EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0301

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 301/95 av den 14 februari 1995 om fastställande för medlemsstaterna och för regleringsåret 1994 av inkomstbortfall och bidragsbelopp per tacka och honget och det särskilda stödet till får- och getuppfödningen i vissa mindre gynnade områden i gemenskapen

OJ L 35, 15.2.1995, p. 11–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/301/oj

31995R0301

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 301/95 av den 14 februari 1995 om fastställande för medlemsstaterna och för regleringsåret 1994 av inkomstbortfall och bidragsbelopp per tacka och honget och det särskilda stödet till får- och getuppfödningen i vissa mindre gynnade områden i gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 035 , 15/02/1995 s. 0011 - 0012


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 301/95 av den 14 februari 1995 om fastställande för medlemsstaterna och för regleringsåret 1994 av inkomstbortfall och bidragsbelopp per tacka och honget och det särskilda stödet till får- och getuppfödningen i vissa mindre gynnade områden i gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 3013/89 av den 25 september 1989 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött (1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 3290/94 (2), särskilt artikel 5.6 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1601/92 av den 15 juli 1992 om särskilda åtgärder för Kanarieöarna rörande vissa jordbruksprodukter (3), senast ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 1974/93 (4) särskilt artikel 13 i denna, och

med beaktande av följande:

I artikel 5.1 och 5.5 i förordning (EEG) nr 3013/89 föreskrivs ett bidrag för att ersätta eventuellt inkomstbortfall för producenter av fårkött och, i vissa områden, av getkött. Dessa områden finns angivna i bilaga I till förordning (EEG) nr 3013/89 och i artikel 1 i kommissionens förordning (EEG) nr 1065/86 av den 11 april 1986 om bestämning av de bergsområden för vilka bidraget till getköttsproducenter beviljas (5), ändrad genom förordning (EEG) nr 3519/86 (6).

Genom tillämpning av artikel 5.6 i förordning (EEG) nr 3013/89 har medlemsstaterna genom kommissionens (EG) nr 1640/94 (7) bemyndigats att utbetala en första delbetalning och genom kommissionens förordning (EG) nr 1765/94 (8) en andra delbetalning till får- och getköttsproducenterna. Det är alltså nödvändigt att fastställa det slutgiltiga beloppet för det bidrag som skall betalas för regleringsåret 1994.

Genom tillämpning av artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 3013/89 erhålls beloppet för detta bidrag till producenter av tunga lamm under regleringsåret 1994 genom att multiplicera inkomstbortfallsbeloppet med en koefficient som uttrycker den årliga, genomsnittliga produktionen av kött från tunga lamm per tacka som föder sådana lamm, uttryckt per 100 kg slaktvikt. Enligt ovan nämnda förordning skall bidragsbeloppet per tacka till producenter av lätta lamm och per honget för regleringsåret 1994 fastställas till 80 % av bidraget till producenter av tunga lamm.

Genom tillämpning av artikel 8 i förordning (EEG) nr 3013/89 bör bidragsbeloppet minskas med effekten på baspriset av den koefficient som avses i punkt 2 i denna föreskrift. Denna koefficient har fastställts till 7 % genom rådets förordning (EEG) nr 2069/92 (9) om ändring av förordning (EEG) nr 3013/89.

Det är lämpligt att föreskriva att stödet i rådets förordning (EEG) nr 1323/90 av den 14 maj 1990 (10), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 363/93 (11), eller resten av detta stöd, genom tillämpning av artikel 4 i förordning (EG) nr 1640/94, beviljas före det bestämda datumet på samma villkor som bidraget.

I förordning (EEG) nr 1601/92 föreskrivs speciella åtgärder angående jordbruksproduktionen på Kanarieöarna från och med den 1 juli 1992. Dessa åtgärder medger ett kompletterande bidrag till producenter av lätta lamm och getter på samma villkor som fastställts för det bidrag som avses i artikel 5 i förordning (EEG) nr 3013/89. I dessa villkor föreskrivs att Spanien bemyndigas utbetala nämnda kompletterande bidrag.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med Förvaltningskommittén för får och getter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det har konstaterats en skillnad på 111,189 ecu per 100 kilo mellan baspriset minskat med effekten av den koefficient som avses i artikel 8.2 i förordning (EEG) nr 3013/89 och priset på den gemensamma marknaden under regleringsåret 1994.

Artikel 2

Den koefficient som avses i artikel 5.2 i förordning (EEG) nr 3013/89 fastställs till 16 kilo.

Artikel 3

1. Följande bidragsbelopp skall betalas per tacka under regleringsåret 1994:

>Plats för tabell>

2. Följande belopp skall betalas per gethona och region under regleringsåret 1994, i de områden som anges i bilaga I till förordning (EEG) nr 3013/89 och artikel 1 i förordning (EEG) nr 1065/86:

(ECU)

Bidragsbelopp per honget

14,232

Artikel 4

Det särskilda stöd till producenter av får- och getkött i de mindre gynnade områden som medlemsstaterna är bemyndigade att utbetala genom tillämpning av artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1323/90, inom de gränser och till de procenttal som föreskrivs i artikel 5.7 och 5.8 andra stycket, andra strecksatsen, i förordning (EEG) nr 3013/89, eller, i tillämpliga fall, resten av detta stöd, vid tillämpning av föreskrifterna i artikel 4 i förordning (EG) nr 1640/94, skall utbetalas före den 15 oktober 1995. Den representativa kursen är den som gäller den sista dagen på regleringsåret 1994.

Artikel 5

Genom tillämpning av artikel 13.3 i förordning (EEG) nr 1601/92 fastställs det kompletterande bidragsbelopp för regleringsåret 1994 som skall beviljas producenter av lätta lamm och getter på Kanarieöarna, inom de gränser och till de procenttal som föreskrivs i artikel 5.7 och 5.8 andra stycket, andra strecksatsen, i förordning (EEG) nr 3013/89 enligt följande:

- 5,258 ecu per tacka till de producenter som avses i artikel 5.3 i nämnda förordning.

- 5,258 ecu per honget till de producenter som avses i artikel 5.5 i nämnda förordning.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 februari 1995.

På kommissionens vägnar

Franz FISCHLER

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 289, 7.10.1989, s. 1.

(2) EGT nr L 349, 31.12.1994, s. 105.

(3) EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13.

(4) EGT nr L 180, 23.7.1993, s. 26.

(5) EGT nr L 97, 12.4.1986, s. 25.

(6) EGT nr L 325, 20.11.1986, s. 17.

(7) EGT nr L 172, 7.7.1994, s. 10.

(8) EGT nr L 183, 19.7.1994, s. 31.

(9) EGT nr L 215, 30.7.1992, s. 59.

(10) EGT nr L 132, 23.5.1990, s. 17.

(11) EGT nr L 42, 19.2.1993, s. 1.

Top