Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1221

Kommissionens förordning (EG) nr 1221/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för perioden 1 juli-31 december 1996 avseende de tullkvoter för nötkött som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 3066/95 för Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien

OJ L 161, 29.6.1996, p. 59–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1221/oj

31996R1221

Kommissionens förordning (EG) nr 1221/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för perioden 1 juli-31 december 1996 avseende de tullkvoter för nötkött som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 3066/95 för Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 161 , 29/06/1996 s. 0059 - 0061


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1221/96 av den 28 juni 1996 om tillämpningsföreskrifter för perioden 1 juli-31 december 1996 avseende de tullkvoter för nötkött som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 3066/95 för Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien och Rumänien

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 3066/95 av den 22 december 1995 om införande av vissa koncessioner i form av gemenskapstullkvoter för vissa jordbruksprodukter och om autonom anpassning under en övergångsperiod av vissa jordbrukskoncessioner i syfte att beakta det jordbruksavtal som ingåtts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna inom Uruguayrundan (1), ändrad genom förordning (EG) nr 1194/96 (2), särskilt artikel 8 i denna, och

med beaktande av följande:

I förordning (EG) nr 1194/96 föreskrivs en förlängning till och med andra halvåret 1996 av tullkvoterna för nötkött till nedsatta tullsatser, fastställda genom förordning (EG) nr 3066/95. Tillämpningsföreskrifter bör därför fastställas för dessa kvantiteter.

Ordningen bör administreras med hjälp av importlicenser. I detta syfte bör närmare bestämmelser fastställas, i synnerhet om inlämnande av ansökningar och om de uppgifter som skall lämnas i ansökningarna och finnas med i licenserna, i förekommande fall utan hinder av vissa bestämmelser i kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88 av den 16 november 1988 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser och förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter (3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2137/95 (4), samt i kommissionens förordning (EG) nr 1445/95 av den 26 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter för ordningen med import- och exportlicenser inom nötköttssektorn och om upphävande av förordning (EEG) nr 2377/80 (5), senast ändrad genom förordning (EG) nr 2856/95 (6). Dessutom bör det föreskrivas att licenserna skall utfärdas efter betänketid och, i förekommande fall, med tillämpning av en enhetlig procentsats för nedsättning.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för nötkött.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Med avseende på perioden 1 juli-31 december 1996 får följande kvantiteter importeras inom ramen för de kvoter som öppnas genom förordning (EG) nr 3066/95;

a) Färskt, kylt eller fryst nötkött som omfattas av KN-nummer 0201 och 0202:

- 3 550 ton kött med ursprung i Polen.

- 3 575 ton kött med ursprung i Ungern.

- 1 335 ton kött med ursprung i Tjeckien.

- 665 ton kött med ursprung i Slovakien.

- 90 ton kött med ursprung i Bulgarien.

- 675 ton kött med ursprung i Rumänien.

b) 220 ton bearbetade produkter som omfattas av KN-nummer 1602 50 31 eller 1602 50 39 och som har sitt ursprung i Polen.

2. För det kött som avses i punkt 1 a skall värdetullen och de särskilda tullbelopp som fastställs i Gemensamma tulltaxan nedsättas med 80 %.

För de bearbetade produkter som avses i punkt 1 b fastställs värdetullen till 13 %.

Artikel 2

1. För att kunna omfattas av importordningen gäller följande villkor:

a) Importlicenssökanden skall vara en fysisk eller juridisk person som vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan för den berörda medlemsstatens behöriga myndigheter på ett tillfredsställande sätt kan bevisa att han under de senaste tolv månaderna varit verksam inom nötköttshandeln med tredje land. Den sökande skall vara införd i ett nationellt momsregister.

b) Licensansökan får inges endast i den medlemsstat där den sökande är införd.

c) För varje grupp av de produkter som avses i punkt 1 a och 1 b skall licensansökan omfatta en mängd på minst 15 ton uttryckt i produktvikt utan att den tillgängliga kvantiteten överskrids.

d) I licensansökan och i licensen skall i fält 8 ursprungslandet anges. Licensen skall innebära en förpliktelse att importera från det angivna landet.

e) I fält 20 i licensansökan och i licensen skall minst en av följande uppgifter anges:

- Reglamento (CE) n° 1221/96

- Forordning (EF) nr. 1221/96

- Verordnung (EG) Nr. 1221/96

- Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1221/96

- Regulation (EC) No 1221/96

- Règlement (CE) n° 1221/96

- Regolamento (CE) n. 1221/96

- Verordening (EG) nr. 1221/96

- Regulamento (CE) nº 1221/96

- Asetus (EY) N:o 1221/96

- Förordning (EG) nr 1221/96.

2. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 5 i förordning (EG) nr 1445/95 skall det i fält 16 i licensansökan och i licensen anges ett eller flera av de KN-nummer som hänför sig till någon av de grupper av produkter som avses i artikel 1.1 a och 1.1 b.

Artikel 3

1. Licensansökningarna skall lämnas in under perioden 5-12 juli 1996.

2. Om en och samma sökande lämnar in mer än en ansökan för en grupp av produkter som avses i artikel 1.1 a och 1.1 b skall inte någon av de ansökningar som gäller produkter inom samma grupp beaktas.

3. Medlemsstaterna skall senast den femte arbetsdagen efter den dag då tidsperioden för inlämnande av ansökningar löper ut underrätta kommissionen om de ansökningar som lämnats in för de kvantiteter som avses i artikel 1.1. Denna underrättelse skall innehålla en förteckning över de sökande sorterade efter de ansökta kvantiteterna, därmed sammanhängande KN-nummer och produkternas ursprungsland.

Alla underrättelser, även om "ingen ansökan", skall skickas per telex eller telefax. Om ansökningar har ingivits skall formuläret i bilagan till denna förordning användas.

4. Kommissionen skall besluta om i vilken utsträckning licensansökningarna får beviljas.

Om de kvantiteter för vilka det har ansökts om licens överstiger de tillgängliga kvantiteterna skall kommissionen fastställa en enhetlig procentsats för minskning av de ansökta kvantiteterna.

5. Om kommissionen beslutar att ansökningarna skall godkännas, skall licenserna utfärdas så snart som möjligt.

6. De utfärdade licenserna skall vara giltiga i hela gemenskapen.

Artikel 4

1. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning skall bestämmelserna i förordning (EEG) nr 3719/88 och förordning (EG) nr 1445/95 vara tillämpliga.

2. Artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 3719/88 skall inte tillämpas.

3. Utan hinder av artikel 4 i förordning (EG) nr 1445/95 skall säkerheten för importlicenser vara 12 ecu per 100 kg produktvikt.

4. Giltighetstiden för importlicenserna skall löpa ut den 31 december 1996.

Artikel 5

Produkterna skall omfattas av de tullar som avses i artikel 1 vid framläggandet av ett varucertifikat EUR.1 som utfärdats av det exporterande landet i enlighet med protokoll 4 till Europaavtalen.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 juli 1996.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 28 juni 1996.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 328, 30.12.1995, s. 31.

(2) Se sida 2 i denna tidning.

(3) EGT nr L 331, 2.12.1988, s. 1.

(4) EGT nr L 214, 8.9.1995, s. 21.

(5) EGT nr L 143, 27.6.1995, s. 35.

(6) EGT nr L 299, 12.12.1995, s. 10.

BILAGA

>Start Grafik>

Telefax: (32-2) 296 60 27

Tillämpning av förordning (EG) nr 1221/96

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION GD VI/D/2 - NÖTKÖTTSSEKTORN

ANSÖKAN OM IMPORTLICENS

>Slut Grafik>

Top