligt artikel 2.1.b, av vilka högst 12 % får tilldelas åtgärder enligt artikel 2.1.b iii,

c) 5 % för åtgärder enligt artikel 2.2,

d) 3 % för åtgärder enligt artikel 2.3.

2. Satsen på gemenskapens ekonomiska stöd för åtgärder som avses i artiklarna 2.1, 2.2.b och 2.2.c skall högst uppgå till 50 % av de kostnader för vilka bidrag kan utgå.

Denna sats skall dock i undantagsfall uppgå till

- högst 30 % av kostnaderna för åtgärder som förväntas medföra betydande intäkter. I så fall skall stödmottagarens bidrag till finansieringen vara minst lika stort som gemenskapens stöd, och

- högst 75 % av kostnaderna för åtgärder i Europeiska unionen som gäller naturliga livsmiljöer eller prioriterade arter enligt direktiv 92/43/EEG eller sådana fågelarter som hänvisas till i direktiv 79/409/EEG och som är utrotningshotade.

3. Satsen på gemenskapens ekonomiska stöd till åtgärder för tekniskt bistånd enligt artikel 2.2.a och för kompletterande åtgärder enligt artikel 2.3 skall uppgå till högst 100 % av kostnaderna för dessa åtgärder."

4. Artikel 9 skall ersättas med följande:

"Artikel 9

1. Förslag till åtgärder som skall finansieras skall av medlemsstaterna lämnas till kommissionen. När det gäller åtgärder i vilka mer än en medlemsstat deltar, skall förslaget lämnas in av den medlemsstat där den samordnande myndigheten eller det samordnande organet finns.

Ansökningar skall lämnas in till kommissionen före den 31 januari. Kommissionen skall fatta beslut i fråga om ansökningarna före den 31 juli.

2. Kommissionen kan emellertid, genom ett meddelande som offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, anmoda juridiska eller fysiska personer som är etablerade i gemenskapen att lämna in ansökningar om stöd för åtgärder som är av särskilt intresse för gemenskapen.

3. Ansökningar från tredje land skall överlämnas till kommissionen av de berörda nationella myndigheterna.

4. Kommissionen skall till medlemsstaterna överlämna en sammanfattning av de huvudsakliga punkterna och innehållet i de förslag som mottagits i intresseanmälningar och ansökningar från tredje land. Den skall på begäran ställa originalhandlingarna till medlemsstaternas förfogande så att dessa kan ta del av innehållet.

5. Åtgärder enligt artikel 2.1.a och kompletterande åtgärder till dessa skall behandlas enligt förfarandet i artikel 21 i direktiv 92/43/EEG. Andra åtgärder inom ramen för LIFE skall godkännas i överensstämmelse med förfarandet i artikel 13 i denna förordning. Kommissionen skall informera de kommittéer som nämns i artikel 21 i direktiv 92/43/EEG och artikel 13 i denna förordning om tillämpningen av kriterier och prioriteringar som anges i artikel 9a.

De åtgärder som godkänns skall

- i fråga om åtgärder som skall företas i gemenskapen, leda till ett rambeslut från kommissionen riktat till medlemsstaterna om förslag som godkänts och till särbeslut riktade till stödmottagare om särskilda åtgärder, och

- i fråga om åtgärder som skall företas i tredje land, leda till ett kontrakt eller avtal om parternas rättigheter och skyldigheter, i enlighet med vad som överenskommits med de stödmottagare som ansvarar för genomförandet av åtgärderna.

6. Det ekonomiska stödets storlek, bestämmelser om finansiering och kontroller samt alla de tekniska villkor som måste vara uppfyllda för att stödet skall kunna ges skall bestämmas på grundval av den godkända åtgärdens art och utformning och skall fastställas antingen i kommissionsbeslutet eller i det kontrakt eller avtal som sluts med stödmottagarna."

5. Följande artiklar skall införas:

"Artikel 9a

1. De föreslagna åtgärderna enligt artikel 2 skall följa bestämmelserna i fördraget och gemenskapslagstiftningen samt uppfyllda följande kriterier:

a) Allmänna kriterier för åtgärder i Europeiska gemenskapen:

- åtgärderna skall vara av gemenskapsintresse och på ett betydande sätt bidra till genomförandet av gemenskapens politik och lagstiftning på miljöområdet,

- de skall utföras av tekniskt och finansiellt tillförlitliga deltagare,

- de skall vara genomförbara i fråga om tekniska förslag, administration (tidtabell, budget) och kostnadseffektivitet,

- bidrag till ett tillvägagångssätt som omfattar flera länder kan utgöra ett tilläggskriterium om ett sådant kan antas vara mer effektivt i fråga om genomförbarhet, följdriktighet och kostnader i jämförelse med ett nationellt tillvägagångssätt.

b) Särskilda kriterier för åtgärder i gemenskapen:

i) Vad gäller naturskyddsåtgärder som anges i artikel 2.1.a skall dessa vara inriktade på

- de områden som en medlemsstat föreslår enligt artikel 4 i direktiv 92/43/EEG,

- områden klassificerade enligt artikel 4 i direktiv 79/409/EEG, eller

- arter nämnda i bilagorna II och IV till direktiv 92/43/EEG eller i bilaga I i direktiv 70/409/EEG.

ii) Åtgärder som gäller industriell verksamhet skall uppfylla lämpliga kriterier bland de följande:

- tillhandahålla lösningar på ett problem som mycket ofta uppstår inom gemenskapen eller är till stort bekymmer för vissa medlemsstater,

- vara tekniskt nyskapande och medföra framsteg,

- fungera som exempel och medföra framsteg jämfört med rådande läge,

- främja en mer omfattande tillämpning av praxis och teknik som bidrar till miljövård,

- syfta till utveckling och överföring av kunskap som kan användas identiska eller liknande situationer,

- från miljösynpunkt kunna vara tillfredsställande när det gäller kostnadseffektivitet.

iii) Åtgärder till förmån för lokala myndigheter skall uppfylla lämpliga kriterier bland de följande:

- tillhandahålla lösningar på ett problem som mycket ofta uppstår inom gemenskapen eller är till stort bekymmer för vissa medlemsstater,

- påvisa att de planerade åtgärderna är nyskapande genom den tillämpade metoden,

- fungera som exempel och medföra framsteg jämfört med rådande läge,

- främja samarbete på miljöområdet.

iv) Förberedande åtgärder bör vara förberedande för åtgärder av mer strukturell natur.

c) Kriterier för åtgärder som skall genomföras i tredje land skall

- vara av intresse för gemenskapen, särskilt deras bidrag till genomförandet av regionala och internationella riktlinjer och överenskommelser,

- bidra till genomförandet av ett tillvägagångssätt som främjar en hållbar utveckling på internationell, nationell eller regional nivå,

- medföra lösningar på miljöproblem som är omfattande i regionen och den berörda sektorn,

- öka gränsöverskridande, landöverskridande och regionalt samarbete,

- säkerställa genomförbarhet i fråga om tekniska förslag, administration (tidtabell, budget) och kostnadseffektivitet,

- utföras av tekniskt och finansiellt tillförlitliga deltagare.

2. Ansökningar enligt artikel 2.1.b i och ii som inte uppfyller de ifrågavarande särskilda kriterierna i 1.b ii och iii, skall inte beaktas när bidrag inom ramen för LIFE beviljas.

Artikel 9b

I fråga om ansökningar som gäller åtgärder som avses i artikel 2.1.b i, ii och iii skall följande kostnader anses som icke berättigande för bidrag:

- kostnader för studier som inte uttryckligen är riktade mot de mål som eftersträvas genom de finansiella åtgärderna,

- kostnader för omfattande infrastrukturinvesteringar eller strukturella investeringar som inte är nyskapande,

- kostnader för forskning och teknisk utveckling,

- kostnader för verksamhet som redan bekräftas i industriell skala."

6. Artikel 10.1 skall ersättas med följande:

"1. För att säkerställa ett tillfredsställande resultat beträffande åtgärder som genomförs av mottagare av gemenskapens ekonomiska stöd skall kommissionen vidta lämpliga åtgärder för att

- kontrollera att åtgärder som finansieras av gemenskapen blir korrekt genomförda i enlighet med bestämmelserna i denna förordning,

- förebygga och vidta åtgärder mot oegentligheter,

- kräva återbetalning av belopp som orättmätigt mottagits till följd av missbruk eller försumlighet."

7. Artikel 11.1 skall ersättas med följande:

"1. Kommissionen kan minska, hålla inne eller kräva återbetalning av det ekonomiska stöd som beviljats för en åtgärd om oegentligheter konstateras, inbegripet underlåtenhet att följa bestämmelserna i denna förordning, eller om det visar sig att åtgärden undergått en väsentlig förändring i strid mot sin karaktär eller mot villkoren för genomförandet, utan att kommissionens godkännande har sökts."

8. Artikel 12.1 skall ersättas med följande:

"1. Kommissionen kan säkerställa en effektiv kontroll av genomförandet av gemenskapsfinansierade åtgärder, inbegripet kontroll av att bestämmelserna i denna förordning följs. Kontrollen skall göras på grundval av rapporter som utarbetas i enlighet med de förfaranden som kommissionen och stödmottagaren enats om, och skall även omfatta stickprov."

9. Följande artikel skall införas:

"Artikel 13a

Instrumentet LIFE skall vara öppet för de associerade länderna i Central- och Östeuropa i enlighet med de villkor som avses i de tilläggsprotokoll i associeringsavtalen som gäller deltagande i gemenskapsprogram (som skall ingås eller har ingåtts) med dessa länder, på grundval av tilläggsanslag."

10. Artikel 14 skall ersättas med följande:

"Artikel 14

Senast den 31 december 1998 skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om genomförandet av denna förordning och om användningen av anslagen och föreslå anpassningar med sikte på det fortsatta genomförandet efter den andra etappen.

Rådet skall i enlighet med fördraget besluta om genomförandet av den tredje etappen från och med den 1 januari 2000."

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juli 1996.

På rådets vägnar

D. SPRING

Ordförande

(1) EGT nr C 184, 18.7.1995, s. 12.

(2) EGT nr C 18, 22.2.1996.

(3) EGT nr C 100, 2.4.1996.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 17 november 1995 (EGT nr C 323, 4.12.1995) och rådets gemensamma ståndpunkt av den 18 december 1995 (EGT nr C 134, 6.5.1996, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 5 juni 1996 (EGT nr C 181, 24.6.1996).

(5) EGT nr L 206, 22.7.1992, s. 1.

Top