EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996L0025

Rådets direktiv 96/25/EG av den 29 april 1996 om avyttring av foderråvaror, med ändring av direktiven 70/524/EEG, 74/63/EEG, 82/471/EEG och 93/74/EEG, och med upphävande av direktiv 77/101/EEG

OJ L 125, 23.5.1996, p. 35–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 019 P. 96 - 119
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 018 P. 251 - 274
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 018 P. 251 - 274

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010; upphävd genom 32009R0767 . Latest consolidated version: 20/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/25/oj

31996L0025

Rådets direktiv 96/25/EG av den 29 april 1996 om avyttring av foderråvaror, med ändring av direktiven 70/524/EEG, 74/63/EEG, 82/471/EEG och 93/74/EEG, och med upphävande av direktiv 77/101/EEG

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 125 , 23/05/1996 s. 0035 - 0058


RÅDETS DIREKTIV 96/25/EG av den 29 april 1996 om avyttring av foderråvaror, med ändring av direktiven 70/524/EEG, 74/63/EEG, 82/471/EEG och 93/74/EEG, och med upphävande av direktiv 77/101/EEG

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

1. Foderråvarorna spelar en viktig roll inom jordbruket i samband med framställning, bearbetning och konsumtion av jordbruksprodukter.

2. Eftersom kvalitet, effektivitet och miljö väcker ett stigande intresse kommer foderråvarornas betydelse inom jordbruket att öka.

3. Under dessa omständigheter är de regler som styr avyttringen av foderråvaror särskilt användbara för att säkerställa en tillräcklig öppenhet inom hela hanteringskedjan genom att förbättra jordbruksproduktionens, särskilt animalieproduktionens, kvalitet.

4. Rådets direktiv 77/101/EEG av den 23 november 1976 om saluföring av foderråvaror (4), fastställer de regler som skall gälla för saluföring av oblandade foderråvaror. För närvarande skiljer sig fortfarande medlemsstaternas traditioner med avseende på regleringen av saluföringen av råvaror åt. Av detta skäl tillåter direktiv 77/101/EEG medlemsstaterna att göra undantag i vissa fall.

5. Dessa undantag har lett till att bestämmelserna i direktiv 77/101/EEG i vissa medlemsstater reglerar saluföringen av oblandade foderråvaror och råvaror, medan de i andra medlemsstater endast reglerar saluföringen av oblandade foderråvaror, vilket gör det möjligt att sälja oblandade foderråvaror som råvaror som inte är underkastade någon reglering.

6. För att den inre marknaden skall fungera väl bör de skillnader som fortfarande kan konstateras avskaffas. Med hänsyn till omfattningen av det område som är föremål för bedömning bör direktiv 77/101/EEG ersättas med nya regler.

7. Oblandade foderråvaror och råvaror är så likartade och näraliggande att det, för att säkerställa en sammanhängande integrering av detta direktivs tillämpningsområde, är nödvändigt att hänföra dem till en enda kategori, nämligen "foderråvaror".

8. Den nya definitionen av "foderråvaror" omfattar den avsedda användningen av dessa produkter, det vill säga användningen för utfodring av djur, på sätt som framgår av nu befintliga definitioner av "foder" och "foderblandningar". På så sätt säkerställs det att uttrycket "foder" kan ha en allmän betydelse som täcker alla råvaror för foder och foderblandningar.

9. En vid definition av "foder" är särskilt viktig med avseende på bestämmelserna i rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser (5) och rådets direktiv 74/63/EEG av den 17 december 1973 om fastställande av tillåtna maximihalter av främmande ämnen och produkter i djurfoder (6). Vissa bestämmelser i direktiv 74/63/EEG kan endast tillämpas på råvaror för djurfoder medan andra bestämmelser gäller alla foder, däribland råvaror för djurfoder, varför de två begreppen "djurfoder" och "råvaror för djurfoder" bör användas.

10. För att säkerställa den nödvändiga öppenheten i hela hanteringskedjan omfattar föreliggande direktiv "avyttring" av foderråvaror.

11. Tillfredsställande resultat på animalieproduktionens område beror i stor utsträckning på en riktig användning av lämpliga foderråvaror av god kvalitet. Foderråvarorna måste följaktligen alltid vara av sund och oförfalskad, säljbar kvalitet. De får varken utgöra någon risk för djurs eller människors hälsa eller saluföras på ett sätt som kan vilseleda.

12. Eftersom många produkter kan vara avsedda att användas både som foder och som icke-foder, måste användningen som foder anges genom en obligatorisk märkning ad hoc när produkterna i fråga avyttras med detta syfte.

13. I många fall fraktas foderråvarorna löst i bulkpartier eventuellt uppdelade på flera enheter. Dessa råvaror åtföljs i allmänhet av handlingar som till exempel fakturor eller följesedlar. Dessa handlingar kan användas som "medföljande handlingar" enligt artikel 5 i det här direktivet. Detta är tillåtet endast om identifieringen av partiet (och dess delar) vederbörligen garanteras i alla avyttringsled, liksom förekomsten av en gemensam referens och en medföljande handling, till exempel genom användning av referensnummer eller tecken.

14. Eftersom foderråvaror kan skilja sig åt med avseende på hygienisk och näringsmässig kvalitet, måste en tydlig distinktion göras mellan olika foderråvaror genom att, när de avyttras, underkasta dem en obligatorisk märkning som anger deras specifika benämning.

15. Det är nödvändigt att ge köparna eller användarna av foderråvaror längs hela hanteringskedjan exakt och giltig kompletterande information som till exempel mängderna av de analytiska beståndsdelar som har en direkt effekt på foderråvarornas kvalitet. För att skydda de små köpare som förgäves kräver denna information och för att undvika de onödiga kostnader som upprepade analyser skulle orsaka omedelbart före slutet på hanteringskedjan bör man undvika att säljaren inte uppfyller sin skyldighet att deklarera mängden analytiska beståndsdelar. Vissa medlemsstater har svårigheter att utföra kontroller på jordbrukarnivå. Under dessa omständigheter är det nödvändigt att anta bestämmelser som kräver en deklaration av mängden analytiska beståndsdelar i början av hanteringskedjan.

16. Märkningens uppgifter rörande foderråvarornas analytiska beståndsdelar är inte nödvändiga om köparen före transaktionen inte anser sig behöva denna information. Detta undantag från märkningskravet kan särskilt gälla produkter som lagras fram till den tidpunkt då de blir föremål för en ny transaktion.

17. Avyttring av foderråvaror mellan jordbrukare avser i de allra flesta fall skördade produkter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung i naturligt tillstånd, som är färska eller konserverade, eventuellt underkastade en enkel fysisk bearbetning som till exempel hackning eller malning, och inte är behandlade med tillsatser utom när det är fråga om konserveringsmedel. Dessa produkters egenskaper är allmänt kända och av praktiska skäl krävs ingen sådan deklaration som avses i det här direktivet på en medföljande handling, såsom exempelvis en faktura. Detta bör dock göras när produkterna i fråga behandlas med tillsatser eftersom en behandling med tillsatser kan ändra produkternas kemikaliska sammansättning och näringsvärde.

18. Foderråvaror av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung säljs i små mängder av många återförsäljare, ofta som foder till sällskapsdjur. Dessa produkters egenskaper är allmänt kända och av praktiska skäl behöver ingen deklaration av beståndsdelarna göras såvitt avser dessa produkter.

19. I vissa tredje länder finns inte alltid de nödvändiga medlen för att kunna ge den information som med avseende på foderråvarors analytiska beståndsdelar krävs i det här direktivet. Därför är det nödvändigt att medlemsstaterna på vissa villkor tillåts medge att dessa råvaror avyttras inom gemenskapen om de åtföljs av provisoriska uppgifter om sammansättningen.

20. När tillförlitliga uppgifter inte finns tillgängliga såvitt avser de analytiska beståndsdelarna, särskilt beträffande foderråvaror som kommer från tredje land och som för första gången avyttras inom gemenskapen, bör det, för att undvika onödig belastning av hamnar, väg- och järnvägsförbindelser finnas möjlighet att tillåta ingivande inom tio arbetsdagar av en slutlig bekräftelse av tidigare lämnade provisoriska uppgifter.

21. Enligt flera av gemenskapens grundläggande förordningar skall förteckningar över ingredienser och oblandade foder göras.

22. Av praktiska skäl och för att säkerställa den rättsliga samstämmighet och effektivitet som är nödvändig, skall en förteckning över de viktigaste foderråvarorna, som liknar dem som redan finns på jämförbara områden, upprättas.

23. På grund av den stora mångfald produkter och biprodukter som kan vara föremål för handel och som kan användas och på grund av den ständigt fortgående utvecklingen inom foderteknologin och nödvändigheten av att inte inskränka tillverkarnas och jordbrukarnas urvalsmöjligheter kan en sådan förteckning inte vara uttömmande. Det är möjligt att tillåta avyttring av andra foderråvaror än dem som anges i ovannämnda förteckning, om dessa råvaror får särskilda benämningar, och all sammanblandning med råvaror som har uppfyllt de krav som gäller för en på gemenskapsnivå fastställd benämning undviks.

24. Foderråvaror som har en halt av främmande ämnen och produkter som överstiger den i bilaga I till direktiv 74/63/EEG angivna halten för oblandade foderråvaror får endast levereras till godkända tillverkare av foderblandningar enligt bestämmelserna i rådets direktiv 95/69/EG av den 22 december 1995 om villkor och föreskrifter för godkännande och registrering av vissa anläggningar och mellanhänder inom fodersektorn (7). Detta skall anges med hjälp av särskilda obligatoriska märkningsuppgifter som beskriver produktens avsedda användning. Dessa främmande ämnen och produkter bör ingå i förteckningen i bilaga II del B i direktiv 74/63/EEG, med vissa undantag för aflatoxin, kadmium, arsenik och foderråvaror som innehåller dessa ämnen, vilka redan ingår i bilaga II del A av direktiv 74/63/EEG.

25. Ändringen av förteckningen över foderråvaror utgör en åtgärd av vetenskaplig natur.

26. Förteckningen i del B i bilagan till det här direktivet skall användas vid avyttring av foderråvaror oavsett dessas avsedda användning, liksom för märkning av råvaror som användas vid tillverkning av foderblandningar.

27. I kommissionens direktiv 92/87/EEG av den 26 oktober 1992 om upprättande av en icke fullständig förteckning över de viktigaste ingredienser som normalt används och saluförs för framställning av foderblandningar avsedda för andra djur än sällskapsdjur (8), upprättas som stöd för märkningen en förteckning över ingredienser i foderblandningar. Det nämnda direktivet bör upphävas när delarna A och B i bilagan till det här direktivet börjar tillämpas.

28. För att förbättra entydigheten och jämförbarheten på internationell nivå av systemen för identifiering och utbyte av uppgifter rörande foderråvaror bör kommissionen få till uppgift att i förekommande fall anta regler för tillämpningen för att införa ett praktiskt internationellt kodsystem för foderråvaror, som grundar sig på ordlistor med termer för beskrivning av olika aspekter på foderråvaror som ursprung, del av ursprunglig vara, bearbetning, mognad/kvalitet.

29. För att underlätta antagandet av regler för genomförandet bör det förfarande som utvecklar ett samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga foderkommittén följas.

30. Det är viktigt att se till att märkningsuppgifternas riktighet i enlighet med direktivets bestämmelser kan kontrolleras officiellt på ett enhetligt sätt inom hela gemenskapen i alla avyttringsled för foderråvaror.

31. Införandet av detta direktiv innebär att uttrycken "oblandade foderråvaror", "råvaror (ingredienser)", "råvaror" och "ingredienser" avskaffas. Dessa uttryck skall i gemenskapens aktuella lagstiftning, särskilt i rådets direktiv 70/524/EEG, 74/63/EEG, 82/471/EEG (9) och 93/74/EEG (10) ersättas med uttrycket "foderråvaror", och i förekommande fall skall definitionen av "foderråvaror" ersättas med den definition som ges i det här direktivet. Detta påverkar även definitionen av foderblandningar. Kommissionens direktiv 80/511/EEG (11), 82/475/EEG (12) och 91/357/EEG (13) samt kommissionens beslut 91/516/EEG (14) bör av samma skäl ändras genom en kommissionsrättsakt.

32. Det är nödvändigt att se till att bestämmelserna i bilagorna fortlöpande anpassas efter den senaste vetenskapliga eller tekniska utvecklingen. Dessa ändringar skall snabbt införlivas inom ramen för det förfarande som framgår av direktivet i syfte att upprätta ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom Ständiga foderkommittén.

33. För att åstadkomma ett effektivt skydd för djurs och människors hälsa och i syfte att säkerställa en väl fungerande inre marknad måste åtgärder vidtas på gemenskapsnivå.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på avyttring av foderråvaror inom gemenskapen.

2. Detta direktiv är tillämpligt utan att det påverkar tillämpningen av andra gemenskapsbestämmelser om foder och utfodring.

Artikel 2

I detta direktiv avses med

a) foderråvaror: olika produkter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, i naturligt tillstånd, färska eller konserverade liksom produkter som härletts därur genom industriell bearbetning och organiska eller oorganiska ämnen, med eller utan tillsatser, som är avsedda för utfodring av djur, antingen direkt obearbetade eller efter bearbetning, för att framställa foderblandningar, eller som bärare i förblandningar.

b) avyttring: innehav av foderråvaror för försäljning, däri inbegripet anbud, eller varje annan form av överlåtelse, kostnadsfri eller inte, till tredje part, liksom försäljning och andra former av överlåtelse.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall föreskriva att foderråvaror får avyttras inom gemenskapen endast om de är av sund och oförfalskad säljbar kvalitet. De skall föreskriva att dessa råvaror inte får utgöra någon risk för djurs eller människors hälsa och att de inte får avyttras på ett sätt som är ägnat att vilseleda.

Artikel 4

Medlemsstaterna skall föreskriva att de allmänna bestämmelserna i del A av bilagan skall gälla för avyttring av foderråvaror.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att foderråvaror inte får avyttras om inte de uppgifter som räknas upp i det följande, som skall vara väl synliga, tydligt läsbara och outplånliga, och för vilka den inom gemenskapen etablerade tillverkaren, förpackaren, importören, säljaren eller distributören skall hållas ansvarig, återges i en medföljande handling eller, i förekommande fall, på förpackningen eller behållaren, eller på en etikett som är fastsatt på denna:

a) uttrycket "foderråvara",

b) råvarans benämning och, i förekommande fall, övriga uppgifter som anges i artikel 7,

c) såvitt avser de foderråvaror som räknas upp i del B i bilagan, de uppgifter som anges i den fjärde kolumnen i del B av bilagan,

d) när det gäller foderråvaror som inte räknas upp i förteckningen i del B i bilagan, de uppgifter som anges i den andra kolumnen i tabellen i del C i bilagan,

e) i förekommande fall, de uppgifter som anges i del A i bilagan,

f) nettokvantiteten, uttryckt i viktenheter, för fasta produkter, och i viktenheter eller volymenheter för flytande produkter,

g) namn eller firmanamn på och adress till eller säte för den som är ansvarig för de uppgifter som avses i detta stycke.

2. Annan information kan lämnas på förpackning, behållare, etiketter eller medföljande handlingar om denna information hänför sig till objektiva eller mätbara parametrar som kan beläggas, och inte kan vilseleda köparen. Denna information skall vara skild från den information som avses i första stycket.

3. För sådana mängder av foderråvaror som är mindre än eller lika med 10 kg och är avsedda för slutanvändaren, kan de uppgifter som anges i punkterna 1 och 2 tillhandahållas köparen genom lämpliga anslag på försäljningsstället.

4. Om ett parti blir föremål för uppdelning under avyttringen, skall de uppgifter som anges i första stycket tillsammans med en hänvisning till det ursprungliga partiet upprepas på förpackningen, behållaren eller den medföljande handlingen på var och en av partiets delar.

5. Vid ändring av sammansättningen på en foderråvara som avyttras, skall de uppgifter som föreskrivs i första stycket ändras i enlighet därmed på den persons ansvar som lämnar de nya uppgifterna.

Artikel 6

1. Trots vad som sägs i artikel 5 krävs inte de uppgifter som avses i artikel 5.1 under c och d och i del A i bilagan, avdelning V punkterna 2 och 3

a) om köparen före varje transaktion skriftligen har avstått från denna information,

b) utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 90/667/EEG (15) när det gäller avyttring av foderråvaror av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, färska eller konserverade, eventuellt underkastade en enkel fysisk bearbetning, i mängder som är mindre än eller lika med 10 kg, som är avsedda för sällskapsdjur och levereras direkt till slutanvändaren av en säljare som är etablerad i samma medlemsstat.

2. När det med avseende på en råvara från ett tredje land som för första gången avyttras inom gemenskapen inte har varit möjligt att lämna de garantier för sammansättningen som krävs i artikel 5.1 under c och d och i del A i bilagan, avdelning V punkterna 2 och 3, kan medlemsstaterna på grund av frånvaron av metoder för att garantera den nödvändiga analysen i landet i fråga medge att provisoriska uppgifter om sammansättningen lämnas av den ansvarige enligt artikel 5.1 under g på villkor att

a) de behöriga myndigheterna som ansvaras för kontroller informeras i förväg om råvarans ankomst,

b) de definitiva uppgifterna om sammansättningen tillhandahålls köparen och de behöriga myndigheterna inom en tid av tio arbetsdagar räknat från dagen för ankomsten till gemenskapen,

c) uppgifterna på handlingarna om sammansättningen åtföljs av följande text i fet stil:

"provisoriska uppgifter som bestyrks av . . . (namn på och adress till det laboratorium som fått i uppdrag att genomföra analyserna) beträffande . . . (referensnummer på det analyserade varuprovet) före den . . . (datum),"

d) medlemsstaterna informerar kommissionen under vilka omständigheter de har tillämpat det undantag som avses i detta stycke.

3. Trots vad som sägs i artikel 5

a) krävs inte de uppgifter som avses i artikel 5.1, utan att detta påverkar tillämpningen av direktiv 90/667/EEG, om det rör sig om produkter med vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, i naturligt tillstånd, färska eller konserverade, eventuellt underkastade en enkel fysisk bearbetning och inte behandlade med tillsatser, om det inte handlar om konserveringsmedel, som tillhandahålls av en jordbrukare-tillverkare till en uppfödare-användare som båda två är etablerade i samma medlemsstat,

b) krävs inte de uppgifter som föreskrivs i artikel 5.1 under c, d, e och f och i del A i bilagan om det rör sig om avyttring av biprodukter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung som erhålls från en agro-industriell process och som har en vattenhalt som överstiger 50 %.

4. Med undantag från artikel 5.1 a kan

- den tyska benämningen "Futtermittel-Ausgangserzeugnis" ersättas med benämningen "Einzelfuttermittel",

- den italienska benämningen "materie prime per alimenti degli animali" ersättas med benämningen "mangime semplice",

- och den grekiska benämningen "ðñþôç ýëç æùïôñïöþí" ersättas med "áðëÞ æùïôñïöÞ".

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall föreskriva att de foderråvaror som räknas upp i del B i bilagan endast får avyttras under de benämningar som finns upptagna där och under förutsättning att de motsvarar de beskrivningar som ges där.

2. Medlemsstaterna skall tillåta avyttring av andra foderråvaror än dem som förekommer i den förteckning som anges i punkt 1, under förutsättning att dessa råvaror avyttras under andra benämningar och/eller tilläggsbeskrivningar än dem som räknas upp i bilagan och som inte kan vilseleda köparen beträffande den verkliga identiteten för den produkt som erbjuds honom.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall föreskriva att

a) foderråvaror, vilkas halt av främmande ämnen eller produkter överstiger den som tillåtits för foderråvaror enligt direktiv 74/63/EEG, endast får avyttras om de är avsedda för företag som är godkända för tillverkning av foderblandningar och finns införda i en nationell förteckning i enlighet med direktiv 95/69/EG,

b) med undantag från föreskrifterna i artikel 5.1 a, foderråvarorna enligt a i den här artikeln skall ha märkningen "foderråvara avsedd för godkända tillverkare av foderblandningar". Artikel 6.4 är tillämplig.

Artikel 9

För avyttring inom gemenskapen skall de uppgifter som är tryckta på den medföljande handlingen, på förpackningen eller behållaren, eller på den etikett som är anbringad därpå, vara skrivna på minst ett eller flera av gemenskapens nationella eller officiella språk som mottagarlandet beslutar om.

Artikel 10

Medlemsstaterna skall se till att foderråvaror inte av skäl som har samband med bestämmelserna i detta direktiv underkastas andra restriktioner för avyttringen än dem som anges i detta direktiv.

Artikel 11

I enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 14

a) får ett system för nummerkoder antas för de uppräknade foderråvarorna, som grundar sig på ordlistor som anger råvarornas ursprung, del av använd produkt/biprodukt, bearbetning, mognad/kvalitet och som möjliggör identifiering av foder på internationell nivå - i synnerhet med hjälp av benämningen och en beskrivning,

b) får bilagan ändras med hänsyn till utvecklingen av de vetenskapliga och tekniska kunskaperna.

Artikel 12

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att en officiell kontroll av efterlevnaden av de krav som ställs i det här direktivet genomförs, åtminstone genom provtagning vid avyttring.

Artikel 13

1. Kommissionen skall biträdas av Ständiga foderkommittén som bildades enligt rådets beslut 70/372/EEG (16), nedan kallad "kommittén".

2. När hänvisning sker till det förfarande som anges i denna artikel skall ordföranden utan dröjsmål sammankalla kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av en representant från en medlemsstat.

3. Kommissionens företrädare skall framlägga ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

4. a) Kommissionen skall själv anta de föreslagna åtgärderna om de är förenliga med kommitténs yttrande.

b) Om de föreslagna åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt besluta med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 14

1. Direktiv 70/524/EEG ändras på följande sätt:

a) I samtliga fall ersätts orden "oblandade foderråvaror" med ordet "foderråvaror".

b) I artikel 2 skall punkt f ersättas med följande text:

"f) foderråvaror: olika produkter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, i naturligt tillstånd, färska eller konserverade liksom produkter som härletts därur genom industriell bearbetning och organiska eller oorganiska ämnen, med eller utan tillsatser, som är avsedda för utfodring av djur, antingen direkt obearbetade eller efter bearbetning, för att framställa foderblandningar eller som bärare i förblandningar,"

c) I artikel 2 skall punkt g ersättas med följande text:

"g) foderblandningar: blandningar av foderråvaror med eller utan tillsatser, avsedda för utfodring av djur, i form av helfoder eller kompletteringsfoder,"

2. Direktiv 74/63/EEG ändras på följande sätt:

a) I samtliga fall ersätts orden "oblandad(e) foderråvara/or" med orden "foderråvara/or".

b) Texten i punkt b i artikel 2 ersätts med följande text:

"b) foderråvaror: olika produkter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung, i naturligt tillstånd, färska eller konserverade liksom produkter som härletts därur genom industriell bearbetning och organiska eller oorganiska ämnen, med eller utan tillsatser, som är avsedda för utfodring av djur, antingen direkt obearbetade eller efter bearbetning, för att framställa foderblandningar eller som bärare i förblandningar,"

c) Texten i punkt h i artikel 2 ersätts med följande text:

"h) foderblandningar: blandningar av foderråvaror med eller utan tillsatser, avsedda för utfodring av djur, i form av helfoder eller kompletteringsfoder,"

d) I artikel 2 utgår punkt i.

e) I samtliga fall ersätts orden "råvara/råvaror" med orden "foderråvara/foderråvaror avsedda för godkända tillverkare av foderblandningar".

3. Artikel 1.2 i direktiv 82/471/EEG skall ändras på följande sätt:

a) I punkt d stryks orden "oblandade foderråvaror och".

b) Följande punkt införs:

"g) avyttring av foderråvaror."

4. Direktiv 93/74/EEG ändras på följande sätt:

a) I artikel 5.8 ersätts ordet "ingredienser" överallt med ordet "foderråvaror".

b) I artikel 2 skall punkt b ersättas med följande text:

"b) foderblandningar: blandningar av foderråvaror med eller utan tillsatser, avsedda för utfodring av djur, i form av helfoder eller kompletteringsfoder,"

Artikel 15

Direktiv 77/101/EEG upphävs från och med den 1 juli 1998.

Artikel 16

På grundval av information som lämnats av medlemsstaterna skall kommissionen före den 1 juli 2001 förelägga rådet en rapport om den erfarenhet som vunnits vid tillämpningen av artikel 6.1 a, 6.2 och 6.3 a, i förekommande fall åtföljda av lämpliga förslag.

Artikel 17

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 1998. De skall genast informera kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall bestämmas av varje medlemsstat själv.

Artikel 18

De antagna bestämmelserna skall gälla den 1 juli 1998. Medlemsstaterna skall dock föreskriva att de foderråvaror som har avyttras före den 1 juli 1998 och som inte överensstämmer med detta direktiv får avyttras till och med den 30 juni 1999.

Artikel 19

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 20

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 29 april 1996.

På rådets vägnar

W. LUCHETTI

Ordförande

(1) EGT nr C 236, 24.8.1994, s. 7.

(2) EGT nr C 305, 31.10.1994, s. 147.

(3) EGT nr C 102, 24.4.1995, s. 10.

(4) EGT nr L 32, 3.2.1997, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 90/654/EEG (EGT nr L 353, 17.12.1990, s. 48).

(5) EGT nr L 270, 14.12.1970, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 95/55/EG (EGT nr L 263, 4.11.1995, s. 18).

(6) EGT nr L 38, 11.2.1974, s. 31. Direktivet senast ändrat genom direktiv 93/74/EEG (EGT nr L 237, 22.9.1993, s. 23).

(7) EGT nr L 332, 30.12.1995, s. 15.

(8) EGT nr L 319, 4.11.1992, s. 19.

(9) EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 8.

(10) EGT nr L 237, 22.9.1993, s. 23.

(11) EGT nr L 126, 21.5.1980, s. 14.

(12) EGT nr L 213, 21.7.1982, s. 27.

(13) EGT nr L 193, 17.7.1982, s. 34.

(14) EGT nr L 281, 9.10.1991, s. 23.

(15) EGT nr L 363, 27.12.1990, s. 51.

(16) EGT nr L 170, 3.8.1970, s. 1.

BILAGA

DEL A Allmänt

I. FÖRKLARANDE NOTER

1. Foderråvarorna förtecknas och betecknas i del B i enlighet med följande kriterier:

- produktens/biproduktens ursprung, till exempel vegetabilisk, animalisk eller mineralisk,

- den del av produkten/biprodukten som används, till exempel hela produkten, frön/kärnor, rotknölar eller ben,

- den bearbetning som produkten/biprodukten har genomgått, till exempel skalning, extraktion, uppvärmning och/eller den erhållna produkten/biprodukten, till exempel flingor, kli, pressmassa eller fett,

- produktens/biproduktens mognad och/eller produktens/biproduktens kvalitet, till exempel "med låg glukosinolathalt", "hög fetthalt" eller "med låg sockerhalt".

2. Den förteckning som finns i bilaga B är uppdelad i tolv kapitel:

1. Spannmål: produkter och biprodukter

2. Oljehaltiga frön eller frukter: produkter och biprodukter

3. Frön från baljväxter, produkter och biprodukter

4. Stamknölar, rotfrukter och rötter, produkter och biprodukter

5. Andra frön och frukter, produkter och biprodukter

6. Vallfoder och annat grovfoder

7. Andra växter, produkter och biprodukter

8. Mjölkprodukter

9. Produkter från landdjur

10. Fiskar, andra marina djur, produkter och biprodukter

11. Mineraler

12. Diverse

II. BESTÄMMELSER OM BOTANISK RENHET

1. Den botaniska renheten för de produkter och biprodukter som räknas upp i delarna B och C skall uppgå till minst 95 % såvida inte en annan halt anges i dessa delar.

2. Som botaniska orenheter betraktas

a) naturliga men oskadliga orenheter (till exempel halm eller rester av halm, frön/kärnor från andra odlade arter eller frön från ogräs),

b) de ofarliga resterna av andra oljehaltiga frön eller frukter som kommer från en tidigare framställningsprocess, såvitt deras halt inte överstiger 0,5 %.

3. De halter som anges avser produktens och biproduktens vikt per kg vara.

III. BESTÄMMELSER OM BENÄMNINGARNA

När benämningen på en foderråvara omfattar ett eller flera ord inom parentes kan dessa (detta) ord nämnas eller utelämnas allt efter önskemål. Exempelvis kan olja från soja(bönor) deklareras som olja från sojabönor eller sojaolja.

IV. BESTÄMMELSER OM FÖRTECKNINGEN

Följande ordlista beskriver de viktigaste bearbetningsmetoderna för framställning av foderråvaror som nämns i delarna B och C i bilagan. Om dessa råvarors benämning innefattar en benämning eller en tilläggsbeskrivning skall den bearbetning som råvaran genomgått motsvara definitionen för ifrågavarande bearbetningsmetod som ges i följande förteckning.

>Plats för tabell>

V. BESTÄMMELSER OM DE ANGIVNA HALTERNA ELLER DE HALTER SOM SKALL DEKLARERAS ENLIGT DELARNA B OCH C

1. De halter som anges eller som skall deklareras hänför sig till vikten på foderråvaran om inte annat sägs.

2. Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 3 och artikel 6.3 b i direktivet och såvitt en annan halt inte fastställs i del B i denna bilaga skall vattenhalten i foderråvaror deklareras i de fall då den överstiger 14,5 % av råvarans vikt. Beträffande foderråvaror vilkas vattenhalt inte överstiger det ovannämnda gränsvärdet, skall aktuell halt deklareras på köparens begäran.

3. Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 3 i direktivet och såvitt en annan halt inte fastställs i del B i denna bilaga skall halten aska olöslig i saltsyra i foderråvaror deklareras i de fall då den överstiger 2,2 % av torrsubstansen.

VI. BESTÄMMELSER OM DENATURERINGSMEDEL ELLER BINDEMEDEL

När produkterna i kolumn 2 i del B eller kolumn 1 i del C i bilagan används för att denaturera eller binda foderråvarorna, skall följande uppgifter lämnas:

- denatureringsmedel: art och mängd av de använda produkterna,

- bindemedel: arten av de använda produkterna.

När det gäller bindemedel får den använda mängden inte överstiga 3 % av den totala vikten.

VII. BESTÄMMELSER OM DE MINSTA TOLERANSERNA SOM ANGES ELLER SOM SKALL DEKLARERAS ENLIGT DELARNA B OCH C

Om en officiell kontroll i enlighet med artikel 11 i direktivet uppvisar en avvikelse mellan näringsinnehållet i en foderråvara och det deklarerade näringsinnehållet som är ägnad att minska denna råvaras värde, skall de högsta tillåtna avvikelserna vara följande:

a) råprotein:

- 2 enheter för de halter som deklarerats lika med eller överstigande 20 %,

- 10 % av den deklarerade halten för de halter som deklarerats understigande 20 % (ända till 10 %),

- 1 enhet för de halter som deklarerats understigande 10 %,

b) totala sockerarter, reducerande sockerarter, sackaros, laktos och glukos (dextros):

- 2 enheter för de halter som deklarerats lika med eller överstigande 20 %,

- 10 % av den deklarerade halten för de halter som deklarerats understigande 20 % (ända till 5 %),

- 0,5 enhet för de halter som deklarerats understigande 5 %,

c) stärkelse och inulin:

- 3 enheter för halter som deklarerats lika med eller överstigande 30 %,

- 10 % av den deklarerade halten för de halter som deklarerats understigande 30 % (ända till 10 %),

- 1 enhet för de halter som deklarerats understigande 10 %,

d) råfett:

- 1,8 enheter för de halter som deklarerats lika med eller överstigande 15 %,

- 12 % av den deklarerade halten för de halter som deklarerats understigande 15 % (ända till 5 %),

- 0,6 enhet för de halter som deklarerats understigande 5 %,

e) växttråd

- 2,1 enheter för de halter som deklarerats lika med eller överstigande 14 %,

- 15 % av den deklarerade halten för de halter som deklarerats understigande 14 % (ända till 6 %),

- 0,9 enhet för halter som deklarerats understigande 6 %,

f) vattenhalt och aska:

- 1 enhet för de halter som deklarerats lika med eller överstigande 10 %.

- 10 % av den deklarerade halten för halter som deklarerats understigande 10 % (ända till 5 %),

- 0,5 enhet för de halter som deklarerats understigande 5 %,

g) total fosfor, natrium, kalciumkarbonat, kalcium, magnesium, syratal och beståndsdelar olösliga i petroleumeter:

- 1,5 enheter för de halter (värden) som deklarerats lika med eller överstigande 15 % (15),

- 10 % av halten (värdet) som deklarerats för halter (värden) som deklarerats understigande 15 % (15) (ända till 2 % [2]),

- 0,2 enhet för de halter (värden) som deklarerats understigande 2 % (2),

h) aska olöslig i saltsyra och klorid uttryckt som NaCl:

- 10 % av den deklarerade halten för halter som deklarerats lika med eller överstigande 3 %,

- 0,3 enhet för de halter som deklarerats understigande 3 %,

i) karotin, vitamin A och xanthofyll:

- 30 % av den deklarerade halten,

j) metionin, lysin och flyktiga kvävehaltiga baser:

- 20 % av den deklarerade halten.

DEL B Icke fullständig förteckning över de viktigaste foderråvarorna

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

DEL C Bestämmelser beträffande deklaration av vissa beståndsdelar i foderråvaror som inte tas upp i förteckningen

För avyttrade foderråvaror som inte finns i förteckningen i bilagans B-del gäller obligatorisk deklaration av de beståndsdelar som anges i kolumn 2 i nedanstående tabell i överensstämmelse med bestämmelserna i artikel 5.1 punkt d

>Plats för tabell>

Top