EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0715

96/715/EG: Rådets beslut av den 9 december 1996 om telematiknät mellan myndigheter för statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna (Edicom)

OJ L 327, 18.12.1996, p. 34–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/715/oj

31996D0715

96/715/EG: Rådets beslut av den 9 december 1996 om telematiknät mellan myndigheter för statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna (Edicom)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 327 , 18/12/1996 s. 0034 - 0037


RÅDETS BESLUT av den 9 december 1996 om telematiknät mellan myndigheter för statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna (Edicom) (96/715/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 129d tredje stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),

i enlighet med det i artikel 189c i fördraget angivna förfarandet (4), och

med beaktande av följande:

För att den inre marknaden skall kunna fungera väl måste fysiska gränser mellan staterna avskaffas. En tillfredsställande nivå på informationen om varuhandeln mellan medlemsstaterna måste därför säkerställas med andra medel än sådana som innebär kontroller, även indirekta sådana, vid de inre gränserna.

Följaktligen kommer det att bli nödvändigt att direkt från avsändare och mottagare inhämta de uppgifter som är nödvändiga för att sammanställa statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna, med användande av metoder och teknik som säkerställer att uppgifterna blir fullständiga, tillförlitliga och aktuella utan att detta leder till att de berörda parterna, särskilt små och medelstora företag, belastas på ett sätt som inte står i proportion till de resultat som användarna av statistiken rimligen kan förvänta sig.

I rådets förordning (EEG) nr 3330/91 av den 7 november 1991 om statistik över varuhandel medlemsstater emellan (5) anges att det skall skapas möjligheter till utökad användning av automatisk databehandling och elektronisk dataöverföring i syfte att underlätta arbetet för de parter som skall tillhandahålla information.

Det är nödvändigt att minska den belastning som det innebär för företagarna att lämna statistiska uppgifter, samtidigt som spridningen av statistikinformation i syfte att skapa en europeisk informationsmarknad måste förbättras.

Det bör utarbetas harmoniserad statistik, framför allt med en koppling mellan handelsstatistik och annan ekonomisk statistik, för att bidra till insyn på marknaden och till att företagens konkurrenskraft kan utvärderas.

Ett främjande av användningen av harmoniserade standarder och begrepp på europeisk nivå kommer till slut att leda till att det inte förekommer dubbelarbete och till att stordriftsfördelar utnyttjas, samtidigt som uppkomsten av nya tjänster inom området för statistisk telematik underlättas.

Det standardiseringsarbete som utförs på internationell nivå på området för elektroniskt datautbyte (EDI) bidrar till att underlätta den internationella handeln och till att förenkla förbindelserna mellan företag och administrativa myndigheter.

Upprättandet av gemensamma statistiska standarder för framställning av harmoniserad information kan endast utföras effektivt på gemenskapsnivå, i samarbete med medlemsstaterna. Sådana standarder kommer att införas i alla medlemsstater under överinseende av de organ och institutioner som ansvarar för sammanställning och spridning av officiell statistik.

De åtgärder som syftar till att säkerställa samtrafikförmågan för telematiknät mellan myndigheter ligger inom ramen för de prioriteringar som beslutats för riktlinjerna för de transeuropeiska näten för telekommunikationer.

Ett finansiellt referensbelopp, i den mening som avses i punkt 2 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens förklaring av den 6 mars 1995, införs i detta beslut för programmets hela giltighetstid utan att detta påverkar budgetmyndighetens befogenheter enligt fördraget.

Domstolen upphävde genom sin dom den 26 mars 1996 rådets beslut 94/445/EG av den 11 juli 1994 om dataöverföring mellan myndigheter av statistik över varuhandeln mellan medlemsstater (Edicom) (6) med motiveringen att det vilade på felaktig rättslig grund. Ett nytt beslut bör därför antas på en riktig rättslig grund för att göra det möjligt för Edicomprogrammet att fortsätta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ett antal åtgärder, nedan kallade "Edicom" (Electronic Data Interchange on Commerce), skall genomföras för att underlätta omvandlingen av regionala och nationella system samt gemenskapssystem till samverkande system på europeisk nivå, i första fasen för insamling av rapporter från företag om varuhandeln mellan medlemsstaterna och för validering och förbehandling av sådana rapporter samt spridning av den färdiga statistiken.

Dessa system skall vara baserade på distribuerade informationssystem på regional och nationell nivå samt på gemenskapsnivå, och deras samverkansförmåga skall säkerställas genom utveckling och användning av harmoniserade standarder och kommunikationsförfaranden.

Dessa system skall bland annat bygga på användningen av elektroniskt datautbyte (EDI) för överföring av statistiska rapporter. Datoriserade procedurer får göras tillgängliga för behöriga nationella myndigheter och gemenskapsmyndigheter samt för de parter som är skyldiga att lämna statistiska uppgifter efter överenskommelse med de behöriga nationella myndigheterna.

Systemen skall utvecklas på ett sådant sätt att kraven som sammanhänger med insamling av statistik över den interna handeln beaktas.

Artikel 2

Edicom skall pågå under tre år från och med 9 december 1996.

Artikel 3

Åtgärder skall endast vidtas om ett klart behov av gemenskapsåtgärder har konstaterats i enlighet med subsidiaritetsprincipen och principen i artikel 8.3. Efter överenskommelse med medlemsstaternas behöriga myndigheter och med beaktande av att teknik och produkter som redan finns skall användas i första hand, kan Edicom bland annat omfatta följande:

- Konstruktion, utveckling och främjande av programvara för att samla in, validera och överföra statistiska uppgifter, samt hjälp till medlemsstaterna att göra programvaran tillgänglig för företagen.

- Konstruktion, utveckling och främjande av programvara för att ta emot, validera, bearbeta och sprida uppgifter, hjälp till regionala och nationella organ samt gemenskapsorgan som ansvarar för insamling av statistiska uppgifter och att göra programvaran tillgänglig för dessa samt vid behov modernisering av utrustningen.

- Konstruktion, utveckling och främjande av format för informationsutbyte enligt europeiska och internationella standarder samt åtgärder för att göra dessa tillgängliga.

- Konstruktion, utveckling och främjande av metoder, förfaranden och avtal som skall användas inom informationsutbytet.

- Att göra programvaru- och tjänsteleverantörer medvetna om vad som krävs för nationell statistik och gemenskapsstatistik.

Artikel 4

När åtgärderna genomförs skall följande allmänna mål beaktas:

- Att underlätta införande och användning av dessa system genom att behöriga gemenskapsorgan efter överenskommelse med nationella och regionala organ bedriver försäljnings- och upplysningskampanjer som huvudsakligen riktar sig till företag och användare.

- Att genomföra särskilda åtgärder till förmån för mindre utvecklade regionala och nationella organ så att dessa kan ingå i systemen.

- Att främja användning av den teknik och de verktyg för telematik som bäst lämpar sig för att uppfylla det statistiska systemets krav samt att främja integreringen av tekniken och verktygen i de berörda myndigheternas datormiljöer.

Artikel 5

1. Kommissionen skall ansvara för att Edicom genomförs. Den skall biträdas av

a) kommittén för Europeiska gemenskapernas statistiska program, inrättad genom beslut 89/382/EEG, Euratom (7), när det årliga arbetsprogrammet utformas, kvantifieras och godkänns, i enlighet med förfarandet i artikel 6,

b) kommittén för statistik över varuhandeln mellan medlemsstater, inrättad genom förordning (EEG) nr 3330/91,

- för godkännande av anbudsinfordran samt utvärdering av projekt och åtgärder till ett samlat värde som överstiger 200 000 ecu, i enlighet med förfarandet i artikel 6,

- för andra åtgärder för att genomföra Edicom än dem som avses i punkt a och i första strecksatsen i den här punkten, i enlighet med förfarandet i artikel 7.

2. Kommissionen skall fortlöpande underrätta den kommitté som har inrättats enligt artikel 4 i rådets beslut av den 6 november 1995 95/468/EG (8) om gemenskapsbidrag till informationsutbyte med stöd av telematik mellan förvaltningar inom gemenskapen (IDA) om hur åtgärderna fortskrider.

3. Kommissionen skall förelägga den kommitté som avses i punkt 1 a i denna artikel en årlig rapport om vilken utdelning gjorda investeringar hittills gett.

Artikel 6

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 7

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är, om nödvändigt genom omröstning.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen till protokollet.

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande som kommittén avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktas.

Artikel 8

1. Det finansiella referensbeloppet för att genomföra Edicom skall vara 30 miljoner ecu för åren 1997, 1998 och 1999. En vägledning för fördelningen av dessa medel finns i bilagan.

2. Årliga anslag skall godkännas av budgetmyndigheten inom ramen för budgetplanen.

3. Utdelningen för gjorda investeringar skall säkerställas genom att man förvissar sig om att fördelarna står i proportion till de medel som använts.

Artikel 9

Kommissionen skall när Edicom har genomförts förelägga Europaparlamentet och rådet en rapport om dess genomförande, eventuellt tillsammans med förslag till ytterligare åtgärder.

Artikel 10

Detta beslut träder i kraft den 9 december 1996.

Artikel 11

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 december 1996.

På rådets vägnar

B. HOWLIN

Ordförande

(1) EGT nr C 343, 15.11.1996, s. 9.

(2) EGT nr C 295, 7.10.1996, s. 46.

(3) Yttrande avgivet den 18 september 1996 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) Europaparlamentets yttrande av den 20 september 1996 (EGT nr C 320, 28.10.1996), rådets gemensamma ståndpunkt av den 11 november 1996 (EGT nr C 372, 9.12.1996, s. 6) och Europaparlamentets beslut av den 28 november 1996 (ännu ej offentliggjort i EGT).

(5) EGT nr L 316, 16.11.1991, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3046/92 (EGT nr L 307, 23.10.1992, s. 27).

(6) EGT nr L 183, 19.7.1994, s. 42.

(7) EGT nr L 181, 28.6.1989, s. 47.

(8) EGT nr L 269, 11.11.1995, s. 23.

BILAGA

Vägledning för fördelningen inom Edicom för 1997, 1998 och 1999

>Plats för tabell>

Top