EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1168

Rådets förordning (EG) nr 1168/96 av den 25 juni 1996 om fastställande för 1996 av vissa åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskeresurser i regleringsområdet enligt konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

OJ L 155, 28.6.1996, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1168/oj

31996R1168

Rådets förordning (EG) nr 1168/96 av den 25 juni 1996 om fastställande för 1996 av vissa åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskeresurser i regleringsområdet enligt konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 155 , 28/06/1996 s. 0003 - 0004


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1168/96 av den 25 juni 1996 om fastställande för 1996 av vissa åtgärder för bevarande och förvaltning av fiskeresurser i regleringsområdet enligt konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk (1), särskilt artikel 8.4 i denna,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Gemenskapen har undertecknat Förenta nationernas havsrättskonvention, som innehåller principer och bestämmelser för bevarande och förvaltning av de levande resurserna inom kuststaternas exklusiva ekonomiska zoner och på öppet hav.

Konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten, nedan kallad "NEAFC-konventionen", antogs av rådet genom beslut 81/608/EEG av den 13 juli 1981 (2) och trädde i kraft den 17 mars 1982.

Genom NEAFC-konventionen införs en lämplig ram för multilateralt samarbete vad gäller ändamålsenligt bevarande och bästa möjliga utnyttjande av fiskeresurserna inom konventionsområdet som det definieras i konventionen.

Nordostatlantiska fiskerikommissionen antog den 21 mars 1996 en rekommendation om att begränsa fångst av kungsfisk i konventionsområdet för 1996. Denna rekommendation bör genomföras av gemenskapen.

I enlighet med artikel 8 i förordning (EEG) nr 3760/92 är det rådets uppgift att för varje fiske eller grupp av fisken besluta om den totala tillåtna fångstmängden och den andel som står till gemenskapens förfogande samt fördela gemenskapens tillgängliga del mellan medlemsstaterna.

De fiskeaktiviteter som omfattas av denna förordning är underställda de kontrollåtgärder som anges i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Gemenskapens fiskefartygs fångster av kungsfisk skall under 1996 begränsas till de kvoter som anges i bilagan.

Alla fångster av kungsfisk av gemenskapens fiskefartyg som ägde rum innan denna förordning antogs skall räknas av mot de kvoter som anges i bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 25 juni 1996.

På rådets vägnar

M. PINTO

Ordförande

(1) EGT nr L 389, 31.12.1992, s. 1. Förordningen ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(2) EGT nr L 227, 12.8.1981, s. 21.

(3) EGT nr L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2870/95 (EGT nr L 301, 14.12.1995, s. 1).

BILAGA

>Plats för tabell>

Top