Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1768

Kommissionens förordning (EG) nr 1768/95 av den 24 juli 1995 om införande av genomförandebestämmelser för det undantag i jordbruket som föreskrivs i artikel 14.3 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt

OJ L 173, 25.7.1995, p. 14–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 018 P. 63 - 70
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 018 P. 63 - 70
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 018 P. 63 - 70
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 018 P. 63 - 70
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 018 P. 63 - 70
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 018 P. 63 - 70
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 018 P. 63 - 70
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 018 P. 63 - 70
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 018 P. 63 - 70
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 017 P. 177 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 024 P. 39 - 46

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1768/oj

31995R1768

Kommissionens förordning (EG) nr 1768/95 av den 24 juli 1995 om införande av genomförandebestämmelser för det undantag i jordbruket som föreskrivs i artikel 14.3 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 173 , 25/07/1995 s. 0014 - 0021


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1768/95 av den 24 juli 1995 om införande av genomförandebestämmelser för det undantag i jordbruket som föreskrivs i artikel 14.3 i rådets förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens växtförädlarrätt

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens växtförädlarrätt (grundförordningen) (1), särskilt artikel 14.3 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 14 i grundförordningen föreskrivs om ett undantag från gemenskapens växtförädlarrätt för skydd av jordbruksproduktionen (jordbruksundantag).

Villkoren för att detta undantag skall få effekt och för att skydda förädlarens och jordbrukarnas legitima intressen skall fastställas i genomförandebestämmelser som grundar sig på de kriterier som fastställs i artikel 14.3 i grundförordningen.

I den här förordningen fastställs särskilt de förpliktelser som uppstår till följd av nämnda villkor för jordbrukare, bearbetningsföretag och rättsinnehavare.

Dessa förpliktelser avser huvudsakligen en rimlig ersättning till rättsinnehavaren från jordbrukare för utnyttjande av undantagsregeln, lämnande av information för att säkerställa identifieringen av den skördeprodukt som lämnas till bearbetning respektive efter bearbetning liksom kontroll av att bestämmelserna för undantaget följs.

Även definitionen för "småbrukare", av vilka ingen ersättning till rättsinnehavaren skall utkrävas vid användning av undantagsregeln, har fastställts, framförallt för jordbrukare som odlar vissa foderväxter och potatis.

Kommissionen kommer att inom hela gemenskapen noga kontrollera vilka effekter definitionen "småbrukare" enligt grundförordningen, särskilt följderna av arealer tagna ur bruk och - i fallet potatis - den maximala arealstorleken, och i denna förordning kan skapa med hänsyn till betydelsen av ersättningen såsom anges i artikel 5.3 i denna förordning, och där så är nödvändigt, presentera lämpliga förslag eller vidta lämpliga åtgärder i syfte att skapa en bred enhetlighet inom gemenskapen när det gäller förhållandet mellan användningen av tillåtet förökningsmaterial och skördeprodukten enligt det undantag som föreskrivs i artikel 14 i grundförordningen.

Det har emellertid inte varit möjligt att bedöma i vilken omfattning jämförbara undantag har använts enligt gällande lagstiftning i medlemsstaterna i förhållande till de belopp som för närvarande skall betalas för en licens för produktion av förökningsmaterial av växtarter som är skyddade enligt nämnda lagstiftning i medlemsstaterna.

Kommissionen kan därför för närvarande inte, med hänsyn till den handlingsfrihet som givits för gemenskapens lagstiftare enligt artikel 14.3 i grundförordningen, exakt definiera nivån för en rimlig ersättning, som måste vara avsevärt lägre än det belopp som skall betalas för en licens för produktion av förökningsmaterial.

Grundnivån samt systemet för påföljande anpassningar bör dock anges så snart som möjligt och senast den 1 juli 1997.

Vidare är syftet med denna förordning att närmare ange sambandet mellan gemenskapens växtförädlarrätt och de rättigheter som uppstår till följd av bestämmelserna i artikel 14 i grundförordningen respektive det tillstånd som beviljats jordbrukaren och dennes anläggning.

Slutligen bör följderna av att inte uppfylla de förpliktelser som uppstår till följd av de ifrågavarande bestämmelserna klargöras.

Samråd har skett med förvaltningsrådet.

Bestämmelserna i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga växtförädlingskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Omfattning

1. I denna förordning fastställs genomförandebestämmelserna om villkoren avseende det undantag som föreskrivs i artikel 14.1 i grundförordningen.

2. Villkoren skall gälla rättsinnehavarens utövande av rättigheter och uppfyllande av förpliktelser enligt artikel 13.1 i grundförordningen såväl som rättigheten och dess användning och jordbrukarens uppfyllande av förpliktelser i den omfattning som dessa rättigheter, tillstånd och förpliktelser uppstår till följd av bestämmelserna i artikel 14 i grundförordningen. De skall även gälla de rättigheter, tillstånd och förpliktelser som uppstår till följd av bestämmelserna i artikel 14.3 i grundförordningen för andra.

3. Om inte annat anges i denna förordning, skall föreskrifterna gällande utövande av rättigheter, användning av tillstånd eller uppfyllande av förpliktelser regleras genom den medlemsstats lagstiftning, inklusive dess internationella privaträttsliga lagstiftning, där jordbrukarens anläggning och där undantagsbestämmelsen används är belägen.

Artikel 2

Skydd av intressen

1. De villkor som anges i artikel 1 skall uppfyllas både av rättsinnehavaren, såsom företrädare för förädlaren, och av jordbrukaren på sådant sätt att de skyddar varandras legitima intressen.

2. De legitima intressena skall inte anses vara skyddade, om ett eller flera av dessa intressen ogynnsamt påverkades utan hänsyn till behovet att bibehålla en skälig balans mellan dem alla eller proportionalitet mellan syftet med villkoret i fråga och dess verkliga effekt.

KAPITEL 2

RÄTTSINNEHAVAREN OCH JORDBRUKAREN

Artikel 3

Rättsinnehavaren

1. De rättigheter och skyldigheter för rättsinnehavaren som uppstår till följd av bestämmelserna i artikel 14 i grundförordningen, såsom angivna i den här förordningen, med undantag av rätten till en rimlig ersättning enligt artikel 5, om den redan har fastställts, kan inte överföras till andra personer. De skall dock ingå som rättigheter och förpliktelser vid överföring av en växtförädlarrätt inom gemenskapen i enlighet med bestämmelserna i artikel 23 i grundförordningen.

2. De rättigheter som anges i punkt 1 kan åberopas av enskilda innehavare, gemensamt av flera rättsinnehavare eller av en organisation av rättsinnehavare som är etablerad i gemenskapen på gemenskapsnivå eller nationell, regional eller lokal nivå. En organisation av rättsinnehavare kan agera enbart för sina medlemmar och endast för dem som har lämnat sina respektive skriftliga fullmakter till organisationen. Den skall tjänstgöra antingen genom en eller flera av sina företrädare eller genom av den godkända revisorer inom deras respektive förordnande.

3. En företrädare för rättsinnehavaren eller en organisation av rättsinnehavare såväl som en godkänd revisor skall

a) ha sin hemvist eller sitt säte eller ett företag inom gemenskapens territorium, och

b) ha erhållit ett skriftligt tillstånd av rättsinnehavaren eller organisationen, och

c) tillhandahålla bevis för att de villkor som fastställs i a och b är uppfyllda, antingen genom hänvisning till relevant information som publicerats av rättsinnehavare eller meddelats av rättsinnehavare till organisationer av jordbrukare, eller på annat sätt och vid anmodan kunna uppvisa det i b angivna skriftliga tillståndet för varje jordbrukare mot vilket han åberopar sina rättigheter.

Artikel 4

Jordbrukaren

1. Det tillstånd och de förpliktelser för jordbrukaren som uppstår till följd av bestämmelserna i artikel 14 i grundförordningen, i enlighet med angivelsen i den här förordningen eller i bestämmelser som antagits i enlighet med den här förordningen kan inte överföras till andra. De skall dock ingå i de rättigheter och förpliktelser som avser en överlåtelse av jordbrukarens företag, såvida det inte avseende skyldighet att betala en rimlig ersättning enligt artikel 5 har överenskommits om annat i överlåtelseavtalet. Överföringen av tillståndet och skyldigheterna skall träda i kraft samtidigt med överlåtelsen av företaget.

2. Ett "eget jordbruksföretag" enligt artikel 14.1 i grundförordningen skall anses vara ett jordbruksföretag eller en del av det som jordbrukaren faktiskt utnyttjar för växtodling som egen egendom eller på annat sätt förvaltar på eget ansvar och för egen räkning, särskilt vad avser arrenden. Avyttring av ett jordbruksföretag eller del av det i syfte att exploateras av andra skall anses som överföring enligt punkt 1.

3. Den person eller de personer som vederbörande företag tillhör som egendom vid den tidpunkt då uppfyllandet av en förpliktelse krävs, skall anses vara företagets jordbrukare, såvida vederbörande inte kan bevisa att en annan person är den jordbrukare som skall uppfylla förpliktelsen i enlighet med bestämmelserna i punkt 1 och 2.

KAPITEL 3

ERSÄTTNING

Artikel 5

Ersättningsnivå

1. Nivån på den rimliga ersättning som skall betalas till rättsinnehavaren enligt artikel 14.3 fjärde strecksatsen i grundförordningen kan fastställas i ett avtal mellan rättsinnehavaren och den berörda jordbrukaren.

2. Då ett sådant avtal inte har slutits eller inte kan tillämpas skall ersättningsbeloppet vara betydligt lägre än det belopp som krävs för en licens för produktion av förökningsmaterial av den lägsta kategori som uppfyller kraven för officiell certifiering av samma sort och inom samma område.

Om ingen produktion under licens av förökningsmaterial av den berörda sorten har skett i det område där jordbrukarens anläggning är belägen och om en enhetlig nivå för det nämnda beloppet har fastställts för hela gemenskapen, skall ersättningen vara betydligt lägre än det belopp som normalt ingår för nämnda ändamål i det pris till vilket förökningsmaterial av den lägsta kategori som kan erhålla officiell certifiering av den sorten är såld inom det området, under förutsättning att det inte är högre än det nämnda belopp som skall betalas i det område där det förökningsmaterialet har framställts.

3. Ersättningsnivån skall anses vara avsevärt lägre enligt lydelsen i artikel 14.3 fjärde stycket i grundförordningen, såsom anges i punkt 2 ovan, om den inte överskrider den nödvändiga för att fastställa eller stabilisera, som en ekonomisk faktor som avgör i vilken utsträckning undantaget utnyttjas, ett rimligt avvägt förhållande mellan användningen av tillåtet spridningsmaterial och planteringen av skördeprodukten av respektive arter som omfattas av gemenskapens skördeförädlarrätt. Ett sådant förhållande skall anses vara rimligt avvägt om det säkerställer att rättsinnehavaren erhåller en på det hela taget rättfärdig kompensation för den totala användningen av sin sort.

Artikel 6

Individuell betalningsförpliktelse

1. Utan att bestämmelserna i punkt 2 påverkas, skall en jordbrukares individuella förpliktelse att betala den rimliga ersättningen uppstå, när han faktiskt använder skördeprodukten för förökningsändamål som utsäde.

Rättsinnehavaren kan bestämma datum och form för betalningen. Han skall dock inte ange ett tidigare datum för betalningen än det datum då förpliktelsen uppstår.

2. När det gäller gemenskapens växtförädlarrätt som beviljats enligt artikel 116 i grundförordningen, skall den individuella förpliktelsen för en jordbrukare som är berättigad att åberopa bestämmelserna i artikel 116.4 andra strecksatsen i grundförordningen uppstå, när han faktiskt använder skördeprodukten för förökningsändamål som utsäde efter den 30 juni 2001.

Artikel 7

Småbrukare

1. Odlingsmark enligt artikel 14.3 tredje strecksatsen i grundförordningen skall anses vara mark som används för regelmässig sådd och skörd. Särskilt skogsområden, betesmark som används stadigvarande under minst fem år, stadigvarande naturliga grönområden och jämförbara fall enligt beslut av Ständiga växtförädlingskommittén skall inte anses vara odlingsmark.

2. Den mark i jordbrukarens anläggning där odling har skett men nedläggning har skett temporärt eller slutgiltigt under det år, från och med 1 juli till och med 30 juni följande kalenderår ("regleringsår"), då ersättningen skulle betalas skall anses som mark där odling fortfarande pågår om stöd eller utjämningsbidrag har beviljats av gemenskapen eller en medlemsstat för den nedläggningen.

3. Utan inskränkning av bestämmelserna i artikel 14.3 tredje strecksatsen första understrecksatsen i grundförordningen skall småbrukare i fråga om andra växtarter (artikel 14.3 tredje strecksatsen andra understrecksatsen i grundförordningen) anses vara jordbrukare som

a) vad avser foderväxter enligt den sista bestämmelsen och oberoende av på vilken mark de odlar andra växter än dessa foderväxter, inte odlar dessa foderväxter under mer än fem år på en areal som är större än den areal som krävs för att framställa 92 ton spannmål per skörd,

b) vad avser potatis och oberoende av på vilken mark de odlar andra växter än potatis, inte odlar potatis på en areal som är större än en areal som krävs för att framställa 185 ton potatis per skörd.

4. Beräkningen av de arealer som anges i punkt 1 till 3 skall göras för varje medlemsstats territorium

- för de växtarter som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1765/92 (2), och för andra foderväxter än de som redan omfattas av de nämnda bestämmelserna i enlighet med bestämmelserna i förordning (EEG) nr 1765/92, särskilt artiklarna 3 och 4 i denna, eller enligt bestämmelser antagna enligt förordning (EEG) nr 1765/92, och

- för potatis, på grundval av den genomsnittliga hektarskörd som fastställts i den berörda medlemsstaten, i enlighet med den statistik som lämnats enligt rådets förordning (EEG) nr 959/93 (3) om statistik som skall lämnas av medlemsstaterna över andra skördeprodukter än spannmål.

5. En jordbrukare som anser sig vara en småbrukare skall vid tvist tillhandahålla bevis på att han uppfyller villkoren för denna kategori av jordbrukare. Villkoren anses som småbrukare enligt artikel 8.1 och 8.2 i rådets förordning (EEG) nr 1765/92 skall inte tillämpas för det ändamålet, om inte rättsinnehavaren godkänner detta.

KAPITEL 4

INFORMATION

Artikel 8

Information från jordbrukaren

1. Den information som jordbrukaren skall tillhandahålla rättsinnehavaren enligt artikel 14.3 sjätte strecksatsen i grundförordningen kan fastställas i ett avtal mellan rättsinnehavaren och den berörda jordbrukaren.

2. Då ett sådant avtal inte har ingåtts eller inte är tillämpligt, skall jordbrukaren, utan att det påverkar informationskrav enligt annan gemenskapslagstiftning eller lagstiftning i medlemsstaterna, på begäran av rättsinnehavaren vara förpliktad att lämna nödvändig information till rättsinnehavaren. Följande uppgifter skall anses som nödvändiga:

a) Jordbrukarens namn och hemvist samt anläggningens adress.

b) Upplysning om jordbrukaren har använt skördeprodukten av en eller flera sorter som tillhör rättsinnehavaren på sin anläggning.

c) Om jordbrukaren har använt sådant material, skördemängden av den eller de tillämpliga sorter som jordbrukaren har använt i enlighet med artikel 14.1 i grundförordningen.

d) Enligt samma villkor, namn och adress för den person eller de personer som har tillhandahållit en tjänst att bearbeta den ifrågavarande skördeprodukten till användning som utsäde.

e) Om den enligt punkterna b, c eller d erhållna informationen inte kan bekräftas i enlighet med bestämmelserna i artikel 14, mängden av förökningsmaterial på licens av de berörda sorter som använts samt namn och adress på leverantören eller leverantörerna av dessa sorter.

f) Om en jordbrukare åberopar bestämmelserna i artikel 116.4 andra strecksatsen i grundförordningen, en upplysning om han redan har använt den ifrågavarande sorten för det ändamål som anges i artikel 14.1 i grundförordningen utan att betala en ersättning, och i så fall från och med vilken tidpunkt.

3. De upplysningar som avses under 2 b-e skall gälla innevarande regleringsår och ett eller flera av de tre föregående regleringsår för vilka rättsinnehavaren inte tidigare har begärt information i enlighet med bestämmelserna i punkt 4 eller 5.

Det första regleringsår som informationen skall lämnas för skall vara tidigast det år under vilket den första begäran om information gjordes med hänsyn till den sort eller de sorter och den jordbrukare som är aktuella, under förutsättning att rättsinnehavaren har vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa att jordbrukaren vid förvärvet av förökningsmaterial av sorten eller sorterna tidigare eller vid den tidpunkten åtminstone upplystes om att en ansökan om gemenskapens växtförädlarrätt inlämnats eller att en sådan rätt beviljats samt om de villkor som gäller vid användning av det förökningsmaterialet.

I fråga om de sorter som omfattas av bestämmelserna i artikel 116 i grundförordningen och för jordbrukare som är berättigade att åberopa bestämmelserna i artikel 116.4 andra strecksatsen i grundförordningen skall det första regleringsåret vara 2001/2002.

4. I sin begäran skall rättsinnehavaren ange sitt namn och sin adress, den sort eller de sorter som han önskar få information om samt hänvisning eller hänvisningar till den eller de tillämpliga gemenskapens växtförädlarrätterna. Om jordbrukaren så kräver skall en skriftlig begäran lämnas tillsammans med bevis på rättsinnehavet. Utan att påverka bestämmelserna i punkt 5 skall begäran lämnas direkt till den berörda jordbrukaren.

5. En begäran som inte har lämnats direkt till den berörda jordbrukaren skall anses uppfylla bestämmelserna i punkt 4 tredje meningen, om den sänds till en jordbrukare via följande organ eller personer med deras respektive tidigare godkännande:

- Organisationer av jordbrukare eller kooperativ, avseende alla jordbrukare som är medlemmar i en sådan organisation eller ett sådant kooperativ, eller

- bearbetningsföretag, avseende alla jordbrukare för vilka de har utfört tjänster för beredning av tillämplig skördeprodukt till utsäde under innevarande regleringsår och under de tre föregående regleringsåren, med början det regleringsår som anges i punkt 3, eller

- leverantörer av licensbelagt förökningsmaterial av sorter som tillhör rättsinnehavaren, avseende alla jordbrukare som de har tillhandahållit sådant förökningsmaterial under det innehavande regleringsåret och under de tre föregående regleringsåren, med början det regleringsår som anges i punkt 3.

6. Vid en begäran i enlighet med bestämmelserna i punkt 5 krävs inga uppgifter om enskilda jordbrukare. Organisationerna, kooperativen, bearbetningsföretagen eller leverantörerna kan ha tillstånd av de berörda jordbrukarna att få lämna den nödvändiga informationen till rättsinnehavaren.

Artikel 9

Information från bearbetningsföretaget

1. Den information som bearbetningsföretaget skall tillhandahålla rättsinnehavaren enligt artikel 14.3 sjätte strecksatsen i grundförordningen kan fastställas i ett avtal mellan rättsinnehavaren och det berörda bearbetningsföretaget.

2. Då ett sådant avtal inte har ingåtts eller inte är lämpligt, skall bearbetningsföretaget, utan att det påverkar informationskraven enligt annan gemenskapslagstiftning eller lagstiftning i medlemsstaterna, på begäran av rättsinnehavaren vara förpliktad att lämna nödvändig information till rättsinnehavaren. Följande uppgifter skall anses som nödvändiga:

a) Bearbetarens namn och hemvist samt företagets namn och adress.

b) Upplysning om bearbetningsföretaget har tillhandahållit tjänster för att bearbeta skördeprodukten av en eller flera sorter som tillhör rättsinnehavaren till utsäde, då sorten eller sorterna hade deklarerats eller på annat sätt varit kända för bearbetningsföretaget.

c) Om bearbetningsföretaget har tillhandahållit en sådan tjänst, mängden av skördeprodukten av den eller de lämpliga sorter som har bearbetats till utsäde och den totala framställda mängden från denna bearbetning.

d) Datum och platser för den under c angivna bearbetningen.

e) Namn och adress på den person eller de personer till vilka han har tillhandahållit de under punkt c angivna bearbetningstjänsterna samt respektive mängder.

3. De upplysningar som anges under 2 b-e skall avse innevarande regleringsår och ett eller flera av de tre föregående regleringsår för vilka rättsinnehavaren inte tidigare har begärt information i enlighet med bestämmelserna i punkt 4 eller 5. Det första regleringsår för vilket informationen skall lämnas skall vara det år under vilket den första av dessa begäran om information gjordes med hänsyn till den sort eller de sorter och det bearbetningsföretag som är aktuella.

4. Bestämmelserna i artikel 8.4 skall tillämpas i tillämpliga delar.

5. En begäran som inte har lämnats direkt till det berörda bearbetningsföretaget skall anses uppfylla bestämmelserna i artikel 8.4 tredje meningen, om den har sänts till bearbetningsföretag via följande organ eller personer med deras respektive tidigare godkännande:

- Organisationer av bearbetningsföretag i gemenskapen som är etablerade på gemenskapsnivå eller nationell, regional eller lokal nivå, beträffande alla bearbetningsföretag som är medlemmar eller representerade i dessa organisationer.

- Jordbrukare, avseende alla bearbetningsföretag som har tillhandahållit dem tjänster med bearbetning av den relevanta skördeprodukten till utsäde, under det innevarande regleringsåret och under de tre föregående regleringsåren, med början det år som anges i punkt 3.

6. Vid en begäran i enlighet med bestämmelserna i punkt 5 krävs ingen information om enskilda bearbetningsföretag. Organisationerna eller jordbrukarna kan ha tillstånd av de berörda bearbetningsföretagen att lämna ut den nödvändiga informationen till rättsinnehavaren.

Artikel 10

Information från rättsinnehavaren

1. Den information som rättsinnehavaren skall tillhandahålla jordbrukaren enligt artikel 14.3 fjärde strecksatsen i grundförordningen kan fastställas i ett avtal mellan den berörda jordbrukaren och rättsinnehavaren.

2. Då ett sådant avtal inte har ingåtts eller inte är tillämpligt, skall rättsinnehavaren, utan att det påverkar informationskraven enligt annan gemenskapslagstiftning eller lagstiftning i medlemsstaterna, på begäran av den jordbrukare från vilken rättsinnehavaren har begärt den ersättning som avses i artikel 5, vara förpliktad att lämna nödvändig information till jordbrukaren. Följande uppgift skall anses som nödvändiga:

- Det belopp som skall betalas för en licens för produktion av förökningsmaterial av den lägsta kategori som är berättigat till officiell certifiering av samma sort i det område där jordbrukarens anläggning är belägen.

- Om ingen licens för produktion av förökningsmaterial av den berörda sorten har lämnats i det område där jordbrukarens anläggning är belägen och om det inte har fastställts någon enhetlig nivå för det nämnda beloppet för hela gemenskapen, det belopp som normalt ingår för nämnda ändamål i det pris till vilket förökningsmaterial av lägsta kategori berättigat till officiell certificering av den sorten säljs inom det området samt det nämnda belopp som skall betalas i det område där det förökningsmaterialet har framställts.

Artikel 11

Information från officiella organ

1. En begäran om information om den faktiska användningen av material vid sådd av särskilda växtarter eller sorter eller resultaten vid sådan användning som en rättsinnehavare lämnar till ett officiellt organ skall ske skriftligt. I denna begäran skall rättsinnehavaren uppge sitt namn och sin adress, sorten eller sorterna om vilka han önskar erhålla information samt vilken typ av information han önskar. Han skall även styrka sitt rättsinnehav.

2. Det officiella organet kan utan att det påverkas av bestämmelserna i artikel 12 endast vägra att lämna ut den begärda informationen, om

- den inte handhar kontrollen av jordbruksproduktion, eller

- det inte är tillåtet, enligt de regler i gemenskapen eller i medlemsstaterna som reglerar den allmänna diskretion som skall tillämpas i fråga om officiella organs verksamhet, att lämna sådan information till rättsinnehavaren, eller

- den själv kan avgöra, i enlighet med gemenskapslagstiftningen eller lagstiftningen i medlemsstaterna där informationen har erhållits, att vägra att lämna ut sådan information, eller

- den begärda informationen inte finns eller inte längre finns tillgänglig, eller

- denna information inte kan erhållas genom det officiella organets normala tjänsteutövning, eller

- denna information endast kan erhållas till extra belastning och kostnader, eller

- denna information avser speciellt material som inte tillhör rättsinnehavarens sorter.

De berörda officiella organet skall meddela kommissionen på vilket sätt de utövar den befogenhet som avses i den tredje strecksatsen ovan.

3. När det officiella organet lämnar ut informationen skall den inte göra åtskillnad mellan rättsinnehavare. Det officiella organet kan lämna den begärda informationen till rättsinnehavaren i form av kopior som har framställts från dokument innehållande information utöver den som innehåller information som rör rättsinnehavarens sorter, under förutsättning att det kan garanteras att varje möjlighet att identifiera enskilda personer enligt bestämmelserna i artikel 12 har undanröjts.

4. Om det officiella organet beslutar att vägra lämna ut informationen, skall den skriftligt meddela den begärande rättsinnehavaren detta och ange skälet för detta beslut.

Artikel 12

Skydd av personuppgifter

1. Varje person som lämnar eller mottar information enligt bestämmelserna i artikel 8 till 11 skall med hänsyn till personuppgifter omfattas av gemenskapslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning om skydd av fysiska personer i samband med hanteringen av och fri rörlighet för personuppgifter.

2. Varje person som mottar information enligt bestämmelserna i artikel 8 till 11 skall ej utan tidigare medgivande av den person som har lämnat informationen föra någon del av denna information vidare till någon annan person eller använda den för annat ändamål än utövandet av gemenskapens växtförädlarrätt eller för det tillstånd som föreskrivs i artikel 14 i grundförordningen.

KAPITEL 5

ÖVRIGA FÖRPLIKTELSER

Artikel 13

Förpliktelser vid bearbetning utanför jordbrukarens anläggning

1. Utan inskränkning av de restriktioner som medlemsstater kan ha infört enligt artikel 14.3 andra strecksatsen i grundförordningen får skördeprodukten av en sort som omfattas av gemenskapens växtförädlarrätt inte utan tidigare godkännande av innehavaren flyttas från den anläggning där den erhölls i syfte att bearbetas till utsäde, såvida jordbrukaren inte

a) har vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa en identifiering av den produkt som lämnas till bearbetning respektive efter bearbetning och

b) säkerställer att bearbetning utförs av ett bearbetningsföretag vars uppgift är att tillhandahålla tjänster avseende bearbetning av skördeprodukter till utsäde, som

- antingen har registrerats i enlighet med den berörda medlemsstatens lagstiftning antagen på grundval av allmänintresset eller har försäkrat jordbrukaren att anmäla denna verksamhet, vad beträffar de sorter som omfattas av gemenskapens växtförädlarrätt, till det behöriga organ som inrättats, utsetts eller bemyndigats i medlemsstaten för det ändamålet antingen av ett offentligt organ eller av en organisation av rättsinnehavare, jordbrukare eller bearbetningsföretag för att därefter registreras i en lista som upprättats av det nämnda behöriga organet, och

- har försäkrat jordbrukaren att också vidta lämpliga åtgärder att säkerställa en identifiering av den produkt som jordbrukaren lämnar till bearbetning respektive den framställda produkten.

2. Med hänsyn till den lista över bearbetningsföretag som anges i punkt 1 kan medlemsstaterna fastställa de kvantifikationskrav som bearbetningsföretag skall uppfylla.

3. Det register eller de listor som avses i punkt 1 skall publiceras eller finnas tillgänglig för organisationer av rättsinnehavare, jordbrukare respektive bearbetningsföretag.

4. De listor som avses i punkt 1 skall fastställas senast den 1 juli 1997.

KAPITEL 6

RÄTTSINNEHAVARENS KONTROLL

Artikel 14

Kontroll av jordbrukare

1. För att rättsinnehavaren skall kunna kontrollera att bestämmelserna i artikel 14 i grundförordningen i enlighet med anvisningarna i denna förordning följs när det gäller jordbrukarens uppfyllande av förpliktelser, skall jordbrukaren på begäran av rättsinnehavaren

a) lämna styrkande underlag till sin information enligt artikel 8 genom att uppvisa tillämpliga dokument såsom fakturor, använda etiketter eller andra lämpliga anordningar, t.ex. den som krävs enligt artikel 13.1 punkt a) första strecksatsen avseende

- tillhandahållande av tjänster för bearbetning av skördeprodukten av en sort tillhörande rättsinnehavaren till utsäde av en tredje person, eller

- vad avser artikel 8.2 e, leverans av förökningsmaterial av en sort som tillhör rättsinnehavaren,

eller genom att påvisa mark- eller lagringsmöjligheter.

b) göra tillgängligt eller åtkomligt det bevis som krävs enligt artikel 4.3 eller 7.5.

2. Utan att det påverkar annan gemenskapslagstiftning eller medlemsstaternas lagstiftning, skall det krävas att jordbrukare skall bevara varje sådant dokument eller anordning som anges i punkt 1 under åtminstone den tidsperiod som anges i artikel 8.3, förutsatt att, när det gäller använda etiketter, den information från rättsinnehavaren som avses i artikel 8.3 andra stycket innehåller rådet att bevara den etikett som gäller det lämnade förökningsmaterialet.

Artikel 15

Kontroll av bearbetningsföretag

1. För rättsinnehavarens kontroll av att bearbetningsföretag följer bestämmelserna i artikel 14 i grundförordningen i enlighet med denna förordning, när det gäller bearbetningsföretags uppfyllande av förpliktelser, skall bearbetningsföretagen på begäran av rättsinnehavaren lämna styrkande underlag till sin information enligt artikel 9 genom att uppvisas tillämpliga dokument såsom fakturor, anordningar som lämpar sig för identifiering av material eller varje annan lämplig anordning, t.ex. den som krävs enligt artikel 13.1 punkt b) andra strecksatsen, eller prover på bearbetat material avseende tjänster till jordbrukare att bearbeta skördeprodukten av en sort som tillhör rättsinnehavaren till utsäde eller genom att uppvisa sina bearbetnings- och lagringsmöjligheter.

2. Utan inskränkning av annan gemenskapslagstiftning eller medlemsstaternas lagstiftning skall bearbetningsföretag erfordras att bevara varje sådant dokument eller anordning som avses i punkt 1 under åtminstone den tidsperiod som anges i artikel 9.3.

Artikel 16

Kontrollmetoder

1. Kontrollen skall genomföras av rättsinnehavaren. Han kan på lämpligt sätt se till att få hjälp av organisationer av jordbrukare, bearbetningsföretag, kooperativ eller andra kretsar inom jordbrukssamhället.

2. De villkor som gäller kontrollmetoder och som är fastställda i avtal mellan organisationer av rättsinnehavare och jordbrukare eller bearbetningsföretag, som är etablerade i gemenskapen på gemenskapsnivå eller nationell, regional eller lokal nivå skall användas som riktlinjer, om dessa ordningar skriftligt har anmälts till kommissionen av godkända representanter för de tillämpliga organisationerna och publicerade i den officiella tidning som utges av gemenskapens växtförädlarkontor.

KAPITEL 7

ÖVERTRÄDELSER OCH CIVILRÄTTSLIGA KRAV

Artikel 17

Överträdelser

Rättsinnehavaren kan åberopa de rättigheter som tilldelas genom gemenskapens växtförädlarrätt i förhållande till en person som handlar mot något av de villkor eller begränsningar som är förknippade med undantaget i artikel 14 i grundförordningen och i enlighet med bestämmelserna i den här förordningen.

Artikel 18

Särskilda civilrättsliga krav

1. En person som handlar enligt artikel 17 kan stämmas av rättsinnehavaren att uppfylla sina förpliktelser enligt artikel 14.3 i grundförordningen och i enlighet med vad som anges i den här förordningen.

2. Om en sådan person upprepade gånger och avsiktligt inte uppfyller sina förpliktelser enligt artikel 14.3 fjärde strecksatsen i grundförordningen med hänsyn till en eller flera sorter som tillhör samma ägare, skall skyldigheten att ersätta rättsinnehavaren för eventuella ytterligare skador enligt artikel 94.2 i grundförordningen omfatta minst en klumpsumma beräknad på basis av det fyrdubbla genomsnittliga belopp som skall betalas för en licens för produktion av en motsvarande kvantitet förökningsmaterial av skyddade sorter av de berörda växtarterna inom samma område, utan inskränkning av en eventuell högre ersättning.

KAPITEL 8

SLUTLIGA BESTÄMMELSER

Artikel 19

Ikraftträdand

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juli 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 227, 1.9.1994, s. 1.

(2) EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 12.

(3) EGT nr L 98, 24.4.1993, s. 1.

Top