EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0059

Rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT)

OJ L 243, 24.9.1996, p. 31–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 003 P. 75 - 79
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 003 P. 178 - 182
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 003 P. 178 - 182
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 002 P. 58 - 62

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/59/oj

31996L0059

Rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 243 , 24/09/1996 s. 0031 - 0035


RÅDETS DIREKTIV 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIVmed beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska Gemenskapen, särskilt artikel 130s.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med förfarandet i artikel 189c i fördraget (3), ochmed beaktande av följande:

1. Rådets direktiv 76/403/EEG av den 6 april 1976 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (4) har lett till en tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning på detta område. Reglerna har emellertid visat sig vara otillräckliga, och teknikens utveckling har gjort det möjligt att förbättra förutsättningarna för att bortskaffa PCB. Detta direktiv bör sålunda ersättas av ett nytt direktiv.

2. I rådets direktiv 76/769/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av använding och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (5) understryks behovet av en återkommande översyn av problemet i dess helhet för att stegvis nå fram till ett totalförbud mot PCB/PCT.

3. Ett säkert bortskaffande av icke-återvinningsbart och icke-återanvändbart avfall är ett av de mål som anges i rådets resolution av den 7 maj 1990 om avfallspolitiken (6), såsom bekräftades genom det 5:e åtgärdsprogrammet för miljön och en hållbar utveckling, vars allmänna inriktning och strategi godtogs av rådet och medlemsstaternas regeringsföreträdare församlade i rådet i en resolution av den 1 februari 1993 (7).

4. I enlighet med rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall (8) är det nödvändig att vidta lämpliga åtgärder för att undvika övergivande, utsläpp, okontrollerat bortskaffande av avfall liksom användning av förfaranden och metoder som kan vara skadliga för miljön.

5. På grund av de risker som PCB medför för miljön och människors hälsa är det för bortskaffandet av PCB nödvändigt med allmänna åtaganden för ett kontrollerat bortskaffande av PCB och dekontaminering eller bortskaffande av utrustning.

6. Sådana åtgärder bör snarast möjligt vidtas utan att det påverkar medlemsstaternas internationella åtaganden, särskilt de som anges i PARCOMs beslut 92/3 (9). PCB som förtecknats skall bortskaffas senast i slutet av 2010.

7. Bortskaffandet av PCB är ett temporärt och övergående problem, och vissa medlemsstater som inte har resurser att bortskaffa PCB befinner sig i en force majeure-situation. Det finns sålunda anledning att tolka närhetsprincipen flexibelt för att möjliggöra en europeisk solidaritet på detta område. Inom gemenskapen bör för övrigt anläggningar för bortskaffande, dekontaminering och lagring av PCB inrättas.

8. I rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhändertagande av spilloljor (10) fastställs 50 ppm som övre gräns för PCB/PCT-innehållet i regenererade oljor eller oljor som används som bränsle.

9. I rådets direktiv 91/339/EEG av den 18 juni 1991 om den elfte ändringen av direktiv 76/769/EEG (11) förbjuds eller begränsas utsläppandet på marknaden av vissa ersättningsämnen för PCB, och även dessa ämnen bör sålunda bortskaffas fullständigt.

10. För att resurserna för bortskaffande av PCB skall kunna anpassas till rådande behov, bör man känna till vilka PCB-mängder som finns och utföra märkning av den utrustning som innehåller PCB och upprätta förteckningar över den. Sådana förteckningar bör uppdateras regelbundet.

11. Med hänsyn till de kostnader och tekniska svårigheter som en förteckning över utrustning som endast är ringa förorenad av PCB medför, bör en förenklad förteckning upprättas. Utrustning som endast är ringa förorenad av PCB behöver för övrigt inte bortskaffas förrän i slutet av sin användningstid med tanke på den lilla risk den utgör för miljön.

12. Då det är förbjudet att släppa ut PCB på marknaden bör det vara förbjudet att avskilja PCB från andra ämnen i syfte att återanvända PCB och att fylla transformatorer med PCB. Av säkerhetsskäl kan ett fortsatt underhåll av transformatorer tillåtas för att upprätthålla den dielektriska kvaliteten hos PCB i transformatorerna.

13. De företag som är verksamma med bortskaffande och/eller dekontaminering av PCB måste ha tillstånd till detta.

14. Det är nödvändigt att fastställa villkoren för dekontaminering av utrustning som innehåller PCB, och denna utrustning bör förses med en särskild märkning.

15. Vissa tekniska uppgifter som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv bör kunna utföras av kommissionen i enlighet med det kommittéförfarande som anges i artikel 18 i direktiv 75/442/EEG.

16. Då det finns få anläggningar för bortskaffande och dekontaminering av PCB och dessa anläggningars kapacitet är begränsad, är det nödvändigt att väl planera bortskaffandet och/eller dekontaminering av de förtecknade PCB. För sådan utrustning som inte förtecknats bör det dessutom upprättas en plan för insamling och bortskaffande. Om så är nödvändigt, kan för denna plan utnyttjas befintliga mekanismer för avfall i allmänhet, och hänsyn behöver inte tas till sådana små PCB-mängder som i praktiken inte kan spåras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Detta direktiv syftar till en tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kontrollerat bortskaffande av PCB, dekontaminering eller bortskaffande av utrustning som innehåller PCB och/eller bortskaffandet av använd PCB, med sikte på ett fullständigt sådant bortskaffande på grundval av bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 2

I detta direktiv avses meda) PCB:

- polyklorerade bifenyler,

- polyklorerade terfenyler,

- monometyl-tetraklordifenylmetan, monometyl-diklordifenylmetan, monometyl-dibrom-difenylmetan,

- varje blandning med en total halt av de ovan nämnda ämnena överstigande 0,005 viktprocent,

b) utrustning som innehåller PCB: all utrustning som innehåller eller har innehållit PCB (t.ex. transformatorer, kondensatorer, behållare med rester) och som inte dekontaminerats. Utrustning som är av ett sådant slag som kan tänkas innehålla PCB skall betraktas som om den innehåller PCB om motsatsen inte rimligen kan antas,

c) använd PCB: all PCB som betraktas som avfall enligt direktiv 75/442/EEG,

d) innehavare: fysisk eller juridisk person som innehar PCB, använd PCB och/eller utrustning som innehåller PCB,

e) dekontaminering: alla åtgärder som gör att utrustning, föremål, material eller flytande ämnen som är förorenade av PCB kan återanvändas, återvinnas eller bortskaffas under säkra förhållanden, och som kan innebära utbyte, dvs. alla åtgärder genom vilka PCB ersätts med lämpliga vätskor som inte innehåller PCB,

f) bortskaffande: de åtgärder D 8, D 9, D 10, D 12 (endast genom säker lagring, under markytan djupt nere i en torr bergformation och endast för utrustning som innehåller PCB och använd PCB som inte kan dekontamineras) och D 15 som anges i bilaga II A till direktiv 75/442/EEG.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall, utan att det påverkar deras internationella åtaganden, vidta de åtgärder som krävs för att snarast möjligt säkerställa bortskaffande av använd PCB och dekontaminering eller bortskaffande av PCB och utrustning som innehåller PCB. Vad gäller utrustning och PCB som finns i denna och som skall förtecknas i enlighet med artikel 4.1, skall dekontaminering och/eller bortskaffande utföras senast före utgången av år 2010.

Artikel 4

1. För att uppfylla artikel 3 skall medlemsstaterna se till att förteckningar upprättas över utrustning som innehåller mer än 5 dm ³ PCB och till kommissionen skicka en sammanfattning av dessa förteckningar senast tre år efter det att detta direktiv har antagits. Vad gäller elektriska kondensatorer skall gränsvärdet 5 dm ³ anses omfatta summan av de olika delar som ingår i en fullständig enhet.

2. Vad beträffar utrustning där det är rimligt att anta att vätskan innehåller mellan 0,05 och 0,005 viktprocent PCB kan den förtecknas utan de uppgifter som anges i punkt 3 tredje och fjärde strecksatsen och kan märkas med "Förorenat med PCB < 0,05 %". Dekontaminering eller bortskaffande skall här ske i enlighet med artikel 9.2.

3. Förteckningarna skall innehålla följande uppgifter:

- Innehavarens namn och adress.

- Plats där utrustningen finns och beskrivning av den.

- Mängd PCB som finns i utrustningen.

- Datum för och slag av behandling eller utbyte som utförs eller planeras.

- Datum för intyg.

Om en medlemsstat redan har upprättat en sådan förteckning, behövs ingen ny. Förteckningarna skall uppdateras regelbundet.

4. För att uppfylla punkt 1 skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som krävs för att alla innehavare av sådan utrustning skall underrätta behöriga myndigheter om den mängd som de innehar och om varje förändring i detta avseende.

5. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som krävs för att all utrustning som har förtecknats i enlighet med punkt 1 förses med märkning. En liknande märkning skall även finnas på dörrarna till de lokaler där utrustningen förvaras.

6. Företag som bortskaffar PCB skall föra register över mängd, ursprung, art och PCB-innehåll i använd PCB som levereras till dem. De skall lämna uppgifter till behöriga myndigheter. Registret skall vara tillgängligt för de lokala myndigheterna och allmänheten. Företagen som bortskaffar PCB skall ge de innehavare som levererar använd PCB ett kvitto som närmare anger arten och mängden av sådan PCB.

7. Medlemsstaterna skall tillse att behöriga myndigheter övervakar de kvantiteter som rapporterats.

Artikel 5

1. Med avvikelse från artikel 3 i direktiv 75/442/EEG, skall medlemsstaterna förbjuda separering av PCB från andra ämnen för återanvändning av PCB.

2. Medlemsstaterna skall förbjuda påfyllning av transformatorer med PCB.

3. Till dess att de har dekontaminerats, tagits ur bruk och/eller bortskaffats i enlighet med detta direktiv, får underhållet av transformatorer som innehåller PCB endast fortsätta om syfter är att tillförsäkra att innehållet följer tekniska normer och specifikationer vad gäller dielektriska egenskaper och under förutsättning att transformatorerna är fullt användbara och inte läcker.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att använd PCB och utrustning som innehåller PCB vilken skall förtecknas enligt artikel 4.1, så snart som möjligt lämnas till ett enligt artikel 8 auktoriserat företag.

2. Innan ett auktoriserat företag tar emot PCB, använd PCB och/eller utrustning som innehåller PCB, skall nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas för att undvika brandrisk. I detta syfte skall PCB förvaras långt från alla lättantändliga ämnen.

3. Om det är praktiskt möjligt, skall utrustning som innehåller PCB som ej behöver förtecknas enligt artikel 4.1, och som utgör del av annan utrustning, avlägsnas och insamlas separat när utrustningen tas ur bruk, återanvänds eller bortskaffas.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att förbjuda all förbränning på fartyg av PCB och/eller använd PCB.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för auktorisering av alla företag som utför dekontaminering och/eller bortskaffande av PCB, använd PCB och/eller utrustning som innehåller PCB, i enlighet med artikel 9 i direktiv 75/442/EEG.

2. Om förbränning används för bortskaffande, skall bestämmelserna i rådets direktiv 94/67/EG av den 16 december 1994 om förbränning av farligt avfall (12) tillämpas. Andra tillvägagångssätt för bortskaffande av PCB, använd PCB och/eller utrustning som innehåller PCB får medges under förutsättning att de i jämförelse med förbränning motsvarar likvärdiga miljömässiga säkerhetskrav och följer kvalificerade tekniska krav med bästa tillgängliga teknik.

3. Medlemsstaterna skall var för sig eller gemensamt vidta de åtgärder som är nödvändiga för att vid behov och med hänsyn tagen till artikel 4.3 a ii i förordning (EEG) nr 259/93 (13) och artikel 5.1 i direktiv 75/442/EEG, inrätta anläggningar för bortskaffande, dekontamineringen och säker lagring av PCB, använd PCB och/eller utrustning som innehåller PCB.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att transformatorer som innehåller mer än 0,05 viktprocent PCB dekontamineras på följande villkor:

a) Syftet med dekontamineringen skall vara att reducera halten av PCB till mindre än 0,05 viktprocent och om möjligt till högst 0,005 viktprocent.

b) Ersättningsvätskan som inte innehåller PCB skall medföra märkbart mindre risker.

c) Ersättningen av vätskan får inte hindra senare bortskaffande av PCB.

d) Märkningen av transformatorn efter dekontaminering skall ersätts med den märkning som beskrivs i bilagan.

2. Med avvikelse från artikel 3 skall medlemsstaterna säkerställa att transformatorer med vätskor som innehåller mellan 0,05 och 0,005 viktprocent PCB dekontamineras på samma villkor som de som avses i punkt 1 b-d, eller bortskaffas när de tas ur bruk.

Artikel 10

I enlighet med det kommittéförfarande som avses i artikel 18 i direktiv 75/442/EEGa) skall kommissionen fastställa referensmetoder för mätning av halten av PCB i kontaminerat materiel. Mätningar som utförts innan referensmetoderna fastställts skall förbli giltiga,

b) får kommissionen fastställa tekniska krav för de andra metoder för bortskaffande av PCB som avses i andra meningen i artikel 8.2,

c) skall kommissionen tillhandhålla en förteckning över tillverkningsbeteckningar på kondensatorer, motstånd eller induktionsspolar som innehåller PCB,

d) skall kommissionen vid behov, och endast för de ändamål som avses i artikel 9.1 b och c, fastställa ersättningar för PCB som är mindre farliga.

Artikel 11

1. Inom tre år efter det att detta direktiv antagits skall medlemsstaterna utarbeta- en plan för dekontaminering och/eller bortskaffande av förtecknad utrustning och av den PCB som den innehåller,

- ett utkast rörande insamling och senare bortskaffande av sådan utrustning över vilken förteckning inte upprättas i enlighet med artikel 4.1 och som avses i artikel 6.3.

2. Medlemsstaterna skall omgående underrätta kommissionen om dessa planer och utkast.

Artikel 12

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 18 månader efter det att det antagits. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

2. När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser, skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning i samband med att de offentliggörs. Den närmare utformningen av denna hänvisning skall bestämmas av medlemsstaterna.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna om detta.

Artikel 13

1. Detta direktiv skall träda i kraft samma dag som det antas och direktiv 76/403/EEG skall upphöra att gälla från och med samma dag.

2. Med verkan från samma dag som anges i punkt 1 skalla) hänvisningen i artikel 10.1 i direktiv 87/101/EEG (14) till "PCB och PCT enligt direktiv 76/403/EEG" förstås som en hänvisning till PCB enligt det här direktivet,

b) hänvisningen i artikel 10.2 i direktiv 87/101/EEG till direktiv 76/403/EEG förstås som en hänvisning till det här direktivet,

c) hänvisningen i artikel 2 j i förordning (EEG) nr 259/93 till artikel 6 i direktiv 76/403/EEG förstås som en hänvisning till artikel 8 i det här direktivet.

Artikel 14

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 september 1996.

På rådets vägnarI. YATESOrdförande

(1) EGT nr C 319, 12.12.1988, s. 57 och EGT nr C 299, 20.11.1991, s. 9.

(2) EGT nr C 139, 5.6.1989, s. 1.

(3) Europaparlamentets yttranden av den 17 maj 1990 (EGT nr C 149, 18.6.1990, s. 150) och 12 december 1990 (EGT nr C 19, 28.1.1991, s. 83), rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 november 1995 (EGT nr C 87, 25.3.1996, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 22 maj 1996 (EGT nr C 166, 10.6.1996, s. 76).

(4) EGT nr L 108, 26.4.1976, s. 41.

(5) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 201. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/60/EG (EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 1).

(6) EGT nr C 122, 18.5.1990, s. 2.

(7) EGT nr C 138, 17.5.1993, s. 1.

(8) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom kommissionens beslut 94/3/EG (EGT nr L 5, 7.1.1994, s. 15).

(9) Oslo-och Pariskommissionernas ministermöte den 21-22 september 1992.

(10) EGT nr L 194, 25.7.1975, s. 23. Direktiv senast ändrat genom direktiv 91/692/EEG (EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 48).

(11) EGT nr L 186, 12.7.1991, s. 64.

(12) EGT nr L 365, 31.12.1994, s. 34.

(13) EGT nr L 30, 6.2.1993, s. 1. Förordningen ändrad genom kommissionens beslut 94/721/EG (EGT nr L 288, 9.11.1994, s. 36).

(14) EGT nr L 42, 12.2.1987, s. 43.

BILAGA

Märkning av dekontaminerad utrustning som innehållit PCB

Varje föremål i den dekontaminerade utrustningen skall tydligt märkas med en outplånlig, präglad eller graverad skylt, som skall omfatta följande upplysningar på det språk som används i det land där utrustningen brukas:

>Start Grafik>

DEKONTAMINERAD UTRUSTNING SOM INNEHÅLLIT PCB

Vätska som har innehållit PCB har ersatts:

- med .......... (namn på ersättning)

- den .......... (datum)

- av .......... (företag).

Koncentration av PCB i

- den gamla vätskan .......... viktprocent

- den nya vätskan .......... viktprocent.

>Slut Grafik>

Top