EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R2991

Rådets förordning (EG) nr 2991/94 av den 5 december 1994 om regler för bredbara fetter

OJ L 316, 9.12.1994, p. 2–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 065 P. 84 - 89
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 065 P. 84 - 89
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 017 P. 15 - 20
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 017 P. 15 - 20
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 017 P. 15 - 20
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 017 P. 15 - 20
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 017 P. 15 - 20
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 017 P. 15 - 20
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 017 P. 15 - 20
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 017 P. 15 - 20
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 017 P. 15 - 20
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 016 P. 51 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 016 P. 51 - 56

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; upphävd genom 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2991/oj

31994R2991

Rådets förordning (EG) nr 2991/94 av den 5 december 1994 om regler för bredbara fetter

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 316 , 09/12/1994 s. 0002 - 0007
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 65 s. 0084
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 65 s. 0084


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2991/94 av den 5 december 1994 om regler för bredbara fetter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(4) fastställs en definition av smör som omfattas av interventionssystemet.

Enligt artiklarna 35a och 36 i rådets förordning nr 136/66/EEG av den 22 september 1966 om den gemensamma organisationen av marknaden för oljor och fetter(5) skall handelsnormer fastställas för alla produkter inom den sektorn. Dessa normer, i synnerhet för margarin, får innebära en kvalitetsklassificering med beaktande av avsättningskraven och produkternas särskilda villkor.

Utvecklingen av produktionsteknikerna och konsumenternas förväntningar har lett till en ökad diversifiering av marknaden för fasta fetter avsedda som livsmedel.

De produkter som omfattas av denna förordning måste anses vara konkurrerande produkter eftersom de har vissa gemensamma egenskaper, särskilt vad avser utseende och användning.

Fastställande av handelsnormer med en klar och exakt klassificering och av bestämmelser om beteckningar för de berörda produkterna med och utan mjölk kommer därför att säkerställa stabiliteten på de berörda jordbruksmarknaderna och bidra till att jordbruksbefolkningen får en rimlig levnadsstandard.

Produkternas viktigaste egenskap är deras fetthalt. Huvuddelen av produkterna på marknaden, i synnerhet de som är avsedda för den enskilda konsumenten, utgörs av livsmedelsprodukter med en fetthalt av minst 10 men mindre än 90 viktprocent.

En enhetlig klassificering för alla berörda produkter gör det lättare för konsumenten att välja mellan produkter som å ena sidan är jämförbara ifråga om fetthalt men å andra sidan skiljer sig åt ifråga om vilka vegetabiliska eller animaliska fetter som har använts.

Förordningen bör omfatta alla konkurrerande produkter med en fetthalt av minst 10 men mindre än 90 viktprocent, avsedda att tillhandahållas konsumenten utan vidare bearbetning.

Möjligheten att tillverka produkter med olika fetthalt bör bibehållas. För att undvika oklarheter för konsumenten och med hänsyn till den vunna erfarenheten inom mjölksektorn bör begreppen "smör" och "margarin" endast användas för vissa kategorier av produkter med en klart definierad fetthalt.

Dessutom kommer gemenskapsbestämmelserna att bidra till att handeln utvecklas enligt sunda konkurrensvillkor.

För att uppnå den önskade klarheten bör beteckningar för alla de berörda produkterna fastställas. Om produktens fetthalt är reducerad bör detta framgå av beteckningen.

Endast produkter som uppfyller kraven i denna förordning bör därför få levereras till konsumenterna. Produkter som inte omfattas av denna förordning bör få levereras eller överföras till konsumenten men utan att de särskilt angivna beteckningarna används.

Denna förordning bör tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 1898/87 av den 2 juli 1987 om skydd av beteckningar som används i saluhållande av mjölk och mjölkprodukter(6) eller tillämpningen av gemenskapsbestämmelser inom veterinär- och livsmedelsområdet som har till syfte att säkerställa hygienregler och regler för märkning av livsmedel.

Det är nödvändigt att anta vissa bestämmelser som kompletterar rådets direktiv nr 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel(7). Detta gäller i synnerhet angivande av den totala fetthalten och vissa fettbeståndsdelar som är sammansatta av olika vegetabiliska och animaliska fetter.

För att säkerställa ett sammanhängande system bör motsvarande krav ställas på produkter som importeras från tredje land.

Det bör föreskrivas att medlemsstaterna får fastställa lämpliga kontroller samt påföljder vid överträdelse av denna förordning.

De regler som fastställs i denna förordning påverkar inte de berörda produkternas tullklassificering.

Det bör fastställas en tidsfrist som gör det möjligt att å ena sidan anpassa alla produkter på marknaden till de fastställda bestämmelserna och å andra sidan att avyttra lagren av förpackningar som är märkta i enlighet med tidigare gällande nationell lagstiftning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. I denna förordning fastställs regler för

a) mjölkfetter enligt KN-nummer 0405 och ex 2106,

b) fetter enligt KN-nummer ex 1517, och

c) blandprodukter av vegetabiliskt eller animaliskt ursprung enligt KN-nummer ex 1517 och ex 2106

med en fetthalt av minst 10 men mindre än 90 viktprocent och som är avsedda som livsmedel.

Fetthalten exklusive salt skall vara minst två tredjedelar av torrsubstansen.

2. Förordningen skall tillämpas på produkter som förblir fasta vid en temperatur av 20 °C och som är bredbara.

3. Förordningen skall inte påverka tillämpningen av förordning (EEG) nr 1898/87 eller bestämmelser som antas inom veterinär- och livsmedelsområdet för att säkerställa att produkter uppfyller hygien- och sundhetsregler och för att skydda människors och djurs hälsa.

Artikel 2

1. De produkter som avses i artikel 1 får inte levereras eller överlåtas utan bearbetning till konsumenten vare sig direkt eller genom restauranger, sjukhus, personalmatsalar eller liknande inrättningar om de inte uppfyller de krav som anges i bilagan.

2. Beteckningarna för dessa produkter skall vara de som anges i bilagan utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.2 eller artikel 5.

Beteckningarna i bilagan skall endast gälla för de produkter som anges där.

Denna punkt skall dock inte tillämpas på

- beteckningar på produkter vars exakta beskaffenhet klart framgår av den traditionella användningen eller när beteckningarna uppenbart används för att beskriva en karakteristisk egenskap hos produkten,

- koncentrerade produkter (smör, margarin, blandningar) med en fetthalt av 90 % eller mer.

Artikel 3

1. Som komplement till bestämmelserna i direktiv 79/112/EEG skall märkningen och presentationen av de produkter som avses i artikel 2.1 omfatta följande uppgifter:

a) Beteckningen enligt bilagan.

b) Den totala fetthalten i viktprocent vid produktionstillfället för produkter som avses i bilagan.

c) Halten vegetabiliskt fett, mjölkfett eller annat animaliskt fett i viktprocent i fallande ordning efter deras viktandel vid produktionstillfället för blandprodukter som avses i del C i bilagan.

d) Salthalten i procent skall anges på ett särskilt lättläsligt sätt i ingrediensförteckningen för produkter som avses i bilagan.

2. Trots punkt 1 a får beteckningarna "minarin" eller "halvarin" användas för produkter som avses i del B punkt 3 i bilagan.

3. Den beteckning som avses i punkt 1 a får användas tillsammans med ett eller flera uttryck som anger den växt- eller djurart som produkterna är framställda av, eller den avsedda användningen för produkterna och även med andra uttryck som rör produktionsmetoderna i den utsträckning dessa uttryck inte strider mot andra gemenskapsbestämmelser, särskilt rådets förordning (EEG) nr 2082/92 av den 14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel(8). Geografiska ursprungsbeteckningar får också användas enligt bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd av geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel(9).

4. Begreppet "vegetabilisk" får användas tillsammans med beteckningarna i del B i bilagan under förutsättning att produkten endast innehåller fett av vegetabiliskt ursprung, högst 2 % av fettinnehållet får dock bestå av animaliska fetter. Denna tolerans skall också tillämpas när en bestämd växtart anges.

5. De uppgifter som avses i punkterna 1, 2 och 3 skall vara lätta att förstå och skall anges på ett iögonfallande ställe på ett sådant sätt att de är väl synliga, lätta att läsa och outplånliga.

6. Särskilda åtgärder ifråga om de uppgifter som avses i punkt 1a och 1b får vidtas för vissa former av reklam i enlighet med förfarandet i artikel 9.

Artikel 4

Begreppet "traditionell" får användas tillsammans med beteckningen "smör" som anges i del A 1 i bilagan, om produkten är framställd direkt av mjölk eller grädde.

Med grädde avses i denna artikel den produkt som framställs av mjölk i form av en olja-i-vatten-emulsion med en mjölkfetthalt av minst 10 %.

Artikel 5

1. För produkter som avses i bilagan är det förbjudet att använda andra uttryck, varigenom en fetthalt för produkterna nämns, förutsätts eller antyds, än de som anges i bilagan.

2. Trots punkt 1 skall det dock vara tillåtet att använda följande uttryck som tillägg:

a) "Med sänkt fetthalt" för produkter som avses i bilagan med en fetthalt av mer än 41 % men högst 62 %.

b) "Med låg fetthalt", "light" eller "lätt" för produkter som avses i bilagan med en fetthalt av högst 41 %.

Uttrycket "med sänkt fetthalt" och uttrycken "med låg fetthalt", "light" eller "lätt" får dock användas i stället för uttrycken "60 %" eller "40 %" som anges i bilagan.

Inom fem år efter den dag då denna förordning träder i kraft skall rådet granska tillämpningen av denna punkt på grundval av en rapport från kommissionen.

3. Som ett undantag från punkt 1 och under en övergångstid på fem år efter offentliggörandet av denna förordning får de uttryck som avses i punkt 1 fortsätta att användas på produkter som redan bär dem den 31 december 1993 och som lagligen marknadsförs i en medlemsstat.

Artikel 6

1. I enlighet med bestämmelserna i denna förordning får medlemsstaterna anta eller behålla nationella bestämmelser om differentierade kvalitetsnivåer. Bestämmelserna skall medge en värdering av de olika kvalitetsnivåerna på grundval av kriterier som är baserade på i synnerhet de använda råvarorna, produkternas organoleptiska egenskaper och deras fysiska och mikrobiologiska stabilitet.

Medlemsstater som utnyttjar denna möjlighet skall säkerställa att det för andra medlemsstaters produkter, som uppfyller de fastställda kriterierna, på icke-diskriminerande villkor får användas uttryck som i enlighet med dessa bestämmelser anger att dessa kriterier är uppfyllda.

2. De beteckningar som avses i artikel 3.1a får kompletteras genom en hänvisning till den särskilda kvalitetsnivån för den berörda produkten.

3. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa kontroll av tillämpningen av de kriterier för bestämmande av kvalitetsnivåer som avses i punkt 1 andra stycket. Kontrollen skall även omfatta den färdiga produkten och utföras regelbundet och ofta av ett eller flera offentligrättsliga organ som utsetts av medlemsstaten eller av ett organ som godkänts av medlemsstaten och som står under dennas tillsyn. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna en förteckning över de organ som de har utsett.

Artikel 7

Produkter som importeras till gemenskapen skall överensstämma med vad som sägs i denna förordning i de fall som avses i artikel 2.1.

Artikel 8

Tillämpningsföreskrifter för denna förordning skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 9 och får särskilt avse

- den produktförteckning som avses i artikel 2.2 tredje stycket första strecksatsen, på grundval av de förteckningar som sänds till kommissionen av medlemsstaterna,

- de analysmetoder som krävs för att kontrollera sammansättningen av och framställningssättet för produkter som avses i artikel 1,

- närmare bestämmelser om provtagning,

- närmare bestämmelser för att ta fram statistisk information om marknaderna för de produkter som avses i artikel 1.

Artikel 9

När det hänvisas till denna artikel skall åtgärderna ifråga vidtas i enlighet med förfarandet i artikel 30 i förordning (EEG) nr 804/68 och i artikel 38 i förordning nr 136/66/EEG.

Artikel 10

Medlemsstaterna skall fastställa de konkreta påföljder som skall användas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och i tillämpliga fall de nationella bestämmelser som krävs för genomförandet. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om påföljderna före den 1 januari 1997.

Artikel 11

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Trots artikel 2.1 får produkter som finns på marknaden i en medlemsstat den 31 december 1995 och som inte uppfyller de krav som anges i bilagan levereras eller överlåtas till och med den 31 december 1997.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 december 1994.

På rådets vägnar

Th. WAIGEL

Ordförande

(1) EGT nr C 36, 14.2.1992, s. 12, och EGT nr C 62, 4.3.1993, s. 10.

(2) EGT nr C 337, 21.12.1992, s. 236.

(3) EGT nr C 223, 31.8.1992, s. 64.

(4) EGT nr L 148, 28.6.1968, s. 13. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2807/94 (EGT nr L 298, 19.11.1994, s. 1).

(5) EGT nr 172, 30.9.1966, s. 3025/66. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 3179/93 (EGT nr L 285, 20.11.1993, s. 9).

(6) EGT nr L 182, 3.7.1987, s. 36. Förordningen senast ändrad genom förordning (EEG) nr 222/88 (EGT nr L 28, 1.2.1988, s. 1).

(7) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv nr 91/72/EEG (EGT nr L 42, 15.2.1991, s. 27).

(8) EGT nr L 208, 24.7.1992, s. 9.

(9) EGT nr L 208, 24.7.1992, s. 1.

BILAGA

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

Anm.: Mjölkfettbeståndsdelen i produkterna i bilagan får endast ändras genom fysiska processer.

Top