EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0934

Rådets förordning (EG) nr 934/95 av den 10 april 1995 om införande av tulltak och statistisk övervakning från gemenskapens sida i fråga om referensmängder för vissa produkter med ursprung i Cypern, Egypten, Jordanien, Israel, Tunisien, Syrien, Malta, Marocko och de ockuperade territorierna.

OJ L 96, 28.4.1995, p. 6–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2001; upphävd genom 32001R0747

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/934/oj

31995R0934

Rådets förordning (EG) nr 934/95 av den 10 april 1995 om införande av tulltak och statistisk övervakning från gemenskapens sida i fråga om referensmängder för vissa produkter med ursprung i Cypern, Egypten, Jordanien, Israel, Tunisien, Syrien, Malta, Marocko och de ockuperade territorierna.

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 096 , 28/04/1995 s. 0006 - 0016


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 934/95 av den 10 april 1995 om införande av tulltak och statistisk övervakning från gemenskapens sida i fråga om referensmängder för vissa produkter med ursprung i Cypern, Egypten, Jordanien, Israel, Tunisien, Syrien, Malta, Marocko och de ockuperade territorierna.

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 113 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I artikel 2 i bilaga I till associationsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Malta (1), vilket har kompletterats med ett tilläggsprotokoll (2), ett kompletterande protokoll (3) samt ett protokoll om förlängning av den första etappen av detta avtal (4), fastställs tak med tullfrihet för vissa produkter enligt kapitlen 52 P63 i den kombinerade nomenklaturen och med ursprung i detta land.

Enligt tilläggsprotokollen till avtalen mellan å ena sidan Europeiska gemenskapen och å andra sidan Cypern (5), Egypten (6), Jordanien (7), Israel (8), Tunisien (9), Syrien (10), Malta och Marocko (11) skall för vissa jordbruksprodukter med ursprung i dessa länder en gradvis tullsänkning ske enligt ett fastställt tidsschema inom ramen för referensmängder och under statistisk övervakning från gemenskapens sida.

Enligt rådets förordning (EEG) nr 1134/91 av den 29 april 1991 om tullarna på import till gemenskapen av produkter med ursprung i de ockuperade territorierna (12) skall tullarna på produkter enligt dess bilaga II och med ursprung i dessa territorier avvecklas från och med den 1 januari 1993 enligt ett fastställt tidsschema, och vissa av dessa produkter skall omfattas av referensmängder.

Genom rådets förordning (EEG) nr 1764/92 av den 29 juni 1992 om ändring av ordningen för import till gemenskapen av vissa jordbruksprodukter som har sitt ursprung i Algeriet, Cypern, Egypten, Israel, Jordanien, Malta, Marocko, Syrien och Tunisien (13) har gemenskapen självständigt beslutat att öka de ovannämnda referensmängderna med 3 eller 5 % varje år med början den 1 januari 1992.

Ovannämnda avtal och förordning (EEG) nr 1134/91 avser en icke bestämd tidsperiod. Den årliga ökningstakten när det gäller tulltaken och referensmängderna fastställs i avtalen och i förordning (EEG) nr 1764/92. Därför bör den förordning som innebär att de aktuella tariffära åtgärderna börjar tillämpas och fastställer sättet att tillämpa dem också få obegränsad giltighetstid. Med sikte på ett rationellt genomförande av åtgärderna bör de vidare samlas i en gemensam förordning.

De tariffära åtgärder som avses i denna förordning bör genomföras redan nu. Åtgärdernas omfattning och tillämpningsperioder anges för varje åtgärd i bilagorna. Med hänsyn till att förhandlingar för närvarande förs om en förlängning av vissa av de aktuella avtalen bör de åtgärder som anges i bilagorna till denna förordning inte gälla längre än till och med den 31 december 1996.

Ändringar som görs i den Kombinerade nomenklaturen och Taric-koderna liksom förlängningar inom ramen för gällande avtal av de aktuella tariffära åtgärderna medför ingen ändring i sak. I förenklande syfte bör kommissionen, efter att ha inhämtat tullkodexkommitténs yttrande och utan att det påverkar de särskilda förfaranden som fastställs i rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter (14), få göra sådana ändringar och tekniska anpassningar i denna förordning som är nödvändiga.

Det ankommer på gemenskapen att besluta om fastställandet av tulltaken och referensmängderna; likaså bör det vara dess uppgift att fastställa den övervakningsordning som skall gälla för de två slagen av tariffära åtgärder.

Tullar som upphävts inom ett tulltak kan återinföras så snart gränsen har nåtts på gemenskapsnivå. Tillämpningen av tak förutsätter ett övervakningssystem som gör det möjligt för kommissionens tjänstemän att regelbundet få information om importutvecklingen för de produkter som omfattas av åtgärden.

Tillämpningsförfarandet för tulltak ställer krav på ett nära och synnerligen snabbt samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen, som framför allt måste kunna övervaka i vilken utsträckning taken har förbrukats och informera medlemsstaterna om detta. Behovet av ett nära samarbete understryks ytterligare av att kommissionen måste kunna vidta de åtgärder som är nödvändiga när något av dessa tak har nåtts. För att säkerställa att övervakningssystemet fungerar effektivt bör medlemsstaterna räkna av importen av de berörda produkterna mot taken allt eftersom produkterna anmäls i tullen försedda med en deklaration om övergång till fri omsättning.

Vad gäller de produkter som omfattas av systemet med referensmängder fastställs i förordning (EEG) nr 451/89 (15) de förfaranden som skall tillämpas för att ändra produkternas ställning så att de i förekommande fall kan omfattas av tullkontingenter. Enligt artikel 3.2 i den förordningen skall en övervakningsordning införas. Denna övervakning skall särskilt göra det möjligt för kommissionen att varje år göra en sammanställning av handeln med var och en av de aktuella produkterna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

Tulltak

Artikel 1

1. För importen till gemenskapen av produkter enligt bilaga I med ursprung i Malta skall årliga tak gälla och en övervakning ske från gemenskapens sida. Deras KN-nummer, ordningsnummer, Taric-nummer och taknivåerna anges i samma bilaga.

2. Avräkningen mot taken skall ske allt eftersom produkterna anmäls i tullen försedda med en deklaration om övergång till fri omsättning och åtföljda av ett intyg om varuomsättning i enlighet med bestämmelserna i protokollet om definition av begreppet produkters ursprung och metoderna för administrativt samarbete, vilket ingår som bilaga till det protokoll i vilket vissa bestämmelser med anknytning till associationsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Malta fastställs (16).

En vara kan inte avräknas mot taket annat än om intyget om varuomsättning har företetts före dagen för återställandet av tulluppbörden.

Att taket har blivit helt utnyttjat skall konstateras på gemenskapsnivå på grundval av den import som avräknats i enlighet med vad som föreskrivits i föregående stycken.

Medlemsstaterna skall regelbundet och inom de tidsfrister som anges i punkt 4 underrätta kommissionen om den import som ägt rum i enlighet med det ovan anförda.

3. Så snart taken har nåtts kan kommissionen genom en förordning återinföra de tullar som tillämpas gentemot tredje land fram till kalenderårets utgång.

4. Medlemsstaterna skall senast den femtonde dagen i varje månad lämna kommissionen uppgift om en avräkning som skett under närmast föregående månad.

AVDELNING II

Referensmängder och statistisk övervakning

Artikel 2

1. Importen till gemenskapen av vissa produkter enligt bilaga II med ursprung i Cypern, Egypten, Jordanien, Israel, Tunisien, Syrien, Malta, Marocko och de ockuperade territorierna skall omfattas av referensmängder enligt ett i förväg fastställt tidsschema och underkastas statistisk övervakning från gemenskapens sida.

Tillhörande nummer i den Kombinerade nomenklaturen, i förekommande fall ordningsnumret och Taric-numret, samt nivåer på och tidsschemat för referensmängderna anges i tabellen i samma bilaga.

2. Inom ramen för dessa referensmängder skall förmånsbehandling ges åt produkter som anmäls i tullen försedda med en deklaration om fri omsättning och åtföljs av ett intyg om varuomsättning/ursprungsintyg. Intyget skall vara utformat i enlighet med bestämmelserna i protokollet om definitionen av begreppet produkters ursprung som ingår som bilaga till vart och ett av avtalen mellan Europeiska gemenskapen och de länder som anges i punkt 1 första stycket, med undantag av de ockuperade territorierna. Begreppet produkter med ursprung i de ockuperade territorierna definieras genom kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 (17).

Graden av utnyttjande av referensmängderna skall konstateras på gemenskapsnivå på grundval av den import som ägt rum enligt villkoren i första stycket och som anmälts till Europeiska gemenskapernas statistiska kontor i enlighet med förordningarna (EEG) nr 2658/87 (18) och (EEG) nr 1736/75 (19).

AVDELNING III

Förfaranderegler

Artikel 3

1. Med förbehåll för förfarandet enligt förordning (EG) nr 3448/93 skall de bestämmelser som är nödvändiga för att tillämpa denna förordning fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 4.2, särskilt

a) ändringar och tekniska anpassningar som är nödvändiga på grund av ändringar i den Kombinerade nomenklatur och Taric-numren,

b) förlängningar av giltighetstiden för de tariffära åtgärderna i enlighet med regler som överenskommits i de avtal som avses i denna förordning,

c) anpassningar som är nödvädiga till följd av att rådet antar protokoll eller skriftväxling äger rum mellan kommissionen och de aktuella länderna inom ramen för de avtal som avses i denna förordning,

d) ändringar i denna förordning som är nödvändiga för att genomföra varje annan rättsakt som rådet utfärdar inom ramen för de avtal och förordningar som avses i denna förordning.

2. Bestämmelser som antagits med stöd av punkt 1 innebär inte ett bemyndigande för kommissionen att

- överföra preferensmängder från en period till en annan,

- företa ändringar i de tidsscheman som fastställs i avtalen eller protokollen,

- överföra kvantiteter från ett tak eller en referensmängd till en annan,

- börja tillämpa eller administrera tak eller referensmängder som följer av nya avtal.

Artikel 4

1. Kommissionen skall bistås av den tullkodexkommitté som inrättats genom artikel 247 i förordning (EEG) nr 2913/92 (20).

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt den ovan angivna artikeln. Ordföranden får inte rösta.

3. a) De åtgärder som kommissionen beslutar skall vara direkt tillämpliga.

b) Om åtgärderna inte är förenliga med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet om åtgärderna. I sådana fall skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under tre månader räknat från den dag då rådet underrättats av kommissionen.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

4. Kommittén får granska varje fråga rörande tillämpningen av denna förordning som tas upp av ordföranden, antingen på eget initiativ eller på begäran av någon av medlemsstaterna.

Artikel 5

1. Medlemsstaterna och kommissionen skall i nära samarbete säkerställa att denna förordning följs.

2. Kommissionen skall varje år inom tre månader efter utgången av tillämpningsperioden för de tak och referensmängder som fastställs i denna förordning göra en sammanställning per produkt och land av hur de tak och referensmängder som anges i bilagorna I och II har tagits i anspråk.

Sammanställningen skall distribueras sedan tullkodexkommitténs yttrande inhämtats.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 november 1994.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Luxemburg den 10 april 1995.

På rådets vägnar

A. JUPPÉ

Ordförande

(1) EGT nr L 61, 14.3.1971, s. 2.

(2) EGT nr L 304, 29.11.1977, s. 2.

(3) EGT nr L 81, 23.3.1989, s. 2.

(4) EGT nr L 116, 9.5.1991, s. 67.

(5) EGT nr L 393, 31.12.1987, s. 2.

(6) EGT nr L 297, 21.10.1987, s. 11.

(7) EGT nr L 297, 21.10.1987, s. 19.

(8) EGT nr L 327, 30.11.1988, s. 36.

(9) EGT nr L 297, 21.10.1987, s. 36.

(10) EGT nr L 327, 30.11.1988, s. 58.

(11) EGT nr L 224, 13.8.1988, s. 18.

(12) EGT nr L 112, 4.5.1991, s. 1.

(13) EGT nr L 181, 1.7.1992, s. 9.

(14) EGT nr L 318, 20.12.1993, s. 18.

(15) EGT nr L 52, 24.2.1989, s. 7.

(16) EGT nr L 111, 28.4.1976, s. 3.

(17) EGT nr L 253, 11.10.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3254/94 (EGT nr L 346, 31.12.1994, s. 1).

(18) EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen har senast ändrats genom förordning (EG) nr 559/95 (EGT nr L 57, 15.3.1995, s. 51).

(19) EGT nr L 183, 14.7.1975, s. 3. Förordningen har senast ändrats genom förordning (EEG) nr 1629/88 (EGT nr L 147, 14.6.1988, s. 1).

(20) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1.

BILAGA I

Förteckning över produkter med ursprung i Malta för vilka importen är föremål för tulltak

>Plats för tabell>

Taric-koder

>Plats för tabell>

BILAGA II

>Plats för tabell>

Top