EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996G1104

Rådets resolution av den 17 januari 1995 om krav för laglig avlyssning av telekommunikationer

OJ C 329, 4.11.1996, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

31996G1104

Rådets resolution av den 17 januari 1995 om krav för laglig avlyssning av telekommunikationer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 329 , 04/11/1996 s. 0001 - 0006


RÅDETS RESOLUTION av den 17 januari 1995 om krav för laglig avlyssning av telekommunikationer (96/C 329/01)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

som beaktar Fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel K 1.9 och artikel K 2.2 i detta,

som ånyo bekräftar nödvändigheten av att beakta fysiska personers rätt till privatliv enligt den nationella, territoriellt tillämpliga lagstiftningen när åtgärder för hemlig teleavlyssning genomförs,

som är medvetet om att iakttagandet av denna rätt leder till särskilda juridiska och tekniska svårigheter på grund av den tekniska utvecklingen,

som är beslutet att identifiera och övervinna dessa svårigheter när det gäller genomförandet av de krav som återges i bilagan, samtidigt som de mänskliga rättigheterna och principerna för dataskydd beaktas,

som beaktar de bestämmelser i medlemsstaternas lagstiftning som öppnar möjligheter för en begränsning av kommunikationshemligheten och som, under vissa omständigheter, tillåter avlyssning av telekommunikationer,

som beaktar att laglig avlyssning av telekommunikationer är ett viktigt redskap för att skydda nationella intressen, särskilt den nationella säkerheten och utredningarna av grov brottslighet,

som beaktar att denna avlyssning kan utföras endast om nödvändiga tekniska åtgärder har vidtagits,

som beaktar att det enligt ett beslut av Trevi-ministrarna i december 1991 skall företas en undersökning om hur den juridiska och tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen på telekommunikationsområdet påverkar olika avlyssningsmöjligheter och vilka åtgärder som skall vidtas för att möta de problem som har uppstått,

UTFÄRDAR DENNA RESOLUTION.

1. Rådet noterar att medlemsstaternas krav för att lagenligt kunna avlyssna telekommunikationer, vilka krav återges i bilagan till denna resolution ("kraven"), utgör en viktig sammanfattning av de behöriga myndigheternas behov för att det tekniskt skall gå att genomföra lagligen grundad avlyssning i moderna telekommunikationssystem.

2. Rådet anser att de nämnda kraven bör beaktas när sådana åtgärder som kan påverka verkställigheten av lagligen grundad avlyssning av telekommunikationer definieras och genomförs, och anmodar medlemsstaterna att uppmana de ministrar som ansvarar för telekommunikationer att stödja denna ståndpunkt och samarbeta med ministrarna för rättsliga och inrikes frågor för att tillämpa dessa krav vad gäller nätoperatörer och tjänsteleverantörer.

BILAGA

KRAV

I denna avdelning redovisas de rättsvårdande myndigheternas krav angående laglig avlyssning av telekommunikationer. Dessa krav gäller med förbehåll för nationell lag och skall tolkas i enlighet med tillämplig nationell praxis.

Uttryck förklaras i den bifogade ordlistan.

1. De rättsvårdande myndigheterna kräver fullständig åtkomst till de telekommunikationer som överförs, eller som kommer att överföras, till och från ett nummer eller annan identifikation på måltjänsten som använts av den avlyssnade personen. De rättsvårdande myndigheterna kräver också åtkomst till de anropsassocierade data som genereras för att behandla anropet.

1.1 De rättsvårdande myndigheterna kräver åtkomst till alla avlyssnade personer som temporärt eller permanent använder ett telekommunikationssystem.

1.2 De rättsvårdande myndigheterna kräver åtkomst i de fall då den avlyssnade personen kan använda sig av funktioner för att omstyra anrop till andra telekommunikationstjänster eller terminalutrustningar, inbegripet anrop som passerar igenom mer än ett nät eller som hanteras av mer än en nätoperatör/tjänsteleverantör innan det når fram.

1.3 De rättsvårdande myndigheterna kräver åtkomst till alla telekommunikationer till och från en måltjänst, med undantag av de telekommunikationer som inte faller inom ramen för avlyssningstillståndet.

1.4 De rättsvårdande myndigheterna kräver åtkomst till anropsassocierade data som

1.4.1 signaler som anger klart för åtkomst,

1.4.2 anropad abonnents nummer vid utgående förbindelser, även om ingen förbindelse upprättats,

1.4.3 anropande abonnents nummer vid inkommande förbindelser, även om ingen förbindelse upprättats,

1.4.4 alla signaler som avgivits från målet, inklusive signaler efter koppling som avgivits för att aktivera funktioner som konferenssamtal och transport av samtal,

1.4.5 förbindelsens början, slut och varaktighet,

1.4.6 faktisk destination och mellanliggande telefonnummer om anropet blivit omstyrt.

1.5 De rättsvårdande myndigheterna kräver så noggrann information som möjligt om mobilabonnenters placering inom nätet.

1.6 De rättsvårdande myndigheterna kräver information om de specifika tjänster som den avlyssnade personen utnyttjar och de tekniska parametrarna för dessa telekommunikationsslag.

2. De rättsvårdande myndigheterna kräver möjligheter till realtids- och heltidsövervakning för avlyssning av telekommunikationer. Anropsassocierade data bör också lämnas i realtid. Om anropsassocierade data inte kan göras tillgängliga i realtid kräver de rättsvårdande myndigheterna att uppgifterna skall göras tillgängliga så snart som möjligt efter avslutat anrop.

3. De rättsvårdande myndigheterna kräver att nätoperatörerna/tjänsteleverantörerna tillhandahåller ett eller flera gränssnitt från vilka de avlyssnade kommunikationerna kan överföras till den legala avlyssningsenheten. Avlyssningsmyndigheterna och nätoperatörerna/tjänsteleverantörerna måste gemensamt komma överens om vilka gränssnitt som skall användas. Andra frågor i anslutning till dessa gränssnitt skall hanteras i enlighet med praxis i de enskilda länderna.

3.1 De rättsvårdande myndigheterna kräver att nätoperatörerna/tjänsteleverantörerna tillhandahåller anropsassocierade data och anropsinnehåll från måltjänsten på ett sådant sätt att en riktig korrelation kan göras mellan anropsassocierade data och anropsinnehåll.

3.2 De rättsvårdande myndigheterna kräver att formatet för överföring av den avlyssnade kommunikationen till avlyssningsenheten skall vara ett allmänt tillgängligt format. Överenskommelse om format skall göras i varje land för sig.

3.3 Om nätoperatörerna/tjänsteleverantörerna påbörjar kodning, komprimering eller kryptering av teletrafiken kräver de rättsvårdande myndigheterna att nätoperatörerna/tjänsteleverantörerna tillhandahåller den avlyssnade informationen i klartext.

3.4 De rättsvårdande myndigheterna kräver att nätoperatörerna/tjänsteleverantörerna skall kunna överföra de avlyssnade kommunikationerna till den legala avlyssningsenheten via fasta eller påkopplingsbara ledningar.

3.5 De rättsvårdande myndigheterna kräver att överföringen av de avlyssnade kommunikationerna till avlyssningsenheten uppfyller tillämpliga säkerhetskrav.

4. De rättsvårdande myndigheterna kräver att avlyssningen utförs på ett sådant sätt att varken den avlyssnade personen eller någon annan obehörig person blir medveten om eventuella förändringar som vidtagits för att genomföra avlyssningsbeslutet. I synnerhet måste måltjänstens funktioner framstå som oförändrade för den avlyssnade personen.

5. De rättsvårdande myndigheterna kräver att avlyssningen skall utformas och genomföras på ett sådant sätt att otillåten eller otillbörlig användning förhindras och så att information som har samband med avlyssningen skyddas.

5.1 De rättsvårdande myndigheterna kräver att nätoperatörerna/tjänsteleverantörerna skyddar information om vilka och om hur många avlyssningar som genomförs eller har genomförts och att de inte avslöjar information om hur avlyssningarna går till.

5.2 De rättsvårdande myndigheterna kräver att nätoperatörerna/tjänsteleverantörerna säkerställer att avlyssnade kommunikationer överförs endast till den avlyssningsmyndighet som anges på avlyssningstillståndet.

5.3 Om nationella föreskrifter så kräver kan nätoperatörer/tjänsteleverantörer åläggas att bevara en fullgott skyddad registrering av avlyssningsaktiveringarna.

6. Efter en lagligen grundad förfrågan och innan avlyssningen genomförs kräver de rättsvårdande myndigheterna 1) uppgifter om den avlyssnade personens identitet, telefonnummer eller annan särskild identifiering, 2) information om tjänsterna och karakteristika för de telekommunikationssystem som används av den avlyssnade personen och levereras av nätoperatörerna/tjänsteleverantörerna, och 3) information om de tekniska parametrarna för överföringen till den lagliga avlyssningsenheten.

7. Under avlyssningen kan de rättsvårdande myndigheterna begära information och/eller hjälp från nätoperatörerna/tjänsteleverantörerna för att säkerställa att de kommunikationer som mottagits vid avlyssningsgränssnittet verkligen överensstämmer med måltjänstens kommunikationer. Vilket slag av information eller hjälp som begärs kan variera beroende på vedertagen praxis i varje enskilt land.

8. De rättsvårdande myndigheterna kräver att nätoperatörerna/tjänsteleverantörerna vidtar åtgärder för att genomföra ett antal samtidiga avlyssningar. Flera samtidiga avlyssningar av en enda måltjänst kan krävas för att avlyssning skall kunna utföras av mer än en rättsvårdande myndighet. I sådana fall skall nätoperatörerna/tjänsteleverantörerna vidta åtgärder för att skydda avlyssningsmyndigheternas identitet och säkerställa att undersökningarna hålls hemliga. Det maximala antalet samtidiga avlyssningar för en given abonnentpopulation skall överensstämma med nationella krav.

9. De rättsvårdande myndigheterna kräver att nätoperatörerna/tjänsteleverantörerna utför avlyssningar så fort som möjligt (i brådskande fall inom några timmar eller minuter). De rättsvårdande myndigheternas krav på snabbt gensvar varierar beroende på land och på vilket slag av måltjänst som skall avlyssnas.

10. Så länge som avlyssningen pågår kräver de rättsvårdande myndigheterna att tillförlitligheten hos de tjänster som garanterar avlyssningen är åtminstone lika god som tillförlitligheten hos de måltjänster som den avlyssnade personen använder. De rättsvårdande myndigheterna kräver att servicekvaliteten på överföringarna till avlyssningsenheten överensstämmer med nätoperatörernas/tjänsteleverantörernas standard.

ORDLISTA

>Plats för tabell>

Top