Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R0847

Rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren

OJ L 115, 9.5.1996, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 002 P. 317 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 003 P. 78 - 80
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 003 P. 78 - 80
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 4 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj

31996R0847

Rådets förordning (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 115 , 09/05/1996 s. 0003 - 0005


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 847/96 av den 6 maj 1996 om att införa ytterligare villkor för förvaltning av totala tillåtna fångstmängder (TAC) och kvoter med fördelning mellan åren

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2), och

med beaktande av följande:

Utöver de bestämmelser som förtecknas i artikel 4.2 i rådets förordning (EEG) nr 3760/92 av den 20 december 1992 om upprättande av ett gemenskapssystem för fiske och vattenbruk (3), är det nödvändigt att införa villkor för utnyttjandet som leder till en förbättring av nu tillgängliga mekanismer genom att förvaltningen av de totala tillåtna fångstmängderna (TAC) och kvoterna på lämpligt sätt görs flexibla med fördelning mellan åren, vilket inom vissa gränser stämmer överens med bevarandepolitiken.

I enlighet med artikel 8 i förordning (EEG) nr 3760/92 skall rådet fastställa de disponibla fångstmängder som skall fördelas mellan medlemsstaterna och bestämma villkoren för att anpassa dessa fångstmängder från ett år till ett annat.

Vilka bestånd som skall omfattas av försiktighets-TAC respektive analytisk TAC behöver fastställas.

Hur stora landningar som är tillåtna från ett bestånd behöver fastställas för denna förordnings syften.

Under vissa förutsättningar kan försiktighets-TAC och kvoter för vissa bestånd ändras uppåt under året, utan större risk för att principen om rationellt och ansvarsfullt utnyttjande av havsresurserna undergrävs.

Medlemsstaterna bör uppmuntras att inom vissa gränser överföra delar av sina kvoter för bestånd som omfattas av analytisk TAC från ett år till ett annat.

Det kan föreligga kunskap om att andra bestånd som omfattas av antingen analytisk TAC eller försiktighets-TAC utnyttjas i så stor omfattning att en ökning av TAC inte är önskvärd.

Överskridande av fiskekvoterna bör straffbeläggas. Detta kan ske genom införande av lämpliga minskningar av det påföljande årets kvot för de medlemsstater som är ansvariga för överfisket. I enlighet med artikel 23 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskepolitiken (4) skall rådet anta regler genom vilka kommissionen kan göra avdrag från kvoterna när överfiske har ägt rum, med beaktande av överfiskets omfång, eventuella fall av överfiske under det föregående året och de berörda beståndens biologiska tillstånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Försiktighets-TAC skall tillämpas för bestånd för vilka det saknas en vetenskapligt grundad utvärdering av fiskemöjligheterna som särskilt avser det år för vilket TAC skall fastställas medan i annat fall en analytiskt fastställd TAC skall tillämpas.

2. För en bestämd medlemsstat utgörs i denna förordning den tillåtna landningen av ett bestånd av den kvot som den tilldelats av rådet på grundval av artikel 8.4 i förordning (EEG) nr 3760/92, ändrad genom

- de byten som gjorts på grundval av artikel 9 i förordning (EEG) nr 3760/92,

- den kompensation som anges i artikel 21.4 i förordning (EEG) nr 2847/93,

- de mängder som innehålls på grundval av artikel 4.2 i den här förordningen, och

- de avdrag som fastställs i artikel 5 i den här förordningen.

Artikel 2

När rådet fastställer TAC i enlighet med artikel 8 i förordning (EEG) nr 3760/92, skall det bestämma

- vilka bestånd som omfattas av försiktighets-TAC och vilka bestånd som omfattas av analytisk TAC, på grundval av de vetenskapliga yttranden som finns att tillgå om bestånden,

- för vilka bestånd artiklarna 3 eller 4 inte skall gälla, på grundval av beståndens biologiska tillstånd och av åtaganden gentemot tredje land,

- för vilka bestånd de avdrag som fastställs i artikel 5.2 skall gälla, på grundval av deras biologiska tillstånd.

Artikel 3

1. När mer än 75 % av en försiktighets-TAC har använts före den 31 oktober under det år den tillämpas, kan en medlemsstat med en kvot för det bestånd för vilket denna TAC har fastställts begära en ökning av denna. En sådan begäran skall ställas till kommissionen och åtföljas av relevant biologiskt informationsunderlag och uppgift om revideringens omfattning. Kommissionen skall inom 20 arbetsdagar granska alla delar av begäran i syfte att om det bedöms som berättigat till rådet överlämna ett förslag till ändring av den förordning i vilken TAC och kvoter fastställs. Medlemsstaten skall underrättas om resultatet av granskningen.

2. Medlemsstaterna får landa fångster upp till 5 % över den tillåtna mängden. Dessa fångster skall emellertid anses överskrida de tillåtna landningarna vad beträffar de avdrag som fastställs i artikel 5.

3. När mer än 75 % av en kvot för ett bestånd som omfattas av försiktighets-TAC har tagits i bruk före den 31 oktober under det år den tillämpas, kan den medlemsstat som har tilldelats en sådan kvot begära kommissionens tillstånd att landa ytterligare kvantiteter fisk av samma bestånd, varvid den ytterligare mängd som önskas skall anges, men denna kvantitet får inte överstiga 10 % av den tillämpliga kvoten. Kommissionen skall besluta om sådana ansökningar inom 20 arbetsdagar enligt det förfarande som fastställs i artikel 36 i förordning (EEG) nr 2847/93. Den ytterligare kvantitet som beviljas enligt detta förfarande skall anses som ett överskridande av de tillåtna landningarna när det gäller de avdrag som fastställs i artikel 5 i den här förordningen.

Artikel 4

1. Artiklarna 3.2 och 3.3 skall tillämpas på bestånd som omfattas av en analytisk TAC.

2. En medlemsstat som har tilldelats en relevant kvot kan för bestånd som omfattas av analytisk TAC, med undantag av sådana som anges i artikel 5.2, före den 31 oktober under det år kvoten tillämpas be kommissionen att hålla inne högst 10 % av kvoten och överföra den till det påföljande året.

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 36 i förordning (EEG) nr 2847/93 lägga den relevanta kvoten till den kvantitet som hållits inne.

Artikel 5

1. Utom för de bestånd som avses i punkt 2, skall alla landningar utöver respektive tillåtna landningar dras av från kvoterna för samma bestånd under det påföljande året.

2. För de bestånd som avses i tredje strecksatsen i artikel 2 skall överskridande av tillåtna landningar medföra avdrag från motsvarande kvot under det påföljande året enligt följande tabell.

>Plats för tabell>

Ett avdrag motsvarande överfisket × 1,00 skall dock göras i samtliga fall där överfisket i förhållande till de tillåtna landningarna är lika med eller mindre än 100 ton.

Ytterligare 3 % av den mängd som fiskas utöver tillåtna landningar skall dras av för varje påföljande år då tillåtna landningar överskrids med mer än 10 %.

3. Avdragen skall inte påverka tillämpningen av artikel 21.4 i förordning (EEG) nr 2847/93.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.

Artikel 5 skall dock tillämpas från och med den 1 januari 1998.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 maj 1996.

På rådets vägnar

G. LOMBARDI

Ordförande

(1) EGT nr C 382, 31.12.1994, s. 4.

(2) EGT nr C 249, 25.9.1995, s. 84.

(3) EGT nr L 389, 31.12.1992, s. 1. Förordningen senast ändrad genom 1994 års anslutningsakt.

(4) EGT nr L 261, 20.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2870/95 (EGT nr L 301, 14.12.1995, s. 1).

Top