EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D0308

95/308/EG: Rådets beslut av den 24 juli 1995 om ingående i gemenskapens namn av en konvention om skydd för och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar

OJ L 186, 5.8.1995, p. 44–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 023 P. 85 - 101
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 012 P. 38 - 39
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 012 P. 38 - 39
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 016 P. 95 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/308/oj

31995D0308

95/308/EG: Rådets beslut av den 24 juli 1995 om ingående i gemenskapens namn av en konvention om skydd för och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 186 , 05/08/1995 s. 0042 - 0058


RÅDETS BESLUT av den 24 juli 1995 om ingående i gemenskapens namn av en konvention om skydd för och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar (95/308/EG)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130s.1 jämförd med artikel 228.2 första meningen och 228.3 första stycket i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Kommissionen har på gemenskapens vägnar deltagit i de förhandlingar som har förts inom en särskilt tillsatt arbetsgrupp för att förbereda en konvention om skydd för och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar.

Denna konvention undertecknades på gemenskapens vägnar i Helsingfors den 18 mars 1992.

Konventionens främsta syfte är att upprätta en ram för det bilaterala eller multilaterala samarbetet för att förebygga och kontrollera föroreningar av gränsöverskridande vattendrag och för att säkerställa en rationell användning av vattenresurserna i medlemsstaterna i Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa.

Gemenskapen har antagit åtgärder inom de områden som omfattas av konventionen. Internationella åtaganden i samband med detta åligger gemenskapen.

Gemenskapens miljöpolitik bidrar till att uppnå målen att bevara, skydda och förbättra miljön, skydda människors hälsa och utnyttja naturresurserna på ett varsamt och rationellt sätt med siktet inställt på en hållbar utveckling.

Gemenskapens miljöpolitik syftar som helhet till att förstärka det internationella samarbetet för att åstadkomma en hög skyddsnivå och bygger på försiktighetsprincipen samt på principerna att förebyggande åtgärder bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren skall betala.

Inom gränserna för sina respektive befogenheter samarbetar gemenskapen och medlemsstaterna med tredje länder och med de behöriga internationella organisationerna.

Att gemenskapen ingår konventionen bidrar till att uppnå de mål som anges i artikel 130r i fördraget.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Konventionen om skydd för och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar godkänns på gemenskapens vägnar.

Konventionstexten finns i bilaga I.

Artikel 2

Rådets ordförande skall utse den eller de personer som skall befullmäktigas att till Förenta nationernas generalsekretariat anmäla gemenskapens godkännande, i enligt med artikel 25 i konventionen.

Denna eller dessa personer skall samtidigt deponera den behörighetsförklaring som är fogad till bilaga II.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 1995.

På rådets vägnar

P. SOLBES MIRA

Ordförande

(1) EGT nr C 212, 5.8.1993, s. 60.

(2) EGT nr C 128, 9.5.1994.

(3) EGT nr C 34, 2.2.1994, s. 1.

Top